Poslať priateľovi
Zatvoriť
Filtrovať kurzy podľa
Default ISCO image

Odborná príprava bezpečnostných technikov

Agroinštitút Nitra, štátny podnik

Miesto realizácie kurzu:

  • Akademická 4, 949 01 Nitra

Kurz sa poskytuje:

  • Nitra

Cena kurzu (cena s DPH):

  • 579.00 EUR

Akreditácia:

  • Nie
Informácie o kurze
Obsahová náplň kurzu

Agroinštitút Nitra organizuje na základe oprávnenia NIP SR č. VVZ-0229/09-01.2, § 23 zákona NR SR č. 124/2006 Z.z. v znení neskorších predpisov Základnú odbornú prípravu bezpečnostných technikov.

Určené: nastávajúcim bezpečnostným technikom

Organizačné údaje o kurze

ORGANIZAČNÉ POKYNY:

1. Prezentácia je 3.októbra 2022 o 7.30 – 8.00 hod. V prípade nepriaznivej pandemickej situácie výuka bude prebiehať ON-LINE

2. Autobusové spojenie z autobusovej a železničnej stanice je autobusom MHD č. 19. Týmto smerom premávajú aj linky č. 8, 14, 15, 32, 25.

3. Kalkulácia nákladov : školné( vrátane DPH 20 % ): 579,- €
V školnom je zahrnutá aj literatúra v elektronickej forme

Poznámka:
Stravovanie: je možné na mieste prípravy
Ubytovanie: možnosť rezervácie na tel. čísle: 037/7910111, 037/6533361

Školné hradí každý účastník, ubytovanie a stravu podľa potreby


Záväznú prihlášku zašlite obratom, poštou, faxom na číslo 037/79 10 159, alebo e-mailom:
rastislav.polak@agroinstitut.sk


4. Agroinštitút Nitra, štátny podnik IČO : 36858749 DIČ :2022631512 IČ DPH :SK2022631512

5. Organizátor si vyhradzuje právo upraviť termíny jednotlivých sústredení, alebo odbornú prípravu neuskutočniť v prípade .
nedostatočného počtu prihlásených účastníkov

6. Pri prezentácii prosíme predložiť doklad o vzdelaní ods. 1 a, § 23 zákona NR SR 124/2006 Z.z.,v znení neskorších predpisov

7. Podpísaním a potvrdením záväznej prihlášky sa stávajú podmienky uvedené v organizačných pokynoch záväzné pre
Agroinštitút Nitra, štátny podnik, ako aj účastníka, resp. pre jeho vysielajúcu organizáciu.pre Centrum pôdohospodárskeho poradenstva a celoživotného vzdelávania

Z á v ä z n á p r i h l á š k a
NA ODBORNÚ PRÍPRAVU BEZPEČNOSTNÝCH TECHNIKOV

Meno, priezvisko, titul: .......................................................................................................................................………………………………….

Dátum narodenia: .................................................

Bydlisko (presná adresa s PSČ( podľa o.p.):...................................................................................................................................................................
Tel. číslo /pracovisko/: .................……………………… domov: ………......…………………. e-mail: …………………………………………..

FAKTURAČNÉ ÚDAJE (povinný údaj)
Obchodné meno ( firmy, podniku, živnostníka ):
(presný názov podľa živnostenského registra, príp. štatistického úradu)
Sídlo/Miesto podnikania:
(presný názov podľa živnostenského registra, príp. štatistického úradu)

IČO: .................................................., DIČ: ............................................................... IČ DPH: ............................................
Osobné údaje budú spracované Agroinštitútom Nitra za účelom vydania osvedčenia v zmysle zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov.
IBAN: .....................................................................................


Potvrdzujeme, že uhradíme účastnícky poplatok vo výške 579,- € na účet Štátna pokladnica
IBAN: SK85 8180 0000 0070 0033 0247, SWIFT/BIC SPSRSKBAXXX , konštantný symbol 0308, variabilný symbol 110 018. špecifický symbol / uveďte Vaše IČO/..................................


Dátum: Podpis prihláseného: Pečiatka a podpis vys.org.

Termín konania

03. 10. 2022

Poznámka k termínu realizácie

Poznámka: Možnosť stravovania
Ubytovanie: Možnosť rezervácie na tel. čísle: 037/7910111, 037/6533361.
Školné hradí každý účastník, ubytovanie a stravu podľa potreby.
Pri prezentácii prosíme predložiť doklad o vzdelaní ods. 1 a, § 23 zákona NR SR 124/2006 Z.z.

Rozsah kurzu

176 h.

Kontaktné údaje
Meno

Rastislav Polák

Tel. č.

+421377910219, 0905 262 103

E-mail

rastislav.polak@agroinstitut.sk

Názov vzdelávacej inštitúcie

Agroinštitút Nitra, štátny podnik

Adresa

Akademická č. 4, 949 01 Nitra

Web

http://www.agroinstitut.sk/

Informácie o spoločnosti

Agroinštitút Nitra, štátny podnik je už takmer 50 rokov rezortným vzdelávacím zariadením Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR. Poskytuje široké portfólio služieb hlavne v oblasti ďalšieho odborného celoživotného vzdelávania, vzdelávania certifikovaných poradcov pre oblasť pôdohospodárstva, v oblasti budovania odborne špecializovaného knižničného fondu, v zabezpečovaní účinného a efektívneho prístupu k informáciám a informačných zdrojom prostredníctvom informačných služieb a informačných technológií. Portfólio služieb dopĺňajú hotelové a konferenčné služby

Vzdelávacie aktivity

Celoživotné vzdelávanie
Akreditované programy
Vzdelávanie na základe poverenia
Vzdelávanie na základe oprávnenia
Kontinuálne vzdelávanie
Iné


pracujem
pracujem Prebieha vyhľadávanie, prosím, čakajte...
ISTP

Prebieha vyhľadávanie, prosím, čakajte...

Pomocník

Máte otázky?
Vitajte v ISTP

Váš Internetový Sprievodca Trhom Práce

Prosím, upravte registračné údaje.

Chcem pracovať

Potvrdenie

Vykonať požadovanú akciu?

Áno Nie