Poslať priateľovi
Zatvoriť
Filtrovať kurzy podľa
Default ISCO image

Štandardy aktuárskej práce

Inštitút bankového vzdelávania NBS,n.o.

Miesto realizácie kurzu:

  • Drieňová 1081/31
    821 01 Bratislava - Ružinov
    Slovenská republika

Kurz sa poskytuje:

  • Bratislava

Cena kurzu (cena s DPH):

  • 230.40 EUR

Akreditácia:

  • Nie
Informácie o kurze
Obsahová náplň kurzu

Oboznámiť účastníkov s existujúcimi štandardami aktuárskej práce, ktorými sa riadi držiteľ aktuárskej funkcie, alebo iný zamestnanec, ktorý vykonáva aktuársku funkciu. Vzorové ukážky implementácie aktuárskych štandardov v praxi.

Zamestnanci poisťovní, ktorí vykonávajú najmä aktuársku funkciu alebo funkciu riadenia rizík, alebo riadiaci pracovníci a manažéri poisťovní, ktorí sú prijímateľmi aktuárskych správ a analýz, si potrebujú rozšíriť vedomosti a zručnosti pri aplikácii regulácie Solventnosť II (smernica 2009/138/ES) a s s ňou súvisiacimi predpismi. Štandardy na Slovensku vytvára a schvaľuje Slovenská spoločnosť aktuárov na základe európskych štandardov alebo medzinárodných aktuárskych štandardov.
Seminár je vhodný aj pre odborných pracovníkov z iných útvarov so záujmom rozšíriť si vedomosti v uvedenej oblasti.

Organizačné údaje o kurze

Obsah seminára

Legislatívne vymedzenie obsahu práce aktuára, resp. aktuárskej funkcie. Vysvetlenie obsahu štandardov aktuárskej práce.
Povinný štandard SSA č. 1 – Všeobecné aktuárske postupy
Povinný štandard SSA č. 2 - Finančná analýza schém dôchodkového zabezpečenia – úvod
Povinný štandard SSA č. 3 - Aktuárska prax vo vzťahu k IAS 19 Zamestnanecké požitky – úvod
Povinný štandard SSA č. 4 - Správa aktuárskej funkcie podľa smernice 2009/138/ES
Povinný štandard SSA č. 5 - Aktuárska prax vo vzťahu k Procesu ORSA podľa smernice 2009/138/ES
Slovník použitých termínov v Povinných štandardoch

Termín konania

04. 11. 2019

Poznámka k termínu realizácie

Harmonogram
prezentácia: 8.45 h – 9.00 h
otvorenie seminára: 9.00 h
vyučovanie: 9.00 h – 16.00 h

Rozsah kurzu

8 h.

Doplňujúce informácie

Lektor:
Ing. Mária Kamenárová, skúsená odborníčka v oblasti aktuárstva a riadenia rizík v poisťovniach s 20-ročnou praxou, podpredsedníčka Slovenskej spoločnosti aktuárov a členka Výkonného výboru Európskej spoločnosti aktuárov v Bruseli

Kontaktné údaje
Meno

Mgr. Valdimíra Lauko Jacková

Tel. č.

+421257873532

E-mail

ibv@nbs.sk

Názov vzdelávacej inštitúcie

Inštitút bankového vzdelávania NBS,n.o.

Adresa

Drieňová1081/31, 82101 Bratislava - Ružinov

Web

http://ibv-nbs.sk/

Informácie o spoločnosti

Inštitút bankového vzdelávania NBS, n.o. (IBV NBS, n.o.) poskytuje zvyšovanie kvalifikácie a zručností pracovníkov finančného sektora ako aj zamestnancov iných finančných inštitúcií. Ako samostatný právny subjekt bol zriadený Národnou bankou Slovenska (NBS) na pokrytie dopytu po vzdelávacích aktivitách finančného trhu a NBS.

IBV NBS, n.o. ponúka pestrú škálu približne 120 kurzov zameraných na bankový systém, účtovníctvo bánk, bankovú reguláciu, platobný styk, finančné trhy, ale aj manažérske a jazykové vzdelávanie.

NBS poverila IBV NBS, n.o. zabezpečovaním odborných skúšok finančných sprostredkovateľov a finančných poradcov pre stredný stupeň odbornej spôsobilosti a výhradne pre vyšší stupeň odbornej spôsobilosti podľa platných zákonov o finančnom sprostredkovaní a finančnom poradenstve.

Vzdelávacie aktivity

financie, bankový systém, účtovníctvo, finančná gramotnosť, banková regulácia, platobný styk, finančné trhy, manažérske vzdelávanie, soft-skills, osobnostný rozvoj a sociálne kompetencie, jazykové vzdelávanie, legislatívne a právne normy, osobitné finančné vzdelávanie, skúšky sprostredkovateľov a finančných poradcov, školenia šité na mieru podľa požiadaviek klienta


pracujem
pracujem Prebieha vyhľadávanie, prosím, čakajte...
ISTP

Prebieha vyhľadávanie, prosím, čakajte...

Pomocník

Máte otázky?
Vitajte v ISTP

Váš Internetový Sprievodca Trhom Práce

Na základe rozhodnutia o vyradení z evidencie uchádzačov o zamestnanie na úrade PSVR si, prosím, upravte registračné údaje.

Dobrovoľne nezamestnaný

Chcem pracovať

Potvrdenie

Vykonať požadovanú akciu?

Áno Nie