Poslať priateľovi
Zatvoriť
Filtrovať kurzy podľa
Default ISCO image

IFRS 9 Finančné nástroje

Inštitút bankového vzdelávania NBS,n.o.

Miesto realizácie kurzu:

  • Drieňová 1081/31
    821 01 Bratislava - Ružinov
    Slovenská republika

Kurz sa poskytuje:

  • Bratislava

Cena kurzu (cena s DPH):

  • 310.80 EUR

Akreditácia:

  • Nie
Informácie o kurze
Obsahová náplň kurzu

Od roku 2018 je účinný štandard IFRS 9 Finančné nástroje. Cieľom seminára je získať prehľad o hlavných témach štandardu, s dôrazom na portfóliá finančných aktív a záväzkov, riadenie rizika, deriváty a zaisťovacie účtovníctvo. Zároveň porovnáva IFRS 9 s predchádzajúcou úpravou IAS 39 Finančné nástroje: vykazovanie a oceňovanie.
Významnou témou seminára je taktiež Expected Credit Loss (ECL) - Model pre tvorbu opravných položiek k pohľadávkam oceňovaným metódou efektívnej úrokovej miery (EIR), napr. k portfóliám poskytnutých úverov, hypoték, leasingov, pohľadávok z kreditných kariet a k portfóliám nakúpených dlhopisov.

Seminár je určený metodikom účtovníctva a všetkým zamestnancom, ktorí sa zaoberajú účtovaním a oceňovaním finančného majetku a finančných záväzkov a ktorých práca si vyžaduje ovládať predmetnú problematiku.

Organizačné údaje o kurze

Obsah seminára

Portfóliá finančných aktív a záväzkov
tvorba portfólií finančných aktív, cash-flow-test a business-model-test
model pre dlhové nástroje a pre akcie
oceňovanie reálnou hodnotou, koncept Basic Lending Agreement, vložené deriváty do finančných aktív
finančné záväzky, reálna hodnota, ocenenie vlastného kreditného rizika, vložené deriváty, deriváty na vlastný kapitál emitenta
Deriváty, riadenie rizika a zaisťovacie účtovníctvo
zaisťovacie vzťahy s derivátovým a nederivátovým zaisťovacím nástrojom, prirodzené zaistenie
metóda zaistenia cash flow, metóda zaistenia fair value, metóda zaistenia čistej cudzomenovej investície
formulácia a dokumentácia zaisťovacích vzťahov, metóda teoretického derivátu, testy efektivity, neperfektné zaistenie
Príklady
Opravné položky k EIR aktívam – Expected Credit Loss Model
modelovanie kreditného rizika
vykazovanie opravných položiek na báze 12-mesačného a celoživotného Expected Credit Loss, pohľadávky v tzv. Stage 1, 2, 3
definícia defaultu; modelovanie Probability of Default, Exposure at Default, Loss Given Default
príklady na rôznych typoch portfólií (korporátne úvery, pohľadávky z kreditných kariet, hypotéky, leasingy, nakúpené dlhopisy a pod.)

Termín konania

22. 10. 2019

Poznámka k termínu realizácie

Harmonogram
prezentácia: 8.45 h – 9.00 h
otvorenie seminára: 9.00 h
vyučovanie: 9.00 h – 16.00 h

Rozsah kurzu

8 h.

Doplňujúce informácie

Lektor: prof. RNDr. Ing. Michal Černý, Ph.D. (Vysoká škola ekonomická, Praha)

Kontaktné údaje
Meno

Mgr. Valdimíra Lauko Jacková

Tel. č.

+421257873532

E-mail

ibv@nbs.sk

Názov vzdelávacej inštitúcie

Inštitút bankového vzdelávania NBS,n.o.

Adresa

Drieňová1081/31, 82101 Bratislava - Ružinov

Web

http://ibv-nbs.sk/

Informácie o spoločnosti

Inštitút bankového vzdelávania NBS, n.o. (IBV NBS, n.o.) poskytuje zvyšovanie kvalifikácie a zručností pracovníkov finančného sektora ako aj zamestnancov iných finančných inštitúcií. Ako samostatný právny subjekt bol zriadený Národnou bankou Slovenska (NBS) na pokrytie dopytu po vzdelávacích aktivitách finančného trhu a NBS.

IBV NBS, n.o. ponúka pestrú škálu približne 120 kurzov zameraných na bankový systém, účtovníctvo bánk, bankovú reguláciu, platobný styk, finančné trhy, ale aj manažérske a jazykové vzdelávanie.

NBS poverila IBV NBS, n.o. zabezpečovaním odborných skúšok finančných sprostredkovateľov a finančných poradcov pre stredný stupeň odbornej spôsobilosti a výhradne pre vyšší stupeň odbornej spôsobilosti podľa platných zákonov o finančnom sprostredkovaní a finančnom poradenstve.

Vzdelávacie aktivity

financie, bankový systém, účtovníctvo, finančná gramotnosť, banková regulácia, platobný styk, finančné trhy, manažérske vzdelávanie, soft-skills, osobnostný rozvoj a sociálne kompetencie, jazykové vzdelávanie, legislatívne a právne normy, osobitné finančné vzdelávanie, skúšky sprostredkovateľov a finančných poradcov, školenia šité na mieru podľa požiadaviek klienta


pracujem
pracujem Prebieha vyhľadávanie, prosím, čakajte...
ISTP

Prebieha vyhľadávanie, prosím, čakajte...

Pomocník

Máte otázky?
Vitajte v ISTP

Váš Internetový Sprievodca Trhom Práce

Na základe rozhodnutia o vyradení z evidencie uchádzačov o zamestnanie na úrade PSVR si, prosím, upravte registračné údaje.

Dobrovoľne nezamestnaný

Chcem pracovať

Potvrdenie

Vykonať požadovanú akciu?

Áno Nie