Poslať priateľovi

Kultúra, umenie, TV a vydavateľstvo

Korepetítor

Korepetítor spolupracuje pri naštudovaní hudobných diel so sólistami, zbormi, baletnými a tanečnými súbormi, prípadne participuje na výchove a vzdelávaní inštrumentalistov a spevákov. Podieľa sa na umeleckom stvárnení a konečnom vyznení pripravovaného diela.

Požadovaný stupeň vzdelania

  • Vyššie odborné vzdelanie

    Vyššie odborné vzdelanie (postsekundárne alebo terciárne) získa žiak úspešným absolvovaním
    a) najmenej dvojročného a najviac trojročného vzdelávacieho programu odboru vzdelávania v strednej odbornej škole, ktorý sa ukončuje absolventskou skúškou; dokladom o získanom stupni vzdelania je vysvedčenie o absolventskej skúške a absolventský diplom s právom používať titul diplomovaný špecialista so skratkou DiS; titul sa uvádza za priezviskom, pre zdravotnícke odbory vzdelania podľa osobitného predpisu,
    b) posledného ročníka súvislého šesťročného vzdelávacieho programu odboru vzdelávania v konzervatóriu, ktorý sa ukončuje absolventskou skúškou, alebo posledného ročníka súvislého osemročného vzdelávacieho programu odboru vzdelávania v tanečnom konzervatóriu; dokladom o získanom stupni vzdelania je vysvedčenie o absolventskej skúške a absolventský diplom s právom používať titul diplomovaný umelec so skratkou DiS.art, titul sa uvádza za priezviskom.

Užitočné odkazy

Voľné pracovné miesta

Aktuálne nie sú evidované.
1 Kvalifikácia

Školy

Optimálne školské vzdelanie

Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa v odbore učit.um.-vých.a vých.predm.-učiteľstvo hudobného umenia

7658R80 učit.um.-vých.a vých.predm.-učiteľstvo hudobného umenia - Vysoká škola (bakalárske študijné programy)

Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa v odbore učit.um.-vých.a vých.predm.-uč.hudobno-dramatického um.

7658R81 učit.um.-vých.a vých.predm.-uč.hudobno-dramatického um. - Vysoká škola (bakalárske študijné programy)

Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa v odbore hudobné umenie - skladba a dirigovanie

8211R02 hudobné umenie - skladba a dirigovanie - Vysoká škola (bakalárske študijné programy)

Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa v odbore hudobné umenie - klávesové nástroje

8211R04 hudobné umenie - klávesové nástroje - Vysoká škola (bakalárske študijné programy)

Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa v odbore hudobné umenie-spev (operný a koncertný spev,oper.réž.)

8211R05 hudobné umenie-spev (operný a koncertný spev,oper.réž.) - Vysoká škola (bakalárske študijné programy)

Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa v odbore hudobné umenie - strunové a dychové nástroje

8211R14 hudobné umenie - strunové a dychové nástroje - Vysoká škola (bakalárske študijné programy)

Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa v odbore hudobné umenie - interpretačné umenie

8211R55 hudobné umenie - interpretačné umenie - Vysoká škola (bakalárske študijné programy)

Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa v odbore hudobné umenie - kompozícia

8211R56 hudobné umenie - kompozícia - Vysoká škola (bakalárske študijné programy)

Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa v odbore hudobné umenie - hudobná interpretácia a teória

8211R97 hudobné umenie - hudobná interpretácia a teória - Vysoká škola (bakalárske študijné programy)

Vyššie odborné vzdelanie v odbore hudobno-dramatické umenie

8226Q00 hudobno-dramatické umenie - Vzdelávací program vyšších odborných škôl, konzervatórií a tanečných konzervatórií; pomaturitné štúdium špecializačné (absolventský diplom)

Vyššie odborné vzdelanie v odbore spev

8228Q00 spev - Vzdelávací program vyšších odborných škôl, konzervatórií a tanečných konzervatórií; pomaturitné štúdium špecializačné (absolventský diplom)

Vyššie odborné vzdelanie v odbore hudba

8229Q00 hudba - Vzdelávací program vyšších odborných škôl, konzervatórií a tanečných konzervatórií; pomaturitné štúdium špecializačné (absolventský diplom)

Vyššie odborné vzdelanie v odbore hudba - skladba

8229Q01 hudba - skladba - Vzdelávací program vyšších odborných škôl, konzervatórií a tanečných konzervatórií; pomaturitné štúdium špecializačné (absolventský diplom)

Vyššie odborné vzdelanie v odbore hudba - hra na klavíri

8229Q03 hudba - hra na klavíri - Vzdelávací program vyšších odborných škôl, konzervatórií a tanečných konzervatórií; pomaturitné štúdium špecializačné (absolventský diplom)

Vyššie odborné vzdelanie v odbore hudba-hra na husl.,viole,violonč.,kontrab.,harfe,git.,cimb.

8229Q06 hudba-hra na husl.,viole,violonč.,kontrab.,harfe,git.,cimb. - Vzdelávací program vyšších odborných škôl, konzervatórií a tanečných konzervatórií; pomaturitné štúdium špecializačné (absolventský diplom)

Vyššie odborné vzdelanie v odbore hudba - hra na akordeóne

8229Q07 hudba - hra na akordeóne - Vzdelávací program vyšších odborných škôl, konzervatórií a tanečných konzervatórií; pomaturitné štúdium špecializačné (absolventský diplom)

Vyššie odborné vzdelanie v odbore hudba - komorná hudba

8229Q12 hudba - komorná hudba - Vzdelávací program vyšších odborných škôl, konzervatórií a tanečných konzervatórií; pomaturitné štúdium špecializačné (absolventský diplom)

Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v odbore učiteľstvo všeobecnovzdelávacích predmetov - hudobná pedagogika

7612S81 učiteľstvo všeobecnovzdelávacích predmetov - hudobná pedagogika - Vysoká škola (súvislé vzdelanie absolvovaním magisterských, inžinierskych a doktorských študijných programov)

Informácie o odbore

V prebiehajúcom školskom roku neponúka vybraný odbor: 7612S81 žiadna škola.

Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v odbore učiteľstvo odborných umeleckých predmetov - hudobná pedagogika

7632S31 učiteľstvo odborných umeleckých predmetov - hudobná pedagogika - Vysoká škola (súvislé vzdelanie absolvovaním magisterských, inžinierskych a doktorských študijných programov)

Informácie o odbore

V prebiehajúcom školskom roku neponúka vybraný odbor: 7632S31 žiadna škola.

Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa v odbore učiteľstvo umelecko-výchovných a výchovných predmetov - učiteľstvo spevu

7658R63 učiteľstvo umelecko-výchovných a výchovných predmetov - učiteľstvo spevu - Vysoká škola (bakalárske študijné programy)

Informácie o odbore

V prebiehajúcom školskom roku neponúka vybraný odbor: 7658R63 žiadna škola.

Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa v odbore učiteľstvo umelecko-výchovných a výchovných predmetov - učiteľstvo hudobnej výchovy

7658R64 učiteľstvo umelecko-výchovných a výchovných predmetov - učiteľstvo hudobnej výchovy - Vysoká škola (bakalárske študijné programy)

Informácie o odbore

V prebiehajúcom školskom roku neponúka vybraný odbor: 7658R64 žiadna škola.

Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa v odbore učiteľstvo umelecko-výchovných a výchovných predmetov - učiteľstvo hudobnej výchovy

7658R67 učiteľstvo umelecko-výchovných a výchovných predmetov - učiteľstvo hudobnej výchovy - Vysoká škola (bakalárske študijné programy)

Informácie o odbore

V prebiehajúcom školskom roku neponúka vybraný odbor: 7658R67 žiadna škola.

Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa v odbore učiteľstvo umelecko-výchovných a výchovných predmetov - učiteľstvo pedagogiky hudobno-dramatického umenia

7658R82 učiteľstvo umelecko-výchovných a výchovných predmetov - učiteľstvo pedagogiky hudobno-dramatického umenia - Vysoká škola (bakalárske študijné programy)

Informácie o odbore

V prebiehajúcom školskom roku neponúka vybraný odbor: 7658R82 žiadna škola.

Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa v odbore učiteľstvo umelecko-výchovných a výchovných predmetov - pedagogika hudobného umenia

7658R83 učiteľstvo umelecko-výchovných a výchovných predmetov - pedagogika hudobného umenia - Vysoká škola (bakalárske študijné programy)

Informácie o odbore

V prebiehajúcom školskom roku neponúka vybraný odbor: 7658R83 žiadna škola.

Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa v odbore učiteľstvo umelecko-výchovných a výchovných predmetov - učiteľstvo hudobného umenia a školské hudobné súbory

7658R91 učiteľstvo umelecko-výchovných a výchovných predmetov - učiteľstvo hudobného umenia a školské hudobné súbory - Vysoká škola (bakalárske študijné programy)

Informácie o odbore

V prebiehajúcom školskom roku neponúka vybraný odbor: 7658R91 žiadna škola.

Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa v odbore učiteľstvo umelecko-výchovných a výchovných predmetov - učiteľstvo hudobnej výchovy a hra na nástroji /spevu

7867777 učiteľstvo umelecko-výchovných a výchovných predmetov - učiteľstvo hudobnej výchovy a hra na nástroji /spevu - Vysoká škola (bakalárske študijné programy)

Informácie o odbore

V prebiehajúcom školskom roku neponúka vybraný odbor: 7867777 žiadna škola.

Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa v odbore uč.umel.a vých.pred.-u. hudob.vých. a hudobnej vých.spev/Bc/

7867779 uč.umel.a vých.pred.-u. hudob.vých. a hudobnej vých.spev/Bc/ - Vysoká škola (bakalárske študijné programy)

Informácie o odbore

V prebiehajúcom školskom roku neponúka vybraný odbor: 7867779 žiadna škola.

Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa v odbore učiteľstvo umelecko-výchovných a výchovných predmetov - učiteľstvo hudobnej výchovy a školské hudobné súbory

7867R84 učiteľstvo umelecko-výchovných a výchovných predmetov - učiteľstvo hudobnej výchovy a školské hudobné súbory - Vysoká škola (bakalárske študijné programy)

Informácie o odbore

V prebiehajúcom školskom roku neponúka vybraný odbor: 7867R84 žiadna škola.

Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa v odbore uč.umel.a vých.pred.-učiteľstvo hudobného umenia a spev

7880R89 uč.umel.a vých.pred.-učiteľstvo hudobného umenia a spev - Vysoká škola (bakalárske študijné programy)

Informácie o odbore

V prebiehajúcom školskom roku neponúka vybraný odbor: 7880R89 žiadna škola.

Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa v odbore hudobné umenie

8211R00 hudobné umenie - Vysoká škola (bakalárske študijné programy)

Informácie o odbore

V prebiehajúcom školskom roku neponúka vybraný odbor: 8211R00 žiadna škola.

Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa v odbore hudobné umenie - dychové nástroje

8211R03 hudobné umenie - dychové nástroje - Vysoká škola (bakalárske študijné programy)

Informácie o odbore

V prebiehajúcom školskom roku neponúka vybraný odbor: 8211R03 žiadna škola.

Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa v odbore hudobné umenie - strunové nástroje

8211R06 hudobné umenie - strunové nástroje - Vysoká škola (bakalárske študijné programy)

Informácie o odbore

V prebiehajúcom školskom roku neponúka vybraný odbor: 8211R06 žiadna škola.

Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa v odbore hudobné umenie - teória hudby

8211R07 hudobné umenie - teória hudby - Vysoká škola (bakalárske študijné programy)

Informácie o odbore

V prebiehajúcom školskom roku neponúka vybraný odbor: 8211R07 žiadna škola.

Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa v odbore hudobné umenie - cirkevná hudba

8211R08 hudobné umenie - cirkevná hudba - Vysoká škola (bakalárske študijné programy)

Informácie o odbore

V prebiehajúcom školskom roku neponúka vybraný odbor: 8211R08 žiadna škola.

Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa v odbore hudobné umenie - záujmové hudobné súbory

8211R15 hudobné umenie - záujmové hudobné súbory - Vysoká škola (bakalárske študijné programy)

Informácie o odbore

V prebiehajúcom školskom roku neponúka vybraný odbor: 8211R15 žiadna škola.

Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa v odbore hudobné umenie - dirigovanie zboru

8211R17 hudobné umenie - dirigovanie zboru - Vysoká škola (bakalárske študijné programy)

Informácie o odbore

V prebiehajúcom školskom roku neponúka vybraný odbor: 8211R17 žiadna škola.

Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa v odbore hudobné umenie - kompozícia a dirigovanie zboru

8211R20 hudobné umenie - kompozícia a dirigovanie zboru - Vysoká škola (bakalárske študijné programy)

Informácie o odbore

V prebiehajúcom školskom roku neponúka vybraný odbor: 8211R20 žiadna škola.

Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa v odbore hudobné umenie - teória hudobného umenia

8211R24 hudobné umenie - teória hudobného umenia - Vysoká škola (bakalárske študijné programy)

Informácie o odbore

V prebiehajúcom školskom roku neponúka vybraný odbor: 8211R24 žiadna škola.

Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa v odbore hudobné umenie - skladba a dirigovanie orchestra

8211R27 hudobné umenie - skladba a dirigovanie orchestra - Vysoká škola (bakalárske študijné programy)

Informácie o odbore

V prebiehajúcom školskom roku neponúka vybraný odbor: 8211R27 žiadna škola.

Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa v odbore hudobné umenie - skladba

8211R28 hudobné umenie - skladba - Vysoká škola (bakalárske študijné programy)

Informácie o odbore

V prebiehajúcom školskom roku neponúka vybraný odbor: 8211R28 žiadna škola.

Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa v odbore hudobné umenie - dirigovanie orchestra

8211R29 hudobné umenie - dirigovanie orchestra - Vysoká škola (bakalárske študijné programy)

Informácie o odbore

V prebiehajúcom školskom roku neponúka vybraný odbor: 8211R29 žiadna škola.

Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa v odbore hudobné umenie - hra na hudobnom nástroji - klávesové nástroje

8211R30 hudobné umenie - hra na hudobnom nástroji - klávesové nástroje - Vysoká škola (bakalárske študijné programy)

Informácie o odbore

V prebiehajúcom školskom roku neponúka vybraný odbor: 8211R30 žiadna škola.

Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa v odbore hudobné umenie - klávesové nástroje - hra na klavíri

8211R31 hudobné umenie - klávesové nástroje - hra na klavíri - Vysoká škola (bakalárske študijné programy)

Informácie o odbore

V prebiehajúcom školskom roku neponúka vybraný odbor: 8211R31 žiadna škola.

Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa v odbore hudobné umenie - klávesové nástroje - hra na organe

8211R32 hudobné umenie - klávesové nástroje - hra na organe - Vysoká škola (bakalárske študijné programy)

Informácie o odbore

V prebiehajúcom školskom roku neponúka vybraný odbor: 8211R32 žiadna škola.

Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa v odbore hudobné umenie - klávesové nástroje - hra na akordeóne

8211R33 hudobné umenie - klávesové nástroje - hra na akordeóne - Vysoká škola (bakalárske študijné programy)

Informácie o odbore

V prebiehajúcom školskom roku neponúka vybraný odbor: 8211R33 žiadna škola.

Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa v odbore hudobné umenie - hra na klávesových nástrojoch

8211R34 hudobné umenie - hra na klávesových nástrojoch - Vysoká škola (bakalárske študijné programy)

Informácie o odbore

V prebiehajúcom školskom roku neponúka vybraný odbor: 8211R34 žiadna škola.

Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa v odbore hudobné umenie - orchestrálne nástroje

8211R39 hudobné umenie - orchestrálne nástroje - Vysoká škola (bakalárske študijné programy)

Informácie o odbore

V prebiehajúcom školskom roku neponúka vybraný odbor: 8211R39 žiadna škola.

Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa v odbore hudobné umenie - hra na hudobnom nástroji - dychové nástroje

8211R40 hudobné umenie - hra na hudobnom nástroji - dychové nástroje - Vysoká škola (bakalárske študijné programy)

Informácie o odbore

V prebiehajúcom školskom roku neponúka vybraný odbor: 8211R40 žiadna škola.

Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa v odbore hudobné umenie - dychové nástroje - hra na fagote

8211R41 hudobné umenie - dychové nástroje - hra na fagote - Vysoká škola (bakalárske študijné programy)

Informácie o odbore

V prebiehajúcom školskom roku neponúka vybraný odbor: 8211R41 žiadna škola.

Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa v odbore hudobné umenie - dychové nástroje - hra na flaute

8211R42 hudobné umenie - dychové nástroje - hra na flaute - Vysoká škola (bakalárske študijné programy)

Informácie o odbore

V prebiehajúcom školskom roku neponúka vybraný odbor: 8211R42 žiadna škola.

Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa v odbore hudobné umenie - dychové nástroje - hra na hoboji

8211R43 hudobné umenie - dychové nástroje - hra na hoboji - Vysoká škola (bakalárske študijné programy)

Informácie o odbore

V prebiehajúcom školskom roku neponúka vybraný odbor: 8211R43 žiadna škola.

Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa v odbore hudobné umenie - dychové nástroje - hra na klarinete

8211R44 hudobné umenie - dychové nástroje - hra na klarinete - Vysoká škola (bakalárske študijné programy)

Informácie o odbore

V prebiehajúcom školskom roku neponúka vybraný odbor: 8211R44 žiadna škola.

Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa v odbore hudobné umenie - dychové nástroje - hra na lesnom rohu

8211R45 hudobné umenie - dychové nástroje - hra na lesnom rohu - Vysoká škola (bakalárske študijné programy)

Informácie o odbore

V prebiehajúcom školskom roku neponúka vybraný odbor: 8211R45 žiadna škola.

Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa v odbore hudobné umenie - dychové nástroje - hra na trombóne

8211R46 hudobné umenie - dychové nástroje - hra na trombóne - Vysoká škola (bakalárske študijné programy)

Informácie o odbore

V prebiehajúcom školskom roku neponúka vybraný odbor: 8211R46 žiadna škola.

Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa v odbore hudobné umenie - dychové nástroje - hra na trúbke

8211R47 hudobné umenie - dychové nástroje - hra na trúbke - Vysoká škola (bakalárske študijné programy)

Informácie o odbore

V prebiehajúcom školskom roku neponúka vybraný odbor: 8211R47 žiadna škola.

Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa v odbore hudobné umenie - dychové nástroje - hra na tube

8211R48 hudobné umenie - dychové nástroje - hra na tube - Vysoká škola (bakalárske študijné programy)

Informácie o odbore

V prebiehajúcom školskom roku neponúka vybraný odbor: 8211R48 žiadna škola.

Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa v odbore hudobné umenie - hudobná tvorba a teória

8211R53 hudobné umenie - hudobná tvorba a teória - Vysoká škola (bakalárske študijné programy)

Informácie o odbore

V prebiehajúcom školskom roku neponúka vybraný odbor: 8211R53 žiadna škola.

Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa v odbore hudobné umenie - hra na hudobnom nástroji - strunové nástroje

8211R60 hudobné umenie - hra na hudobnom nástroji - strunové nástroje - Vysoká škola (bakalárske študijné programy)

Informácie o odbore

V prebiehajúcom školskom roku neponúka vybraný odbor: 8211R60 žiadna škola.

Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa v odbore hudobné umenie - strunové nástroje - hra na gitare

8211R61 hudobné umenie - strunové nástroje - hra na gitare - Vysoká škola (bakalárske študijné programy)

Informácie o odbore

V prebiehajúcom školskom roku neponúka vybraný odbor: 8211R61 žiadna škola.

Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa v odbore hudobné umenie - strunové nástroje - hra na harfe

8211R62 hudobné umenie - strunové nástroje - hra na harfe - Vysoká škola (bakalárske študijné programy)

Informácie o odbore

V prebiehajúcom školskom roku neponúka vybraný odbor: 8211R62 žiadna škola.

Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa v odbore hudobné umenie - strunové nástroje - hra na husliach

8211R63 hudobné umenie - strunové nástroje - hra na husliach - Vysoká škola (bakalárske študijné programy)

Informácie o odbore

V prebiehajúcom školskom roku neponúka vybraný odbor: 8211R63 žiadna škola.

Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa v odbore hudobné umenie - strunové nástroje - hra na kontrabase

8211R64 hudobné umenie - strunové nástroje - hra na kontrabase - Vysoká škola (bakalárske študijné programy)

Informácie o odbore

V prebiehajúcom školskom roku neponúka vybraný odbor: 8211R64 žiadna škola.

Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa v odbore hudobné umenie - strunové nástroje - hra na viole

8211R65 hudobné umenie - strunové nástroje - hra na viole - Vysoká škola (bakalárske študijné programy)

Informácie o odbore

V prebiehajúcom školskom roku neponúka vybraný odbor: 8211R65 žiadna škola.

Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa v odbore hudobné umenie - strunové nástroje - hra na violončele

8211R66 hudobné umenie - strunové nástroje - hra na violončele - Vysoká škola (bakalárske študijné programy)

Informácie o odbore

V prebiehajúcom školskom roku neponúka vybraný odbor: 8211R66 žiadna škola.

Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa v odbore hudobné umenie-dramaturgia a manažment hudobného umenia

8211R69 hudobné umenie-dramaturgia a manažment hudobného umenia - Vysoká škola (bakalárske študijné programy)

Informácie o odbore

V prebiehajúcom školskom roku neponúka vybraný odbor: 8211R69 žiadna škola.

Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa v odbore hudobné umenie - interpretačné umenie - inštrumentálne

8211R70 hudobné umenie - interpretačné umenie - inštrumentálne - Vysoká škola (bakalárske študijné programy)

Informácie o odbore

V prebiehajúcom školskom roku neponúka vybraný odbor: 8211R70 žiadna škola.

Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa v odbore hudobné umenie - vokálna interpretácia

8211R71 hudobné umenie - vokálna interpretácia - Vysoká škola (bakalárske študijné programy)

Informácie o odbore

V prebiehajúcom školskom roku neponúka vybraný odbor: 8211R71 žiadna škola.

Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa v odbore hudobné umenie - interpretácia muzikálového umenia

8211R73 hudobné umenie - interpretácia muzikálového umenia - Vysoká škola (bakalárske študijné programy)

Informácie o odbore

V prebiehajúcom školskom roku neponúka vybraný odbor: 8211R73 žiadna škola.

Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa v odbore hudobné umenie - hudobná teória a interpretácia

8211R74 hudobné umenie - hudobná teória a interpretácia - Vysoká škola (bakalárske študijné programy)

Informácie o odbore

V prebiehajúcom školskom roku neponúka vybraný odbor: 8211R74 žiadna škola.

Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa v odbore hudobné umenie - hudobná teória a tvorba

8211R75 hudobné umenie - hudobná teória a tvorba - Vysoká škola (bakalárske študijné programy)

Informácie o odbore

V prebiehajúcom školskom roku neponúka vybraný odbor: 8211R75 žiadna škola.

Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa v odbore hudobné umenie - dirigovanie

8211R96 hudobné umenie - dirigovanie - Vysoká škola (bakalárske študijné programy)

Informácie o odbore

V prebiehajúcom školskom roku neponúka vybraný odbor: 8211R96 žiadna škola.

Vyššie odborné vzdelanie v odbore spev - stará hudba

8228Q11 spev - stará hudba - Vzdelávací program vyšších odborných škôl, konzervatórií a tanečných konzervatórií; pomaturitné štúdium špecializačné (absolventský diplom)

Informácie o odbore

V prebiehajúcom školskom roku neponúka vybraný odbor: 8228Q11 žiadna škola.

Vyššie odborné vzdelanie v odbore spev - komorná hudba

8228Q12 spev - komorná hudba - Vzdelávací program vyšších odborných škôl, konzervatórií a tanečných konzervatórií; pomaturitné štúdium špecializačné (absolventský diplom)

Informácie o odbore

V prebiehajúcom školskom roku neponúka vybraný odbor: 8228Q12 žiadna škola.

Vyššie odborné vzdelanie v odbore hudba - dirigovanie

8229Q02 hudba - dirigovanie - Vzdelávací program vyšších odborných škôl, konzervatórií a tanečných konzervatórií; pomaturitné štúdium špecializačné (absolventský diplom)

Informácie o odbore

V prebiehajúcom školskom roku neponúka vybraný odbor: 8229Q02 žiadna škola.

Vyššie odborné vzdelanie v odbore hudba - hra na organe

8229Q04 hudba - hra na organe - Vzdelávací program vyšších odborných škôl, konzervatórií a tanečných konzervatórií; pomaturitné štúdium špecializačné (absolventský diplom)

Informácie o odbore

V prebiehajúcom školskom roku neponúka vybraný odbor: 8229Q04 žiadna škola.

Vyššie odborné vzdelanie v odbore hud.-hr.na z.f.,fl,hob,klar,fag,sax.,tru,le.r,poz,tub,bic.n.

8229Q05 hud.-hr.na z.f.,fl,hob,klar,fag,sax.,tru,le.r,poz,tub,bic.n. - Vzdelávací program vyšších odborných škôl, konzervatórií a tanečných konzervatórií; pomaturitné štúdium špecializačné (absolventský diplom)

Informácie o odbore

V prebiehajúcom školskom roku neponúka vybraný odbor: 8229Q05 žiadna škola.

Vyššie odborné vzdelanie v odbore hudba - cirkevná hudba

8229Q08 hudba - cirkevná hudba - Vzdelávací program vyšších odborných škôl, konzervatórií a tanečných konzervatórií; pomaturitné štúdium špecializačné (absolventský diplom)

Informácie o odbore

V prebiehajúcom školskom roku neponúka vybraný odbor: 8229Q08 žiadna škola.

Vyššie odborné vzdelanie v odbore hudba - hra na ľudových hudobných nástrojoch

8229Q09 hudba - hra na ľudových hudobných nástrojoch - Vzdelávací program vyšších odborných škôl, konzervatórií a tanečných konzervatórií; pomaturitné štúdium špecializačné (absolventský diplom)

Informácie o odbore

V prebiehajúcom školskom roku neponúka vybraný odbor: 8229Q09 žiadna škola.

Vyššie odborné vzdelanie v odbore hudba - stará hudba

8229Q11 hudba - stará hudba - Vzdelávací program vyšších odborných škôl, konzervatórií a tanečných konzervatórií; pomaturitné štúdium špecializačné (absolventský diplom)

Informácie o odbore

V prebiehajúcom školskom roku neponúka vybraný odbor: 8229Q11 žiadna škola.

Načítať ďalšie odbory...
Detailné a upresňujúce informácie o kvalifikačných predpokladoch a osobitných kvalifikačných požiadavkách pre toto zamestnanie nájdete tu.

Alternatívne vzdelávacie cesty

Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v odbore hudobné umenie - skladba a dirigovanie

8211T02 hudobné umenie - skladba a dirigovanie - Vysoká škola (vzdelanie pokračujúce po dosiahnutí bakalárskeho vzdelania absolvovaním magisterských, inžinierskych a doktorských študijných programov)

Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v odbore hudobné umenie - klávesové nástroje

8211T04 hudobné umenie - klávesové nástroje - Vysoká škola (vzdelanie pokračujúce po dosiahnutí bakalárskeho vzdelania absolvovaním magisterských, inžinierskych a doktorských študijných programov)

Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v odbore hudobné umenie - spev

8211T05 hudobné umenie - spev - Vysoká škola (vzdelanie pokračujúce po dosiahnutí bakalárskeho vzdelania absolvovaním magisterských, inžinierskych a doktorských študijných programov)

Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v odbore hudobné umenie - strunové a dychové nástroje

8211T14 hudobné umenie - strunové a dychové nástroje - Vysoká škola (vzdelanie pokračujúce po dosiahnutí bakalárskeho vzdelania absolvovaním magisterských, inžinierskych a doktorských študijných programov)

Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v odbore hudobné umenie - interpretačné umenie

8211T55 hudobné umenie - interpretačné umenie - Vysoká škola (vzdelanie pokračujúce po dosiahnutí bakalárskeho vzdelania absolvovaním magisterských, inžinierskych a doktorských študijných programov)

Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v odbore hudobné umenie - kompozícia

8211T56 hudobné umenie - kompozícia - Vysoká škola (vzdelanie pokračujúce po dosiahnutí bakalárskeho vzdelania absolvovaním magisterských, inžinierskych a doktorských študijných programov)

Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v odbore hudobné umenie - hudobná interpretácia a teória

8211T97 hudobné umenie - hudobná interpretácia a teória - Vysoká škola (vzdelanie pokračujúce po dosiahnutí bakalárskeho vzdelania absolvovaním magisterských, inžinierskych a doktorských študijných programov)

Vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa v odbore hudobné umenie - skladba a dirigovanie

8211V02 hudobné umenie - skladba a dirigovanie - Vysoká škola (doktorandské študijné programy, postgraduálne štúdium a vedecká výchova)

Vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa v odbore hudobné umenie - klávesové nástroje

8211V04 hudobné umenie - klávesové nástroje - Vysoká škola (doktorandské študijné programy, postgraduálne štúdium a vedecká výchova)

Vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa v odbore hudobné umenie - spev

8211V05 hudobné umenie - spev - Vysoká škola (doktorandské študijné programy, postgraduálne štúdium a vedecká výchova)

Vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa v odbore hudobné umenie - strunové a dychové nástroje

8211V14 hudobné umenie - strunové a dychové nástroje - Vysoká škola (doktorandské študijné programy, postgraduálne štúdium a vedecká výchova)

Vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa v odbore hudobné umenie - skladba a dirigovanie: skladba

8211V21 hudobné umenie - skladba a dirigovanie: skladba - Vysoká škola (doktorandské študijné programy, postgraduálne štúdium a vedecká výchova)

Vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa v odbore hudobné umenie - interpretačné umenie

8211V55 hudobné umenie - interpretačné umenie - Vysoká škola (doktorandské študijné programy, postgraduálne štúdium a vedecká výchova)

Vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa v odbore hudobné umenie - kompozícia

8211V56 hudobné umenie - kompozícia - Vysoká škola (doktorandské študijné programy, postgraduálne štúdium a vedecká výchova)

Úplné stredné odborné vzdelanie v odbore hudobno-dramatické umenie

8226M00 hudobno-dramatické umenie - Stredná odborná škola (vzdelávací program ukončený maturitou)

Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v odbore učiteľstvo odborných umeleckých predmetov - hudobná výchova - spev

7632S21 učiteľstvo odborných umeleckých predmetov - hudobná výchova - spev - Vysoká škola (súvislé vzdelanie absolvovaním magisterských, inžinierskych a doktorských študijných programov)

Informácie o odbore

V prebiehajúcom školskom roku neponúka vybraný odbor: 7632S21 žiadna škola.

Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v odbore uč.umel.a vých.pred.-učiteľstvo hudobného umenia a spev

7880T89 uč.umel.a vých.pred.-učiteľstvo hudobného umenia a spev - Vysoká škola (vzdelanie pokračujúce po dosiahnutí bakalárskeho vzdelania absolvovaním magisterských, inžinierskych a doktorských študijných programov)

Informácie o odbore

V prebiehajúcom školskom roku neponúka vybraný odbor: 7880T89 žiadna škola.

Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v odbore učiteľstvo umelecko-výchovných a výchovných predmetov - učiteľstvo predmetu spev v kombinácii s hudobnou výchovou

7881T67 učiteľstvo umelecko-výchovných a výchovných predmetov - učiteľstvo predmetu spev v kombinácii s hudobnou výchovou - Vysoká škola (vzdelanie pokračujúce po dosiahnutí bakalárskeho vzdelania absolvovaním magisterských, inžinierskych a doktorských študijných programov)

Informácie o odbore

V prebiehajúcom školskom roku neponúka vybraný odbor: 7881T67 žiadna škola.

Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v odbore učiteľstvo umelecko-výchovných a výchovných predmetov - učiteľstvo spevu a hudobnej výchovy

7889T67 učiteľstvo umelecko-výchovných a výchovných predmetov - učiteľstvo spevu a hudobnej výchovy - Vysoká škola (vzdelanie pokračujúce po dosiahnutí bakalárskeho vzdelania absolvovaním magisterských, inžinierskych a doktorských študijných programov)

Informácie o odbore

V prebiehajúcom školskom roku neponúka vybraný odbor: 7889T67 žiadna škola.

Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v odbore hudobné umenie

8211T00 hudobné umenie - Vysoká škola (vzdelanie pokračujúce po dosiahnutí bakalárskeho vzdelania absolvovaním magisterských, inžinierskych a doktorských študijných programov)

Informácie o odbore

V prebiehajúcom školskom roku neponúka vybraný odbor: 8211T00 žiadna škola.

Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v odbore hudobné umenie - dychové nástroje

8211T03 hudobné umenie - dychové nástroje - Vysoká škola (vzdelanie pokračujúce po dosiahnutí bakalárskeho vzdelania absolvovaním magisterských, inžinierskych a doktorských študijných programov)

Informácie o odbore

V prebiehajúcom školskom roku neponúka vybraný odbor: 8211T03 žiadna škola.

Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v odbore hudobné umenie - strunové nástroje

8211T06 hudobné umenie - strunové nástroje - Vysoká škola (vzdelanie pokračujúce po dosiahnutí bakalárskeho vzdelania absolvovaním magisterských, inžinierskych a doktorských študijných programov)

Informácie o odbore

V prebiehajúcom školskom roku neponúka vybraný odbor: 8211T06 žiadna škola.

Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v odbore hudobné umenie - teória hudby

8211T07 hudobné umenie - teória hudby - Vysoká škola (vzdelanie pokračujúce po dosiahnutí bakalárskeho vzdelania absolvovaním magisterských, inžinierskych a doktorských študijných programov)

Informácie o odbore

V prebiehajúcom školskom roku neponúka vybraný odbor: 8211T07 žiadna škola.

Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v odbore hudobné umenie - cirkevná hudba

8211T08 hudobné umenie - cirkevná hudba - Vysoká škola (vzdelanie pokračujúce po dosiahnutí bakalárskeho vzdelania absolvovaním magisterských, inžinierskych a doktorských študijných programov)

Informácie o odbore

V prebiehajúcom školskom roku neponúka vybraný odbor: 8211T08 žiadna škola.

Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v odbore hudobné umenie - komorná hra

8211T10 hudobné umenie - komorná hra - Vysoká škola (vzdelanie pokračujúce po dosiahnutí bakalárskeho vzdelania absolvovaním magisterských, inžinierskych a doktorských študijných programov)

Informácie o odbore

V prebiehajúcom školskom roku neponúka vybraný odbor: 8211T10 žiadna škola.

Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v odbore hudobné umenie - dirigovanie zboru

8211T17 hudobné umenie - dirigovanie zboru - Vysoká škola (vzdelanie pokračujúce po dosiahnutí bakalárskeho vzdelania absolvovaním magisterských, inžinierskych a doktorských študijných programov)

Informácie o odbore

V prebiehajúcom školskom roku neponúka vybraný odbor: 8211T17 žiadna škola.

Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v odbore hudobné umenie - koncertný spev

8211T18 hudobné umenie - koncertný spev - Vysoká škola (vzdelanie pokračujúce po dosiahnutí bakalárskeho vzdelania absolvovaním magisterských, inžinierskych a doktorských študijných programov)

Informácie o odbore

V prebiehajúcom školskom roku neponúka vybraný odbor: 8211T18 žiadna škola.

Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v odbore hudobné umenie - operný spev

8211T19 hudobné umenie - operný spev - Vysoká škola (vzdelanie pokračujúce po dosiahnutí bakalárskeho vzdelania absolvovaním magisterských, inžinierskych a doktorských študijných programov)

Informácie o odbore

V prebiehajúcom školskom roku neponúka vybraný odbor: 8211T19 žiadna škola.

Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v odbore hudobné umenie - kompozícia a dirigovanie zboru

8211T20 hudobné umenie - kompozícia a dirigovanie zboru - Vysoká škola (vzdelanie pokračujúce po dosiahnutí bakalárskeho vzdelania absolvovaním magisterských, inžinierskych a doktorských študijných programov)

Informácie o odbore

V prebiehajúcom školskom roku neponúka vybraný odbor: 8211T20 žiadna škola.

Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v odbore hudobné umenie - skladba a dirigovanie: skladba

8211T21 hudobné umenie - skladba a dirigovanie: skladba - Vysoká škola (vzdelanie pokračujúce po dosiahnutí bakalárskeho vzdelania absolvovaním magisterských, inžinierskych a doktorských študijných programov)

Informácie o odbore

V prebiehajúcom školskom roku neponúka vybraný odbor: 8211T21 žiadna škola.

Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v odbore hudobné umenie - skladba a dirigovanie: dirigovanie orchestra

8211T22 hudobné umenie - skladba a dirigovanie: dirigovanie orchestra - Vysoká škola (vzdelanie pokračujúce po dosiahnutí bakalárskeho vzdelania absolvovaním magisterských, inžinierskych a doktorských študijných programov)

Informácie o odbore

V prebiehajúcom školskom roku neponúka vybraný odbor: 8211T22 žiadna škola.

Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v odbore hudobné umenie - teória hudobného umenia

8211T24 hudobné umenie - teória hudobného umenia - Vysoká škola (vzdelanie pokračujúce po dosiahnutí bakalárskeho vzdelania absolvovaním magisterských, inžinierskych a doktorských študijných programov)

Informácie o odbore

V prebiehajúcom školskom roku neponúka vybraný odbor: 8211T24 žiadna škola.

Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v odbore hudobné umenie - spev a operná réžia: operná réžia

8211T25 hudobné umenie - spev a operná réžia: operná réžia - Vysoká škola (vzdelanie pokračujúce po dosiahnutí bakalárskeho vzdelania absolvovaním magisterských, inžinierskych a doktorských študijných programov)

Informácie o odbore

V prebiehajúcom školskom roku neponúka vybraný odbor: 8211T25 žiadna škola.

Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v odbore hudobné umenie - operná réžia

8211T26 hudobné umenie - operná réžia - Vysoká škola (vzdelanie pokračujúce po dosiahnutí bakalárskeho vzdelania absolvovaním magisterských, inžinierskych a doktorských študijných programov)

Informácie o odbore

V prebiehajúcom školskom roku neponúka vybraný odbor: 8211T26 žiadna škola.

Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v odbore hudobné umenie - skladba a dirigovanie orchestra

8211T27 hudobné umenie - skladba a dirigovanie orchestra - Vysoká škola (vzdelanie pokračujúce po dosiahnutí bakalárskeho vzdelania absolvovaním magisterských, inžinierskych a doktorských študijných programov)

Informácie o odbore

V prebiehajúcom školskom roku neponúka vybraný odbor: 8211T27 žiadna škola.

Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v odbore hudobné umenie - skladba

8211T28 hudobné umenie - skladba - Vysoká škola (vzdelanie pokračujúce po dosiahnutí bakalárskeho vzdelania absolvovaním magisterských, inžinierskych a doktorských študijných programov)

Informácie o odbore

V prebiehajúcom školskom roku neponúka vybraný odbor: 8211T28 žiadna škola.

Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v odbore hudobné umenie - dirigovanie orchestra

8211T29 hudobné umenie - dirigovanie orchestra - Vysoká škola (vzdelanie pokračujúce po dosiahnutí bakalárskeho vzdelania absolvovaním magisterských, inžinierskych a doktorských študijných programov)

Informácie o odbore

V prebiehajúcom školskom roku neponúka vybraný odbor: 8211T29 žiadna škola.

Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v odbore hudobné umenie - hra na hudobnom nástroji - klávesové nástroje

8211T30 hudobné umenie - hra na hudobnom nástroji - klávesové nástroje - Vysoká škola (vzdelanie pokračujúce po dosiahnutí bakalárskeho vzdelania absolvovaním magisterských, inžinierskych a doktorských študijných programov)

Informácie o odbore

V prebiehajúcom školskom roku neponúka vybraný odbor: 8211T30 žiadna škola.

Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v odbore hudobné umenie - klávesové nástroje - hra na klavíri

8211T31 hudobné umenie - klávesové nástroje - hra na klavíri - Vysoká škola (vzdelanie pokračujúce po dosiahnutí bakalárskeho vzdelania absolvovaním magisterských, inžinierskych a doktorských študijných programov)

Informácie o odbore

V prebiehajúcom školskom roku neponúka vybraný odbor: 8211T31 žiadna škola.

Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v odbore hudobné umenie - klávesové nástroje - hra na organe

8211T32 hudobné umenie - klávesové nástroje - hra na organe - Vysoká škola (vzdelanie pokračujúce po dosiahnutí bakalárskeho vzdelania absolvovaním magisterských, inžinierskych a doktorských študijných programov)

Informácie o odbore

V prebiehajúcom školskom roku neponúka vybraný odbor: 8211T32 žiadna škola.

Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v odbore hudobné umenie - klávesové nástroje - hra na akordeóne

8211T33 hudobné umenie - klávesové nástroje - hra na akordeóne - Vysoká škola (vzdelanie pokračujúce po dosiahnutí bakalárskeho vzdelania absolvovaním magisterských, inžinierskych a doktorských študijných programov)

Informácie o odbore

V prebiehajúcom školskom roku neponúka vybraný odbor: 8211T33 žiadna škola.

Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v odbore hudobné umenie - hra na klávesových nástrojoch

8211T34 hudobné umenie - hra na klávesových nástrojoch - Vysoká škola (vzdelanie pokračujúce po dosiahnutí bakalárskeho vzdelania absolvovaním magisterských, inžinierskych a doktorských študijných programov)

Informácie o odbore

V prebiehajúcom školskom roku neponúka vybraný odbor: 8211T34 žiadna škola.

Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v odbore hudobné umenie - orchestrálne nástroje

8211T39 hudobné umenie - orchestrálne nástroje - Vysoká škola (vzdelanie pokračujúce po dosiahnutí bakalárskeho vzdelania absolvovaním magisterských, inžinierskych a doktorských študijných programov)

Informácie o odbore

V prebiehajúcom školskom roku neponúka vybraný odbor: 8211T39 žiadna škola.

Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v odbore hudobné umenie - hra na hudobnom nástroji - dychové nástroje

8211T40 hudobné umenie - hra na hudobnom nástroji - dychové nástroje - Vysoká škola (vzdelanie pokračujúce po dosiahnutí bakalárskeho vzdelania absolvovaním magisterských, inžinierskych a doktorských študijných programov)

Informácie o odbore

V prebiehajúcom školskom roku neponúka vybraný odbor: 8211T40 žiadna škola.

Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v odbore hudobné umenie - dychové nástroje - hra na fagote

8211T41 hudobné umenie - dychové nástroje - hra na fagote - Vysoká škola (vzdelanie pokračujúce po dosiahnutí bakalárskeho vzdelania absolvovaním magisterských, inžinierskych a doktorských študijných programov)

Informácie o odbore

V prebiehajúcom školskom roku neponúka vybraný odbor: 8211T41 žiadna škola.

Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v odbore hudobné umenie - dychové nástroje - hra na flaute

8211T42 hudobné umenie - dychové nástroje - hra na flaute - Vysoká škola (vzdelanie pokračujúce po dosiahnutí bakalárskeho vzdelania absolvovaním magisterských, inžinierskych a doktorských študijných programov)

Informácie o odbore

V prebiehajúcom školskom roku neponúka vybraný odbor: 8211T42 žiadna škola.

Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v odbore hudobné umenie - dychové nástroje - hra na hoboji

8211T43 hudobné umenie - dychové nástroje - hra na hoboji - Vysoká škola (vzdelanie pokračujúce po dosiahnutí bakalárskeho vzdelania absolvovaním magisterských, inžinierskych a doktorských študijných programov)

Informácie o odbore

V prebiehajúcom školskom roku neponúka vybraný odbor: 8211T43 žiadna škola.

Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v odbore hudobné umenie - dychové nástroje - hra na klarinete

8211T44 hudobné umenie - dychové nástroje - hra na klarinete - Vysoká škola (vzdelanie pokračujúce po dosiahnutí bakalárskeho vzdelania absolvovaním magisterských, inžinierskych a doktorských študijných programov)

Informácie o odbore

V prebiehajúcom školskom roku neponúka vybraný odbor: 8211T44 žiadna škola.

Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v odbore hudobné umenie - dychové nástroje - hra na lesnom rohu

8211T45 hudobné umenie - dychové nástroje - hra na lesnom rohu - Vysoká škola (vzdelanie pokračujúce po dosiahnutí bakalárskeho vzdelania absolvovaním magisterských, inžinierskych a doktorských študijných programov)

Informácie o odbore

V prebiehajúcom školskom roku neponúka vybraný odbor: 8211T45 žiadna škola.

Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v odbore hudobné umenie - dychové nástroje - hra na trombóne

8211T46 hudobné umenie - dychové nástroje - hra na trombóne - Vysoká škola (vzdelanie pokračujúce po dosiahnutí bakalárskeho vzdelania absolvovaním magisterských, inžinierskych a doktorských študijných programov)

Informácie o odbore

V prebiehajúcom školskom roku neponúka vybraný odbor: 8211T46 žiadna škola.

Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v odbore hudobné umenie - dychové nástroje - hra na trúbke

8211T47 hudobné umenie - dychové nástroje - hra na trúbke - Vysoká škola (vzdelanie pokračujúce po dosiahnutí bakalárskeho vzdelania absolvovaním magisterských, inžinierskych a doktorských študijných programov)

Informácie o odbore

V prebiehajúcom školskom roku neponúka vybraný odbor: 8211T47 žiadna škola.

Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v odbore hudobné umenie - dychové nástroje - hra na tube

8211T48 hudobné umenie - dychové nástroje - hra na tube - Vysoká škola (vzdelanie pokračujúce po dosiahnutí bakalárskeho vzdelania absolvovaním magisterských, inžinierskych a doktorských študijných programov)

Informácie o odbore

V prebiehajúcom školskom roku neponúka vybraný odbor: 8211T48 žiadna škola.

Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v odbore hudobné umenie - hudobná tvorba a teória

8211T53 hudobné umenie - hudobná tvorba a teória - Vysoká škola (vzdelanie pokračujúce po dosiahnutí bakalárskeho vzdelania absolvovaním magisterských, inžinierskych a doktorských študijných programov)

Informácie o odbore

V prebiehajúcom školskom roku neponúka vybraný odbor: 8211T53 žiadna škola.

Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v odbore hudobné umenie - hra na hudobnom nástroji - strunové nástroje

8211T60 hudobné umenie - hra na hudobnom nástroji - strunové nástroje - Vysoká škola (vzdelanie pokračujúce po dosiahnutí bakalárskeho vzdelania absolvovaním magisterských, inžinierskych a doktorských študijných programov)

Informácie o odbore

V prebiehajúcom školskom roku neponúka vybraný odbor: 8211T60 žiadna škola.

Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v odbore hudobné umenie - strunové nástroje - hra na gitare

8211T61 hudobné umenie - strunové nástroje - hra na gitare - Vysoká škola (vzdelanie pokračujúce po dosiahnutí bakalárskeho vzdelania absolvovaním magisterských, inžinierskych a doktorských študijných programov)

Informácie o odbore

V prebiehajúcom školskom roku neponúka vybraný odbor: 8211T61 žiadna škola.

Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v odbore hudobné umenie - strunové nástroje - hra na harfe

8211T62 hudobné umenie - strunové nástroje - hra na harfe - Vysoká škola (vzdelanie pokračujúce po dosiahnutí bakalárskeho vzdelania absolvovaním magisterských, inžinierskych a doktorských študijných programov)

Informácie o odbore

V prebiehajúcom školskom roku neponúka vybraný odbor: 8211T62 žiadna škola.

Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v odbore hudobné umenie - strunové nástroje - hra na husliach

8211T63 hudobné umenie - strunové nástroje - hra na husliach - Vysoká škola (vzdelanie pokračujúce po dosiahnutí bakalárskeho vzdelania absolvovaním magisterských, inžinierskych a doktorských študijných programov)

Informácie o odbore

V prebiehajúcom školskom roku neponúka vybraný odbor: 8211T63 žiadna škola.

Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v odbore hudobné umenie - strunové nástroje - hra na kontrabase

8211T64 hudobné umenie - strunové nástroje - hra na kontrabase - Vysoká škola (vzdelanie pokračujúce po dosiahnutí bakalárskeho vzdelania absolvovaním magisterských, inžinierskych a doktorských študijných programov)

Informácie o odbore

V prebiehajúcom školskom roku neponúka vybraný odbor: 8211T64 žiadna škola.

Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v odbore hudobné umenie - strunové nástroje - hra na viole

8211T65 hudobné umenie - strunové nástroje - hra na viole - Vysoká škola (vzdelanie pokračujúce po dosiahnutí bakalárskeho vzdelania absolvovaním magisterských, inžinierskych a doktorských študijných programov)

Informácie o odbore

V prebiehajúcom školskom roku neponúka vybraný odbor: 8211T65 žiadna škola.

Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v odbore hudobné umenie - strunové nástroje - hra na violončele

8211T66 hudobné umenie - strunové nástroje - hra na violončele - Vysoká škola (vzdelanie pokračujúce po dosiahnutí bakalárskeho vzdelania absolvovaním magisterských, inžinierskych a doktorských študijných programov)

Informácie o odbore

V prebiehajúcom školskom roku neponúka vybraný odbor: 8211T66 žiadna škola.

Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v odbore hudobné umenie - interpretačné umenie - inštrumentálne

8211T70 hudobné umenie - interpretačné umenie - inštrumentálne - Vysoká škola (vzdelanie pokračujúce po dosiahnutí bakalárskeho vzdelania absolvovaním magisterských, inžinierskych a doktorských študijných programov)

Informácie o odbore

V prebiehajúcom školskom roku neponúka vybraný odbor: 8211T70 žiadna škola.

Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v odbore hudobné umenie - vokálna interpretácia

8211T71 hudobné umenie - vokálna interpretácia - Vysoká škola (vzdelanie pokračujúce po dosiahnutí bakalárskeho vzdelania absolvovaním magisterských, inžinierskych a doktorských študijných programov)

Informácie o odbore

V prebiehajúcom školskom roku neponúka vybraný odbor: 8211T71 žiadna škola.

Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v odbore hudobné umenie - hudobná teória a interpretácia

8211T74 hudobné umenie - hudobná teória a interpretácia - Vysoká škola (vzdelanie pokračujúce po dosiahnutí bakalárskeho vzdelania absolvovaním magisterských, inžinierskych a doktorských študijných programov)

Informácie o odbore

V prebiehajúcom školskom roku neponúka vybraný odbor: 8211T74 žiadna škola.

Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v odbore hudobné umenie - hudobná teória a tvorba

8211T75 hudobné umenie - hudobná teória a tvorba - Vysoká škola (vzdelanie pokračujúce po dosiahnutí bakalárskeho vzdelania absolvovaním magisterských, inžinierskych a doktorských študijných programov)

Informácie o odbore

V prebiehajúcom školskom roku neponúka vybraný odbor: 8211T75 žiadna škola.

Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v odbore hudobné umenie - dirigovanie

8211T96 hudobné umenie - dirigovanie - Vysoká škola (vzdelanie pokračujúce po dosiahnutí bakalárskeho vzdelania absolvovaním magisterských, inžinierskych a doktorských študijných programov)

Informácie o odbore

V prebiehajúcom školskom roku neponúka vybraný odbor: 8211T96 žiadna škola.

Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v odbore hudobné umenie

8211U00 hudobné umenie - Vysoká škola (vzdelanie dosiahnuté s vykonaním rigoróznej skúšky)

Informácie o odbore

V prebiehajúcom školskom roku neponúka vybraný odbor: 8211U00 žiadna škola.

Vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa v odbore hudobné umenie

8211V00 hudobné umenie - Vysoká škola (doktorandské študijné programy, postgraduálne štúdium a vedecká výchova)

Informácie o odbore

V prebiehajúcom školskom roku neponúka vybraný odbor: 8211V00 žiadna škola.

Vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa v odbore hudobné umenie - hudobná interpretácia

8211V01 hudobné umenie - hudobná interpretácia - Vysoká škola (doktorandské študijné programy, postgraduálne štúdium a vedecká výchova)

Informácie o odbore

V prebiehajúcom školskom roku neponúka vybraný odbor: 8211V01 žiadna škola.

Vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa v odbore hudobné umenie - teória hudby

8211V07 hudobné umenie - teória hudby - Vysoká škola (doktorandské študijné programy, postgraduálne štúdium a vedecká výchova)

Informácie o odbore

V prebiehajúcom školskom roku neponúka vybraný odbor: 8211V07 žiadna škola.

Vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa v odbore hudobné umenie - hudobná interpretácia a teória hudobnej interpretácie

8211V09 hudobné umenie - hudobná interpretácia a teória hudobnej interpretácie - Vysoká škola (doktorandské študijné programy, postgraduálne štúdium a vedecká výchova)

Informácie o odbore

V prebiehajúcom školskom roku neponúka vybraný odbor: 8211V09 žiadna škola.

Vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa v odbore hudobné umenie - klávesové nástroje a cirkevná hudba: hra na klavíri, hra na organe, hra na akordeone

8211V11 hudobné umenie - klávesové nástroje a cirkevná hudba: hra na klavíri, hra na organe, hra na akordeone - Vysoká škola (doktorandské študijné programy, postgraduálne štúdium a vedecká výchova)

Informácie o odbore

V prebiehajúcom školskom roku neponúka vybraný odbor: 8211V11 žiadna škola.

Vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa v odbore hudobné umenie - klávesové nástroje a cirkevná hudba: cirkevná hudba

8211V12 hudobné umenie - klávesové nástroje a cirkevná hudba: cirkevná hudba - Vysoká škola (doktorandské študijné programy, postgraduálne štúdium a vedecká výchova)

Informácie o odbore

V prebiehajúcom školskom roku neponúka vybraný odbor: 8211V12 žiadna škola.

Vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa v odbore hudobné umenie - umelecká interpretácia hudobného diela

8211V13 hudobné umenie - umelecká interpretácia hudobného diela - Vysoká škola (doktorandské študijné programy, postgraduálne štúdium a vedecká výchova)

Informácie o odbore

V prebiehajúcom školskom roku neponúka vybraný odbor: 8211V13 žiadna škola.

Vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa v odbore hudobné umenie - spev a operná réžia: spev

8211V16 hudobné umenie - spev a operná réžia: spev - Vysoká škola (doktorandské študijné programy, postgraduálne štúdium a vedecká výchova)

Informácie o odbore

V prebiehajúcom školskom roku neponúka vybraný odbor: 8211V16 žiadna škola.

Vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa v odbore hudobné umenie - skladba a dirigovanie: dirigovanie orchestra

8211V22 hudobné umenie - skladba a dirigovanie: dirigovanie orchestra - Vysoká škola (doktorandské študijné programy, postgraduálne štúdium a vedecká výchova)

Informácie o odbore

V prebiehajúcom školskom roku neponúka vybraný odbor: 8211V22 žiadna škola.

Vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa v odbore hudobné umenie - skladba a dirigovanie: dirigovanie zboru

8211V23 hudobné umenie - skladba a dirigovanie: dirigovanie zboru - Vysoká škola (doktorandské študijné programy, postgraduálne štúdium a vedecká výchova)

Informácie o odbore

V prebiehajúcom školskom roku neponúka vybraný odbor: 8211V23 žiadna škola.

Vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa v odbore hudobné umenie - teória hudobného umenia

8211V24 hudobné umenie - teória hudobného umenia - Vysoká škola (doktorandské študijné programy, postgraduálne štúdium a vedecká výchova)

Informácie o odbore

V prebiehajúcom školskom roku neponúka vybraný odbor: 8211V24 žiadna škola.

Vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa v odbore hudobné umenie - skladba

8211V28 hudobné umenie - skladba - Vysoká škola (doktorandské študijné programy, postgraduálne štúdium a vedecká výchova)

Informácie o odbore

V prebiehajúcom školskom roku neponúka vybraný odbor: 8211V28 žiadna škola.

Vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa v odbore hudobné umenie - umelecká tvorba hudobného diela

8211V51 hudobné umenie - umelecká tvorba hudobného diela - Vysoká škola (doktorandské študijné programy, postgraduálne štúdium a vedecká výchova)

Informácie o odbore

V prebiehajúcom školskom roku neponúka vybraný odbor: 8211V51 žiadna škola.

Vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa v odbore hudobné umenie - hudobná interpretácia, hudobná tvorba a teória hudobnej interpretácie

8211V72 hudobné umenie - hudobná interpretácia, hudobná tvorba a teória hudobnej interpretácie - Vysoká škola (doktorandské študijné programy, postgraduálne štúdium a vedecká výchova)

Informácie o odbore

V prebiehajúcom školskom roku neponúka vybraný odbor: 8211V72 žiadna škola.

Vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa v odbore hudobné umenie - klávesové nástroje a cirkevná hudba: hra na akordeóne

8211V76 hudobné umenie - klávesové nástroje a cirkevná hudba: hra na akordeóne - Vysoká škola (doktorandské študijné programy, postgraduálne štúdium a vedecká výchova)

Informácie o odbore

V prebiehajúcom školskom roku neponúka vybraný odbor: 8211V76 žiadna škola.

Vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa v odbore hudobné umenie - klávesové nástroje a cirkevná hudba: hra na klavíri

8211V77 hudobné umenie - klávesové nástroje a cirkevná hudba: hra na klavíri - Vysoká škola (doktorandské študijné programy, postgraduálne štúdium a vedecká výchova)

Informácie o odbore

V prebiehajúcom školskom roku neponúka vybraný odbor: 8211V77 žiadna škola.

Vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa v odbore hudobné umenie - klávesové nástroje a cirkevná hudba: hra na organe

8211V78 hudobné umenie - klávesové nástroje a cirkevná hudba: hra na organe - Vysoká škola (doktorandské študijné programy, postgraduálne štúdium a vedecká výchova)

Informácie o odbore

V prebiehajúcom školskom roku neponúka vybraný odbor: 8211V78 žiadna škola.

Vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa v odbore hudobné umenie - strunové a dychové nástroje: hra na husliach

8211V80 hudobné umenie - strunové a dychové nástroje: hra na husliach - Vysoká škola (doktorandské študijné programy, postgraduálne štúdium a vedecká výchova)

Informácie o odbore

V prebiehajúcom školskom roku neponúka vybraný odbor: 8211V80 žiadna škola.

Vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa v odbore hudobné umenie - strunové a dychové nástroje: hra na viole

8211V81 hudobné umenie - strunové a dychové nástroje: hra na viole - Vysoká škola (doktorandské študijné programy, postgraduálne štúdium a vedecká výchova)

Informácie o odbore

V prebiehajúcom školskom roku neponúka vybraný odbor: 8211V81 žiadna škola.

Vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa v odbore hudobné umenie - strunové a dychové nástroje: hra na violončele

8211V82 hudobné umenie - strunové a dychové nástroje: hra na violončele - Vysoká škola (doktorandské študijné programy, postgraduálne štúdium a vedecká výchova)

Informácie o odbore

V prebiehajúcom školskom roku neponúka vybraný odbor: 8211V82 žiadna škola.

Vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa v odbore hudobné umenie - strunové a dychové nástroje: hra na kontrabase

8211V83 hudobné umenie - strunové a dychové nástroje: hra na kontrabase - Vysoká škola (doktorandské študijné programy, postgraduálne štúdium a vedecká výchova)

Informácie o odbore

V prebiehajúcom školskom roku neponúka vybraný odbor: 8211V83 žiadna škola.

Vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa v odbore hudobné umenie - strunové a dychové nástroje: hra na gitare

8211V84 hudobné umenie - strunové a dychové nástroje: hra na gitare - Vysoká škola (doktorandské študijné programy, postgraduálne štúdium a vedecká výchova)

Informácie o odbore

V prebiehajúcom školskom roku neponúka vybraný odbor: 8211V84 žiadna škola.

Vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa v odbore hudobné umenie - strunové a dychové nástroje: hra na harfe

8211V85 hudobné umenie - strunové a dychové nástroje: hra na harfe - Vysoká škola (doktorandské študijné programy, postgraduálne štúdium a vedecká výchova)

Informácie o odbore

V prebiehajúcom školskom roku neponúka vybraný odbor: 8211V85 žiadna škola.

Vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa v odbore hudobné umenie - strunové a dychové nástroje: hra na flaute

8211V86 hudobné umenie - strunové a dychové nástroje: hra na flaute - Vysoká škola (doktorandské študijné programy, postgraduálne štúdium a vedecká výchova)

Informácie o odbore

V prebiehajúcom školskom roku neponúka vybraný odbor: 8211V86 žiadna škola.

Vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa v odbore hudobné umenie - strunové a dychové nástroje: hra na hoboji

8211V87 hudobné umenie - strunové a dychové nástroje: hra na hoboji - Vysoká škola (doktorandské študijné programy, postgraduálne štúdium a vedecká výchova)

Informácie o odbore

V prebiehajúcom školskom roku neponúka vybraný odbor: 8211V87 žiadna škola.

Vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa v odbore hudobné umenie - strunové a dychové nástroje: hra na klarinete

8211V88 hudobné umenie - strunové a dychové nástroje: hra na klarinete - Vysoká škola (doktorandské študijné programy, postgraduálne štúdium a vedecká výchova)

Informácie o odbore

V prebiehajúcom školskom roku neponúka vybraný odbor: 8211V88 žiadna škola.

Vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa v odbore hudobné umenie - strunové a dychové nástroje: hra na fagote

8211V89 hudobné umenie - strunové a dychové nástroje: hra na fagote - Vysoká škola (doktorandské študijné programy, postgraduálne štúdium a vedecká výchova)

Informácie o odbore

V prebiehajúcom školskom roku neponúka vybraný odbor: 8211V89 žiadna škola.

Vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa v odbore hudobné umenie - strunové a dychové nástroje: hra na trúbke

8211V90 hudobné umenie - strunové a dychové nástroje: hra na trúbke - Vysoká škola (doktorandské študijné programy, postgraduálne štúdium a vedecká výchova)

Informácie o odbore

V prebiehajúcom školskom roku neponúka vybraný odbor: 8211V90 žiadna škola.

Vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa v odbore hudobné umenie - strunové a dychové nástroje: hra na lesnom rohu

8211V91 hudobné umenie - strunové a dychové nástroje: hra na lesnom rohu - Vysoká škola (doktorandské študijné programy, postgraduálne štúdium a vedecká výchova)

Informácie o odbore

V prebiehajúcom školskom roku neponúka vybraný odbor: 8211V91 žiadna škola.

Vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa v odbore hudobné umenie - strunové a dychové nástroje: hra na pozaune

8211V92 hudobné umenie - strunové a dychové nástroje: hra na pozaune - Vysoká škola (doktorandské študijné programy, postgraduálne štúdium a vedecká výchova)

Informácie o odbore

V prebiehajúcom školskom roku neponúka vybraný odbor: 8211V92 žiadna škola.

Vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa v odbore hudobné umenie - strunové a dychové nástroje: hra na tube

8211V93 hudobné umenie - strunové a dychové nástroje: hra na tube - Vysoká škola (doktorandské študijné programy, postgraduálne štúdium a vedecká výchova)

Informácie o odbore

V prebiehajúcom školskom roku neponúka vybraný odbor: 8211V93 žiadna škola.

Vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa v odbore hudobné umenie - dirigovanie

8211V96 hudobné umenie - dirigovanie - Vysoká škola (doktorandské študijné programy, postgraduálne štúdium a vedecká výchova)

Informácie o odbore

V prebiehajúcom školskom roku neponúka vybraný odbor: 8211V96 žiadna škola.

Úplné stredné odborné vzdelanie v odbore hudobno-dramatické umenie - muzikál

8226M01 hudobno-dramatické umenie - muzikál - Stredná odborná škola (vzdelávací program ukončený maturitou)

Informácie o odbore

V prebiehajúcom školskom roku neponúka vybraný odbor: 8226M01 žiadna škola.

Úplné stredné odborné vzdelanie v odbore spev

8228M00 spev - Stredná odborná škola (vzdelávací program ukončený maturitou)

Informácie o odbore

V prebiehajúcom školskom roku neponúka vybraný odbor: 8228M00 žiadna škola.

Úplné stredné odborné vzdelanie v odbore hudba

8229M00 hudba - Stredná odborná škola (vzdelávací program ukončený maturitou)

Informácie o odbore

V prebiehajúcom školskom roku neponúka vybraný odbor: 8229M00 žiadna škola.

Úplné stredné odborné vzdelanie v odbore hudba - skladb

8229M01 hudba - skladb - Stredná odborná škola (vzdelávací program ukončený maturitou)

Informácie o odbore

V prebiehajúcom školskom roku neponúka vybraný odbor: 8229M01 žiadna škola.

Úplné stredné odborné vzdelanie v odbore hudba - dirigovanie

8229M02 hudba - dirigovanie - Stredná odborná škola (vzdelávací program ukončený maturitou)

Informácie o odbore

V prebiehajúcom školskom roku neponúka vybraný odbor: 8229M02 žiadna škola.

Úplné stredné odborné vzdelanie v odbore hudba - hra na klavíri

8229M03 hudba - hra na klavíri - Stredná odborná škola (vzdelávací program ukončený maturitou)

Informácie o odbore

V prebiehajúcom školskom roku neponúka vybraný odbor: 8229M03 žiadna škola.

Úplné stredné odborné vzdelanie v odbore hudba - hra na organe

8229M04 hudba - hra na organe - Stredná odborná škola (vzdelávací program ukončený maturitou)

Informácie o odbore

V prebiehajúcom školskom roku neponúka vybraný odbor: 8229M04 žiadna škola.

Úplné stredné odborné vzdelanie v odbore hudba - hra na flaute, hoboji, klarinete, fagote, trúbke, lesnom rohu, pozaune, tube a bicích nástrojoch

8229M05 hudba - hra na flaute, hoboji, klarinete, fagote, trúbke, lesnom rohu, pozaune, tube a bicích nástrojoch - Stredná odborná škola (vzdelávací program ukončený maturitou)

Informácie o odbore

V prebiehajúcom školskom roku neponúka vybraný odbor: 8229M05 žiadna škola.

Úplné stredné odborné vzdelanie v odbore hudba - hra na husliach, viole, čele, kontrabase, harfe, gitare a cimbale

8229M06 hudba - hra na husliach, viole, čele, kontrabase, harfe, gitare a cimbale - Stredná odborná škola (vzdelávací program ukončený maturitou)

Informácie o odbore

V prebiehajúcom školskom roku neponúka vybraný odbor: 8229M06 žiadna škola.

Úplné stredné odborné vzdelanie v odbore hudba - hra na akordeóne

8229M07 hudba - hra na akordeóne - Stredná odborná škola (vzdelávací program ukončený maturitou)

Informácie o odbore

V prebiehajúcom školskom roku neponúka vybraný odbor: 8229M07 žiadna škola.

Úplné stredné odborné vzdelanie v odbore hudba - cirkevná hudba

8229M08 hudba - cirkevná hudba - Stredná odborná škola (vzdelávací program ukončený maturitou)

Informácie o odbore

V prebiehajúcom školskom roku neponúka vybraný odbor: 8229M08 žiadna škola.

Úplné stredné odborné vzdelanie v odbore hudba - hra na ľudových hudobných nástrojoch

8229M09 hudba - hra na ľudových hudobných nástrojoch - Stredná odborná škola (vzdelávací program ukončený maturitou)

Informácie o odbore

V prebiehajúcom školskom roku neponúka vybraný odbor: 8229M09 žiadna škola.

Načítať ďalšie odbory...

Odporúčané kurzy

Zamestnaniu neboli priradené žiadne kurzy. Úplný zoznam kurzov nájdete na stránke databazakurzov.sk. Aktuálnu databázu akreditovaných vzdelávacích programov nájdete na stránke Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky.

Odborná prax

Výkon tohto zamestnania nevyžaduje odbornú prax.
2 Osobnostné predpoklady
Názov
Úroveň
Pozornosť
nadpriemerná

Nadpriemerná úroveň zamerania pozornosti umožňuje dlhodobo sa sústrediť na vykonávanú činnosť.

Precíznosť (presnosť)
nadpriemerná

Nadpriemerná úroveň precíznosti umožňuje dlhodobo sa sústrediť na detaily a presnosť.

Umelecký talent (napr. hudobný, pohybový, literárny)
nadpriemerná

Nadpriemerná úroveň umeleckého talentu umožňuje podávať nadpriemerné výkony v umeleckej činnosti.

Pamäť
nadpriemerná

Nadpriemerná pamäť umožňuje uchovávať informácie na dlhší čas ako je bežné.

Analytické myslenie
bežná

Bežná úroveň analytického myslenia umožňuje zapojiť logiku do riešenia bežných úloh, vnímať súvislosti a vyvodzovať závery.

Asertivita
bežná

Bežná úroveň asertivity umožňuje jasne a otvorene vyjadriť svoje názory.

Empatia
bežná

Bežná úroveň empatie umožňuje v primeranej miere pochopiť prežívanie, myslenie a pohnútky správania iných ľudí.

Predstavivosť
bežná

Bežná úroveň predstavivosti umožňuje vybaviť si v mysli potrebné objekty a javy bez reálnej predlohy.

Spoľahlivosť
bežná

Bežná úroveň spoľahlivosti umožňuje plniť záväzky a preberať zodpovednosť.

Trpezlivosť
bežná

Bežná úroveň trpezlivosti umožňuje vytrvalo, postupne dosahovať ciele a dokončovať úlohy.

Ochota pomáhať (zmysel pre spolupatričnosť)
bežná

Bežná úroveň ochoty pomáhať umožňuje podporiť iných a podať im pomocnú ruku.

Sebaovládanie
bežná

Bežná úroveň sebaovládania umožňuje zachovať si pokojný prejav v rôznych situáciách.

Dominantnosť
bežná

Bežná úroveň dominantnosti umožňuje prebrať iniciatívu a viesť iných.

Komunikatívnosť
bežná

Bežná úroveň komunikatívnosti umožňuje udržiavať získané a nadväzované nové kontakty.

Sebaistota
bežná

Bežná úroveň sebaistoty umožňuje spoľahnúť sa na vlastné silné stránky v každodenných situáciách a tiež pri neúspechu.

Osobnostný typ

Umelecko-jazykový typ
Opis
Umelecko-jazykový typ

Pre ľudí tohto osobnostného typu je typické originálne, kreatívne, intuitívne a imaginatívne myslenie. Majú radi tvorivé umelecké aktivity, ako je komponovanie hudby, hranie na hudobné nástroje, tvorivé písanie, kreslenie, maľovanie, práca s kameňom alebo hlinou, herectvo, tanec alebo balet. Všetky aktivity vyhľadávajú s cieľom tvorivého vyjadrenia vlastných pocitov, nálad, dojmov alebo nápadov. Na druhej strane pociťujú odpor k akejkoľvek konvenčnosti (obyčajnosti) a konformite (prispôsobovaniu). V sociálnej komunikácii s ostatnými ľuďmi volia vysokú mieru expresivity a otvorenosti.

OSOBNOSTNÁ CHARAKTERISTIKA: jednotlivci s touto osobnostnou orientáciou sú skôr komplikovaní, neporiadni, neviazaní, nezávislí, impulzívni, emocionálne ladení, do seba zahľadení tvoriví idealisti s menšou mierou praktickosti v každodennom živote.

TYPICKÉ ZAMESTNANIA: hudobníci, herci, režiséri, reportéri, novinári, maliari, sochári, aranžéri, výtvarníci, architekti, dizajnéri, fotografi, spisovatelia a pod.

HOBBY: fotografovanie, vystupovanie pred ľuďmi, písanie príbehov, básní, šitie, tancovanie, cestovanie, hranie na hudobnom nástroji, maľovanie, cudzie jazyky a pod.

3 Zdravotné obmedzenia

Choroby vylučujúce výkon zamestnania

Prognosticky závažné poruchy sluchu
slovník
Prognosticky závažné poruchy sluchu

Patria sem ťažké vrodené poruchy sluchu; poruchy sluchu po zápalových chorobách; následkom poškodenia sluchu hlukom (napr. nedostatočnou ochranou sluchu pri streľbách, pri práci v hlučnom prostredí, hrou v hlučných kapelách, po akutraume – úraz spôsobený mimoriadne nadmerným pôsobení hluku, napr. pri výbuchu nálože).

Prognosticky závažné postupujúce poruchy sluchu, po dosiahnutí stanovených limitov, vylučujú spôsobilosť vykonávať práce, pri ktorých je dôležitá orientácia podľa sluchu (napr. práce železničiarov na koľajisku, práca hasičov, policajtov). Nesprávne pracovné zaradenie osôb s poškodením sluchu rôzneho pôvodu na hlučné pracovisko vedie k rýchlejšej progresii a k zhoršeniu prognózy straty sluchu – vedúcej niekedy až k hluchote.

Mimoriadna pozornosť sa preto venuje pri zaradení osôb s poškodením sluchu do práce s rizikovým faktorom – hluk. Výsledky vyšetrení sluchu lekárom ORL je potrebné, z hľadiska spôsobilosti zamestnanca vykonávať prácu, pri ktorej je vystavený hluku, posudzovať individuálne a vždy komplexne s konkrétnymi údajmi o miere a dobe vystavenia hluku pri práci.O obmedzení, alebo vylúčení spôsobilosti dlhodobo vykonávať konkrétnu prácu v riziku hluku rozhoduje posudzujúci lekár klinického pracovného lekárstva (na základe aktuálnych výsledkov prieskumu miery a spôsobu pôsobenia hluku pri práci vyhodnotených pracovnou zdravotnou službou).

Podľa Medzinárodnej klasifikácie chorôb (MKCH – 10) sem môžeme zaradiť napr. choroby:
H80; H81; H83; H90; H91; H95.

Medzinárodnú klasifikáciu chorôb (MKCH – 10) si môžete pozrieť tu.

Choroby obmedzujúce výkon zamestnania

Duševné poruchy
slovník
Duševné poruchy

Ide o poruchy psychických funkcií (myslenia, citového prežívania, správania), ktoré zahŕňajú rôzne duševné choroby, ako napr.: psychózy – schizofrénia (tzv. rozdvojenie osobnosti); poruchy nálady (depresia, maniodepresívna psychóza); mentálne poruchy (mentálna retardácia, demencia); Alzheimerova choroba; poruchy osobnosti (psychopatie, neurotické a stresové poruchy a pod.).

V závislosti od typu a závažnosti ochorenia (posúdeného psychiatrom) môžu viesťk čiastočnému alebo úplnému obmedzeniu pracovnej schopnosti, zaradeniu do práce v tzv. „chránenej dielni“, znemožneniu vykonávať niektoré povolania až k úplnej invalidite. Nevhodné sú napr. práce spojené s duševnou záťažou alebo vyššou zodpovednosťou, prípadne práce so zvýšenou možnosťou ohrozenia seba a okolia.

Individuálny prístup si vyžaduje úzku spoluprácu posudzujúceho lekára s psychiatrom a zamestnávateľom, aby sa predišlo zhoršeniu choroby alebo ohrozeniu postihnutého, resp. jeho okolia prejavmi choroby.

Podľa Medzinárodnej klasifikácie chorôb (MKCH – 10) sem môžeme zaradiť napr. choroby:
F32; F34; F41; F42; F48; F62; F63; F68; F70-F71; F79; F90; G09; R41; R45.

Medzinárodnú klasifikáciu chorôb (MKCH – 10) si môžete pozrieť tu.

Poruchy správania
slovník
Poruchy správania

Zahŕňajú napr. agresívne, asociálne a vzdorovité správanie trvalého charakteru, často združeného s nepriaznivým psychosociálnym prostredím a neuspokojivými vzťahmi v rodine. Prejavujú sa napr.: izolovanosťou; prejavmi nepriateľstva voči okoliu alebo naopak vyhľadávaním autorít a skupín s disociálnou a delikventnou činnosťou. Môžu obmedzovať výber povolania, hlavne povolania vyžadujúceho absolvovanie psychotestov.

Individuálny prístup si vyžaduje úzku spoluprácu posudzujúceho lekára s psychiatrom a zamestnávateľom, aby sa predišlo zhoršeniu choroby alebo ohrozeniu postihnutého, resp. jeho okolia.

Podľa Medzinárodnej klasifikácie chorôb (MKCH – 10) sem môžeme zaradiť napr. choroby:
F07; F09; F10-F19; F20; F32; F40-F48; F50-F59; F91; F99; R46.

Medzinárodnú klasifikáciu chorôb (MKCH – 10) si môžete pozrieť tu.

Závažné psychosomatické choroby
slovník
Závažné psychosomatické choroby

Sú v užšom zmysle slova choroby, pri ktorých sú ťažkosti a funkčné zmeny telových orgánov podmienené psychickým stavom. Môžu sa vyskytovať ako prejavy v oblasti obehovej sústavy (búšenie srdca; pichavé bolesti na srdci; pocit nedostatku vzduchu) a tráviacej sústavy (pocit plnosti žalúdka; kŕčovité bolesti brucha; pocit na vracanie; hnačky alebo zápcha). Tieto ochorenia môžu obmedzovať schopnosť práce v zamestnaniach s výrazným psychickým stresom.

Individuálny prístup pri posudzovaní zdravotnej spôsobilosti zamestnanca si vyžaduje úzku spoluprácu s psychiatrom a zamestnávateľom, aby sa predišlo zhoršeniu choroby alebo ohrozeniu chorého, resp. jeho okolia.

Podľa Medzinárodnej klasifikácie chorôb (MKCH – 10) sem môžeme zaradiť napr. chorobu:
F45.

Medzinárodnú klasifikáciu chorôb (MKCH – 10) si môžete pozrieť tu.

Závažné endokrinné choroby (choroby štítnej žľazy, diabetes mellitus a ostatných endokrinných žliaz)
slovník
Závažné endokrinné choroby (choroby štítnej žľazy, diabetes mellitus a ostatných endokrinných žliaz)

Zaraďujeme sem predovšetkým zápaly štítnej žľazy – thyreoiditis (častý výskyt bolesti na prednej strane krku a pri prehĺtaní); zníženú funkciu štítnej žľazy – hypotyreózu (zimomravosť, unaviteľnosť, spavosť, svalová slabosť, úporná zápcha); zvýšenú funkciu štítnej žľazy – hypertyreózu (nervozita, zvýšená dráždivosť, neschopnosť sústrediť sa). Diabetes mellitus (cukrovka) je charakterizovaná zvýšenou hladinou cukru v krvi (glykémiou) a v moči (glykozúriou) následkom nedostatočnej vnútornej produkcie inzulínu. Najskôr sa prejavuje zvýšeným smädom a častým močením.

Pri dobre liečbou kontrolovaných uvedených chorobách a pri ostatných chorobách endokrinných žliaz (napr. hyper- alebo hypoparathyreóze – zvýšenej funkcii prištítnych teliesok alebo pri poruchách tvorby pohlavných hormónov) – posudzuje individuálne obmedzenie spôsobilosti lekár vykonávajúci lekársku preventívnu prehliadku vo vzťahu k práci (napr. pri vylúčení prác v nadmerne chladnom alebo teplom prostredí a pri vylúčení prác s nadmerným energetickým výdajom).

Podľa Medzinárodnej klasifikácie chorôb (MKCH – 10) sem môžeme zaradiť napr. choroby: E02; E03; E05; E06; E10.

Medzinárodnú klasifikáciu chorôb (MKCH – 10) si môžete pozrieť tu.

Závažné choroby mozgu a/alebo periférneho nervového systému
slovník
Závažné choroby mozgu a/alebo periférneho nervového systému

Ide o ochorenia centrálneho nervového systému (napr. cievna mozgová príhoda; mozgová obrna), ako aj periférneho nervového systému (napr. neuritídy – zápaly nervov), ktoré môžu viesť k poruchám motoriky horných a dolných končatín alebo k poruchám duševných funkcií.

V závislosti od klinickej závažnosti, individuálne posúdenej lekárom – špecialistom (neurológ) sa spájajú s úplne alebo čiastočne zníženou pracovnou schopnosťou, obmedzením prác vo vynútených polohách a vyžadujúcich manuálnu zručnosť, ako aj s obmedzením výberu povolaní vyžadujúcich jemnú motoriku alebo koordináciu pohybov, prípadne až s úplnou invaliditou.

Mieru čiastočného obmedzenia konkrétnej práce posúdi lekár využívajúci aj poznatky o nárokoch konkrétnej práce na aktuálny zdravotný stav posudzovaného.

Podľa Medzinárodnej klasifikácie chorôb (MKCH – 10) sem môžeme zaradiť napr. choroby: G09; G20; G21; G30; G35; G40; G45; G46; G55; G56; G57; G70.

Medzinárodnú klasifikáciu chorôb (MKCH – 10) si môžete pozrieť tu.

Prognosticky závažné choroby pohybového a nervového systému znemožňujúce jemnú motoriku a koordináciu pohybov
slovník
Prognosticky závažné choroby pohybového a nervového systému znemožňujúce jemnú motoriku a koordináciu pohybov

Patria sem chronické choroby pohybového a nervového systému, napr. polyartróza; reumatoidná artritída; mononeuropatie končatín; dystónia. Pri posúdení relatívnej spôsobilosti vykonávať danú prácu sa berie do úvahy stupeň a dynamika priebehu choroby, ako aj miera a doba expozície prácou vyžadujúcou udržanie potrebnej úrovne fungovania jemnej motoriky a koordinácie pohybov.

Individuálne rozdiely v miere znemožnenia vykonávania danej práce, ako aj vplyvu práce na priebeh choroby, si vyžadujú relatívne posudzovanie obmedzenia vykonávať prácu, resp. rozhodnutia o postupnej úmernej redukcii pracovnej záťaže podľa vývoja zdravotného stavu.

O miere obmedzenia rozhoduje vyšetrujúci lekár na základe posúdenia aktuálneho zdravotného stavu, ako aj na základe poznatkov o nárokoch konkrétnej vykonávanej práce z hľadiska možností zníženého zdravotného potenciálu vyšetrovaného zamestnanca.

Podľa Medzinárodnej klasifikácie chorôb (MKCH – 10) sem môžeme zaradiť napr. choroby: G24; G56; M06; M15.

Medzinárodnú klasifikáciu chorôb (MKCH – 10) si môžete pozrieť tu.

Chronické zápaly stredného ucha
slovník
Chronické zápaly stredného ucha

Vznikajú v dôsledku neliečených akútnych zápalov, úrazov alebo závažných ochorení (napr. pri cukrovke; pri chronických zápaloch nosa a prínosových dutín). Prejavujú sa bolestivosťou, dlhotrvajúcim hnisavým výtokom z ucha, perforáciou (prederavením) ušného bubienka a následnou poruchou sluchu.

Ľudia s týmto ochorením by nemali pracovať v prašnom prostredí; nevhodné sú práce v prostredí s výparmi rozpúšťadiel, leptavých látok, ale napr. aj zamestnania, ako napr.: potápači, plavčíci alebo personál v lietadlách. Pri sprievodnej poruche sluchu nie sú vhodné práce vyžadujúce neporušenú sluchovú komunikačnú spôsobilosť.

Vhodnosť pracovného zaradenia by mal posúdiť špecialista v odbore ORL alebo klinického pracovného lekárstva s prihliadnutím na faktory práce a pracovného prostredia vyšetrovaného zamestnanca, ako aj na požiadavky na jeho neporušený sluch.

Podľa Medzinárodnej klasifikácie chorôb (MKCH – 10) sem môžeme zaradiť napr. choroby:
H65-H75.

Medzinárodnú klasifikáciu chorôb (MKCH – 10) si môžete pozrieť tu.

Poruchy sluchu
slovník
Poruchy sluchu

V závislosti od stupňa poškodenia stredného alebo vnútorného ucha sa zhoršujú komunikačné schopnosti. Podľa závažnosti poruchy rozlišujeme ľahkú, stredne ťažkú a ťažkú poruchu sluchu (až praktickú hluchotu).

Pre ľudí s týmto ochorenímnie sú vhodné práce vyžadujúce dobrý príjem rečových informácií, varovných signálov, práce v hlučnom prostredí (môžu zhoršovať už prebiehajúce ochorenie).

Vhodnosť pracovného zaradenia osôb s poruchou sluchu (i pri používaní načúvacích prístrojov) by mal posúdiť špecialista v odbore ORL alebo klinického pracovného lekárstva.

Podľa Medzinárodnej klasifikácie chorôb (MKCH – 10) sem môžeme zaradiť napr. choroby:
H65-H69; H72-H75; H80; H81; H83; R44.

Medzinárodnú klasifikáciu chorôb (MKCH – 10) si môžete pozrieť tu.

Poruchy zraku
slovník
Poruchy zraku

Patria sem vrodené alebo získané choroby (napr. poškodenie sietnice pri cukrovke; niektoré formy zeleného zákalu; úrazy očí a pod.), ktoré vedú k poruche zraku až k slepote. Závažné refrakčné chyby (krátkozrakosť, ďalekozrakosť) vyžadujúce trvalú korekciu okuliarmi; poruchy priestorového videnia; poruchy farbocitu; šeroslepota a pod. môžu viesť v závislosti od závažnosti k obmedzeniu pracovnej schopnosti, hlavne pri zamestnaniach vyžadujúcich dobrú zrakovú ostrosť a priestorové videnie. Niektoré zamestnania sú nevhodné, pretože môžu urýchliť zhoršovanie ochorenia.

Vhodnosť pracovného zaradenia posúdi vyšetrujúci lekár vykonávajúci preventívnu prehliadku zamestnanca s prihliadnutím na konkrétnu expozíciu (vystavenie) zamestnanca škodlivým faktorom pri práci, resp. nárokom práce na funkciu zraku.

Podľa Medzinárodnej klasifikácie chorôb (MKCH – 10) sem môžeme zaradiť napr. choroby:
H00-H06; H10; H16-H18; H25-H28; H30-H35; H40; H42; H52; H53; H54; R44.

Medzinárodnú klasifikáciu chorôb (MKCH – 10) si môžete pozrieť tu.

Tinnitus
slovník
Tinnitus

Je subjektívne vnímaný zvuk v jednom alebo oboch ušiach (pískanie, šumenie, zvonenie, hučanie). Môže byť občasný alebo trvalý, môže mať rôznu intenzitu, býva spojený s poruchou sluchu. Príčinou sú poškodenia vnútorného alebo stredného ucha; niekedy sa vyskytuje pri artériovej hypertenzii (zvýšenom krvnom tlaku); cukrovke; ateroskleróze alebo po úrazoch hlavy a krku.

Pre ľudí trpiacich tinnitom nie sú vhodné práce v hluku alebo vyžadujúce neporušené sluchové funkcie (napr. práce na koľajniciach).

Vhodnosť pracovného zaradenia vyšetrovaného zamestnanca by mal individuálne posúdiť špecialista v odbore ORL alebo klinického pracovného lekárstva s prihliadnutím na konkrétne rizikové faktory pri práci zistené ich prieskumom pracovnou zdravotnou službou.

Podľa Medzinárodnej klasifikácie chorôb (MKCH – 10) sem môžeme napr. zaradiť chorobu:
H93.

Medzinárodnú klasifikáciu chorôb (MKCH – 10) si môžete pozrieť tu.

Epilepsia a iné záchvatové choroby
slovník
Epilepsia a iné záchvatové choroby

Epilepsia je neurologické ochorenie, ktoré sa prejavuje opakovanými záchvatmi s rôznymi prejavmi od veľkých záchvatov s bezvedomím; kŕčmi; pomočením a pohryzením jazyka až po malé záchvaty s krátkou poruchou vedomia, bez kŕčov a pádu. V závislosti od formy a frekvencie záchvatov vedie k úplnému alebo čiastočnému zníženiu pracovnej schopnosti.

Nevhodné sú zamestnania, pri ktorých môže človek ohroziť sám seba (nebezpečenstvo úrazov, napr. práca vo výškach) alebo ostatných (vedenie motorového vozidla, ak je bezzáchvatovité obdobie kratšie ako 1 rok).

Vhodnosť pracovného zaradenia posúdi vyšetrujúci lekár vykonávajúci preventívnu prehliadku zamestnanca s prihliadnutím na konkrétnu expozíciu (vystavenie) zamestnanca škodlivým faktorom pri práci, resp. na základe vylúčenia možnosti poškodenia seba a iných pri práci.

Podľa Medzinárodnej klasifikácie chorôb (MKCH – 10) sem môžeme zaradiť napr. choroby:
G40; G41; G43; G45.

Medzinárodnú klasifikáciu chorôb (MKCH – 10) si môžete pozrieť tu.

Poznámka: Presné posúdenie zdravotného stavu s následným odporučením alebo neodporučením výkonu tohto zamestnania je možné iba po konzultácii s lekárom.
4 Doplňujúce informácie

Príklady práce

Hudobný sprievod nácvikov alebo verejných predvádzaní speváckych, baletných alebo tanečných diel.
Príprava umelcov na technické zvládnutie pridelených úloh alebo vokálnych partov.
Udržiavanie a zdokonaľovanie interpretačnej úrovne sólistov a členov zboru.
Hodnotenie výkonu umelcov pri predstaveniach a následná spolupráca pri odstraňovaní zistených nedostatkov.
Odborné vedenie umelcov pri skúškach.
Naštudovanie speváckych partov hudobnodramatických a vokálno-symfonických diel so sólistami podľa pokynov dirigenta alebo zbormajstra.

Pracovné podmienky

Názov
Úroveň
Psychická pracovná záťaž
čiastočná

Práca, ktorá predstavuje zvýšenú psychickú záťaž, ale nie je zaradená medzi rizikové práce.

Záťaž hlukom
čiastočná

Hladina hluku, prepočítaná na celú zmenu, je vyššia ako 75 dB, nepresahuje však 85 dB.

Záťaž malých svalových skupín alebo jemnej motoriky
čiastočná

Práca vykonávaná najmä malými svalovými skupinami, pri ktorej nie sú prekročené prípustné hodnoty.

Zraková záťaž
čiastočná

Zvýšené nároky na zrak.

Práca v uzavretom alebo polouzavretom priestore
-

Pri výkone práce je potrebné počítať aj s ďalšími podmienkami.

Podrobnosti o faktoroch práce a pracovného prostredia podľa zaradenia prác do kategórií si môžete pozrieť tu.

Charakter práce

Charakter činností
Špecializované, tvorivé a vývojové práce
Vedenie podriadených pracovníkov
Vedenie úseku, odboru, útvaru, závodu a pod.
Zodpovednosť za výsledky a hodnoty
Nízka zodpovednosť, prípadné straty sú malé alebo ľahko odstrániteľné (nahraditeľné)

Ďalšie informácie

Korepetítor sa tiež podieľa na výchove inštrumentalistov a spevákov v školskom systéme.
 
5 Klasifikácie
ISCO-08
2652 Hudobníci, speváci a skladatelia
SK ISCO-08
2652005 Korepetítor
ESCO
korepetítor/korepetítorka

korepetítor/korepetítorka

Sekcia SK NACE Rev. 2
R Umenie, zábava a rekreácia

Táto sekcia zahŕňa širokú škálu aktivít s cieľom uspokojiť rôzne záujmy širokej verejnosti v oblastiach kultúry, zábavy a rekreácie. Patria sem živé predstavenia, činnosť múzeí, činnosť herní, športové a rekreačné činnosti.

Divízia SK NACE Rev. 2
90 Tvorivé, umelecké a zábavné činnosti

Táto divízia zahŕňa prevádzkovanie zariadení a poskytovanie služieb na uspokojenie záujmov zákazníkov v oblastiach kultúry a zábavy. Zahŕňa produkciu, propagáciu a účasť na živých predstaveniach, udalostiach, alebo výstavách určených pre verejnosť; poskytovanie umeleckých, tvorivých a technických skúseností na výrobu umeleckých produktov a živých predstavení.

Táto divízia vylučuje: činnosť múzeí všetkých druhov, botanických a zoologických záhrad, ochrana historických pamiatok a činnosti súvisiace s prírodnými rezerváciami, pozri divíziu 91, činnosť herní a stávkových kancelárií, pozri divíziu 92, športové, zábavné a rekreačné činnosti, pozri divíziu 93.

Niektoré jednotky, ktoré zabezpečujú kultúrne, zábavné a rekreačné zariadenia a služby sú zaradené do iných divízií ako napr.: výroba filmov a videozáznamov a ich distribúcia, pozri 59.11, 59.12, 59.13, premietanie filmov, pozri 59.14, rozhlasové a televízne vysielanie, pozri 60.1, 60.2.

Európsky kvalifikačný rámec
Úroveň 5
ISCED
554

Vyššie odborné vzdelanie

pracujem
pracujem Prebieha vyhľadávanie, prosím, čakajte...
ISTP

Prebieha vyhľadávanie, prosím, čakajte...

Pomocník

Máte otázky?
Vitajte v ISTP

Váš Internetový Sprievodca Trhom Práce

Prosím, upravte registračné údaje.

Chcem pracovať

Potvrdenie

Vykonať požadovanú akciu?

Áno Nie