Poslať priateľovi
Zatvoriť
Filtrovať kurzy podľa
Default ISCO image

Podvojné účtovníctvo s REPASOM+ zadarmo

EDU.CO spol. s.r.o.

Názov modulu:
Podvojné účtovníctvo

Miesto realizácie kurzu:

  • Szakkayho 1, 040 01 Košice

Kurz sa poskytuje:

  • Banskobystrický kraj, Bratislavský kraj, Košický kraj, Nitriansky kraj, Prešovský kraj, Slovenská republika, Trenčiansky kraj, Trnavský kraj, Žilinský kraj

Cena kurzu (cena s DPH):

  • 612.00 EUR

Poznámka k cene:

  • Evidovaný nezamestnaný v rámci projektu REPAS+ zadarmo ( plne hradený kurz UPSVaR )

Akreditácia:

  • Akreditovaný kurz MŠ Školstva, vedy, výskumu a športu SR. Číslo akreditácie vzdelávacie programu 3593/2020/121/3
    dátum vydania: 10.12.2020
Informácie o kurze
Obsahová náplň kurzu

1. Základy systému podvojného účtovníctva, legislatívny rámec, účtovná osnova, účtovné doklady, účtovné knihy, účtovné výstupy, účtovné výkazy:
história vzniku podvojného účtovníctva, dôležitosť účtovníctva pre firmy a štát, úloha účtovníka vo firme, rozdiel medzi jednoduchým a podvojným účtovníctvom, legislatívny rámec podvojného účtovníctva, nadväznosť iných legislatívnych noriem na účtovníctvo vo firme;
základné pravidlá účtovania: účtovný prípad, účtovný doklad, náležitosti účtovného dokladu, účtovný zápis, účtovná kniha, účtovný výstup; účtovná osnova, analytická účtovná osnova a jej význam na zostavenie daňového priznania;

2. Dlhodobý majetok, zásoby:
legislatívne vymedzenie pojmu „dlhodobý majetok“, účtovanie obstarania dlhodobého majetku, poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný a hmotný majetok, odpisovanie dlhodobého hmotného a nehmotného majetku: účtovné odpisy, daňové odpisy, technické zhodnotenie používaného majetku, finančný lízing: účtovanie u nájomcu, účtovanie u prenajímateľa, obstaranie majetku prostredníctvom úveru, vyradenie dlhodobého majetku;
legislatívne vymedzenie zásob, účtovanie o zásobách: spôsoby A a B, oceňovanie zásob, skladové karty zásob;

3. Finančné účty, zúčtovacie vzťahy:
Účtovanie na finančných účtoch: pokladnica, bankové účty, ceniny, účtovanie o peniazoch na ceste, platby kartou, bankové úvery, registračné pokladnice; účtovanie cudzej meny; obmedzenie platieb v hotovosti; pojem: zúčtovacie vzťahy, rezervy, zúčtovanie so zamestnancami a inštitúciami, odpisy a zápočty pohľadávok a záväzkov, účtovanie o sociálnom fonde, saldokonto;

4. Kapitálové účty, dlhodobé záväzky:
vklady do spoločnosti, ostatné kapitálové fondy, oceňovacie rozdiely, účtovanie hospodárskeho výsledku, dlhodobé úvery, sociálny fond, podiely na zisku

5. Náklady:
spotrebované nákupy, služby, osobné nákupy, dane a poplatky, iné náklady na hospodársku činnosť, odpisy a opravné položky k dlhodobému majetku, finančné náklady, dane z príjmov a prevodové účty

6. Výnosy:
tržby za vlastné výkony a tovar, zmena stavu vnútroorganizačných zásob, iné výnosy hospodárskej činnosti, zúčtovanie niektorých položiek z hospodárskej činnosti, aktivácia, finančné výnosy;
uzávierkové operácie: odložená daň

7. Dane, DPH, DPFO:
účtovanie daní a dotácií, príspevkov a podpôr, daň z pridanej hodnoty (DPH), daň z príjmov, daň z motorových vozidiel, daň z nehnuteľností, správne poplatky,

8. Účtovná závierka, inventarizácie súvahových účtov:
príprava na závierku, zoznam uzávierkových prác, inventarizačné súpisy, termíny inventarizácií, účtovanie inventarizačných rozdielov, modifikácia hospodárskeho výsledku na daňový základ

9. Spracovanie komplexného príkladu SRO poskytujúcej služby:
daňové priznanie k dani z príjmov právnických osôb, súvaha, výkaz ziskov a strát, poznámky k účtovnej závierke:
otvorenie účtovných kníh, počiatočná hlavná kniha, niekoľko účtovných prípadov, zostavenie daňového priznania k DPPO, zaúčtovanie dane z príjmov, súvaha, výkaz ziskov a strát, poznámky k účtovnej závierke, uzatvorenie účtovných kníh, schválenie účtovnej závierky, rozdelenie hospodárskeho výsledku;

Viac info o kurze priamo na linku:
https://edu-co.sk/podvojne-uctovnictvo/

Organizačné údaje o kurze

- kurz je vedený prezentačnou formou
- je možnosť sa prihlásiť aj na dištančnú formu cez Skype
- kurz sa otvára priebežne celý rok
- absolvent získava certifikát + materiály v cene

Termín konania

09. 01. 2023

Poznámka k termínu realizácie

- otvára sa každý mesiac / viac info telefonicky

Rozsah kurzu

120 h.

Kontaktné údaje
Meno

Ing. Marián Rusznyák, MBA

Tel. č.

+421 951 596 292

E-mail

kurzy@edu-co.sk

Názov vzdelávacej inštitúcie

EDU.CO spol. s.r.o.

Adresa

Szakkayho 1, 04001 Košice

Web

www.edu-co.sk

Informácie o spoločnosti

EDU.CO je vzdelávacou a poradenskou spoločnosťou poskytujúcou profesionálne a moderné služby v oblasti vzdelávania.Sme dynamicky sa rozvíjajúca spoločnosť, ktorá neustále rozvíja svoje vzdelávacie programy spolu s inovatívními metódami.

Naše vzdelávacie aktivity prispôsobujeme tak požiadavkám našich záujemcov ako aj pracovnému trhu. Snažíme sa flexibilne reagovať na podnety z trhu práce. Otvárame vzdelávacie programy, ktoré naši absolventi dokážu naplno využiť pri hľadaní zamestnania.

Našim cieľom je zvyšovať kvalifikáciu našich absolventov a pomôcť im pri ich uplatnení sa na trhu práce.

Vzdelávacie aktivity

Naše vzdelávacie programy sú zamerané na:

- programovanie a tvorbu webstránok
- webdizajn
- komunikačné školenia
- predajné techniky
- techniku administratívy
- rozvoj osobnosti
- manažérske kurzy


pracujem
pracujem Prebieha vyhľadávanie, prosím, čakajte...
ISTP

Prebieha vyhľadávanie, prosím, čakajte...

Pomocník

Máte otázky?
Vitajte v ISTP

Váš Internetový Sprievodca Trhom Práce

Prosím, upravte registračné údaje.

Chcem pracovať

Potvrdenie

Vykonať požadovanú akciu?

Áno Nie