Obchodný manažér

62xxTxx - zoznam odborov

Názov odboru
Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v odbore účtovníctvo - účtovníctvo a audítorstvo
Názov odboru
Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v odbore účtovníctvo - účtovníctvo a finančný manažment
Názov odboru
Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v odbore štatistika - pravdepodobnosť a matematická štatistika
Názov odboru
Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v odbore štat.-matemat.-štat.a inform.met.v ekon.,spoloč.a prír.ved.
Školy
Informácie o odbore

V prebiehajúcom školskom roku neponúka vybraný odbor: 6211T08 žiadna škola.

Názov odboru
Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v odbore štat.-matemat.-štat.a inform.met.v ekonóm.a finančníctve
Názov odboru
Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v odbore ekonómia a manažment - investičné plánovanie v priemyselnom podniku
Názov odboru
Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v odbore ekonómia a manažment - podnikový obchod a marketing
Názov odboru
Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v odbore poisťovníctvo
Názov odboru
Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v odbore verejná správa a regionálny rozvoj
Názov odboru
Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v odbore verejná správa a regionálny rozvoj-regionálny rozvoj
Školy
Informácie o odbore

V prebiehajúcom školskom roku neponúka vybraný odbor: 6218T03 žiadna škola.

Názov odboru
Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v odbore ver.spr.a reg.rozvoj-manažm.rozvoja vid.krajiny a vid.turiz.
Školy
Informácie o odbore

V prebiehajúcom školskom roku neponúka vybraný odbor: 6218T04 žiadna škola.

Názov odboru
Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v odbore verejná správa a regionálny rozvoj - verejná správa
Názov odboru
Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v odbore verejná správa a regionálny rozvoj-teritoriálne štúdiá
Názov odboru
Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v odbore ver.spr. a reg.rozvoj-region.rozvoj a politiky Európskej únie
Názov odboru
Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v odbore ver.spr. a reg.rozvoj-rozvoj vidieka a vidieckeho turizmu
Názov odboru
Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v odbore ver.spr.a reg.roz.-ekonomika a manažment verejnej správy
Názov odboru
Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v odbore medzinárodné ekonomické vzťahy
Školy
Informácie o odbore

V prebiehajúcom školskom roku neponúka vybraný odbor: 6221T00 žiadna škola.

Názov odboru
Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v odbore medzinárodné ekonomické vzťahy - európske štúdiá
Názov odboru
Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v odbore medzinárodné ekonomické vzťahy-hospodárska diplomacia
Názov odboru
Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v odbore medzin.ekon.vzť.-medinárodná ekonomika a rozvoj
Názov odboru
Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v odbore medzinárodné podnikanie - medzinárodný obchod
Školy
Informácie o odbore

V prebiehajúcom školskom roku neponúka vybraný odbor: 6225T03 žiadna škola.

Názov odboru
Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v odbore medzin.podnik.-ekonomika a manažm. medzinárodného podnikania
Názov odboru
Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v odbore medzinárodné podnikanie-manažment medzinárodného obchodu
Názov odboru
Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v odbore medzinárodné podnikanie - podnik v svetovom hospodárstve
Školy
Informácie o odbore

V prebiehajúcom školskom roku neponúka vybraný odbor: 6225T09 žiadna škola.

Názov odboru
Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v odbore národné hospodárstvo-hospodárska politika
Názov odboru
Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v odbore národné hospod.-ekonomická teória a ekonomická žurnalistika
Školy
Informácie o odbore

V prebiehajúcom školskom roku neponúka vybraný odbor: 6230T04 žiadna škola.

Názov odboru
Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v odbore národné hospodárstvo-sociálny rozvoj a sociálna politika
Názov odboru
Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v odbore verejná ekonomika a služby - ekonomika a správa území
Školy
Informácie o odbore

V prebiehajúcom školskom roku neponúka vybraný odbor: 6252T02 žiadna škola.

Názov odboru
Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v odbore verejná ekonomika a služby - ekonomika verejných služieb
Školy
Informácie o odbore

V prebiehajúcom školskom roku neponúka vybraný odbor: 6252T03 žiadna škola.

Názov odboru
Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v odbore verejná ekonomika a služby-ekonomika verejného sektora
Názov odboru
Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v odbore kvantitatívne metódy v ekonómii
Názov odboru
Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v odbore kvantitatívne metódy v ekonóm.-operačný výskum a ekonometria
Názov odboru
Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v odbore kvantitatívne metódy v ekonóm.-štatistické metódy v ekonómii
Názov odboru
Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v odbore kvantit.met.v ekonómii-manažérske rozhodovanie a inf.techn.
Školy
Informácie o odbore

V prebiehajúcom školskom roku neponúka vybraný odbor: 6258T04 žiadna škola.

Názov odboru
Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v odbore kvantitatívne metódy v ekonómii - aktuárstvo
Názov odboru
Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v odbore kvantitatívne metódy v ekonómii - aplikovaná ekonómia
Názov odboru
Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v odbore kvantitatívne met.v ekon.-medzinárodný finančný manažment
Školy
Informácie o odbore

V prebiehajúcom školskom roku neponúka vybraný odbor: 6258T11 žiadna škola.

Názov odboru
Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v odbore odvet.ekonom.a manaž.-manažm.a financovanie lesných podnikov
Školy
Informácie o odbore

V prebiehajúcom školskom roku neponúka vybraný odbor: 6259T03 žiadna škola.

Názov odboru
Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v odbore odvetové ekonomiky a manažm.-elektronický obchod a manažment
Názov odboru
Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v odbore odvet.ek.a man.-ekonomika a manažment prírodných zdojov
Názov odboru
Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v odbore financie, bankovníctvo a investovanie
Názov odboru
Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v odbore financie, bankovníctvo a investovanie-bankovníctvo
Názov odboru
Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v odbore financie, bankovn.a invest.-daňovníctvo a daňové poradenstvo
Názov odboru
Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v odbore financie, bankovníctvo a investovanie-financie
Názov odboru
Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v odbore financie, bankovníctvo a investovanie-medzinárodné financie
Názov odboru
Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v odbore finančný manažment
Názov odboru
Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v odbore finančný manažment - medzinárodný finančný manažment
Názov odboru
Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v odbore finančný manažment - podnikové financie
Názov odboru
Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v odbore finančný manažment - manažment a ekonomické znalectvo
Názov odboru
Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v odbore ľudské zdroje a personálny manažment
Názov odboru
Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v odbore obchod a marketing
Školy
Informácie o odbore

V prebiehajúcom školskom roku neponúka vybraný odbor: 6280T00 žiadna škola.

Názov odboru
Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v odbore obchod a marketing - marketingový a obchodný manažment
Názov odboru
Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v odbore obchod a marketing - obchodný manažment
Školy
Informácie o odbore

V prebiehajúcom školskom roku neponúka vybraný odbor: 6280T03 žiadna škola.

Názov odboru
Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v odbore obchod a marketing - marketingový manažment
Školy
Informácie o odbore

V prebiehajúcom školskom roku neponúka vybraný odbor: 6280T04 žiadna škola.

Názov odboru
Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v odbore obchod a marketing - manažment predaja
Názov odboru
Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v odbore obchod a marketing - agrárny obchod a marketing
Názov odboru
Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v odbore ekonomika a manažment podniku
Názov odboru
Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v odbore ekonomika a manažment podniku-personálny manažment
Školy
Informácie o odbore

V prebiehajúcom školskom roku neponúka vybraný odbor: 6284T02 žiadna škola.

Názov odboru
Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v odbore ekonomika a manažment podniku-manažment výroby a logistika
Názov odboru
Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v odbore ekonomika a manažment podniku-všeobecný manažment
Názov odboru
Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v odbore ekonomika a manažment podniku-marketingový manažment podniku
Názov odboru
Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v odbore ekonomika a manažment podniku-finančné riadenie podniku
Názov odboru
Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v odbore ekonomika a manažment podniku-personálny manažment podniku
Školy
Informácie o odbore

V prebiehajúcom školskom roku neponúka vybraný odbor: 6284T09 žiadna škola.

Názov odboru
Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v odbore ekon.a manažm.podniku-manažm. malého a stredného podnikania
Názov odboru
Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v odbore ekonomika a manažment podniku-ekonomika podniku
Názov odboru
Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v odbore ekonomika a manažment podniku-manažment podniku
Názov odboru
Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v odbore ekon.a manažm.podniku-ekonom.a manažm.malých a stred. podn.
Názov odboru
Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v odbore ekonomika a manažment podniku - podnikový manažment
Názov odboru
Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v odbore ekon.a manažm.podniku-podn. manažment v drevosprac.priemysle
Školy
Informácie o odbore

V prebiehajúcom školskom roku neponúka vybraný odbor: 6284T16 žiadna škola.

Názov odboru
Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v odbore ek.a man.podn.-ekon.a man.podn.drevospracujúceho priemyslu
Názov odboru
Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v odbore ekonomika a manažment v obchodnom podnikaní
Názov odboru
Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v odbore ekonomika a manažment podniku - personálny manažment podniku
Názov odboru
Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v odbore ekonom.a manažm.podn.-podikové manažérske systémy
Názov odboru
Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v odbore ek.a m.podn.-podnik. analýzy a infor.systémy v podnikaní
Názov odboru
Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v odbore informačné a telekomunikačné technológie v podnikaní
Názov odboru
Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v odbore medzinárodné podnikateľské analýzy
Názov odboru
Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v odbore softvérový inžiniering v podnikaní
Názov odboru
Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v odbore softvérový inžiniering a podnikové analýzy
Názov odboru
Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v odbore umelá inteligencia a informačné systémy v podnikaní
Názov odboru
Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v odbore manažment
Názov odboru
Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v odbore manažment - medzinárodný manažment
Názov odboru
Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v odbore manažment - informačný manažment
Názov odboru
Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v odbore manažment - znalostný manažment
Školy
Informácie o odbore

V prebiehajúcom školskom roku neponúka vybraný odbor: 6289T17 žiadna škola.

Názov odboru
Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v odbore manažment - riadenie podniku
Školy
Informácie o odbore

V prebiehajúcom školskom roku neponúka vybraný odbor: 6289T18 žiadna škola.

Názov odboru
Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v odbore hospodárska informatika
Poslať priateľovi
pracujem
pracujem Prebieha vyhľadávanie, prosím, čakajte...
ISTP

Prebieha vyhľadávanie, prosím, čakajte...

Pomocník

Máte otázky?
Vitajte v ISTP

Váš Internetový Sprievodca Trhom Práce

Na základe rozhodnutia o vyradení z evidencie uchádzačov o zamestnanie na úrade PSVR si, prosím, upravte registračné údaje.

Dobrovoľne nezamestnaný

Chcem pracovať

Potvrdenie

Vykonať požadovanú akciu?

Áno Nie