Poslať priateľovi
Zatvoriť
Filtrovať kurzy podľa
Default ISCO image

Environmentálny rozvoj - večerný kurz

TM Consulting, s.r.o.

Miesto realizácie kurzu:

  • online

Kurz sa poskytuje:

  • Slovenská republika

Cena kurzu (cena s DPH):

  • 1600.00 EUR

Akreditácia:

  • Číslo potvrdenia: 1790/2019/97/1
    dátum vydania: 26.09.2019
Informácie o kurze
Obsahová náplň kurzu

Kurz je určený pre všetkých, ktorí potrebujú získať prehľad o envirolegislatíve aj jej aplikácii v praxi.
Cieľom kurzu je zrozumiteľnou formou účastníkom priblížiť aktuálny legislatívny rámec úpravy posudzovania vplyvov na životné prostredie, ochrany životného prostredia a odpadového hospodárstva, s dôrazom na praktickú aplikáciu jednotlivých právnych noriem.
Účastníci kurzu sa okrem základných pojmov naučia aj to, ako spracovať evidenciu a viesť príslušnú dokumentáciu, ako komunikovať s relevantnými inštitúciami a kontrolnými orgánmi.

Obsahové zameranie programu

Environmentálna legislatíva – 24 hodín

• Právna regulácia životného prostredia (vzduch, voda, pôda) – Základne právne inštitúty. Rozhodovacia činnosť. Právna úprava starostlivosti o zložky životného prostredia.
• Právna regulácia odpadového hospodárstva – Orgány štátnej správy a samosprávy pre odpadové hospodárstvo. Právne predpisy súvisiace odpadom, odpadovým hospodárstvom a s vplyvom odpadu na životné prostredie. Všeobecne záväzné nariadenia. Podporné systémy pre odpadové hospodárstvo. Základné práva a povinnosti držiteľov odpadov.

Odpadové hospodárstvo – 40 hodín

• Odpady, základné pojmy a rozdelenie – Základné definície a pojmy. Druhy odpadu. Katalóg odpadov. Množstvo a zloženie odpadov. Odpady a príroda.
• Spôsoby hospodárenia s odpadmi – Stratégia odpadového hospodárstva. Programy odpadového hospodárstva. Spôsoby zberu a odstraňovania odpadov – zber, zhromažďovanie a doprava odpadov. Spôsoby nakladania s jednotlivými druhmi odpadu, spôsoby ich zneškodňovania a zhodnocovania. Likvidácia. Triedenie. Recyklovanie odpadu.
• Prípadové štúdie, príklady dobrej praxe
• Konzultácie

Spôsob ukončenia

• Záverečná skúška on-line formou.
• Osvedčenie o získanom vzdelaní v zmysle zákona o ďalšom vzdelávaní.

Náš prístup ku vzdelávaniu

• orientácia na potreby klienta, profesionálna odborná príprava pre potreby praxe,
• vzdelávanie realizované kvalifikovaným lektorom, intenzívnou formou s využitím moderných on-line vyučovacích metód, s akcentom na osobný prístup lektora,
• sada študijných materiálov,
• konzultácie,
• videoarchív – videozáznamy z jednotlivých dní.

Organizačné údaje o kurze

Rozsah vzdelávacieho programu

• 64 vyučovacích hodín (1 hodina = 45 minút).
• Večerná forma realizácie | 16 x 4 hodiny | vyučovacie dni PON – ŠTV | 17:00 – 20:15.

Termín konania

10. 04. 2023

Poznámka k termínu realizácie

10.04.2023 - 01.06.2023

Rozsah kurzu

64 h.

Kontaktné údaje
Meno

Ing. Katarína Mihalovičová

Tel. č.

+421907736117

E-mail

kmihalovicova@tmconsulting.sk

Názov vzdelávacej inštitúcie

TM Consulting, s.r.o.

Adresa

Dolnohorská 26, 94901 Nitra

Web

http://www.tmconsulting.sk/

Informácie o spoločnosti

Vzdelávacia spoločnosť TM Consulting, s.r.o. pôsobí v oblasti vzdelávania dospelých od roku 1992, za toto obdobie sme vyškolili viac ako 50 000 klientov.

Vzdelávacie aktivity

Naša ponuka pokrýva oblasť riadenia a rozvoja ľudských zdrojov, firemného vzdelávania, vzdelávania a prípravy pre trh práce a projektového manažmentu.

Zárukou Vašej spokojnosti sú naše bohaté skúsenosti v oblasti vzdelávania dospelých, vysokokvalifikovaný realizačný tím s bohatými praktickými skúsenosťami, individuálny prístup ku klientovi a príprava programov presne podľa Vašich požiadaviek.


pracujem
pracujem Prebieha vyhľadávanie, prosím, čakajte...
ISTP

Prebieha vyhľadávanie, prosím, čakajte...

Pomocník

Máte otázky?
Vitajte v ISTP

Váš Internetový Sprievodca Trhom Práce

Prosím, upravte registračné údaje.

Chcem pracovať

Potvrdenie

Vykonať požadovanú akciu?

Áno Nie