Poslať priateľovi

Výchova, vzdelávanie a šport

Učiteľ základnej umeleckej školy

Učiteľ základnej umeleckej školy vykonáva výchovno-vzdelávaciu činnosť zameranú na posudzovanie, osvojovanie a rozvoj umeleckej tvorivosti žiakov základnej umeleckej školy.

Alternatívne názvy

  • Učiteľ na ZUŠ

Požadovaný stupeň vzdelania

  • Vyššie odborné vzdelanie

    Vyššie odborné vzdelanie (postsekundárne alebo terciárne) získa žiak úspešným absolvovaním
    a) najmenej dvojročného a najviac trojročného vzdelávacieho programu odboru vzdelávania v strednej odbornej škole, ktorý sa ukončuje absolventskou skúškou; dokladom o získanom stupni vzdelania je vysvedčenie o absolventskej skúške a absolventský diplom s právom používať titul diplomovaný špecialista so skratkou DiS; titul sa uvádza za priezviskom, pre zdravotnícke odbory vzdelania podľa osobitného predpisu,
    b) posledného ročníka súvislého šesťročného vzdelávacieho programu odboru vzdelávania v konzervatóriu, ktorý sa ukončuje absolventskou skúškou, alebo posledného ročníka súvislého osemročného vzdelávacieho programu odboru vzdelávania v tanečnom konzervatóriu; dokladom o získanom stupni vzdelania je vysvedčenie o absolventskej skúške a absolventský diplom s právom používať titul diplomovaný umelec so skratkou DiS.art, titul sa uvádza za priezviskom.

Užitočné odkazy

1 Kvalifikácia

Školy

Optimálne školské vzdelanie

Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa v odbore učit.um.-vých.a vých.predm. - učit. náboženskej výchovy

7658R70 učit.um.-vých.a vých.predm. - učit. náboženskej výchovy - Vysoká škola (bakalárske študijné programy)

Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa v odbore učit.um.-vých.a vých.predm.-učiteľstvo telesnej výchovy

7658R73 učit.um.-vých.a vých.predm.-učiteľstvo telesnej výchovy - Vysoká škola (bakalárske študijné programy)

Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa v odbore učit.um.-vých.a vých.predm. - učit. výtvarnej edukácii

7658R74 učit.um.-vých.a vých.predm. - učit. výtvarnej edukácii - Vysoká škola (bakalárske študijné programy)

Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa v odbore učit.um.-vých.a vých.predm. - učit. výtvarnej výchovy

7658R75 učit.um.-vých.a vých.predm. - učit. výtvarnej výchovy - Vysoká škola (bakalárske študijné programy)

Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa v odbore učit.um.-vých.a vých.predm.-animácia výtvarného umenia

7658R76 učit.um.-vých.a vých.predm.-animácia výtvarného umenia - Vysoká škola (bakalárske študijné programy)

Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa v odbore učit.um.-vých.a vých.predm.-učiteľstvo hudby

7658R79 učit.um.-vých.a vých.predm.-učiteľstvo hudby - Vysoká škola (bakalárske študijné programy)

Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa v odbore učit.um.-vých.a vých.predm.-učiteľstvo hudobného umenia

7658R80 učit.um.-vých.a vých.predm.-učiteľstvo hudobného umenia - Vysoká škola (bakalárske študijné programy)

Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa v odbore učit.um.-vých.a vých.predm.-uč.hudobno-dramatického um.

7658R81 učit.um.-vých.a vých.predm.-uč.hudobno-dramatického um. - Vysoká škola (bakalárske študijné programy)

Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa v odbore učit.um.-vých.a vých.predm.-učiteľstvo výtvarného umenia

7658R86 učit.um.-vých.a vých.predm.-učiteľstvo výtvarného umenia - Vysoká škola (bakalárske študijné programy)

Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v odbore učit.um.-vých.a vých.predm.-učiteľstvo náboženskej výchovy

7658T70 učit.um.-vých.a vých.predm.-učiteľstvo náboženskej výchovy - Vysoká škola (vzdelanie pokračujúce po dosiahnutí bakalárskeho vzdelania absolvovaním magisterských, inžinierskych a doktorských študijných programov)

Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v odbore učit.um.-vých.a vých.predm. - učiteľstvo telesnej výchovy

7658T73 učit.um.-vých.a vých.predm. - učiteľstvo telesnej výchovy - Vysoká škola (vzdelanie pokračujúce po dosiahnutí bakalárskeho vzdelania absolvovaním magisterských, inžinierskych a doktorských študijných programov)

Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v odbore učit.um.-vých.a vých.predm. - učiteľstvo výtvarnej edukácii

7658T74 učit.um.-vých.a vých.predm. - učiteľstvo výtvarnej edukácii - Vysoká škola (vzdelanie pokračujúce po dosiahnutí bakalárskeho vzdelania absolvovaním magisterských, inžinierskych a doktorských študijných programov)

Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v odbore učit.um.-vých.a vých.predm. - učiteľstvo výtvarnej výchovy

7658T75 učit.um.-vých.a vých.predm. - učiteľstvo výtvarnej výchovy - Vysoká škola (vzdelanie pokračujúce po dosiahnutí bakalárskeho vzdelania absolvovaním magisterských, inžinierskych a doktorských študijných programov)

Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v odbore učit.um.-vých.a vých.predm. - učiteľstvo hudobného umenia

7658T80 učit.um.-vých.a vých.predm. - učiteľstvo hudobného umenia - Vysoká škola (vzdelanie pokračujúce po dosiahnutí bakalárskeho vzdelania absolvovaním magisterských, inžinierskych a doktorských študijných programov)

Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v odbore učit.um.-vých.a vých.predm.-uč. hudobno-dramatického umenia

7658T81 učit.um.-vých.a vých.predm.-uč. hudobno-dramatického umenia - Vysoká škola (vzdelanie pokračujúce po dosiahnutí bakalárskeho vzdelania absolvovaním magisterských, inžinierskych a doktorských študijných programov)

Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v odbore učit.um.-vých.a vých.predm. - pedagogika výtvarného umenia

7658T85 učit.um.-vých.a vých.predm. - pedagogika výtvarného umenia - Vysoká škola (vzdelanie pokračujúce po dosiahnutí bakalárskeho vzdelania absolvovaním magisterských, inžinierskych a doktorských študijných programov)

Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v odbore učit.um.-vých.a vých.predm. - učiteľstvo výtvarného umenia

7658T86 učit.um.-vých.a vých.predm. - učiteľstvo výtvarného umenia - Vysoká škola (vzdelanie pokračujúce po dosiahnutí bakalárskeho vzdelania absolvovaním magisterských, inžinierskych a doktorských študijných programov)

Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v odbore učiteľstvo všeobecnovzdel.predm.pre II. st.ZŠ-hudobná vých.

7615865 učiteľstvo všeobecnovzdel.predm.pre II. st.ZŠ-hudobná vých. - Vysoká škola (magisterské, inžinierske a doktorské študijné programy)

Odbor bol zrušený

Vybraný odbor: 7615865 už bol zrušený.

Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v odbore učiteľstvo všeobecnovzdel.predm.pre II.st.ZŠ-výtvarná vých.

7615866 učiteľstvo všeobecnovzdel.predm.pre II.st.ZŠ-výtvarná vých. - Vysoká škola (magisterské, inžinierske a doktorské študijné programy)

Odbor bol zrušený

Vybraný odbor: 7615866 už bol zrušený.

Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v odbore učiteľstvo všeobecnovzdelávacích predmetov pre II. stupeň základných škôl - hudobná výchova

7615S65 učiteľstvo všeobecnovzdelávacích predmetov pre II. stupeň základných škôl - hudobná výchova - Vysoká škola (súvislé vzdelanie absolvovaním magisterských, inžinierskych a doktorských študijných programov)

Informácie o odbore

V prebiehajúcom školskom roku neponúka vybraný odbor: 7615S65 žiadna škola.

Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v odbore učiteľstvo všeobecnovzdelávacích predmetov pre II. stupeň základných škôl - výtvarná výchova

7615S66 učiteľstvo všeobecnovzdelávacích predmetov pre II. stupeň základných škôl - výtvarná výchova - Vysoká škola (súvislé vzdelanie absolvovaním magisterských, inžinierskych a doktorských študijných programov)

Informácie o odbore

V prebiehajúcom školskom roku neponúka vybraný odbor: 7615S66 žiadna škola.

Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v odbore učiteľstvo umeleckých predmetov

7631800 učiteľstvo umeleckých predmetov - Vysoká škola (magisterské, inžinierske a doktorské študijné programy)

Odbor bol zrušený

Vybraný odbor: 7631800 už bol zrušený.

Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v odbore učiteľstvo umeleckých predmetov

7631S00 učiteľstvo umeleckých predmetov - Vysoká škola (súvislé vzdelanie absolvovaním magisterských, inžinierskych a doktorských študijných programov)

Informácie o odbore

V prebiehajúcom školskom roku neponúka vybraný odbor: 7631S00 žiadna škola.

Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v odbore učiteľstvo odborných umeleckých predmetov

7632800 učiteľstvo odborných umeleckých predmetov - Vysoká škola (magisterské, inžinierske a doktorské študijné programy)

Odbor bol zrušený

Vybraný odbor: 7632800 už bol zrušený.

Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v odbore učiteľstvo odb.umeleckých predm.-hudobn.vých.-hra na nástroj

7632811 učiteľstvo odb.umeleckých predm.-hudobn.vých.-hra na nástroj - Vysoká škola (magisterské, inžinierske a doktorské študijné programy)

Odbor bol zrušený

Vybraný odbor: 7632811 už bol zrušený.

Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v odbore učiteľstvo odb.umeleckých predm.-hudobná výchova - spev

7632821 učiteľstvo odb.umeleckých predm.-hudobná výchova - spev - Vysoká škola (magisterské, inžinierske a doktorské študijné programy)

Odbor bol zrušený

Vybraný odbor: 7632821 už bol zrušený.

Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v odbore učiteľstvo odb.umeleckých predm. - hudobná pedagogika

7632831 učiteľstvo odb.umeleckých predm. - hudobná pedagogika - Vysoká škola (magisterské, inžinierske a doktorské študijné programy)

Odbor bol zrušený

Vybraný odbor: 7632831 už bol zrušený.

Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v odbore učiteľstvo odborných umeleckých predmetov

7632S00 učiteľstvo odborných umeleckých predmetov - Vysoká škola (súvislé vzdelanie absolvovaním magisterských, inžinierskych a doktorských študijných programov)

Informácie o odbore

V prebiehajúcom školskom roku neponúka vybraný odbor: 7632S00 žiadna škola.

Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v odbore učiteľstvo odborných umeleckých predmetov - hudobná výchova - hra na nástroj

7632S11 učiteľstvo odborných umeleckých predmetov - hudobná výchova - hra na nástroj - Vysoká škola (súvislé vzdelanie absolvovaním magisterských, inžinierskych a doktorských študijných programov)

Informácie o odbore

V prebiehajúcom školskom roku neponúka vybraný odbor: 7632S11 žiadna škola.

Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v odbore učiteľstvo odborných umeleckých predmetov - hudobná výchova - spev

7632S21 učiteľstvo odborných umeleckých predmetov - hudobná výchova - spev - Vysoká škola (súvislé vzdelanie absolvovaním magisterských, inžinierskych a doktorských študijných programov)

Informácie o odbore

V prebiehajúcom školskom roku neponúka vybraný odbor: 7632S21 žiadna škola.

Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v odbore učiteľstvo odborných umeleckých predmetov - hudobná pedagogika

7632S31 učiteľstvo odborných umeleckých predmetov - hudobná pedagogika - Vysoká škola (súvislé vzdelanie absolvovaním magisterských, inžinierskych a doktorských študijných programov)

Informácie o odbore

V prebiehajúcom školskom roku neponúka vybraný odbor: 7632S31 žiadna škola.

Vyššie odborné vzdelanie v odbore učiteľstvo umelecko-výchovných a výchovných predmetov

7658700 učiteľstvo umelecko-výchovných a výchovných predmetov - Vyššie odborné vzdelanie (ukončené absolutóriom; absolventský diplom)

Odbor bol zrušený

Vybraný odbor: 7658700 už bol zrušený.

Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa v odbore učit.um.-vých.a vých.predm. - učiteľstvo hry na klavíri /Bc/

7658761 učit.um.-vých.a vých.predm. - učiteľstvo hry na klavíri /Bc/ - Vysoká škola (bakalárske študijné programy)

Odbor bol zrušený

Vybraný odbor: 7658761 už bol zrušený.

Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa v odbore učit.um.-vých.a vých.predm. - učiteľstvo hry na organe /Bc/

7658762 učit.um.-vých.a vých.predm. - učiteľstvo hry na organe /Bc/ - Vysoká škola (bakalárske študijné programy)

Odbor bol zrušený

Vybraný odbor: 7658762 už bol zrušený.

Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa v odbore učit.um.-vých.a vých.predm. - učiteľstvo spevu /Bc/

7658763 učit.um.-vých.a vých.predm. - učiteľstvo spevu /Bc/ - Vysoká škola (bakalárske študijné programy)

Odbor bol zrušený

Vybraný odbor: 7658763 už bol zrušený.

Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa v odbore učit.um.-vých.a vých.predm.-učiteľstvo hudobnej výchovy /Bc/

7658764 učit.um.-vých.a vých.predm.-učiteľstvo hudobnej výchovy /Bc/ - Vysoká škola (bakalárske študijné programy)

Odbor bol zrušený

Vybraný odbor: 7658764 už bol zrušený.

Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa v odbore učit.um.-vých.a vých.predm.-učiteľstvo hudobnej výchovy /Bc/

7658767 učit.um.-vých.a vých.predm.-učiteľstvo hudobnej výchovy /Bc/ - Vysoká škola (bakalárske študijné programy)

Odbor bol zrušený

Vybraný odbor: 7658767 už bol zrušený.

Vyššie odborné vzdelanie v odbore učiteľstvo umelecko-výchovných a výchovných predmetov - učiteľstvo katechetiky

7658768 učiteľstvo umelecko-výchovných a výchovných predmetov - učiteľstvo katechetiky - Vyššie odborné vzdelanie (ukončené absolutóriom; absolventský diplom)

Odbor bol zrušený

Vybraný odbor: 7658768 už bol zrušený.

Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa v odbore učit.um.-vých.a vých.predm. - učit. náboženskej výchovy /Bc/

7658770 učit.um.-vých.a vých.predm. - učit. náboženskej výchovy /Bc/ - Vysoká škola (bakalárske študijné programy)

Odbor bol zrušený

Vybraný odbor: 7658770 už bol zrušený.

Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa v odbore učit.um.-vých.a vých.predm.-učiteľstvo telesnej výchovy /Bc/

7658773 učit.um.-vých.a vých.predm.-učiteľstvo telesnej výchovy /Bc/ - Vysoká škola (bakalárske študijné programy)

Odbor bol zrušený

Vybraný odbor: 7658773 už bol zrušený.

Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa v odbore učit.um.-vých.a vých.predm. - učit. výtvarnej edukácii /Bc/

7658774 učit.um.-vých.a vých.predm. - učit. výtvarnej edukácii /Bc/ - Vysoká škola (bakalárske študijné programy)

Odbor bol zrušený

Vybraný odbor: 7658774 už bol zrušený.

Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa v odbore učit.um.-vých.a vých.predm. - učit. výtvarnej výchovy /Bc/

7658775 učit.um.-vých.a vých.predm. - učit. výtvarnej výchovy /Bc/ - Vysoká škola (bakalárske študijné programy)

Odbor bol zrušený

Vybraný odbor: 7658775 už bol zrušený.

Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa v odbore učit.um.-vých.a vých.predm.-animácia výtvarného umenia /Bc/

7658776 učit.um.-vých.a vých.predm.-animácia výtvarného umenia /Bc/ - Vysoká škola (bakalárske študijné programy)

Odbor bol zrušený

Vybraný odbor: 7658776 už bol zrušený.

Vyššie odborné vzdelanie v odbore učiteľstvo umelecko-výchovných a výchovných predmetov - učiteľstvo hudby

7658779 učiteľstvo umelecko-výchovných a výchovných predmetov - učiteľstvo hudby - Vyššie odborné vzdelanie (ukončené absolutóriom; absolventský diplom)

Odbor bol zrušený

Vybraný odbor: 7658779 už bol zrušený.

Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa v odbore učit.um.-vých.a vých.predm.-učiteľstvo hudobného umenia /Bc/

7658780 učit.um.-vých.a vých.predm.-učiteľstvo hudobného umenia /Bc/ - Vysoká škola (bakalárske študijné programy)

Odbor bol zrušený

Vybraný odbor: 7658780 už bol zrušený.

Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa v odbore učit.um.-vých.a vých.predm.-uč.hudobno-dramatického um. /Bc/

7658781 učit.um.-vých.a vých.predm.-uč.hudobno-dramatického um. /Bc/ - Vysoká škola (bakalárske študijné programy)

Odbor bol zrušený

Vybraný odbor: 7658781 už bol zrušený.

Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa v odbore učit.um.-vých.a vých.predm.-uč.pedag.hud.-dramat.umenia /Bc/

7658782 učit.um.-vých.a vých.predm.-uč.pedag.hud.-dramat.umenia /Bc/ - Vysoká škola (bakalárske študijné programy)

Odbor bol zrušený

Vybraný odbor: 7658782 už bol zrušený.

Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa v odbore učit.um.-vých.a vých.predm.-pedagogika hudobného umenia /Bc/

7658783 učit.um.-vých.a vých.predm.-pedagogika hudobného umenia /Bc/ - Vysoká škola (bakalárske študijné programy)

Odbor bol zrušený

Vybraný odbor: 7658783 už bol zrušený.

Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa v odbore učit.um.-vých.a vých.predm.-učiteľstvo výtvarného umenia/Bc/

7658786 učit.um.-vých.a vých.predm.-učiteľstvo výtvarného umenia/Bc/ - Vysoká škola (bakalárske študijné programy)

Odbor bol zrušený

Vybraný odbor: 7658786 už bol zrušený.

Vyššie odborné vzdelanie v odbore učiteľstvo umelecko-výchovných a výchovných predmetov - učiteľstvo výtvarnej výchovy

7658787 učiteľstvo umelecko-výchovných a výchovných predmetov - učiteľstvo výtvarnej výchovy - Vyššie odborné vzdelanie (ukončené absolutóriom; absolventský diplom)

Odbor bol zrušený

Vybraný odbor: 7658787 už bol zrušený.

Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa v odbore učit.um.-vých.a vých.predm.-učiteľstvo telesnej výchovy /Bc/

7658789 učit.um.-vých.a vých.predm.-učiteľstvo telesnej výchovy /Bc/ - Vysoká škola (bakalárske študijné programy)

Odbor bol zrušený

Vybraný odbor: 7658789 už bol zrušený.

Vyššie odborné vzdelanie v odbore učiteľstvo umelecko-výchovných a výchovných predmetov - učiteľstvo hudobného umenia a školské hudobné súbory

7658791 učiteľstvo umelecko-výchovných a výchovných predmetov - učiteľstvo hudobného umenia a školské hudobné súbory - Vyššie odborné vzdelanie (ukončené absolutóriom; absolventský diplom)

Odbor bol zrušený

Vybraný odbor: 7658791 už bol zrušený.

Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v odbore učiteľstvo umelecko-výchovných a výchovných predmetov

7658800 učiteľstvo umelecko-výchovných a výchovných predmetov - Vysoká škola (magisterské, inžinierske a doktorské študijné programy)

Odbor bol zrušený

Vybraný odbor: 7658800 už bol zrušený.

Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v odbore učiteľstvo umelecko-výchovných a výchovných predmetov - učiteľstvo estetiky

7658864 učiteľstvo umelecko-výchovných a výchovných predmetov - učiteľstvo estetiky - Vysoká škola (magisterské, inžinierske a doktorské študijné programy)

Odbor bol zrušený

Vybraný odbor: 7658864 už bol zrušený.

Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v odbore učiteľstvo umelecko-výchovných a výchovných predmetov - učiteľstvo etickej výchovy

7658866 učiteľstvo umelecko-výchovných a výchovných predmetov - učiteľstvo etickej výchovy - Vysoká škola (magisterské, inžinierske a doktorské študijné programy)

Odbor bol zrušený

Vybraný odbor: 7658866 už bol zrušený.

Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v odbore učit.um.-vých.a vých.predm.-učiteľstvo hudobnej výchovy

7658867 učit.um.-vých.a vých.predm.-učiteľstvo hudobnej výchovy - Vysoká škola (magisterské, inžinierske a doktorské študijné programy)

Odbor bol zrušený

Vybraný odbor: 7658867 už bol zrušený.

Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v odbore učiteľstvo umelecko-výchovných a výchovných predmetov - učiteľstvo katechetiky

7658868 učiteľstvo umelecko-výchovných a výchovných predmetov - učiteľstvo katechetiky - Vysoká škola (magisterské, inžinierske a doktorské študijné programy)

Odbor bol zrušený

Vybraný odbor: 7658868 už bol zrušený.

Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v odbore učiteľstvo umelecko-výchovných a výchovných predmetov - učiteľstvo katechetiky evanjelikálnych cirkví

7658869 učiteľstvo umelecko-výchovných a výchovných predmetov - učiteľstvo katechetiky evanjelikálnych cirkví - Vysoká škola (magisterské, inžinierske a doktorské študijné programy)

Odbor bol zrušený

Vybraný odbor: 7658869 už bol zrušený.

Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v odbore učit.um.-vých.a vých.predm.-učiteľstvo náboženskej výchovy

7658870 učit.um.-vých.a vých.predm.-učiteľstvo náboženskej výchovy - Vysoká škola (magisterské, inžinierske a doktorské študijné programy)

Odbor bol zrušený

Vybraný odbor: 7658870 už bol zrušený.

Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v odbore učit.um.-vých.a vých.predm. - učiteľstvo telesnej výchovy

7658873 učit.um.-vých.a vých.predm. - učiteľstvo telesnej výchovy - Vysoká škola (magisterské, inžinierske a doktorské študijné programy)

Odbor bol zrušený

Vybraný odbor: 7658873 už bol zrušený.

Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v odbore učit.um.-vých.a vých.predm. - učiteľstvo výtvarnej edukácii

7658874 učit.um.-vých.a vých.predm. - učiteľstvo výtvarnej edukácii - Vysoká škola (magisterské, inžinierske a doktorské študijné programy)

Odbor bol zrušený

Vybraný odbor: 7658874 už bol zrušený.

Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v odbore učit.um.-vých.a vých.predm. - učiteľstvo výtvarnej výchovy

7658875 učit.um.-vých.a vých.predm. - učiteľstvo výtvarnej výchovy - Vysoká škola (magisterské, inžinierske a doktorské študijné programy)

Odbor bol zrušený

Vybraný odbor: 7658875 už bol zrušený.

Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v odbore učiteľstvo umelecko-výchovných a výchovných predmetov - učiteľstvo hudby

7658879 učiteľstvo umelecko-výchovných a výchovných predmetov - učiteľstvo hudby - Vysoká škola (magisterské, inžinierske a doktorské študijné programy)

Odbor bol zrušený

Vybraný odbor: 7658879 už bol zrušený.

Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v odbore učit.um.-vých.a vých.predm. - učiteľstvo hudobného umenia

7658880 učit.um.-vých.a vých.predm. - učiteľstvo hudobného umenia - Vysoká škola (magisterské, inžinierske a doktorské študijné programy)

Odbor bol zrušený

Vybraný odbor: 7658880 už bol zrušený.

Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v odbore učit.um.-vých.a vých.predm.-uč. hudobno-dramatického umenia

7658881 učit.um.-vých.a vých.predm.-uč. hudobno-dramatického umenia - Vysoká škola (magisterské, inžinierske a doktorské študijné programy)

Odbor bol zrušený

Vybraný odbor: 7658881 už bol zrušený.

Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v odbore učit.um.-vých.a vých.predm.-uč. pedag. hudob.-dramatic.umen.

7658882 učit.um.-vých.a vých.predm.-uč. pedag. hudob.-dramatic.umen. - Vysoká škola (magisterské, inžinierske a doktorské študijné programy)

Odbor bol zrušený

Vybraný odbor: 7658882 už bol zrušený.

Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v odbore učiteľstvo umelecko-výchovných a výchovných predmetov - pedagogika hudobného umenia

7658883 učiteľstvo umelecko-výchovných a výchovných predmetov - pedagogika hudobného umenia - Vysoká škola (magisterské, inžinierske a doktorské študijné programy)

Odbor bol zrušený

Vybraný odbor: 7658883 už bol zrušený.

Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v odbore učit.um.-vých.a vých.predm. - pedagogika výtvarného umenia

7658885 učit.um.-vých.a vých.predm. - pedagogika výtvarného umenia - Vysoká škola (magisterské, inžinierske a doktorské študijné programy)

Odbor bol zrušený

Vybraný odbor: 7658885 už bol zrušený.

Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v odbore učit.um.-vých.a vých.predm. - učiteľstvo výtvarného umenia

7658886 učit.um.-vých.a vých.predm. - učiteľstvo výtvarného umenia - Vysoká škola (magisterské, inžinierske a doktorské študijné programy)

Odbor bol zrušený

Vybraný odbor: 7658886 už bol zrušený.

Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v odbore učiteľstvo umelecko-výchovných a výchovných predmetov – učiteľstvo výtvarnej výchovy

7658887 učiteľstvo umelecko-výchovných a výchovných predmetov – učiteľstvo výtvarnej výchovy - Vysoká škola (magisterské, inžinierske a doktorské študijné programy)

Odbor bol zrušený

Vybraný odbor: 7658887 už bol zrušený.

Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa v odbore učiteľstvo umelecko-výchovných a výchovných predmetov

7658R00 učiteľstvo umelecko-výchovných a výchovných predmetov - Vysoká škola (bakalárske študijné programy)

Informácie o odbore

V prebiehajúcom školskom roku neponúka vybraný odbor: 7658R00 žiadna škola.

Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa v odbore učiteľstvo umelecko-výchovných a výchovných predmetov - učiteľstvo hry na klavíri

7658R61 učiteľstvo umelecko-výchovných a výchovných predmetov - učiteľstvo hry na klavíri - Vysoká škola (bakalárske študijné programy)

Informácie o odbore

V prebiehajúcom školskom roku neponúka vybraný odbor: 7658R61 žiadna škola.

Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa v odbore učiteľstvo umelecko-výchovných a výchovných predmetov - učiteľstvo hry na organe

7658R62 učiteľstvo umelecko-výchovných a výchovných predmetov - učiteľstvo hry na organe - Vysoká škola (bakalárske študijné programy)

Informácie o odbore

V prebiehajúcom školskom roku neponúka vybraný odbor: 7658R62 žiadna škola.

Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa v odbore učiteľstvo umelecko-výchovných a výchovných predmetov - učiteľstvo spevu

7658R63 učiteľstvo umelecko-výchovných a výchovných predmetov - učiteľstvo spevu - Vysoká škola (bakalárske študijné programy)

Informácie o odbore

V prebiehajúcom školskom roku neponúka vybraný odbor: 7658R63 žiadna škola.

Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa v odbore učiteľstvo umelecko-výchovných a výchovných predmetov - učiteľstvo hudobnej výchovy

7658R64 učiteľstvo umelecko-výchovných a výchovných predmetov - učiteľstvo hudobnej výchovy - Vysoká škola (bakalárske študijné programy)

Informácie o odbore

V prebiehajúcom školskom roku neponúka vybraný odbor: 7658R64 žiadna škola.

Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa v odbore učiteľstvo umelecko-výchovných a výchovných predmetov - učiteľstvo hudobnej výchovy

7658R67 učiteľstvo umelecko-výchovných a výchovných predmetov - učiteľstvo hudobnej výchovy - Vysoká škola (bakalárske študijné programy)

Informácie o odbore

V prebiehajúcom školskom roku neponúka vybraný odbor: 7658R67 žiadna škola.

Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa v odbore učiteľstvo umelecko-výchovných a výchovných predmetov - učiteľstvo katechetiky

7658R68 učiteľstvo umelecko-výchovných a výchovných predmetov - učiteľstvo katechetiky - Vysoká škola (bakalárske študijné programy)

Informácie o odbore

V prebiehajúcom školskom roku neponúka vybraný odbor: 7658R68 žiadna škola.

Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa v odbore učiteľstvo umelecko-výchovných a výchovných predmetov - učiteľstvo pedagogiky hudobno-dramatického umenia

7658R82 učiteľstvo umelecko-výchovných a výchovných predmetov - učiteľstvo pedagogiky hudobno-dramatického umenia - Vysoká škola (bakalárske študijné programy)

Informácie o odbore

V prebiehajúcom školskom roku neponúka vybraný odbor: 7658R82 žiadna škola.

Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa v odbore učiteľstvo umelecko-výchovných a výchovných predmetov - pedagogika hudobného umenia

7658R83 učiteľstvo umelecko-výchovných a výchovných predmetov - pedagogika hudobného umenia - Vysoká škola (bakalárske študijné programy)

Informácie o odbore

V prebiehajúcom školskom roku neponúka vybraný odbor: 7658R83 žiadna škola.

Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa v odbore učiteľstvo umelecko-výchovných a výchovných predmetov - učiteľstvo výtvarnej výchovy

7658R87 učiteľstvo umelecko-výchovných a výchovných predmetov - učiteľstvo výtvarnej výchovy - Vysoká škola (bakalárske študijné programy)

Informácie o odbore

V prebiehajúcom školskom roku neponúka vybraný odbor: 7658R87 žiadna škola.

Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa v odbore učiteľstvo umelecko-výchovných a výchovných predmetov - učiteľstvo telesnej výchovy

7658R89 učiteľstvo umelecko-výchovných a výchovných predmetov - učiteľstvo telesnej výchovy - Vysoká škola (bakalárske študijné programy)

Informácie o odbore

V prebiehajúcom školskom roku neponúka vybraný odbor: 7658R89 žiadna škola.

Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa v odbore učiteľstvo umelecko-výchovných a výchovných predmetov - učiteľstvo hudobného umenia a školské hudobné súbory

7658R91 učiteľstvo umelecko-výchovných a výchovných predmetov - učiteľstvo hudobného umenia a školské hudobné súbory - Vysoká škola (bakalárske študijné programy)

Informácie o odbore

V prebiehajúcom školskom roku neponúka vybraný odbor: 7658R91 žiadna škola.

Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v odbore učiteľstvo umelecko-výchovných a výchovných predmetov

7658T00 učiteľstvo umelecko-výchovných a výchovných predmetov - Vysoká škola (vzdelanie pokračujúce po dosiahnutí bakalárskeho vzdelania absolvovaním magisterských, inžinierskych a doktorských študijných programov)

Informácie o odbore

V prebiehajúcom školskom roku neponúka vybraný odbor: 7658T00 žiadna škola.

Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v odbore učiteľstvo umelecko-výchovných a výchovných predmetov - učiteľstvo etickej výchovy

7658T66 učiteľstvo umelecko-výchovných a výchovných predmetov - učiteľstvo etickej výchovy - Vysoká škola (vzdelanie pokračujúce po dosiahnutí bakalárskeho vzdelania absolvovaním magisterských, inžinierskych a doktorských študijných programov)

Informácie o odbore

V prebiehajúcom školskom roku neponúka vybraný odbor: 7658T66 žiadna škola.

Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v odbore učiteľstvo umelecko-výchovných a výchovných predmetov - učiteľstvo hudobnej výchovy

7658T67 učiteľstvo umelecko-výchovných a výchovných predmetov - učiteľstvo hudobnej výchovy - Vysoká škola (vzdelanie pokračujúce po dosiahnutí bakalárskeho vzdelania absolvovaním magisterských, inžinierskych a doktorských študijných programov)

Informácie o odbore

V prebiehajúcom školskom roku neponúka vybraný odbor: 7658T67 žiadna škola.

Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v odbore učiteľstvo umelecko-výchovných a výchovných predmetov - učiteľstvo katechetiky

7658T68 učiteľstvo umelecko-výchovných a výchovných predmetov - učiteľstvo katechetiky - Vysoká škola (vzdelanie pokračujúce po dosiahnutí bakalárskeho vzdelania absolvovaním magisterských, inžinierskych a doktorských študijných programov)

Informácie o odbore

V prebiehajúcom školskom roku neponúka vybraný odbor: 7658T68 žiadna škola.

Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v odbore učiteľstvo umelecko-výchovných a výchovných predmetov - učiteľstvo katechetiky evanjelikálnych cirkví

7658T69 učiteľstvo umelecko-výchovných a výchovných predmetov - učiteľstvo katechetiky evanjelikálnych cirkví - Vysoká škola (vzdelanie pokračujúce po dosiahnutí bakalárskeho vzdelania absolvovaním magisterských, inžinierskych a doktorských študijných programov)

Informácie o odbore

V prebiehajúcom školskom roku neponúka vybraný odbor: 7658T69 žiadna škola.

Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v odbore učit.um.-vých.a vých.predm.-učiteľstvo hudby

7658T79 učit.um.-vých.a vých.predm.-učiteľstvo hudby - Vysoká škola (vzdelanie pokračujúce po dosiahnutí bakalárskeho vzdelania absolvovaním magisterských, inžinierskych a doktorských študijných programov)

Informácie o odbore

V prebiehajúcom školskom roku neponúka vybraný odbor: 7658T79 žiadna škola.

Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v odbore učiteľstvo umelecko-výchovných a výchovných predmetov - učiteľstvo pedagogiky hudobno-dramatického umenia

7658T82 učiteľstvo umelecko-výchovných a výchovných predmetov - učiteľstvo pedagogiky hudobno-dramatického umenia - Vysoká škola (vzdelanie pokračujúce po dosiahnutí bakalárskeho vzdelania absolvovaním magisterských, inžinierskych a doktorských študijných programov)

Informácie o odbore

V prebiehajúcom školskom roku neponúka vybraný odbor: 7658T82 žiadna škola.

Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v odbore učiteľstvo umelecko-výchovných a výchovných predmetov - pedagogika hudobného umenia

7658T83 učiteľstvo umelecko-výchovných a výchovných predmetov - pedagogika hudobného umenia - Vysoká škola (vzdelanie pokračujúce po dosiahnutí bakalárskeho vzdelania absolvovaním magisterských, inžinierskych a doktorských študijných programov)

Informácie o odbore

V prebiehajúcom školskom roku neponúka vybraný odbor: 7658T83 žiadna škola.

Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v odbore učiteľstvo umelecko-výchovných a výchovných predmetov - učiteľstvo výtvarnej výchovy

7658T87 učiteľstvo umelecko-výchovných a výchovných predmetov - učiteľstvo výtvarnej výchovy - Vysoká škola (vzdelanie pokračujúce po dosiahnutí bakalárskeho vzdelania absolvovaním magisterských, inžinierskych a doktorských študijných programov)

Informácie o odbore

V prebiehajúcom školskom roku neponúka vybraný odbor: 7658T87 žiadna škola.

Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v odbore učiteľstvo umelecko-výchovných a výchovných predmetov

7658U00 učiteľstvo umelecko-výchovných a výchovných predmetov - Vysoká škola (vzdelanie dosiahnuté s vykonaním rigoróznej skúšky)

Informácie o odbore

V prebiehajúcom školskom roku neponúka vybraný odbor: 7658U00 žiadna škola.

Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v odbore učiteľstvo umelecko-výchovných a výchovných predmetov - učiteľstvo estetiky

7658U64 učiteľstvo umelecko-výchovných a výchovných predmetov - učiteľstvo estetiky - Vysoká škola (vzdelanie dosiahnuté s vykonaním rigoróznej skúšky)

Informácie o odbore

V prebiehajúcom školskom roku neponúka vybraný odbor: 7658U64 žiadna škola.

Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v odbore učiteľstvo umelecko-výchovných a výchovných predmetov - učiteľstvo etickej výchovy

7658U66 učiteľstvo umelecko-výchovných a výchovných predmetov - učiteľstvo etickej výchovy - Vysoká škola (vzdelanie dosiahnuté s vykonaním rigoróznej skúšky)

Informácie o odbore

V prebiehajúcom školskom roku neponúka vybraný odbor: 7658U66 žiadna škola.

Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v odbore uč.um.-vých.a v.predm. - učiteľstvo katechetiky

7658U68 uč.um.-vých.a v.predm. - učiteľstvo katechetiky - Vysoká škola (vzdelanie dosiahnuté s vykonaním rigoróznej skúšky)

Informácie o odbore

V prebiehajúcom školskom roku neponúka vybraný odbor: 7658U68 žiadna škola.

Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v odbore učit.um.-vých.a vých.predm.-učiteľstvo náboženskej výchovy

7658U70 učit.um.-vých.a vých.predm.-učiteľstvo náboženskej výchovy - Vysoká škola (vzdelanie dosiahnuté s vykonaním rigoróznej skúšky)

Informácie o odbore

V prebiehajúcom školskom roku neponúka vybraný odbor: 7658U70 žiadna škola.

Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v odbore učit.um.-vých.a vých.predm. - učiteľstvo telesnej výchovy

7658U73 učit.um.-vých.a vých.predm. - učiteľstvo telesnej výchovy - Vysoká škola (vzdelanie dosiahnuté s vykonaním rigoróznej skúšky)

Informácie o odbore

V prebiehajúcom školskom roku neponúka vybraný odbor: 7658U73 žiadna škola.

Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v odbore učiteľstvo umelecko-výchovných a výchovných predmetov - učiteľstvo výtvarnej výchovy

7658U75 učiteľstvo umelecko-výchovných a výchovných predmetov - učiteľstvo výtvarnej výchovy - Vysoká škola (vzdelanie dosiahnuté s vykonaním rigoróznej skúšky)

Informácie o odbore

V prebiehajúcom školskom roku neponúka vybraný odbor: 7658U75 žiadna škola.

Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v odbore učit.um.-vých.a vých.predm. - učiteľstvo hudobného umenia

7658U80 učit.um.-vých.a vých.predm. - učiteľstvo hudobného umenia - Vysoká škola (vzdelanie dosiahnuté s vykonaním rigoróznej skúšky)

Informácie o odbore

V prebiehajúcom školskom roku neponúka vybraný odbor: 7658U80 žiadna škola.

Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v odbore učit.um.-vých.a vých.predm. - pedagogika výtvarného umenia

7658U85 učit.um.-vých.a vých.predm. - pedagogika výtvarného umenia - Vysoká škola (vzdelanie dosiahnuté s vykonaním rigoróznej skúšky)

Informácie o odbore

V prebiehajúcom školskom roku neponúka vybraný odbor: 7658U85 žiadna škola.

Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v odbore učit.um.-vých.a vých.predm. - učiteľstvo výtvarného umenia

7658U86 učit.um.-vých.a vých.predm. - učiteľstvo výtvarného umenia - Vysoká škola (vzdelanie dosiahnuté s vykonaním rigoróznej skúšky)

Informácie o odbore

V prebiehajúcom školskom roku neponúka vybraný odbor: 7658U86 žiadna škola.

Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v odbore učiteľstvo profesijných predmetov a praktickej prípravy - učiteľstvo technickej výchovy a výtvarnej edukácie

7897874 učiteľstvo profesijných predmetov a praktickej prípravy - učiteľstvo technickej výchovy a výtvarnej edukácie - Vysoká škola (magisterské, inžinierske a doktorské študijné programy)

Odbor bol zrušený

Vybraný odbor: 7897874 už bol zrušený.

Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v odbore uč.prof.pred.a prak.príp.-u. techn. vých. a výtvarnej vých.

7897875 uč.prof.pred.a prak.príp.-u. techn. vých. a výtvarnej vých. - Vysoká škola (magisterské, inžinierske a doktorské študijné programy)

Odbor bol zrušený

Vybraný odbor: 7897875 už bol zrušený.

Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v odbore uč.prof.pred.a prak.príp.-u. techn. vých. a výtvarného um.

7897886 uč.prof.pred.a prak.príp.-u. techn. vých. a výtvarného um. - Vysoká škola (magisterské, inžinierske a doktorské študijné programy)

Odbor bol zrušený

Vybraný odbor: 7897886 už bol zrušený.

Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v odbore uč.prof.pred.a prak.príp.-u. techn. vých. a výtvarného um.

7897886 uč.prof.pred.a prak.príp.-u. techn. vých. a výtvarného um. - Vysoká škola (magisterské, inžinierske a doktorské študijné programy)

Odbor bol zrušený

Vybraný odbor: 7897886 už bol zrušený.

Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v odbore uč.prof.pred.a prak.príp.-u. techn. vých. a výtvarného um.

7897886 uč.prof.pred.a prak.príp.-u. techn. vých. a výtvarného um. - Vysoká škola (magisterské, inžinierske a doktorské študijné programy)

Odbor bol zrušený

Vybraný odbor: 7897886 už bol zrušený.

Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v odbore učiteľstvo profesijných predmetov a praktickej prípravy - učiteľstvo technickej výchovy a výtvarnej edukácie

7897T74 učiteľstvo profesijných predmetov a praktickej prípravy - učiteľstvo technickej výchovy a výtvarnej edukácie - Vysoká škola (vzdelanie pokračujúce po dosiahnutí bakalárskeho vzdelania absolvovaním magisterských, inžinierskych a doktorských študijných programov)

Informácie o odbore

V prebiehajúcom školskom roku neponúka vybraný odbor: 7897T74 žiadna škola.

Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v odbore učiteľstvo profesijných predmetov a praktickej prípravy - učiteľstvo technickej výchovy a výtvarnej výchovy

7897T75 učiteľstvo profesijných predmetov a praktickej prípravy - učiteľstvo technickej výchovy a výtvarnej výchovy - Vysoká škola (vzdelanie pokračujúce po dosiahnutí bakalárskeho vzdelania absolvovaním magisterských, inžinierskych a doktorských študijných programov)

Informácie o odbore

V prebiehajúcom školskom roku neponúka vybraný odbor: 7897T75 žiadna škola.

Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v odbore uč.prof.pred.a prak.príp.-u. techn. vých. a výtvarného um.

7897T86 uč.prof.pred.a prak.príp.-u. techn. vých. a výtvarného um. - Vysoká škola (vzdelanie pokračujúce po dosiahnutí bakalárskeho vzdelania absolvovaním magisterských, inžinierskych a doktorských študijných programov)

Informácie o odbore

V prebiehajúcom školskom roku neponúka vybraný odbor: 7897T86 žiadna škola.

Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v odbore uč.prof.pred.a prak.príp.-u. techn. vých. a výtvarného um.

7897T86 uč.prof.pred.a prak.príp.-u. techn. vých. a výtvarného um. - Vysoká škola (vzdelanie pokračujúce po dosiahnutí bakalárskeho vzdelania absolvovaním magisterských, inžinierskych a doktorských študijných programov)

Informácie o odbore

V prebiehajúcom školskom roku neponúka vybraný odbor: 7897T86 žiadna škola.

Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v odbore uč.prof.pred.a prak.príp.-u. techn. vých. a výtvarného um.

7897T86 uč.prof.pred.a prak.príp.-u. techn. vých. a výtvarného um. - Vysoká škola (vzdelanie pokračujúce po dosiahnutí bakalárskeho vzdelania absolvovaním magisterských, inžinierskych a doktorských študijných programov)

Informácie o odbore

V prebiehajúcom školskom roku neponúka vybraný odbor: 7897T86 žiadna škola.

Načítať ďalšie odbory...
Detailné a upresňujúce informácie o kvalifikačných predpokladoch a osobitných kvalifikačných požiadavkách pre toto zamestnanie nájdete tu.

Alternatívne vzdelávacie cesty

Alternatívne vzdelávacie cesty neboli definované.

Odporúčané kurzy

Zamestnaniu neboli priradené žiadne kurzy. Úplný zoznam kurzov nájdete na stránke databazakurzov.sk. Aktuálnu databázu akreditovaných vzdelávacích programov nájdete na stránke Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky.

Právny predpis

Výkon tohto zamestnania je regulovaný nasledovnými právnymi predpismi:

Odborná prax

Na výkon tohto zamestnania sa odporúča odborná prax:

aspoň 6 mesiacov
2 Osobnostné predpoklady
Názov
Úroveň
Trpezlivosť
nadpriemerná

Nadpriemerná úroveň trpezlivosti umožňuje nadpriemernú vytrvalosť pri dosahovaní cieľov.

Vnútorná stabilita
nadpriemerná

Nadpriemerná úroveň vnútornej stability umožňuje zvládať veľmi náročné situácie a silnú záťaž.

Umelecký talent (napr. hudobný, pohybový, literárny)
nadpriemerná

Nadpriemerná úroveň umeleckého talentu umožňuje podávať nadpriemerné výkony v umeleckej činnosti.

Spoľahlivosť
nadpriemerná

Nadpriemerná úroveň spoľahlivosti umožňuje nadpriemerne plniť záväzky, dodržiavať stanovené termíny a normy.

Sebaovládanie
nadpriemerná

Nadpriemerná úroveň sebaovládania umožňuje zachovať si pokojný prejav aj v kritických a vyhrotených situáciách.

Praktické myslenie
nadpriemerná

Nadpriemerná úroveň praktického myslenia umožňuje vnímať praktickú využiteľnosť všetkých získaných teoretických vedomostí.

Predstavivosť
nadpriemerná

Nadpriemerná predstavivosť a fantázia umožňujú vybaviť si v mysli potrebné objekty a javy jasnejšie, konkrétnejšie a na dlhšiu dobu, než je bežné.

Pamäť
bežná

Bežná úroveň pamäti umožňuje uchovávať informácie na primeraný čas.

Sebaistota
bežná

Bežná úroveň sebaistoty umožňuje spoľahnúť sa na vlastné silné stránky v každodenných situáciách a tiež pri neúspechu.

Pozornosť
bežná

Bežná úroveň pozornosti umožňuje dostatočne sa sústrediť na vykonávanú činnosť.

Ochota pomáhať (zmysel pre spolupatričnosť)
bežná

Bežná úroveň ochoty pomáhať umožňuje podporiť iných a podať im pomocnú ruku.

Komunikatívnosť
bežná

Bežná úroveň komunikatívnosti umožňuje udržiavať získané a nadväzované nové kontakty.

Iniciatívnosť
bežná

Bežná úroveň iniciatívnosti umožňuje aktívne sa zapájať do pracovných činností.

Osobnostný typ

Umelecko-jazykový typ
Opis
Umelecko-jazykový typ

Pre ľudí tohto osobnostného typu je typické originálne, kreatívne, intuitívne a imaginatívne myslenie. Majú radi tvorivé umelecké aktivity, ako je komponovanie hudby, hranie na hudobné nástroje, tvorivé písanie, kreslenie, maľovanie, práca s kameňom alebo hlinou, herectvo, tanec alebo balet. Všetky aktivity vyhľadávajú s cieľom tvorivého vyjadrenia vlastných pocitov, nálad, dojmov alebo nápadov. Na druhej strane pociťujú odpor k akejkoľvek konvenčnosti (obyčajnosti) a konformite (prispôsobovaniu). V sociálnej komunikácii s ostatnými ľuďmi volia vysokú mieru expresivity a otvorenosti.

OSOBNOSTNÁ CHARAKTERISTIKA: jednotlivci s touto osobnostnou orientáciou sú skôr komplikovaní, neporiadni, neviazaní, nezávislí, impulzívni, emocionálne ladení, do seba zahľadení tvoriví idealisti s menšou mierou praktickosti v každodennom živote.

TYPICKÉ ZAMESTNANIA: hudobníci, herci, režiséri, reportéri, novinári, maliari, sochári, aranžéri, výtvarníci, architekti, dizajnéri, fotografi, spisovatelia a pod.

HOBBY: fotografovanie, vystupovanie pred ľuďmi, písanie príbehov, básní, šitie, tancovanie, cestovanie, hranie na hudobnom nástroji, maľovanie, cudzie jazyky a pod.

Sociálny typ
Opis
Sociálny typ

Pre ľudí tohto osobnostného typu je dominantným rysom nielen extroverzia, ale aj vysoká komunikatívnosť spojená so sociálnymi aktivitami zameranými na starostlivosť, pomoc a podporu ostatných ľudí. Jednotlivci so sociálnou orientáciou veľmi radi spolupracujú s ostatnými ľuďmi na skupinových aktivitách a cieľoch, ktoré sú zamerané na pomoc, liečbu, poradenstvo alebo vzdelávanie dospelých osôb, rovnako ako aj malých detí. Vyhľadávajú pracovné prostredie, ktoré by im umožňovalo pracovať v tíme podobne orientovaných osôb. Samých seba hodnotia ako chápajúcich, prospešných a sociálne ústretových jedincov.

OSOBNOSTNÁ CHARAKTERISTIKA: jednotlivci s touto osobnostnou orientáciou sú skôr spoločenskí, družní, ochotní k spolupráci, priateľskí, ušľachtilí, prospešní, prezieraví, láskaví, presvedčiví, zodpovední, taktní a ohľaduplní so sklonom k idealizmu a altruizmu (nezištný spôsob zmýšľania a konania v prospech iných).

TYPICKÉ ZAMESTNANIA: učitelia, poradcovia, sociálni pracovníci, kurátori, zdravotné a rehabilitačné sestry, personalisti, čašníci, psychológovia, kňazi a pod.

HOBBY: dobrovoľníctvo vo vybraných združeniach a organizáciách, písanie listov, pomáhanie druhým, starostlivosť o deti, náboženské aktivity, navštevovanie športových podujatí, hranie tímových športov a pod.

3 Zdravotné obmedzenia

Choroby vylučujúce výkon zamestnania

Prognosticky závažné poruchy reči
slovník
Prognosticky závažné poruchy reči

Ide o poruchy ako zajakávanie sa, ale aj závažnejšie poruchy, napr. afázia, t.j. neschopnosť vyjadriť myšlienky (expresívna) alebo aj rozumieť (percepčná), ktoré môžu znamenať značné obmedzenia vo výbere zamestnania (napr. tlmočník, hovorca). Môže ísť aj o prognosticky závažné poruchy reči, ako napr. príznak po mozgovocievnych príhodách.

Individuálny prístup pri posudzovaní zdravotnej spôsobilosti postihnutého zamestnania si vyžaduje úzku spoluprácu s psychiatrom, foniatrom a zamestnávateľom, aby sa predišlo zhoršeniu choroby alebo ohrozeniu postihnutého, resp. jeho okolia významným znížením komunikačných schopností.

Podľa Medzinárodnej klasifikácie chorôb (MKCH – 10) sem môžeme zaradiť napr. choroby:
F80; F98; I60-I67; R47; R49.

Medzinárodnú klasifikáciu chorôb (MKCH – 10) si môžete pozrieť tu.

Závažné duševné poruchy, ťažké poruchy správania
slovník
Závažné duševné poruchy, ťažké poruchy správania

Mnohé ochorenia psychiky znemožňujú vykonávať niektoré zamestnania,, a to napr.: schizofrénia (rozdvojenie osobnosti); ťažké depresie alebo bipolárna schizoafektívna porucha (striedanie mánie a depresie); poruchy osobnosti (napr. hysterická porucha) a pod. Niektoré vedú k úplnej invalidite a zaradenie do práce je možné len v tzv. „chránenej dielni“ (zväčša manuálne práce),iné len obmedzujú výber povolania, napr. letec alebo kriminalista, (t.j. povolania, ktoré vyžadujú absolvovanie psychotestov).

Individuálny prístup si vyžaduje úzku spoluprácu s psychiatrom a zamestnávateľom, aby sa predišlo zhoršeniu choroby alebo ohrozeniu postihnutého, resp. jeho okolia.

Podľa Medzinárodnej klasifikácie chorôb (MKCH – 10) sem môžeme zaradiť napr. choroby:
F00; F02; F04; F06; F20; F22; F33; F72; F73.

Medzinárodnú klasifikáciu chorôb (MKCH – 10) si môžete pozrieť tu.

Choroby obmedzujúce výkon zamestnania

Duševné poruchy
slovník
Duševné poruchy

Ide o poruchy psychických funkcií (myslenia, citového prežívania, správania), ktoré zahŕňajú rôzne duševné choroby, ako napr.: psychózy – schizofrénia (tzv. rozdvojenie osobnosti); poruchy nálady (depresia, maniodepresívna psychóza); mentálne poruchy (mentálna retardácia, demencia); Alzheimerova choroba; poruchy osobnosti (psychopatie, neurotické a stresové poruchy a pod.).

V závislosti od typu a závažnosti ochorenia (posúdeného psychiatrom) môžu viesťk čiastočnému alebo úplnému obmedzeniu pracovnej schopnosti, zaradeniu do práce v tzv. „chránenej dielni“, znemožneniu vykonávať niektoré povolania až k úplnej invalidite. Nevhodné sú napr. práce spojené s duševnou záťažou alebo vyššou zodpovednosťou, prípadne práce so zvýšenou možnosťou ohrozenia seba a okolia.

Individuálny prístup si vyžaduje úzku spoluprácu posudzujúceho lekára s psychiatrom a zamestnávateľom, aby sa predišlo zhoršeniu choroby alebo ohrozeniu postihnutého, resp. jeho okolia prejavmi choroby.

Podľa Medzinárodnej klasifikácie chorôb (MKCH – 10) sem môžeme zaradiť napr. choroby:
F32; F34; F41; F42; F48; F62; F63; F68; F70-F71; F79; F90; G09; R41; R45.

Medzinárodnú klasifikáciu chorôb (MKCH – 10) si môžete pozrieť tu.

Poruchy správania
slovník
Poruchy správania

Zahŕňajú napr. agresívne, asociálne a vzdorovité správanie trvalého charakteru, často združeného s nepriaznivým psychosociálnym prostredím a neuspokojivými vzťahmi v rodine. Prejavujú sa napr.: izolovanosťou; prejavmi nepriateľstva voči okoliu alebo naopak vyhľadávaním autorít a skupín s disociálnou a delikventnou činnosťou. Môžu obmedzovať výber povolania, hlavne povolania vyžadujúceho absolvovanie psychotestov.

Individuálny prístup si vyžaduje úzku spoluprácu posudzujúceho lekára s psychiatrom a zamestnávateľom, aby sa predišlo zhoršeniu choroby alebo ohrozeniu postihnutého, resp. jeho okolia.

Podľa Medzinárodnej klasifikácie chorôb (MKCH – 10) sem môžeme zaradiť napr. choroby:
F07; F09; F10-F19; F20; F32; F40-F48; F50-F59; F91; F99; R46.

Medzinárodnú klasifikáciu chorôb (MKCH – 10) si môžete pozrieť tu.

Závažné psychosomatické choroby
slovník
Závažné psychosomatické choroby

Sú v užšom zmysle slova choroby, pri ktorých sú ťažkosti a funkčné zmeny telových orgánov podmienené psychickým stavom. Môžu sa vyskytovať ako prejavy v oblasti obehovej sústavy (búšenie srdca; pichavé bolesti na srdci; pocit nedostatku vzduchu) a tráviacej sústavy (pocit plnosti žalúdka; kŕčovité bolesti brucha; pocit na vracanie; hnačky alebo zápcha). Tieto ochorenia môžu obmedzovať schopnosť práce v zamestnaniach s výrazným psychickým stresom.

Individuálny prístup pri posudzovaní zdravotnej spôsobilosti zamestnanca si vyžaduje úzku spoluprácu s psychiatrom a zamestnávateľom, aby sa predišlo zhoršeniu choroby alebo ohrozeniu chorého, resp. jeho okolia.

Podľa Medzinárodnej klasifikácie chorôb (MKCH – 10) sem môžeme zaradiť napr. chorobu:
F45.

Medzinárodnú klasifikáciu chorôb (MKCH – 10) si môžete pozrieť tu.

Poruchy sluchu
slovník
Poruchy sluchu

V závislosti od stupňa poškodenia stredného alebo vnútorného ucha sa zhoršujú komunikačné schopnosti. Podľa závažnosti poruchy rozlišujeme ľahkú, stredne ťažkú a ťažkú poruchu sluchu (až praktickú hluchotu).

Pre ľudí s týmto ochorenímnie sú vhodné práce vyžadujúce dobrý príjem rečových informácií, varovných signálov, práce v hlučnom prostredí (môžu zhoršovať už prebiehajúce ochorenie).

Vhodnosť pracovného zaradenia osôb s poruchou sluchu (i pri používaní načúvacích prístrojov) by mal posúdiť špecialista v odbore ORL alebo klinického pracovného lekárstva.

Podľa Medzinárodnej klasifikácie chorôb (MKCH – 10) sem môžeme zaradiť napr. choroby:
H65-H69; H72-H75; H80; H81; H83; R44.

Medzinárodnú klasifikáciu chorôb (MKCH – 10) si môžete pozrieť tu.

Poruchy zraku
slovník
Poruchy zraku

Patria sem vrodené alebo získané choroby (napr. poškodenie sietnice pri cukrovke; niektoré formy zeleného zákalu; úrazy očí a pod.), ktoré vedú k poruche zraku až k slepote. Závažné refrakčné chyby (krátkozrakosť, ďalekozrakosť) vyžadujúce trvalú korekciu okuliarmi; poruchy priestorového videnia; poruchy farbocitu; šeroslepota a pod. môžu viesť v závislosti od závažnosti k obmedzeniu pracovnej schopnosti, hlavne pri zamestnaniach vyžadujúcich dobrú zrakovú ostrosť a priestorové videnie. Niektoré zamestnania sú nevhodné, pretože môžu urýchliť zhoršovanie ochorenia.

Vhodnosť pracovného zaradenia posúdi vyšetrujúci lekár vykonávajúci preventívnu prehliadku zamestnanca s prihliadnutím na konkrétnu expozíciu (vystavenie) zamestnanca škodlivým faktorom pri práci, resp. nárokom práce na funkciu zraku.

Podľa Medzinárodnej klasifikácie chorôb (MKCH – 10) sem môžeme zaradiť napr. choroby:
H00-H06; H10; H16-H18; H25-H28; H30-H35; H40; H42; H52; H53; H54; R44.

Medzinárodnú klasifikáciu chorôb (MKCH – 10) si môžete pozrieť tu.

Poznámka: Presné posúdenie zdravotného stavu s následným odporučením alebo neodporučením výkonu tohto zamestnania je možné iba po konzultácii s lekárom.
4 Doplňujúce informácie

Príklady práce

Spolupráca s pedagogickými zamestnancami školy a rodičmi žiakov v záujme skvalitnenia a zvyšovania úrovne výchovy a vzdelávania.
Zabezpečenie bezpečnosti a ochrany zdravia žiakov pri výchove a vzdelávaní.
Práca v predmetových komisiách.
Zodpovednosť za pedagogickú a odbornú úroveň a výsledky svojej práce.
Pravidelné porovnávanie výsledkov pedagogicko-umeleckej práce v rámci Slovenska a v medzinárodnom kontexte.
Systematická verejná prezentácia odborných umelecko-pedagogických výstupov v rámci školy.
Výchova k prosociálnemu správaniu.
Celkový rozvoj osobnosti žiaka s dôrazom na rozvoj zmyslového vnímania a psychomotorických funkcií.
Individuálna a skupinová práca so žiakmi v rámci vyučovania a na rôznych podujatiach mimo školy.
Výchovno-vzdelávacia činnosť so žiakom v jednotlivých umeleckých odboroch na základnej umeleckej škole.
Výchovno-vzdelávacia činnosť so žiakom v jednotlivých umeleckých odboroch na základnej umeleckej škole.
Individuálna a skupinová práca so žiakmi v rámci vyučovania a na rôznych podujatiach mimo školy.
Celkový rozvoj osobnosti žiaka s dôrazom na rozvoj zmyslového vnímania a psychomotorických funkcií.
Výchova k prosociálnemu správaniu.
Systematická verejná prezentácia odborných umelecko-pedagogických výstupov v rámci školy.
Pravidelné porovnávanie výsledkov pedagogicko-umeleckej práce v rámci Slovenska a v medzinárodnom kontexte.
Zodpovednosť za pedagogickú a odbornú úroveň a výsledky svojej práce.
Práca v predmetových komisiách.
Zabezpečenie bezpečnosti a ochrany zdravia žiakov pri výchove a vzdelávaní.
Spolupráca s pedagogickými zamestnancami školy a rodičmi žiakov v záujme skvalitnenia a zvyšovania úrovne výchovy a vzdelávania.

Pracovné podmienky

Názov
Úroveň
Záťaž hlukom
významná

Hladina hluku, prepočítaná na celú zmenu, presahuje 85 dB; práca je zaradená medzi rizikové (napr. tesár/stolár, zámočník, zvárač, betonár, baník, zoraďovač strojov, píliar, tlačiar, obsluha kompresoru, obsluha textilných strojov, obsluha obrábacích strojov a i.).


(3. kategória prác)
Záťaž malých svalových skupín alebo jemnej motoriky
čiastočná

Práca vykonávaná najmä malými svalovými skupinami, pri ktorej nie sú prekročené prípustné hodnoty.

Zraková záťaž
čiastočná

Zvýšené nároky na zrak.

Psychická pracovná záťaž
čiastočná

Práca, ktorá predstavuje zvýšenú psychickú záťaž, ale nie je zaradená medzi rizikové práce.

Práca v uzavretom alebo polouzavretom priestore
-

Pri výkone práce je potrebné počítať aj s ďalšími podmienkami.

Práca vo voľnom priestore
-

Pri výkone práce je potrebné počítať aj s ďalšími podmienkami.

Podrobnosti o faktoroch práce a pracovného prostredia podľa zaradenia prác do kategórií si môžete pozrieť tu.

Charakter práce

Charakter činností
Špecializované, tvorivé a vývojové práce
Vedenie podriadených pracovníkov
Bez vedenia
Zodpovednosť za výsledky a hodnoty
Nízka zodpovednosť, prípadné straty sú malé alebo ľahko odstrániteľné (nahraditeľné)

Ďalšie informácie

Podľa zákona č. 317/2009 Z.z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov predpoklady na výkon pedagogickej činnosti a na výkon odbornej činnosti sú:
a) kvalifikačné predpoklady, ak tento zákon neustanovuje inak (kvalifikačné predpoklady a osobitné kvalifikačné požiadavky pre jednotlivé kategórie pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov ustanovuje vyhláška Ministerstva školstva Slovenskej republiky č. 437/2009 Z.z.),
b) bezúhonnosť,
c) zdravotná spôsobilosť,
d) ovládanie štátneho jazyka, ak tento zákon neustanovuje inak,
e) poverenie podľa vnútorných predpisov príslušnej registrovanej cirkvi alebo príslušnej náboženskej spoločnosti na vyučovanie predmetu náboženstvo alebo predmetu náboženská výchova.
5 Klasifikácie
ISCO-08
2341 Učitelia v základných školách
SK ISCO-08
2355003 Učiteľ základnej umeleckej školy
ESCO
učiteľ nadaných a talentovaných študentov/učiteľka nadaných a talentovaných študentov

učiteľ nadaných a talentovaných študentov/učiteľka nadaných a talentovaných študentov

Sekcia SK NACE Rev. 2
P Vzdelávanie

Táto sekcia zahŕňa vzdelávanie na akejkoľvek úrovni alebo v akejkoľvek profesii. Vzdelávanie môže byť poskytnuté ústnou alebo písomnou formou, prostredníctvom rádia, televízie, internetu alebo formou korešpondencie. Zahŕňa vzdelávanie poskytované rôznymi inštitúciami v bežnom školskom systéme na jeho rôznych úrovniach ako aj vzdelávanie dospelých, programy na rozvoj gramotnosti atď. Sú tu tiež zahrnuté vojenské školy a akadémie, väzenské školy na ich príslušných úrovniach. Táto sekcia obsahuje verejné aj súkromné vzdelávanie. Pre každú úroveň vzdelávania zahŕňa aj špeciálne vzdelávanie telesne alebo duševne postihnutých žiakov. Rozdelenie kategórií v tejto sekcii je založené na úrovni vzdelávania ponúkaného tak ako je to určené úrovňami ISCED 1997. Činnosti vzdelávacích inštitúcií, ktoré poskytujú kurzy na úrovni 0 ISCED, sú klasifikované v 85.10, na úrovni 1 ISCED sú v 85.20, úrovne 2 - 3 ISCED sú v skupine 85.3, úroveň 4 ISCED je v 85.41 a úrovne 5 - 6 ISCED sú v 85.42. Táto sekcia tiež zahŕňa kurzy spojené najmä so športovými a rekreačnými činnosťami ako napr. tenis a golf a podporné činnosti pre vzdelávanie.

Divízia SK NACE Rev. 2
85 Vzdelávanie

Opisná informácia divízie nie je k dispozícii.

Európsky kvalifikačný rámec
Úroveň 5
ISCED
767

Vysokoškolské vzdelanie 2. stupňa (magisterské, inžinierske a doktorské)

pracujem
pracujem Prebieha vyhľadávanie, prosím, čakajte...
ISTP

Prebieha vyhľadávanie, prosím, čakajte...

Pomocník

Máte otázky?
Vitajte v ISTP

Váš Internetový Sprievodca Trhom Práce

Prosím, upravte registračné údaje.

Chcem pracovať

Potvrdenie

Vykonať požadovanú akciu?

Áno Nie