Poslať priateľovi
Zatvoriť
Filtrovať kurzy podľa
Default ISCO image

Aktualizačná odborná príprava bezpečnostných technikov a autorizovaných bezpečnostných technikov

Agroinštitút Nitra, štátny podnik

Miesto realizácie kurzu:

  • Akademická 4, 949 01 Nitra

Kurz sa poskytuje:

  • Nitra

Cena kurzu (cena s DPH):

  • 90.00 EUR

Akreditácia:

  • Nie
Informácie o kurze
Obsahová náplň kurzu

Cieľ: Agroinštitút Nitra organizuje aktualizačnú odbornú prípravu bezpečnostných technikov a autorizovaných bezpečnostných technikov na základe odst.6 § 23/BT/ a odst.10 § 24/ABT/ zákona NR SR č. 124/2006 Z.z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
Cieľom aktualizačnej odbornej prípravy je oboznámiť účastníkov s novou legislatívou na úseku BOZP a jej uplatňovanie v praxi.

Určené: bezpečnostných technikov a autorizovaných bezpečnostných technikov, ktorí vlastnia platné osvedčenie o odbornej spôsobilosti.

Organizačné údaje o kurze

ORGANIZAČNÉ POKYNY:


1. Prezentácia je 13.9.2022 7:30-8:00 hod v budove Agroinštitútu Nitra, štátny podnik, Akademická č. 4, Nitra (oproti pavilónu B výstaviska Agrokomplex).Kalkulácia nákladov : školné( vrátane DPH 20 % ): 90,- €
V školnom je zahrnutá aj literatúra v elektronickej forme

Poznámka:
Školné 90,-€ hradí každý účastník, ubytovanie a stravu podľa potreby
Možnosť stravovania v mieste konania odbornej prípravy

Ubytovanie: Možnosť rezervácie na tel. čísle: 037/7910111, 037/6533361


Záväznú prihlášku zašlite obratom, poštou, faxom na číslo 037/79 10 159 alebo e-mailom:
rastislav.polak@agroinstitut.sk


4. Agroinštitút Nitra, štátny podnik IČO : 36858749

5. Organizátor si vyhradzuje právo zmeniť termíny aktualizačnej odbornej prípravy, alebo odbornú prípravu neuskutočniť v prípade
nedostatočného počtu prihlásených účastníkov.

6. V záväznej prihláške, prosím, vyznačte BT, alebo ABT

7. Pri prezentácii prosíme predložiť platné osvedčenie BT, alebo ABT a platné potvrdenie o absolvovaní aktualizačnej
odbornej prípravy

8. Podpísaním a potvrdením záväznej prihlášky sa stávajú podmienky uvedené v organizačných pokynoch záväzné pre
Agroinštitút Nitra, štátny podnik, ako aj účastníka, resp. pre jeho vysielajúcu organizáciu.pre Centrum pôdohospodárskeho poradenstva a celoživotného vzdelávania

Z á v ä z n á p r i h l á š k a
NA AKTUALIZAĆNÚ ODBORNÚ PRÍPRAVU BEZPEČNOSTNÝCH TECHNIKOV, AUTORIZOVANÝCH BT

Meno, priezvisko, titul: ........................................................................................... BT, ABT,.....................................

Tel. číslo /pracovisko/: .................……………………… domov: ………......…………………. e-mail: …………………………………………..

Bydlisko (presná adresa, z o. p. s PSČ):.........................................................................................................................................
Dátum narodenia: .....................................................
FAKTURAČNÉ ÚDAJE (povinný údaj)
Obchodné meno ( firmy, podniku, živnostníka ):
(presný názov podľa živnostenského registra, príp. štatistického úradu)

Sídlo/Miesto podnikania:
(presný názov podľa živnostenského registra, príp. štatistického úradu)

IČO: .................................................., DIČ: ....................................................... IČ DPH: ............................................
IBAN: .....................................................................................
/Osobné údaje budú spracované Agroinštitútom Nitra za účelom vydania potvrdenia v zmysle zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov/.
Potvrdzujeme, že uhradíme účastnícky poplatok vo výške 90,-€ na účet ŠP IBAN: SK85 8180 0000 0070 0033 0247, SVIFT/BIC: SPSRSKBAXXX, , konštantný symbol 0308, variabilný symbol 110 019, špecifický symbol -uveďte (Vaše IČO) ………………….
Dátum: Podpis prihláseného: Pečiatka a podpis vys.org.

Termín konania

13. 09. 2022

Poznámka k termínu realizácie

13. - 14.09.2022

Rozsah kurzu

16 h.

Kontaktné údaje
Meno

Ing. Rastislav Polák

Tel. č.

+421377910219, 0905 262 103

E-mail

rastislav.polak@agroinstitut.sk

Názov vzdelávacej inštitúcie

Agroinštitút Nitra, štátny podnik

Adresa

Akademická č. 4, 949 01 Nitra

Web

http://www.agroinstitut.sk/

Informácie o spoločnosti

Agroinštitút Nitra, štátny podnik je už takmer 50 rokov rezortným vzdelávacím zariadením Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR. Poskytuje široké portfólio služieb hlavne v oblasti ďalšieho odborného celoživotného vzdelávania, vzdelávania certifikovaných poradcov pre oblasť pôdohospodárstva, v oblasti budovania odborne špecializovaného knižničného fondu, v zabezpečovaní účinného a efektívneho prístupu k informáciám a informačných zdrojom prostredníctvom informačných služieb a informačných technológií. Portfólio služieb dopĺňajú hotelové a konferenčné služby

Vzdelávacie aktivity

Celoživotné vzdelávanie
Akreditované programy
Vzdelávanie na základe poverenia
Vzdelávanie na základe oprávnenia
Kontinuálne vzdelávanie
Iné


pracujem
pracujem Prebieha vyhľadávanie, prosím, čakajte...
ISTP

Prebieha vyhľadávanie, prosím, čakajte...

Pomocník

Máte otázky?
Vitajte v ISTP

Váš Internetový Sprievodca Trhom Práce

Prosím, upravte registračné údaje.

Chcem pracovať

Potvrdenie

Vykonať požadovanú akciu?

Áno Nie