Poslať priateľovi
Zatvoriť
Filtrovať kurzy podľa
Default ISCO image

Aktualizačná odborná príprava technikov požiarnej ochrany

Agroinštitút Nitra, štátny podnik

Miesto realizácie kurzu:

  • Akademická 4, 949 01 Nitra

Kurz sa poskytuje:

  • Nitra

Cena kurzu (cena s DPH):

  • 180.00 EUR

Akreditácia:

  • Nie
Informácie o kurze
Obsahová náplň kurzu

Agroinštitút Nitra, štátny podnik organizuje na základe oprávnenia MV SR-prezídia HaZZ č.20/2016 aktualizačnú odbornú prípravu technikov požiarnej ochrany, ktorej absolvovanie je povinné k overeniu odbornej spôsobilosti a k získaniu osvedčenia o odbornej spôsobilosti na výkon činnosti technika požiarnej ochrany.

Funkciu technika požiarnej ochrany môžu vykonávať len osoby s odbornou spôsobilosťou podľa § 11 zákona NR SR č. 314/2001 Z.z. o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov.
Po ukončení odbornej prípravy je možné prihlásiť sa na overenie odbornej spôsobilosti v krajskom riaditeľstve hasičského a záchranného zboru, ktoré vykonáva overenie odbornej spôsobilosti skúškou a po jej úspešnom absolvovaní vydá osvedčenie, ktorého platnosť je 5 rokov odo dňa vykonania skúšky.

Organizačné údaje o kurze

Možnosť stravovania
Možnosť rezervácie ubytovania na tel. čísle: 037/653361, 037/7910111.
Prezentácia je dňa 8.septembra 2020 v čase od 7.30 do 8.00 hod. v budove Agroinštitútu, štátny podnik, Akademická č. 4, Nitra (oproti pavilónu B výstaviska Agrokomplex).

účet Štátna pokladnica IBAN: SK85 8180 0000 0070 0033 0247, SVIFT/BIC: SPSRSKBAXXX, , konštantný symbol 0308,
variabilný symbol 110 016, špecifický symbol (uveďte Vaše IČO)

Termín konania

08. 09. 2020

Poznámka k termínu realizácie

8.9.2020-11.09.2020

Rozsah kurzu

30 h.

Kontaktné údaje
Meno

Ing. Rastislav Polák

Tel. č.

+421377910219 0905 262 103

E-mail

rastislav.polak@agroinstitut.sk

Názov vzdelávacej inštitúcie

Agroinštitút Nitra, štátny podnik

Adresa

Akademická č. 4, 949 01 Nitra

Web

http://www.agroinstitut.sk/

Informácie o spoločnosti

Agroinštitút Nitra, štátny podnik je už takmer 50 rokov rezortným vzdelávacím zariadením Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR. Poskytuje široké portfólio služieb hlavne v oblasti ďalšieho odborného celoživotného vzdelávania, vzdelávania certifikovaných poradcov pre oblasť pôdohospodárstva, v oblasti budovania odborne špecializovaného knižničného fondu, v zabezpečovaní účinného a efektívneho prístupu k informáciám a informačných zdrojom prostredníctvom informačných služieb a informačných technológií. Portfólio služieb dopĺňajú hotelové a konferenčné služby

Vzdelávacie aktivity

Celoživotné vzdelávanie
Akreditované programy
Vzdelávanie na základe poverenia
Vzdelávanie na základe oprávnenia
Kontinuálne vzdelávanie
Iné


pracujem
pracujem Prebieha vyhľadávanie, prosím, čakajte...
ISTP

Prebieha vyhľadávanie, prosím, čakajte...

Pomocník

Máte otázky?
Vitajte v ISTP

Váš Internetový Sprievodca Trhom Práce

Na základe rozhodnutia o vyradení z evidencie uchádzačov o zamestnanie na úrade PSVR si, prosím, upravte registračné údaje.

Dobrovoľne nezamestnaný

Chcem pracovať

Potvrdenie

Vykonať požadovanú akciu?

Áno Nie