Poslať priateľovi
Zatvoriť
Filtrovať kurzy podľa
Default ISCO image

Riadenie bezpečnostných rizík vo finančných inštitúciách

Inštitút bankového vzdelávania NBS,n.o.

Miesto realizácie kurzu:

  • Drieňová 1081/31
    821 01 Bratislava - Ružinov
    Slovenská republika

Kurz sa poskytuje:

  • Bratislava

Cena kurzu (cena s DPH):

  • 277.20 EUR

Akreditácia:

  • Nie
Informácie o kurze
Obsahová náplň kurzu

Oboznámiť účastníkov s praktickým uplatňovaním požiadaviek legislatívy a regulátora finančného trhu týkajúcich sa ochrany informačných aktív ako aj ochrany hotovosti a hodnôt. Poskytnúť teoretický základ v oblasti manažmentu bezpečnostných rizík vo finančných inštitúciách, ozrejmiť optimálne modely organizácie bezpečnosti. Prezentovať súhrn obsahu medzinárodných noriem, ktoré sa venujú systémom riadenia, ovplyvňujúcich úroveň bezpečnostných rizík a vyspelosti súvisiacich procesov.

Seminár je určený pre vedúcich pracovníkov bánk a iných finančných inštitúcií ktorí sú zodpovední za riadenie informačnej a fyzickej bezpečnosti, compliance, IT manažment, operačné riziko alebo interný audit. Seminár je vhodný aj pre odborných pracovníkov z iných útvarov so záujmom rozšíriť si vedomosti v uvedenej oblasti.

Organizačné údaje o kurze

Obsah seminára

Základné pojmy
Demingov cyklus (PDCA)
Zraniteľnosť, hrozba, riziko, strata
Ciele bezpečnosti, zúčastnené entity
Popis procesov fyzickej a informačnej bezpečnosti a procesov manažmentu bezpečnostných rizík
Oblasti bezpečnosti
Klasifikácia informácií, definícia bankového a obchodného tajomstva
Vzťahy procesov riadenia bezpečnosti, riadenia rizík, riadenia súladu a riadenia IT služieb
Organizácia bezpečnosti vo finančných inštitúciách
Regulácia NBS v oblasti ochrany fyzických a informačných aktív:
Metodické usmernenie Úseku bankového dohľadu NBS č. 7/2004 k overeniu bezpečnosti informačného systému banky a pobočky zahraničnej banky
Opatrenie NBS č. 12/2005 o analýze rizík vo fyzickej bezpečnosti
Opatrenie NBS č. 12/2004 o rizikách a systéme riadenia rizík
Legislatíva SR, zákonné požiadavky v oblasti fyzickej a informačnej bezpečnosti a riadenia bezpečnostných rizík:
Zákon o bankách
Zákon o ochrane osobných údajov
Zákon o ochrane utajovaných skutočností
Zákon o elektronických komunikáciách
Zákonná úprava elektronického podpisu
Zákon o súkromných bezpečnostných službách
Pripravovaný zákon o kybernetickej bezpečnosti
Zákon o súdnych znalcoch a tlmočníkoch
Trestný zákon
Vykonávacie vyhlášky NBÚ
Personálna bezpečnosť
Priemyselná bezpečnosť
Administratívna bezpečnosť
Fyzická a objektová bezpečnosť
Informačná bezpečnosť
Technická normalizácia v oblasti informačnej bezpečnosti, riadenia IT služieb a riadení rizík, medzinárodné normy a normy v rámci sústavy STN
Základné pojmy technickej normalizácie
Rada noriem ISO/ IEC 27 00x o jednotlivých doménach informačnej bezpečnosti
ISO/ IEC 31 000 Riadenie rizík
ISO/ IEC 20 000 Riadenie IT služieb
Základy kryptografie a šifrovej ochrany informácií
Čo je to šifrovanie a čo je to elektronický podpis
Elektronický, vs. vlastnoručný podpis
Zaručený elektronický podpis, postup pri overovaní elektronického podpisu
Časová pečiatka a spôsob jej vyhotovenia
Bezpečnostné povedomie a prístupy k jeho budovaniu

Termín konania

18. 11. 2019

Poznámka k termínu realizácie

Harmonogram
prezentácia: 8.45 h – 9.00 h
otvorenie seminára: 9.00 h
vyučovanie: 9.00 h – 16.00 h

Rozsah kurzu

8 h.

Doplňujúce informácie

Lektor:
Ing. Ivan Makatura, skúsený odborník v oblasti bankovej bezpečnosti

Kontaktné údaje
Meno

Mgr. Valdimíra Lauko Jacková

Tel. č.

+421257873532

E-mail

ibv@nbs.sk

Názov vzdelávacej inštitúcie

Inštitút bankového vzdelávania NBS,n.o.

Adresa

Drieňová1081/31, 82101 Bratislava - Ružinov

Web

http://ibv-nbs.sk/

Informácie o spoločnosti

Inštitút bankového vzdelávania NBS, n.o. (IBV NBS, n.o.) poskytuje zvyšovanie kvalifikácie a zručností pracovníkov finančného sektora ako aj zamestnancov iných finančných inštitúcií. Ako samostatný právny subjekt bol zriadený Národnou bankou Slovenska (NBS) na pokrytie dopytu po vzdelávacích aktivitách finančného trhu a NBS.

IBV NBS, n.o. ponúka pestrú škálu približne 120 kurzov zameraných na bankový systém, účtovníctvo bánk, bankovú reguláciu, platobný styk, finančné trhy, ale aj manažérske a jazykové vzdelávanie.

NBS poverila IBV NBS, n.o. zabezpečovaním odborných skúšok finančných sprostredkovateľov a finančných poradcov pre stredný stupeň odbornej spôsobilosti a výhradne pre vyšší stupeň odbornej spôsobilosti podľa platných zákonov o finančnom sprostredkovaní a finančnom poradenstve.

Vzdelávacie aktivity

financie, bankový systém, účtovníctvo, finančná gramotnosť, banková regulácia, platobný styk, finančné trhy, manažérske vzdelávanie, soft-skills, osobnostný rozvoj a sociálne kompetencie, jazykové vzdelávanie, legislatívne a právne normy, osobitné finančné vzdelávanie, skúšky sprostredkovateľov a finančných poradcov, školenia šité na mieru podľa požiadaviek klienta


pracujem
pracujem Prebieha vyhľadávanie, prosím, čakajte...
ISTP

Prebieha vyhľadávanie, prosím, čakajte...

Pomocník

Máte otázky?
Vitajte v ISTP

Váš Internetový Sprievodca Trhom Práce

Na základe rozhodnutia o vyradení z evidencie uchádzačov o zamestnanie na úrade PSVR si, prosím, upravte registračné údaje.

Dobrovoľne nezamestnaný

Chcem pracovať

Potvrdenie

Vykonať požadovanú akciu?

Áno Nie