Poslať priateľovi
Zatvoriť
Filtrovať kurzy podľa
Default ISCO image

Základná odborná príprava technikov požiarnej ochrany

Agroinštitút Nitra, štátny podnik

Miesto realizácie kurzu:

  • Akademická 4, 949 01 Nitra

Kurz sa poskytuje:

  • Nitra

Cena kurzu (cena s DPH):

  • 450.00 EUR

Akreditácia:

  • Nie
Informácie o kurze
Obsahová náplň kurzu

Cieľ: Agroinštitút Nitra, štátny podnik organizuje na základe oprávnenia vydaného MV SR -prezídiom Hasičského a záchranného zboru základnú odbornú prípravu technikov požiarnej ochrany, ktorej absolvovanie je povinné k overeniu odbornej spôsobilosti a k získaniu osvedčenia o odbornej spôsobilosti na výkon činnosti technika požiarnej ochrany.

Určené: Funkciu technika požiarnej ochrany môžu vykonávať len osoby s odbornou spôsobilosťou podľa § 11 ods. 7 zákona NR SR č. 314/2001 Z.z. o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov.

Organizačné údaje o kurze

ZÁVÄZNÁ PRIHLÁŠKA
„Základná odborná príprava technikov požiarnej ochrany“


Meno, priezvisko, titul:..................................................................…..
Dátum a miesto narodenia:....................................................................
Trvalé bydlisko:....................................................................................
Tel. : ................................. fax: ................................
e-mail: ...........................................................
FAKTURAČNÉ ÚDAJE (povinný údaj)
Obchodné meno ( firmy, podniku, živnostníka ):
(presný názov podľa živnostenského registra, príp. štatistického úradu)

Sídlo/Miesto podnikania:
(presný názov podľa živnostenského registra, príp. štatistického úradu)

IČO:..................................................,DIČ: ................................................................ IČ DPH: ............................................
IBAN: .....................................................................................
(Osobné údaje budú spracované Agroinštitútom Nitra, štátny podnik za účelom vydania potvrdenia v zmysle zákona č.18/2018 o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov).
Potvrdzujeme, že uhradíme účastnícky poplatok vo výške 450- € na účet Št.pokl. IBAN: SK85 8180 0000 0070 0033 0247, SVIFT/BIC: SPSRSKBAXXX, konštantný symbol 0308, variabilný symbol 110 017, špecifický symbol / uveďte Vaše IČO/..................................


Dátum: Pečiatka a podpis:

Organizačné pokyny:

1. Registrácia účastníkov:10.10.2022 od 7.30 do 8.00 hod v budove Agroinštitútu Nitra, štátny podnik, Akademická 4, 949 01Nitra. /v prípade nepriaznivej pandemickej situácie výuka bude prebiehať ON LINE/
2. Autobusové spojenie zo stanice SAD a ŽSR linkou MHD č. 19, resp. linkami 8, 14, 15, 32 na zástavku Výstavisko Agrokomplex, štátny podnik Nitra
3. Záväznú prihlášku zašlite obratom poštou na adresu:
Centrum pôdohospodárskeho poradenstva a celoživotného vzdelávania,Agroinštitút Nitra, štátny podnik, Akademická 4, 949 01 Nitra, faxom na číslo 037/7910159, e-mailom na rastislav.polak@agroinstitut.sk, Možnosť ubytovania na tel. č.037/7910111
4. Kalkulácia nákladov:
ŠKOLNÉ (vrátane DPH 20%): 450,- €
Účastnícky poplatok uhraďte na účet: št.pokl., IBAN:
SK85 8180 0000 0070 0033 0247, SVIFT/BIC: SPSRSKBAXXX, K.S..0308
Var.symbol: 1 10 017, alebo v deň nástupu na prípravu v pokladni .
Agroinštitút Nitra, štátny podnik IČO: 36858749,
IČDPH: SK 2022631512
5. Organizátor si vyhradzuje právo upraviť termíny sústredení, alebo odbornú prípravu neuskutočniť v prípade nedostatočného počtu prihlásených účastníkov.
6. V prípade, že Agroinštitút Nitra, štátny podnik upraví v priebehu odbornej prípravy ceny, tieto Vám budú dofakturované.
7. Pri prezentácii prosíme predložiť doklad o úplnom strednom vzdelaní
8. Podpísaním a potvrdením záväznej prihlášky sa stávajú podmienky uvedené v organizačných pokynoch záväzné pre Agroinštitút, ako aj pre účastníka, resp. pre jeho vysielajúcu organizáciu.

Termín konania

10. 10. 2022

Poznámka k termínu realizácie

Termíny sústredení:
1. sústredenie: 10.10. – 14.10.2022
2. sústredenie: 24.10. – 28.10.2022
3. sústredenie: 07.11. – 11.11.2022

Rozsah kurzu

120 h.

Kontaktné údaje
Meno

Rastislav Polák

Tel. č.

+421377910219, 0905 262 103

E-mail

rastislav.polak@agroinstitut.sk

Názov vzdelávacej inštitúcie

Agroinštitút Nitra, štátny podnik

Adresa

Akademická č. 4, 949 01 Nitra

Web

http://www.agroinstitut.sk/

Informácie o spoločnosti

Agroinštitút Nitra, štátny podnik je už takmer 50 rokov rezortným vzdelávacím zariadením Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR. Poskytuje široké portfólio služieb hlavne v oblasti ďalšieho odborného celoživotného vzdelávania, vzdelávania certifikovaných poradcov pre oblasť pôdohospodárstva, v oblasti budovania odborne špecializovaného knižničného fondu, v zabezpečovaní účinného a efektívneho prístupu k informáciám a informačných zdrojom prostredníctvom informačných služieb a informačných technológií. Portfólio služieb dopĺňajú hotelové a konferenčné služby

Vzdelávacie aktivity

Celoživotné vzdelávanie
Akreditované programy
Vzdelávanie na základe poverenia
Vzdelávanie na základe oprávnenia
Kontinuálne vzdelávanie
Iné


pracujem
pracujem Prebieha vyhľadávanie, prosím, čakajte...
ISTP

Prebieha vyhľadávanie, prosím, čakajte...

Pomocník

Máte otázky?
Vitajte v ISTP

Váš Internetový Sprievodca Trhom Práce

Prosím, upravte registračné údaje.

Chcem pracovať

Potvrdenie

Vykonať požadovanú akciu?

Áno Nie