Daňový špecialista

62xxRxx - zoznam odborov

Názov odboru
Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa v odbore účtovníctvo
Názov odboru
Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa v odbore štatistika
Školy
Informácie o odbore

V prebiehajúcom školskom roku neponúka vybraný odbor: 6211R00 žiadna škola.

Názov odboru
Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa v odbore štatistika - poistná matematika
Názov odboru
Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa v odbore štat.-matemat.-štat.a inform.met.v ekonóm.a finančníctve
Názov odboru
Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa v odbore ekonómia a manažment - manažment kvality
Názov odboru
Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa v odbore ekonómia a manažment - manažment v turizme a hotelierstve
Názov odboru
Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa v odbore ekonómia a manažment - manažment a právo
Názov odboru
Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa v odbore poisťovníctvo
Názov odboru
Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa v odbore verejná správa a regionálny rozvoj
Názov odboru
Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa v odbore verej.správa a region.rozvoj-európske rozvojové programy
Školy
Informácie o odbore

V prebiehajúcom školskom roku neponúka vybraný odbor: 6218R02 žiadna škola.

Názov odboru
Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa v odbore verejná správa a regionálny rozvoj-regionálny rozvoj
Školy
Informácie o odbore

V prebiehajúcom školskom roku neponúka vybraný odbor: 6218R03 žiadna škola.

Názov odboru
Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa v odbore ver.spr.a reg.roz.-man.rozvoja vid.krajiny a vid.turiz.
Školy
Informácie o odbore

V prebiehajúcom školskom roku neponúka vybraný odbor: 6218R04 žiadna škola.

Názov odboru
Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa v odbore verejná správa a regionálny rozvoj-verejná správa
Názov odboru
Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa v odbore ver.správa a reg.rozvoj-regionál.rozvoj a verejná správa
Školy
Informácie o odbore

V prebiehajúcom školskom roku neponúka vybraný odbor: 6218R07 žiadna škola.

Názov odboru
Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa v odbore ver.správa a reg.rozvoj-regionálna ekonomika a rozvoj
Školy
Informácie o odbore

V prebiehajúcom školskom roku neponúka vybraný odbor: 6218R09 žiadna škola.

Názov odboru
Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa v odbore verejná správa a regionálny rozvoj-teritoriálny manažment
Názov odboru
Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa v odbore ver.spr. a reg.rozvoj-region.rozvoj a politiky Európskej únie
Názov odboru
Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa v odbore ver.spr. a reg.rozvoj-rozvoj vidieka a vidieckeho turizmu
Názov odboru
Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa v odbore ver.spr.a reg.roz.-ekonomika a manažment verejnej správy
Názov odboru
Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa v odbore medzinárodné ekonomické vzťahy
Názov odboru
Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa v odbore medzin.ekon.vzťahy-medzin.podnik.s agrárnymi komoditami
Názov odboru
Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa v odbore medzinárodné podnikanie
Názov odboru
Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa v odbore národné hospodárstvo
Názov odboru
Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa v odbore národné hosp.-ekonomická teória a ekonom. žurnalistika
Školy
Informácie o odbore

V prebiehajúcom školskom roku neponúka vybraný odbor: 6230R04 žiadna škola.

Názov odboru
Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa v odbore národné hosp.-ľudské zdroje v sociálno-ekonomickom rozv.
Školy
Informácie o odbore

V prebiehajúcom školskom roku neponúka vybraný odbor: 6230R06 žiadna škola.

Názov odboru
Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa v odbore národné hospodárstvo-ľudské zdroje a sociálny manažment
Názov odboru
Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa v odbore národné hospodárstvo - ekonómia a právo
Názov odboru
Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa v odbore verejná ekonomika a služby
Školy
Informácie o odbore

V prebiehajúcom školskom roku neponúka vybraný odbor: 6252R00 žiadna škola.

Názov odboru
Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa v odbore ver.ekonom.a služby-verejná ekonomika a manažment
Názov odboru
Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa v odbore ver.ekonom.a služby-ekonom.a manažm.verej.služieb
Názov odboru
Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa v odbore kvantitatívne metódy v ekonómii
Názov odboru
Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa v odbore kvantit.met.v ekonómii-manaž.rozhodovanie a inf.technol.
Názov odboru
Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa v odbore kvantit.met.v ekonómii-manažérske rozhodovanie
Názov odboru
Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa v odbore kvantitatívne metódy v ekonómii - aplikovaná ekonómia
Názov odboru
Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa v odbore odvet.ekonom.a manažm.-ekonomika a manažment agrosektoru
Školy
Informácie o odbore

V prebiehajúcom školskom roku neponúka vybraný odbor: 6259R02 žiadna škola.

Názov odboru
Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa v odbore odvet.ek.a manažm.-ekon.a manažm.obnoviteľných prír.zdr.
Školy
Informácie o odbore

V prebiehajúcom školskom roku neponúka vybraný odbor: 6259R04 žiadna škola.

Názov odboru
Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa v odbore odvet.ek.a man.-environmentálna ekonomika a manažment
Školy
Informácie o odbore

V prebiehajúcom školskom roku neponúka vybraný odbor: 6259R06 žiadna škola.

Názov odboru
Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa v odbore odvet.ekonom.a manažm.-elektronický obchod a manažment
Názov odboru
Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa v odbore odvet.ek.a man.-ivestičné plánovanie v priemyselnom podniku
Názov odboru
Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa v odbore odvet.ek.a man.-ekonomika a manažment prírodných zdojov
Názov odboru
Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa v odbore odvet.ekonom.a manažm.-rozvoj vidieka
Názov odboru
Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa v odbore obchodné podnikanie
Názov odboru
Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa v odbore obchodné podnikanie-podnikanie v obchode a cestovn.ruchu
Školy
Informácie o odbore

V prebiehajúcom školskom roku neponúka vybraný odbor: 6262R02 žiadna škola.

Názov odboru
Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa v odbore obchodné podnikanie-zahraničnoobchodné podnikanie
Školy
Informácie o odbore

V prebiehajúcom školskom roku neponúka vybraný odbor: 6262R03 žiadna škola.

Názov odboru
Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa v odbore obch.podnikanie-medzinárod.podnik.v obchode a v službách
Názov odboru
Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa v odbore obchodné podnikanie-podnikanie v obchode
Názov odboru
Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa v odbore financie, bankovníctvo a investovanie
Názov odboru
Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa v odbore finančný manažment
Názov odboru
Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa v odbore ľudské zdroje a personálny manažment
Názov odboru
Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa v odbore ekonomika a manažment podniku
Názov odboru
Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa v odbore manažment malého a stredného podnikania
Názov odboru
Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa v odbore ekonom. a manažm.podn.-ekonomika a manažment podnikania
Názov odboru
Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa v odbore ekonomika a manažment podniku-ekonomika podniku
Názov odboru
Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa v odbore ekonomika a manažment podniku-manažment podniku
Názov odboru
Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa v odbore ekonomika a manažment podniku-podnikový manažment
Názov odboru
Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa v odbore ekon.a manažm.podniku-podn.manažm.v drevosprac.priemysle
Školy
Informácie o odbore

V prebiehajúcom školskom roku neponúka vybraný odbor: 6284R16 žiadna škola.

Názov odboru
Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa v odbore ek.a man.podn.-ekon.a man.podn.drevosprac.priemyslu
Názov odboru
Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa v odbore ek.a manažm.podniku-podnikové hospodárstvo a manažment
Názov odboru
Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa v odbore ekon.a manažm.podn.-manažm.mal.a stredn.podn.v regiónoch
Názov odboru
Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa v odbore ekonomika a manažment podniku-obchod a marketing
Názov odboru
Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa v odbore ek.a manažm.pod.-aplik.inform.v podn. ekon.a riadení
Názov odboru
Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa v odbore manažment
Názov odboru
Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa v odbore manažment - medzinárodný manažment
Názov odboru
Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa v odbore manažment - znalostný manažment
Školy
Informácie o odbore

V prebiehajúcom školskom roku neponúka vybraný odbor: 6289R17 žiadna škola.

Názov odboru
Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa v odbore hospodárska informatika
Názov odboru
Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa v odbore hospodárska informatika - manažérska informatika
Školy
Informácie o odbore

V prebiehajúcom školskom roku neponúka vybraný odbor: 6292R04 žiadna škola.

Poslať priateľovi
pracujem
pracujem Prebieha vyhľadávanie, prosím, čakajte...
ISTP

Prebieha vyhľadávanie, prosím, čakajte...

Pomocník

Máte otázky?
Vitajte v ISTP

Váš Internetový Sprievodca Trhom Práce

Prosím, upravte registračné údaje.

Chcem pracovať

Potvrdenie

Vykonať požadovanú akciu?

Áno Nie