Poslať priateľovi

Výchova, vzdelávanie a šport

Pedagogický asistent

Pedagogický asistent sa podieľa na uskutočňovaní školského vzdelávacieho programu materskej školy, základnej školy, školy pre deti s nadaním lebo žiakov s nadaním, špeciálnej školy alebo výchovného programu pre deti a žiakov vo veku plnenia povinnej školskej dochádzky. Pedagogický asistent sa podieľa na utváraní rovnosti príležitostí vo výchove a vzdelávaní, na prekonávaní architektonických, informačných, jazykových, zdravotných, sociálnych alebo kultúrnych bariér.

Alternatívne názvy

  • Asistent majstra odbornej výchovy
  • Asistent pedagóga
  • Asistent učiteľa
  • Asistent vychovávateľa

Požadovaný stupeň vzdelania

  • Úplné stredné odborné vzdelanie

    Úplné stredné odborné vzdelanie (vyššie sekundárne) získa žiak úspešným absolvovaním posledného ročníka najmenej štvorročného a najviac päťročného vzdelávacieho programu odboru vzdelávania v strednej odbornej škole, ktorý sa ukončuje maturitnou skúškou; dokladom o získanom stupni vzdelania a zároveň o získanej kvalifikácii je vysvedčenie o maturitnej skúške; v študijných odboroch určených štátnym vzdelávacím programom môže byť dokladom o získanej kvalifikácii aj výučný list.

Užitočné odkazy

1 Kvalifikácia

Školy

Optimálne školské vzdelanie

Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa v odbore pedagogika

7501R00 pedagogika - Vysoká škola (bakalárske študijné programy)

Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa v odbore pedagogika - sociálna pedagogika

7501R02 pedagogika - sociálna pedagogika - Vysoká škola (bakalárske študijné programy)

Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa v odbore pedagogika - vychovávateľstvo

7501R04 pedagogika - vychovávateľstvo - Vysoká škola (bakalárske študijné programy)

Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa v odbore pedagogika - pedagogika a vychovávateľstvo

7501R05 pedagogika - pedagogika a vychovávateľstvo - Vysoká škola (bakalárske študijné programy)

Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa v odbore pedagogika - sociálna pedagogika a vychovávateľstvo

7501R08 pedagogika - sociálna pedagogika a vychovávateľstvo - Vysoká škola (bakalárske študijné programy)

Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa v odbore špeciálna pedagogika

7518R00 špeciálna pedagogika - Vysoká škola (bakalárske študijné programy)

Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa v odbore šp.ped.-špec.pedagogika a pedagog. mentálne postihnutých

7518R03 šp.ped.-špec.pedagogika a pedagog. mentálne postihnutých - Vysoká škola (bakalárske študijné programy)

Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa v odbore šp.ped.-špec.ped.a pedag.osôb s poruchami učenia

7518R04 šp.ped.-špec.ped.a pedag.osôb s poruchami učenia - Vysoká škola (bakalárske študijné programy)

Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa v odbore predškolská a elementárna pedagogika

7536R00 predškolská a elementárna pedagogika - Vysoká škola (bakalárske študijné programy)

Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa v odbore predšk.a el.ped.-predšk.el.ped.sociálne znevýhodnen.sku.

7536R05 predšk.a el.ped.-predšk.el.ped.sociálne znevýhodnen.sku. - Vysoká škola (bakalárske študijné programy)

Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa v odbore predšk.a el.ped.-predšk.a el.ped. a ped.psychosoc.naruš.

7536R09 predšk.a el.ped.-predšk.a el.ped. a ped.psychosoc.naruš. - Vysoká škola (bakalárske študijné programy)

Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa v odbore predšk.a el.ped.-predšk.a el.ped. s vyuč. jaz. maďarským

7536R11 predšk.a el.ped.-predšk.a el.ped. s vyuč. jaz. maďarským - Vysoká škola (bakalárske študijné programy)

Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa v odbore uč.prof.predm.a prakt.prípr.-uč. praktickej prípravy

7634R07 uč.prof.predm.a prakt.prípr.-uč. praktickej prípravy - Vysoká škola (bakalárske študijné programy)

Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa v odbore uč.prof.predm.a prakt.prípr.-uč.prakt.príp.v ekon.predm.

7634R26 uč.prof.predm.a prakt.prípr.-uč.prakt.príp.v ekon.predm. - Vysoká škola (bakalárske študijné programy)

Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa v odbore učiteľstvo profesijných predmetov a praktickej prípravy-učiteľstvo sociálnej práce

7634R32 učiteľstvo profesijných predmetov a praktickej prípravy-učiteľstvo sociálnej práce - Vysoká škola (bakalárske študijné programy)

Úplné stredné odborné vzdelanie v odbore vychovávateľsko-opatrovateľská činnosť

7646M00 vychovávateľsko-opatrovateľská činnosť - Stredná odborná škola (vzdelávací program ukončený maturitou)

Úplné stredné odborné vzdelanie v odbore učiteľstvo pre materské školy a vychovávateľstvo

7649M00 učiteľstvo pre materské školy a vychovávateľstvo - Stredná odborná škola (vzdelávací program ukončený maturitou)

Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa v odbore učiteľstvo akademických predm. - učiteľstvo informatiky

7656R08 učiteľstvo akademických predm. - učiteľstvo informatiky - Vysoká škola (bakalárske študijné programy)

Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa v odbore uč.akademických predm.-učiteľstvo výchovy k občianstvu

7656R20 uč.akademických predm.-učiteľstvo výchovy k občianstvu - Vysoká škola (bakalárske študijné programy)

Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa v odbore uč.akadem. predm.-učit. anglického jazyka a literatúry

7656R22 uč.akadem. predm.-učit. anglického jazyka a literatúry - Vysoká škola (bakalárske študijné programy)

Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa v odbore uč.akad.predm.-učiteľstvo nemeckého jazyka a literatúry

7656R26 uč.akad.predm.-učiteľstvo nemeckého jazyka a literatúry - Vysoká škola (bakalárske študijné programy)

Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa v odbore uč.akademic. predm.-učiteľstvo ruského jazyka a literat.

7656R27 uč.akademic. predm.-učiteľstvo ruského jazyka a literat. - Vysoká škola (bakalárske študijné programy)

Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa v odbore uč.akadem. predm.-učit. slovenského jazyka a literatúry

7656R28 uč.akadem. predm.-učit. slovenského jazyka a literatúry - Vysoká škola (bakalárske študijné programy)

Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa v odbore učit.um.-vých.a vých.predm. - učit. náboženskej výchovy

7658R70 učit.um.-vých.a vých.predm. - učit. náboženskej výchovy - Vysoká škola (bakalárske študijné programy)

Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa v odbore učit.um.-vých.a vých.predm.-učiteľstvo telesnej výchovy

7658R73 učit.um.-vých.a vých.predm.-učiteľstvo telesnej výchovy - Vysoká škola (bakalárske študijné programy)

Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa v odbore učit.um.-vých.a vých.predm. - učit. výtvarnej edukácii

7658R74 učit.um.-vých.a vých.predm. - učit. výtvarnej edukácii - Vysoká škola (bakalárske študijné programy)

Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa v odbore učit.um.-vých.a vých.predm. - učit. výtvarnej výchovy

7658R75 učit.um.-vých.a vých.predm. - učit. výtvarnej výchovy - Vysoká škola (bakalárske študijné programy)

Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa v odbore učit.um.-vých.a vých.predm.-animácia výtvarného umenia

7658R76 učit.um.-vých.a vých.predm.-animácia výtvarného umenia - Vysoká škola (bakalárske študijné programy)

Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa v odbore učit.um.-vých.a vých.predm.-učiteľstvo hudby

7658R79 učit.um.-vých.a vých.predm.-učiteľstvo hudby - Vysoká škola (bakalárske študijné programy)

Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa v odbore učit.um.-vých.a vých.predm.-učiteľstvo hudobného umenia

7658R80 učit.um.-vých.a vých.predm.-učiteľstvo hudobného umenia - Vysoká škola (bakalárske študijné programy)

Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa v odbore učit.um.-vých.a vých.predm.-uč.hudobno-dramatického um.

7658R81 učit.um.-vých.a vých.predm.-uč.hudobno-dramatického um. - Vysoká škola (bakalárske študijné programy)

Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa v odbore učit.um.-vých.a vých.predm.-učiteľstvo výtvarného umenia

7658R86 učit.um.-vých.a vých.predm.-učiteľstvo výtvarného umenia - Vysoká škola (bakalárske študijné programy)

Úplné stredné odborné vzdelanie v odbore sociálno-výchovný pracovník

7661M00 sociálno-výchovný pracovník - Stredná odborná škola (vzdelávací program ukončený maturitou)

Úplné stredné odborné vzdelanie v odbore animátor voľného času

7662M00 animátor voľného času - Stredná odborná škola (vzdelávací program ukončený maturitou)

Úplné stredné odborné vzdelanie v odbore pedagogické lýceum

7669M00 pedagogické lýceum - Stredná odborná škola (vzdelávací program ukončený maturitou)

Úplné stredné odborné vzdelanie v odbore pedagogický asistent

7670M00 pedagogický asistent - Stredná odborná škola (vzdelávací program ukončený maturitou)

Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa v odbore pedagogika /Bc/

7501700 pedagogika /Bc/ - Vysoká škola (bakalárske študijné programy)

Odbor bol zrušený

Vybraný odbor: 7501700 už bol zrušený.

Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa v odbore pedagogika - sociálna pedagogika /Bc/

7501702 pedagogika - sociálna pedagogika /Bc/ - Vysoká škola (bakalárske študijné programy)

Odbor bol zrušený

Vybraný odbor: 7501702 už bol zrušený.

Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa v odbore pedagogika - vychovávateľstvo /Bc/

7501704 pedagogika - vychovávateľstvo /Bc/ - Vysoká škola (bakalárske študijné programy)

Odbor bol zrušený

Vybraný odbor: 7501704 už bol zrušený.

Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa v odbore pedagogika - pedagogika a vychovávateľstvo /Bc/

7501705 pedagogika - pedagogika a vychovávateľstvo /Bc/ - Vysoká škola (bakalárske študijné programy)

Odbor bol zrušený

Vybraný odbor: 7501705 už bol zrušený.

Vyššie odborné vzdelanie v odbore pedagogika - pedagogika voľného času

7501706 pedagogika - pedagogika voľného času - Vyššie odborné vzdelanie (ukončené absolutóriom; absolventský diplom)

Odbor bol zrušený

Vybraný odbor: 7501706 už bol zrušený.

Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa v odbore pedagogika - animácia voľnočasových aktivít /Bc/

7501707 pedagogika - animácia voľnočasových aktivít /Bc/ - Vysoká škola (bakalárske študijné programy)

Odbor bol zrušený

Vybraný odbor: 7501707 už bol zrušený.

Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa v odbore pedagogika - sociálna pedagogika a vychovávateľstvo /Bc/

7501708 pedagogika - sociálna pedagogika a vychovávateľstvo /Bc/ - Vysoká škola (bakalárske študijné programy)

Odbor bol zrušený

Vybraný odbor: 7501708 už bol zrušený.

Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa v odbore pedagogika - technológie vo vzdelávaní /Bc/

7501710 pedagogika - technológie vo vzdelávaní /Bc/ - Vysoká škola (bakalárske študijné programy)

Odbor bol zrušený

Vybraný odbor: 7501710 už bol zrušený.

Vyššie odborné vzdelanie v odbore pedagogika - pedagogika - vychovávateľstvo

7501715 pedagogika - pedagogika - vychovávateľstvo - Vyššie odborné vzdelanie (ukončené absolutóriom; absolventský diplom)

Odbor bol zrušený

Vybraný odbor: 7501715 už bol zrušený.

Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa v odbore pedagogika - pedagogika voľného času

7501R06 pedagogika - pedagogika voľného času - Vysoká škola (bakalárske študijné programy)

Informácie o odbore

V prebiehajúcom školskom roku neponúka vybraný odbor: 7501R06 žiadna škola.

Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa v odbore pedagogika - animácia voľnočasových aktivít

7501R07 pedagogika - animácia voľnočasových aktivít - Vysoká škola (bakalárske študijné programy)

Informácie o odbore

V prebiehajúcom školskom roku neponúka vybraný odbor: 7501R07 žiadna škola.

Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa v odbore pedagogika - technológie vo vzdelávaní

7501R10 pedagogika - technológie vo vzdelávaní - Vysoká škola (bakalárske študijné programy)

Informácie o odbore

V prebiehajúcom školskom roku neponúka vybraný odbor: 7501R10 žiadna škola.

Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa v odbore pedagogika - pedagogika - vychovávateľstvo

7501R15 pedagogika - pedagogika - vychovávateľstvo - Vysoká škola (bakalárske študijné programy)

Informácie o odbore

V prebiehajúcom školskom roku neponúka vybraný odbor: 7501R15 žiadna škola.

Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa v odbore špeciálna pedagogika aj /Bc/

7518700 špeciálna pedagogika aj /Bc/ - Vysoká škola (bakalárske študijné programy)

Odbor bol zrušený

Vybraný odbor: 7518700 už bol zrušený.

Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa v odbore špeciálna pedagogika-pedagogika mentálne postihnutých /Bc/

7518702 špeciálna pedagogika-pedagogika mentálne postihnutých /Bc/ - Vysoká škola (bakalárske študijné programy)

Odbor bol zrušený

Vybraný odbor: 7518702 už bol zrušený.

Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa v odbore šp.ped.-špec.pedagogika a pedagog. mentálne postihnutých/Bc/

7518703 šp.ped.-špec.pedagogika a pedagog. mentálne postihnutých/Bc/ - Vysoká škola (bakalárske študijné programy)

Odbor bol zrušený

Vybraný odbor: 7518703 už bol zrušený.

Vyššie odborné vzdelanie v odbore špeciálna pedagogika - špeciálna pedagogika a pedagogika osôb s poruchami učenia

7518704 špeciálna pedagogika - špeciálna pedagogika a pedagogika osôb s poruchami učenia - Vyššie odborné vzdelanie (ukončené absolutóriom; absolventský diplom)

Odbor bol zrušený

Vybraný odbor: 7518704 už bol zrušený.

Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa v odbore šp.ped.-slovenský jaz.a lit. a ped.mentálne postihnutých/Bc/

7518711 šp.ped.-slovenský jaz.a lit. a ped.mentálne postihnutých/Bc/ - Vysoká škola (bakalárske študijné programy)

Odbor bol zrušený

Vybraný odbor: 7518711 už bol zrušený.

Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa v odbore šp.ped.-slovenský jaz.a lit. a ped.sluchovo postihnutých/Bc/

7518712 šp.ped.-slovenský jaz.a lit. a ped.sluchovo postihnutých/Bc/ - Vysoká škola (bakalárske študijné programy)

Odbor bol zrušený

Vybraný odbor: 7518712 už bol zrušený.

Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa v odbore špec.ped.-slovenský jaz.a lit. a špec.pedag.-poradenstvo/Bc/

7518713 špec.ped.-slovenský jaz.a lit. a špec.pedag.-poradenstvo/Bc/ - Vysoká škola (bakalárske študijné programy)

Odbor bol zrušený

Vybraný odbor: 7518713 už bol zrušený.

Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa v odbore šp.ped.-špec.pedag.-poradenstvo a ped.mentálne postihn. /Bc/

7518715 šp.ped.-špec.pedag.-poradenstvo a ped.mentálne postihn. /Bc/ - Vysoká škola (bakalárske študijné programy)

Odbor bol zrušený

Vybraný odbor: 7518715 už bol zrušený.

Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa v odbore šp.ped.-špec.pedag.-poradenstvo a ped.sluchovo postihn. /Bc/

7518716 šp.ped.-špec.pedag.-poradenstvo a ped.sluchovo postihn. /Bc/ - Vysoká škola (bakalárske študijné programy)

Odbor bol zrušený

Vybraný odbor: 7518716 už bol zrušený.

Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa v odbore šp.ped.-ped.mentálne postihnut.a ped.sluchovo postihnut./Bc/

7518717 šp.ped.-ped.mentálne postihnut.a ped.sluchovo postihnut./Bc/ - Vysoká škola (bakalárske študijné programy)

Odbor bol zrušený

Vybraný odbor: 7518717 už bol zrušený.

Vyššie odborné vzdelanie v odbore špeciálna pedagogika - pedagogika mentálne postihutých a učiteľstvo biológie

7518731 špeciálna pedagogika - pedagogika mentálne postihutých a učiteľstvo biológie - Vyššie odborné vzdelanie (ukončené absolutóriom; absolventský diplom)

Odbor bol zrušený

Vybraný odbor: 7518731 už bol zrušený.

Vyššie odborné vzdelanie v odbore špeciálna pedagogika - pedagogika sluchovo postihutých a učiteľstvo biológie

7518732 špeciálna pedagogika - pedagogika sluchovo postihutých a učiteľstvo biológie - Vyššie odborné vzdelanie (ukončené absolutóriom; absolventský diplom)

Odbor bol zrušený

Vybraný odbor: 7518732 už bol zrušený.

Vyššie odborné vzdelanie v odbore špeciálna pedagogika - učiteľstvo špeciálnej pedagogiky a poradenstva a biológie

7518733 špeciálna pedagogika - učiteľstvo špeciálnej pedagogiky a poradenstva a biológie - Vyššie odborné vzdelanie (ukončené absolutóriom; absolventský diplom)

Odbor bol zrušený

Vybraný odbor: 7518733 už bol zrušený.

Vyššie odborné vzdelanie v odbore špeciálna pedagogika - špeciálna pedagogika so zameraním na pracovnú výchovu

7518741 špeciálna pedagogika - špeciálna pedagogika so zameraním na pracovnú výchovu - Vyššie odborné vzdelanie (ukončené absolutóriom; absolventský diplom)

Odbor bol zrušený

Vybraný odbor: 7518741 už bol zrušený.

Vyššie odborné vzdelanie v odbore špeciálna pedagogika

7518Q00 špeciálna pedagogika - Vzdelávací program vyšších odborných škôl, konzervatórií a tanečných konzervatórií; pomaturitné štúdium špecializačné (absolventský diplom)

Informácie o odbore

V prebiehajúcom školskom roku neponúka vybraný odbor: 7518Q00 žiadna škola.

Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa v odbore špeciálna pedagogika-pedagogika mentálne postihnutých

7518R02 špeciálna pedagogika-pedagogika mentálne postihnutých - Vysoká škola (bakalárske študijné programy)

Informácie o odbore

V prebiehajúcom školskom roku neponúka vybraný odbor: 7518R02 žiadna škola.

Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa v odbore špeciálna pedagogika - slovenský jazyk a literatúra a pedagogika mentálne postihutých

7518R11 špeciálna pedagogika - slovenský jazyk a literatúra a pedagogika mentálne postihutých - Vysoká škola (bakalárske študijné programy)

Informácie o odbore

V prebiehajúcom školskom roku neponúka vybraný odbor: 7518R11 žiadna škola.

Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa v odbore špeciálna pedagogika - slovenský jazyk a literatúra a pedagogika sluchovo postihutých

7518R12 špeciálna pedagogika - slovenský jazyk a literatúra a pedagogika sluchovo postihutých - Vysoká škola (bakalárske študijné programy)

Informácie o odbore

V prebiehajúcom školskom roku neponúka vybraný odbor: 7518R12 žiadna škola.

Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa v odbore špeciálna pedagogika - slovenský jazyk a literatúra a špeciálna pedagogika - poradenstvo

7518R13 špeciálna pedagogika - slovenský jazyk a literatúra a špeciálna pedagogika - poradenstvo - Vysoká škola (bakalárske študijné programy)

Informácie o odbore

V prebiehajúcom školskom roku neponúka vybraný odbor: 7518R13 žiadna škola.

Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa v odbore špeciálna pedagogika - špeciálna pedagogika - poradenstvo a pedagogika mentálne postihnutých

7518R15 špeciálna pedagogika - špeciálna pedagogika - poradenstvo a pedagogika mentálne postihnutých - Vysoká škola (bakalárske študijné programy)

Informácie o odbore

V prebiehajúcom školskom roku neponúka vybraný odbor: 7518R15 žiadna škola.

Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa v odbore špeciálna pedagogika - špeciálna pedagogika-poradenstvo a pedagogika sluchovo postihnutých

7518R16 špeciálna pedagogika - špeciálna pedagogika-poradenstvo a pedagogika sluchovo postihnutých - Vysoká škola (bakalárske študijné programy)

Informácie o odbore

V prebiehajúcom školskom roku neponúka vybraný odbor: 7518R16 žiadna škola.

Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa v odbore špeciálna pedagogika - pedagogika mentálne postihnutých a pedagogika sluchovo postihnutých

7518R17 špeciálna pedagogika - pedagogika mentálne postihnutých a pedagogika sluchovo postihnutých - Vysoká škola (bakalárske študijné programy)

Informácie o odbore

V prebiehajúcom školskom roku neponúka vybraný odbor: 7518R17 žiadna škola.

Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa v odbore špeciálna pedagogika - pedagogika mentálne postihutých a učiteľstvo biológie

7518R31 špeciálna pedagogika - pedagogika mentálne postihutých a učiteľstvo biológie - Vysoká škola (bakalárske študijné programy)

Informácie o odbore

V prebiehajúcom školskom roku neponúka vybraný odbor: 7518R31 žiadna škola.

Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa v odbore špeciálna pedagogika - pedagogika sluchovo postihutých a učiteľstvo biológie

7518R32 špeciálna pedagogika - pedagogika sluchovo postihutých a učiteľstvo biológie - Vysoká škola (bakalárske študijné programy)

Informácie o odbore

V prebiehajúcom školskom roku neponúka vybraný odbor: 7518R32 žiadna škola.

Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa v odbore špeciálna pedagogika - učiteľstvo špeciálnej pedagogiky a poradenstva a biológie

7518R33 špeciálna pedagogika - učiteľstvo špeciálnej pedagogiky a poradenstva a biológie - Vysoká škola (bakalárske študijné programy)

Informácie o odbore

V prebiehajúcom školskom roku neponúka vybraný odbor: 7518R33 žiadna škola.

Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa v odbore špeciálna pedagogika - špeciálna pedagogika so zameraním na pracovnú výchovu

7518R41 špeciálna pedagogika - špeciálna pedagogika so zameraním na pracovnú výchovu - Vysoká škola (bakalárske študijné programy)

Informácie o odbore

V prebiehajúcom školskom roku neponúka vybraný odbor: 7518R41 žiadna škola.

Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa v odbore predškolská a elementárna pedagogika /Bc/

7536700 predškolská a elementárna pedagogika /Bc/ - Vysoká škola (bakalárske študijné programy)

Odbor bol zrušený

Vybraný odbor: 7536700 už bol zrušený.

Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa v odbore predšk.a el.ped.-predšk.el.ped.sociálne znevýhodnen.sku./Bc/

7536705 predšk.a el.ped.-predšk.el.ped.sociálne znevýhodnen.sku./Bc/ - Vysoká škola (bakalárske študijné programy)

Odbor bol zrušený

Vybraný odbor: 7536705 už bol zrušený.

Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa v odbore predšk.a el.ped.-učit.pre mat.škol.a vych.pre škol.kluby/Bc/

7536706 predšk.a el.ped.-učit.pre mat.škol.a vych.pre škol.kluby/Bc/ - Vysoká škola (bakalárske študijné programy)

Odbor bol zrušený

Vybraný odbor: 7536706 už bol zrušený.

Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa v odbore predšk.a elementárna pedag.-špeciálna predškolská pedag./Bc/

7536707 predšk.a elementárna pedag.-špeciálna predškolská pedag./Bc/ - Vysoká škola (bakalárske študijné programy)

Odbor bol zrušený

Vybraný odbor: 7536707 už bol zrušený.

Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa v odbore predšk.a el.ped.-predšk.a el.ped. a ped.psychosoc.naruš./Bc/

7536709 predšk.a el.ped.-predšk.a el.ped. a ped.psychosoc.naruš./Bc/ - Vysoká škola (bakalárske študijné programy)

Odbor bol zrušený

Vybraný odbor: 7536709 už bol zrušený.

Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa v odbore predšk.a el.ped.-predšk.a el.ped. s vyuč. jaz. maďarským/Bc/

7536711 predšk.a el.ped.-predšk.a el.ped. s vyuč. jaz. maďarským/Bc/ - Vysoká škola (bakalárske študijné programy)

Odbor bol zrušený

Vybraný odbor: 7536711 už bol zrušený.

Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa v odbore predšk.a el.ped. - predškolská inkluzívna pedagogika /Bc/

7536712 predšk.a el.ped. - predškolská inkluzívna pedagogika /Bc/ - Vysoká škola (bakalárske študijné programy)

Odbor bol zrušený

Vybraný odbor: 7536712 už bol zrušený.

Vyššie odborné vzdelanie v odbore predškolská a elementárna pedagogika - učiteľstvo pre predprimárne vzdelávanie

7536719 predškolská a elementárna pedagogika - učiteľstvo pre predprimárne vzdelávanie - Vyššie odborné vzdelanie (ukončené absolutóriom; absolventský diplom)

Odbor bol zrušený

Vybraný odbor: 7536719 už bol zrušený.

Vyššie odborné vzdelanie v odbore predškolská a elementárna pedagogika - vzdelávanie a zdravotníctvo v rozvojovej splupráci

7536725 predškolská a elementárna pedagogika - vzdelávanie a zdravotníctvo v rozvojovej splupráci - Vyššie odborné vzdelanie (ukončené absolutóriom; absolventský diplom)

Odbor bol zrušený

Vybraný odbor: 7536725 už bol zrušený.

Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa v odbore predšk.a el.ped.-učit.pre mat.škol.a vych.pre škol.kluby

7536R06 predšk.a el.ped.-učit.pre mat.škol.a vych.pre škol.kluby - Vysoká škola (bakalárske študijné programy)

Informácie o odbore

V prebiehajúcom školskom roku neponúka vybraný odbor: 7536R06 žiadna škola.

Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa v odbore predškolská a elementárna pedagogika - špeciálna predškolská pedagogika

7536R07 predškolská a elementárna pedagogika - špeciálna predškolská pedagogika - Vysoká škola (bakalárske študijné programy)

Informácie o odbore

V prebiehajúcom školskom roku neponúka vybraný odbor: 7536R07 žiadna škola.

Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa v odbore predšk.a el.ped. - predškolská inkluzívna pedagogika

7536R12 predšk.a el.ped. - predškolská inkluzívna pedagogika - Vysoká škola (bakalárske študijné programy)

Informácie o odbore

V prebiehajúcom školskom roku neponúka vybraný odbor: 7536R12 žiadna škola.

Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa v odbore predšk. a element.ped.-uč. pre predprimárne vzdelávanie

7536R19 predšk. a element.ped.-uč. pre predprimárne vzdelávanie - Vysoká škola (bakalárske študijné programy)

Informácie o odbore

V prebiehajúcom školskom roku neponúka vybraný odbor: 7536R19 žiadna škola.

Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa v odbore predšk.a el.ped.-vzdel.a zdrav.v rozvojovej splupráci

7536R25 predšk.a el.ped.-vzdel.a zdrav.v rozvojovej splupráci - Vysoká škola (bakalárske študijné programy)

Informácie o odbore

V prebiehajúcom školskom roku neponúka vybraný odbor: 7536R25 žiadna škola.

Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa v odbore učiteľstvo profesijných predmetov a praktickej prípravy /Bc/

7634700 učiteľstvo profesijných predmetov a praktickej prípravy /Bc/ - Vysoká škola (bakalárske študijné programy)

Odbor bol zrušený

Vybraný odbor: 7634700 už bol zrušený.

Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa v odbore uč.prof.predm.a prakt.prípr.-uč.prakt.poľnohospod.pred. /Bc/

7634704 uč.prof.predm.a prakt.prípr.-uč.prakt.poľnohospod.pred. /Bc/ - Vysoká škola (bakalárske študijné programy)

Odbor bol zrušený

Vybraný odbor: 7634704 už bol zrušený.

Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa v odbore uč.prof.predm.a prakt.prípr.-uč.prakt.ekonomických pred./Bc/

7634705 uč.prof.predm.a prakt.prípr.-uč.prakt.ekonomických pred./Bc/ - Vysoká škola (bakalárske študijné programy)

Odbor bol zrušený

Vybraný odbor: 7634705 už bol zrušený.

Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa v odbore uč.prof.predm.a prakt.prípr.-učit. technickej výchovy /Bc/

7634706 uč.prof.predm.a prakt.prípr.-učit. technickej výchovy /Bc/ - Vysoká škola (bakalárske študijné programy)

Odbor bol zrušený

Vybraný odbor: 7634706 už bol zrušený.

Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa v odbore uč.prof.predm.a prakt.prípr.-uč. praktickej prípravy /Bc/

7634707 uč.prof.predm.a prakt.prípr.-uč. praktickej prípravy /Bc/ - Vysoká škola (bakalárske študijné programy)

Odbor bol zrušený

Vybraný odbor: 7634707 už bol zrušený.

Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa v odbore uč.prof.predm.a prakt.prípr.-uč.prakt.predm.v techn.odb./Bc/

7634709 uč.prof.predm.a prakt.prípr.-uč.prakt.predm.v techn.odb./Bc/ - Vysoká škola (bakalárske študijné programy)

Odbor bol zrušený

Vybraný odbor: 7634709 už bol zrušený.

Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa v odbore uč.prof.predm.a prakt.prípr.-uč. technických predmetov /Bc/

7634710 uč.prof.predm.a prakt.prípr.-uč. technických predmetov /Bc/ - Vysoká škola (bakalárske študijné programy)

Odbor bol zrušený

Vybraný odbor: 7634710 už bol zrušený.

Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa v odbore uč.prof.predm.a prakt.prípr.-uč.p.potravin.a chem.predm./Bc/

7634712 uč.prof.predm.a prakt.prípr.-uč.p.potravin.a chem.predm./Bc/ - Vysoká škola (bakalárske študijné programy)

Odbor bol zrušený

Vybraný odbor: 7634712 už bol zrušený.

Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa v odbore uč.prof.predm.a prakt.prípr.-uč.prak.prof.prípr.postihn./Bc/

7634716 uč.prof.predm.a prakt.prípr.-uč.prak.prof.prípr.postihn./Bc/ - Vysoká škola (bakalárske študijné programy)

Odbor bol zrušený

Vybraný odbor: 7634716 už bol zrušený.

Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa v odbore uč.prof.predm.a prakt.príp.-u.prak.prof.prípr.ment.post./Bc/

7634717 uč.prof.predm.a prakt.príp.-u.prak.prof.prípr.ment.post./Bc/ - Vysoká škola (bakalárske študijné programy)

Odbor bol zrušený

Vybraný odbor: 7634717 už bol zrušený.

Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa v odbore uč.prof.predm.a prakt.prípr.-uč.prakt.príp.v ekon.predm./Bc/

7634726 uč.prof.predm.a prakt.prípr.-uč.prakt.príp.v ekon.predm./Bc/ - Vysoká škola (bakalárske študijné programy)

Odbor bol zrušený

Vybraný odbor: 7634726 už bol zrušený.

Vyššie odborné vzdelanie v odbore učiteľstvo profesijných predmetov a praktickej prípravy-učiteľstvo sociálnej práce

7634732 učiteľstvo profesijných predmetov a praktickej prípravy-učiteľstvo sociálnej práce - Vyššie odborné vzdelanie (ukončené absolutóriom; absolventský diplom)

Odbor bol zrušený

Vybraný odbor: 7634732 už bol zrušený.

Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa v odbore učiteľstvo profesijných predmetov a praktickej prípravy

7634R00 učiteľstvo profesijných predmetov a praktickej prípravy - Vysoká škola (bakalárske študijné programy)

Informácie o odbore

V prebiehajúcom školskom roku neponúka vybraný odbor: 7634R00 žiadna škola.

Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa v odbore učiteľstvo profesijných predmetov a praktickej prípravy-učiteľstvo praktických poľnohospodárskych predmetov

7634R04 učiteľstvo profesijných predmetov a praktickej prípravy-učiteľstvo praktických poľnohospodárskych predmetov - Vysoká škola (bakalárske študijné programy)

Informácie o odbore

V prebiehajúcom školskom roku neponúka vybraný odbor: 7634R04 žiadna škola.

Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa v odbore učiteľstvo profesijných predmetov a praktickej prípravy-učiteľstvo praktických ekonomických predmetov

7634R05 učiteľstvo profesijných predmetov a praktickej prípravy-učiteľstvo praktických ekonomických predmetov - Vysoká škola (bakalárske študijné programy)

Informácie o odbore

V prebiehajúcom školskom roku neponúka vybraný odbor: 7634R05 žiadna škola.

Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa v odbore uč.prof.predm.a prakt.prípr.-učit. technickej výchovy

7634R06 uč.prof.predm.a prakt.prípr.-učit. technickej výchovy - Vysoká škola (bakalárske študijné programy)

Informácie o odbore

V prebiehajúcom školskom roku neponúka vybraný odbor: 7634R06 žiadna škola.

Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa v odbore učiteľstvo profesijných predmetov a praktickej prípravy-učiteľstvo praktických predmetov v technických odboroch

7634R09 učiteľstvo profesijných predmetov a praktickej prípravy-učiteľstvo praktických predmetov v technických odboroch - Vysoká škola (bakalárske študijné programy)

Informácie o odbore

V prebiehajúcom školskom roku neponúka vybraný odbor: 7634R09 žiadna škola.

Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa v odbore učiteľstvo profesijných predmetov a praktickej prípravy-učiteľstvo technických predmetov

7634R10 učiteľstvo profesijných predmetov a praktickej prípravy-učiteľstvo technických predmetov - Vysoká škola (bakalárske študijné programy)

Informácie o odbore

V prebiehajúcom školskom roku neponúka vybraný odbor: 7634R10 žiadna škola.

Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa v odbore uč.prof.predm.a prakt.prípr.-uč.p.potravin.a chem.predm.

7634R12 uč.prof.predm.a prakt.prípr.-uč.p.potravin.a chem.predm. - Vysoká škola (bakalárske študijné programy)

Informácie o odbore

V prebiehajúcom školskom roku neponúka vybraný odbor: 7634R12 žiadna škola.

Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa v odbore učiteľstvo profesijných predmetov a praktickej prípravy-učiteľstvo praktickej profesijnej prípravy postihnutých

7634R16 učiteľstvo profesijných predmetov a praktickej prípravy-učiteľstvo praktickej profesijnej prípravy postihnutých - Vysoká škola (bakalárske študijné programy)

Informácie o odbore

V prebiehajúcom školskom roku neponúka vybraný odbor: 7634R16 žiadna škola.

Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa v odbore uč.prof.predm.a prakt.príp.-u.prak.prof.prípr.ment.post.

7634R17 uč.prof.predm.a prakt.príp.-u.prak.prof.prípr.ment.post. - Vysoká škola (bakalárske študijné programy)

Informácie o odbore

V prebiehajúcom školskom roku neponúka vybraný odbor: 7634R17 žiadna škola.

Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa v odbore vychovávateľstvo /Bc/

7641700 vychovávateľstvo /Bc/ - Vysoká škola (bakalárske študijné programy)

Odbor bol zrušený

Vybraný odbor: 7641700 už bol zrušený.

Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa v odbore vychovávateľstvo

7641R00 vychovávateľstvo - Vysoká škola (bakalárske študijné programy)

Informácie o odbore

V prebiehajúcom školskom roku neponúka vybraný odbor: 7641R00 žiadna škola.

Úplné stredné odborné vzdelanie v odbore pedagogická škola

7644600 pedagogická škola - Stredná odborná škola (ukončená maturitou)

Odbor bol zrušený

Vybraný odbor: 7644600 už bol zrušený.

Úplné stredné odborné vzdelanie v odbore pedagogická škola

7644M00 pedagogická škola - Stredná odborná škola (vzdelávací program ukončený maturitou)

Informácie o odbore

V prebiehajúcom školskom roku neponúka vybraný odbor: 7644M00 žiadna škola.

Úplné stredné odborné vzdelanie v odbore vychovávateľsko-opatrovateľská činnosť

7646600 vychovávateľsko-opatrovateľská činnosť - Stredná odborná škola (ukončená maturitou)

Odbor bol zrušený

Vybraný odbor: 7646600 už bol zrušený.

Úplné stredné odborné vzdelanie v odbore vychovávateľsko-opatrovateľská činnosť

7646N00 vychovávateľsko-opatrovateľská činnosť - Pomaturitné kvalifikačné štúdium a pomaturitné inovačné štúdium, pomaturitné zdokonaľovacie štúdium

Informácie o odbore

V prebiehajúcom školskom roku neponúka vybraný odbor: 7646N00 žiadna škola.

Úplné stredné odborné vzdelanie v odbore učiteľstvo pre materské školy a vychovávateľstvo

7649600 učiteľstvo pre materské školy a vychovávateľstvo - Stredná odborná škola (ukončená maturitou)

Odbor bol zrušený

Vybraný odbor: 7649600 už bol zrušený.

Úplné stredné odborné vzdelanie v odbore učiteľstvo pre materské školy a vychovávateľstvo

7649N00 učiteľstvo pre materské školy a vychovávateľstvo - Pomaturitné kvalifikačné štúdium a pomaturitné inovačné štúdium, pomaturitné zdokonaľovacie štúdium

Informácie o odbore

V prebiehajúcom školskom roku neponúka vybraný odbor: 7649N00 žiadna škola.

Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa v odbore učiteľstvo akademických predmetov /Bc/

7656700 učiteľstvo akademických predmetov /Bc/ - Vysoká škola (bakalárske študijné programy)

Odbor bol zrušený

Vybraný odbor: 7656700 už bol zrušený.

Vyššie odborné vzdelanie v odbore učiteľstvo akademických predmetov - učiteľstvo biológie

7656701 učiteľstvo akademických predmetov - učiteľstvo biológie - Vyššie odborné vzdelanie (ukončené absolutóriom; absolventský diplom)

Odbor bol zrušený

Vybraný odbor: 7656701 už bol zrušený.

Vyššie odborné vzdelanie v odbore učiteľstvo akademických predmetov - učiteľstvo fyziky

7656704 učiteľstvo akademických predmetov - učiteľstvo fyziky - Vyššie odborné vzdelanie (ukončené absolutóriom; absolventský diplom)

Odbor bol zrušený

Vybraný odbor: 7656704 už bol zrušený.

Vyššie odborné vzdelanie v odbore učiteľstvo akademických predmetov - učiteľstvo geografie

7656705 učiteľstvo akademických predmetov - učiteľstvo geografie - Vyššie odborné vzdelanie (ukončené absolutóriom; absolventský diplom)

Odbor bol zrušený

Vybraný odbor: 7656705 už bol zrušený.

Vyššie odborné vzdelanie v odbore učiteľstvo akademických predmetov - učiteľstvo chémie

7656707 učiteľstvo akademických predmetov - učiteľstvo chémie - Vyššie odborné vzdelanie (ukončené absolutóriom; absolventský diplom)

Odbor bol zrušený

Vybraný odbor: 7656707 už bol zrušený.

Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa v odbore učiteľstvo akademických predm. - učiteľstvo informatiky /Bc/

7656708 učiteľstvo akademických predm. - učiteľstvo informatiky /Bc/ - Vysoká škola (bakalárske študijné programy)

Odbor bol zrušený

Vybraný odbor: 7656708 už bol zrušený.

Vyššie odborné vzdelanie v odbore učiteľstvo akademických predmetov - učiteľstvo matematiky

7656709 učiteľstvo akademických predmetov - učiteľstvo matematiky - Vyššie odborné vzdelanie (ukončené absolutóriom; absolventský diplom)

Odbor bol zrušený

Vybraný odbor: 7656709 už bol zrušený.

Vyššie odborné vzdelanie v odbore učiteľstvo akademických predmetov - učiteľstvo histórie

7656713 učiteľstvo akademických predmetov - učiteľstvo histórie - Vyššie odborné vzdelanie (ukončené absolutóriom; absolventský diplom)

Odbor bol zrušený

Vybraný odbor: 7656713 už bol zrušený.

Vyššie odborné vzdelanie v odbore učiteľstvo akademických predmetov - učiteľstvo dejepisu

7656714 učiteľstvo akademických predmetov - učiteľstvo dejepisu - Vyššie odborné vzdelanie (ukončené absolutóriom; absolventský diplom)

Odbor bol zrušený

Vybraný odbor: 7656714 už bol zrušený.

Vyššie odborné vzdelanie v odbore učiteľstvo akademických predmetov - učiteľstvo filozofie

7656715 učiteľstvo akademických predmetov - učiteľstvo filozofie - Vyššie odborné vzdelanie (ukončené absolutóriom; absolventský diplom)

Odbor bol zrušený

Vybraný odbor: 7656715 už bol zrušený.

Vyššie odborné vzdelanie v odbore učiteľstvo akademických predmetov - učiteľstvo pedagogiky

7656718 učiteľstvo akademických predmetov - učiteľstvo pedagogiky - Vyššie odborné vzdelanie (ukončené absolutóriom; absolventský diplom)

Odbor bol zrušený

Vybraný odbor: 7656718 už bol zrušený.

Vyššie odborné vzdelanie v odbore učiteľstvo akademických predmetov - učiteľstvo psychológie

7656719 učiteľstvo akademických predmetov - učiteľstvo psychológie - Vyššie odborné vzdelanie (ukončené absolutóriom; absolventský diplom)

Odbor bol zrušený

Vybraný odbor: 7656719 už bol zrušený.

Vyššie odborné vzdelanie v odbore učiteľstvo akademických predmetov - učiteľstvo výchovy k občianstvu

7656720 učiteľstvo akademických predmetov - učiteľstvo výchovy k občianstvu - Vyššie odborné vzdelanie (ukončené absolutóriom; absolventský diplom)

Odbor bol zrušený

Vybraný odbor: 7656720 už bol zrušený.

Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa v odbore uč.akadem. predm.-učit. anglického jazyka a literatúry /Bc/

7656722 uč.akadem. predm.-učit. anglického jazyka a literatúry /Bc/ - Vysoká škola (bakalárske študijné programy)

Odbor bol zrušený

Vybraný odbor: 7656722 už bol zrušený.

Vyššie odborné vzdelanie v odbore učiteľstvo akademických predmetov - učiteľstvo francúzskeho jazyka a literatúry

7656723 učiteľstvo akademických predmetov - učiteľstvo francúzskeho jazyka a literatúry - Vyššie odborné vzdelanie (ukončené absolutóriom; absolventský diplom)

Odbor bol zrušený

Vybraný odbor: 7656723 už bol zrušený.

Vyššie odborné vzdelanie v odbore učiteľstvo akademických predmetov - učiteľstvo maďarského jazyka a literatúry

7656725 učiteľstvo akademických predmetov - učiteľstvo maďarského jazyka a literatúry - Vyššie odborné vzdelanie (ukončené absolutóriom; absolventský diplom)

Odbor bol zrušený

Vybraný odbor: 7656725 už bol zrušený.

Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa v odbore uč.akad.predm.-učiteľstvo nemeckého jazyka a literatúry /Bc/

7656726 uč.akad.predm.-učiteľstvo nemeckého jazyka a literatúry /Bc/ - Vysoká škola (bakalárske študijné programy)

Odbor bol zrušený

Vybraný odbor: 7656726 už bol zrušený.

Vyššie odborné vzdelanie v odbore učiteľstvo akademických predmetov - učiteľstvo ruského jazyka a literatúry

7656727 učiteľstvo akademických predmetov - učiteľstvo ruského jazyka a literatúry - Vyššie odborné vzdelanie (ukončené absolutóriom; absolventský diplom)

Odbor bol zrušený

Vybraný odbor: 7656727 už bol zrušený.

Vyššie odborné vzdelanie v odbore učiteľstvo akademických predmetov - učiteľstvo slovenského jazyka a literatúry

7656728 učiteľstvo akademických predmetov - učiteľstvo slovenského jazyka a literatúry - Vyššie odborné vzdelanie (ukončené absolutóriom; absolventský diplom)

Odbor bol zrušený

Vybraný odbor: 7656728 už bol zrušený.

Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa v odbore učiteľstvo akademických predmetov

7656R00 učiteľstvo akademických predmetov - Vysoká škola (bakalárske študijné programy)

Informácie o odbore

V prebiehajúcom školskom roku neponúka vybraný odbor: 7656R00 žiadna škola.

Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa v odbore učiteľstvo akademických predmetov - učiteľstvo biológie

7656R01 učiteľstvo akademických predmetov - učiteľstvo biológie - Vysoká škola (bakalárske študijné programy)

Informácie o odbore

V prebiehajúcom školskom roku neponúka vybraný odbor: 7656R01 žiadna škola.

Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa v odbore učiteľstvo akademických predmetov - učiteľstvo fyziky

7656R04 učiteľstvo akademických predmetov - učiteľstvo fyziky - Vysoká škola (bakalárske študijné programy)

Informácie o odbore

V prebiehajúcom školskom roku neponúka vybraný odbor: 7656R04 žiadna škola.

Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa v odbore učiteľstvo akademických predmetov - učiteľstvo geografie

7656R05 učiteľstvo akademických predmetov - učiteľstvo geografie - Vysoká škola (bakalárske študijné programy)

Informácie o odbore

V prebiehajúcom školskom roku neponúka vybraný odbor: 7656R05 žiadna škola.

Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa v odbore učiteľstvo akademických predmetov - učiteľstvo chémie

7656R07 učiteľstvo akademických predmetov - učiteľstvo chémie - Vysoká škola (bakalárske študijné programy)

Informácie o odbore

V prebiehajúcom školskom roku neponúka vybraný odbor: 7656R07 žiadna škola.

Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa v odbore učiteľstvo akademických predmetov - učiteľstvo matematiky

7656R09 učiteľstvo akademických predmetov - učiteľstvo matematiky - Vysoká škola (bakalárske študijné programy)

Informácie o odbore

V prebiehajúcom školskom roku neponúka vybraný odbor: 7656R09 žiadna škola.

Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa v odbore učiteľstvo akademických predmetov - učiteľstvo histórie

7656R13 učiteľstvo akademických predmetov - učiteľstvo histórie - Vysoká škola (bakalárske študijné programy)

Informácie o odbore

V prebiehajúcom školskom roku neponúka vybraný odbor: 7656R13 žiadna škola.

Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa v odbore učiteľstvo akademických predmetov - učiteľstvo dejepisu

7656R14 učiteľstvo akademických predmetov - učiteľstvo dejepisu - Vysoká škola (bakalárske študijné programy)

Informácie o odbore

V prebiehajúcom školskom roku neponúka vybraný odbor: 7656R14 žiadna škola.

Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa v odbore učiteľstvo akademických predmetov - učiteľstvo filozofie

7656R15 učiteľstvo akademických predmetov - učiteľstvo filozofie - Vysoká škola (bakalárske študijné programy)

Informácie o odbore

V prebiehajúcom školskom roku neponúka vybraný odbor: 7656R15 žiadna škola.

Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa v odbore učiteľstvo akademických predmetov - učiteľstvo pedagogiky

7656R18 učiteľstvo akademických predmetov - učiteľstvo pedagogiky - Vysoká škola (bakalárske študijné programy)

Informácie o odbore

V prebiehajúcom školskom roku neponúka vybraný odbor: 7656R18 žiadna škola.

Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa v odbore učiteľstvo akademických predmetov - učiteľstvo psychológie

7656R19 učiteľstvo akademických predmetov - učiteľstvo psychológie - Vysoká škola (bakalárske študijné programy)

Informácie o odbore

V prebiehajúcom školskom roku neponúka vybraný odbor: 7656R19 žiadna škola.

Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa v odbore učiteľstvo akademických predmetov - učiteľstvo francúzskeho jazyka a literatúry

7656R23 učiteľstvo akademických predmetov - učiteľstvo francúzskeho jazyka a literatúry - Vysoká škola (bakalárske študijné programy)

Informácie o odbore

V prebiehajúcom školskom roku neponúka vybraný odbor: 7656R23 žiadna škola.

Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa v odbore učiteľstvo akademických predmetov - učiteľstvo maďarského jazyka a literatúry

7656R25 učiteľstvo akademických predmetov - učiteľstvo maďarského jazyka a literatúry - Vysoká škola (bakalárske študijné programy)

Informácie o odbore

V prebiehajúcom školskom roku neponúka vybraný odbor: 7656R25 žiadna škola.

Vyššie odborné vzdelanie v odbore učiteľstvo umelecko-výchovných a výchovných predmetov

7658700 učiteľstvo umelecko-výchovných a výchovných predmetov - Vyššie odborné vzdelanie (ukončené absolutóriom; absolventský diplom)

Odbor bol zrušený

Vybraný odbor: 7658700 už bol zrušený.

Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa v odbore učit.um.-vých.a vých.predm. - učiteľstvo hry na klavíri /Bc/

7658761 učit.um.-vých.a vých.predm. - učiteľstvo hry na klavíri /Bc/ - Vysoká škola (bakalárske študijné programy)

Odbor bol zrušený

Vybraný odbor: 7658761 už bol zrušený.

Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa v odbore učit.um.-vých.a vých.predm. - učiteľstvo hry na organe /Bc/

7658762 učit.um.-vých.a vých.predm. - učiteľstvo hry na organe /Bc/ - Vysoká škola (bakalárske študijné programy)

Odbor bol zrušený

Vybraný odbor: 7658762 už bol zrušený.

Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa v odbore učit.um.-vých.a vých.predm. - učiteľstvo spevu /Bc/

7658763 učit.um.-vých.a vých.predm. - učiteľstvo spevu /Bc/ - Vysoká škola (bakalárske študijné programy)

Odbor bol zrušený

Vybraný odbor: 7658763 už bol zrušený.

Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa v odbore učit.um.-vých.a vých.predm.-učiteľstvo hudobnej výchovy /Bc/

7658764 učit.um.-vých.a vých.predm.-učiteľstvo hudobnej výchovy /Bc/ - Vysoká škola (bakalárske študijné programy)

Odbor bol zrušený

Vybraný odbor: 7658764 už bol zrušený.

Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa v odbore učit.um.-vých.a vých.predm.-učiteľstvo hudobnej výchovy /Bc/

7658767 učit.um.-vých.a vých.predm.-učiteľstvo hudobnej výchovy /Bc/ - Vysoká škola (bakalárske študijné programy)

Odbor bol zrušený

Vybraný odbor: 7658767 už bol zrušený.

Vyššie odborné vzdelanie v odbore učiteľstvo umelecko-výchovných a výchovných predmetov - učiteľstvo katechetiky

7658768 učiteľstvo umelecko-výchovných a výchovných predmetov - učiteľstvo katechetiky - Vyššie odborné vzdelanie (ukončené absolutóriom; absolventský diplom)

Odbor bol zrušený

Vybraný odbor: 7658768 už bol zrušený.

Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa v odbore učit.um.-vých.a vých.predm. - učit. náboženskej výchovy /Bc/

7658770 učit.um.-vých.a vých.predm. - učit. náboženskej výchovy /Bc/ - Vysoká škola (bakalárske študijné programy)

Odbor bol zrušený

Vybraný odbor: 7658770 už bol zrušený.

Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa v odbore učit.um.-vých.a vých.predm.-učiteľstvo telesnej výchovy /Bc/

7658773 učit.um.-vých.a vých.predm.-učiteľstvo telesnej výchovy /Bc/ - Vysoká škola (bakalárske študijné programy)

Odbor bol zrušený

Vybraný odbor: 7658773 už bol zrušený.

Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa v odbore učit.um.-vých.a vých.predm. - učit. výtvarnej edukácii /Bc/

7658774 učit.um.-vých.a vých.predm. - učit. výtvarnej edukácii /Bc/ - Vysoká škola (bakalárske študijné programy)

Odbor bol zrušený

Vybraný odbor: 7658774 už bol zrušený.

Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa v odbore učit.um.-vých.a vých.predm. - učit. výtvarnej výchovy /Bc/

7658775 učit.um.-vých.a vých.predm. - učit. výtvarnej výchovy /Bc/ - Vysoká škola (bakalárske študijné programy)

Odbor bol zrušený

Vybraný odbor: 7658775 už bol zrušený.

Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa v odbore učit.um.-vých.a vých.predm.-animácia výtvarného umenia /Bc/

7658776 učit.um.-vých.a vých.predm.-animácia výtvarného umenia /Bc/ - Vysoká škola (bakalárske študijné programy)

Odbor bol zrušený

Vybraný odbor: 7658776 už bol zrušený.

Vyššie odborné vzdelanie v odbore učiteľstvo umelecko-výchovných a výchovných predmetov - učiteľstvo hudby

7658779 učiteľstvo umelecko-výchovných a výchovných predmetov - učiteľstvo hudby - Vyššie odborné vzdelanie (ukončené absolutóriom; absolventský diplom)

Odbor bol zrušený

Vybraný odbor: 7658779 už bol zrušený.

Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa v odbore učit.um.-vých.a vých.predm.-učiteľstvo hudobného umenia /Bc/

7658780 učit.um.-vých.a vých.predm.-učiteľstvo hudobného umenia /Bc/ - Vysoká škola (bakalárske študijné programy)

Odbor bol zrušený

Vybraný odbor: 7658780 už bol zrušený.

Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa v odbore učit.um.-vých.a vých.predm.-uč.hudobno-dramatického um. /Bc/

7658781 učit.um.-vých.a vých.predm.-uč.hudobno-dramatického um. /Bc/ - Vysoká škola (bakalárske študijné programy)

Odbor bol zrušený

Vybraný odbor: 7658781 už bol zrušený.

Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa v odbore učit.um.-vých.a vých.predm.-uč.pedag.hud.-dramat.umenia /Bc/

7658782 učit.um.-vých.a vých.predm.-uč.pedag.hud.-dramat.umenia /Bc/ - Vysoká škola (bakalárske študijné programy)

Odbor bol zrušený

Vybraný odbor: 7658782 už bol zrušený.

Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa v odbore učit.um.-vých.a vých.predm.-pedagogika hudobného umenia /Bc/

7658783 učit.um.-vých.a vých.predm.-pedagogika hudobného umenia /Bc/ - Vysoká škola (bakalárske študijné programy)

Odbor bol zrušený

Vybraný odbor: 7658783 už bol zrušený.

Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa v odbore učit.um.-vých.a vých.predm.-učiteľstvo výtvarného umenia/Bc/

7658786 učit.um.-vých.a vých.predm.-učiteľstvo výtvarného umenia/Bc/ - Vysoká škola (bakalárske študijné programy)

Odbor bol zrušený

Vybraný odbor: 7658786 už bol zrušený.

Vyššie odborné vzdelanie v odbore učiteľstvo umelecko-výchovných a výchovných predmetov - učiteľstvo výtvarnej výchovy

7658787 učiteľstvo umelecko-výchovných a výchovných predmetov - učiteľstvo výtvarnej výchovy - Vyššie odborné vzdelanie (ukončené absolutóriom; absolventský diplom)

Odbor bol zrušený

Vybraný odbor: 7658787 už bol zrušený.

Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa v odbore učit.um.-vých.a vých.predm.-učiteľstvo telesnej výchovy /Bc/

7658789 učit.um.-vých.a vých.predm.-učiteľstvo telesnej výchovy /Bc/ - Vysoká škola (bakalárske študijné programy)

Odbor bol zrušený

Vybraný odbor: 7658789 už bol zrušený.

Vyššie odborné vzdelanie v odbore učiteľstvo umelecko-výchovných a výchovných predmetov - učiteľstvo hudobného umenia a školské hudobné súbory

7658791 učiteľstvo umelecko-výchovných a výchovných predmetov - učiteľstvo hudobného umenia a školské hudobné súbory - Vyššie odborné vzdelanie (ukončené absolutóriom; absolventský diplom)

Odbor bol zrušený

Vybraný odbor: 7658791 už bol zrušený.

Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa v odbore učiteľstvo umelecko-výchovných a výchovných predmetov

7658R00 učiteľstvo umelecko-výchovných a výchovných predmetov - Vysoká škola (bakalárske študijné programy)

Informácie o odbore

V prebiehajúcom školskom roku neponúka vybraný odbor: 7658R00 žiadna škola.

Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa v odbore učiteľstvo umelecko-výchovných a výchovných predmetov - učiteľstvo hry na klavíri

7658R61 učiteľstvo umelecko-výchovných a výchovných predmetov - učiteľstvo hry na klavíri - Vysoká škola (bakalárske študijné programy)

Informácie o odbore

V prebiehajúcom školskom roku neponúka vybraný odbor: 7658R61 žiadna škola.

Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa v odbore učiteľstvo umelecko-výchovných a výchovných predmetov - učiteľstvo hry na organe

7658R62 učiteľstvo umelecko-výchovných a výchovných predmetov - učiteľstvo hry na organe - Vysoká škola (bakalárske študijné programy)

Informácie o odbore

V prebiehajúcom školskom roku neponúka vybraný odbor: 7658R62 žiadna škola.

Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa v odbore učiteľstvo umelecko-výchovných a výchovných predmetov - učiteľstvo spevu

7658R63 učiteľstvo umelecko-výchovných a výchovných predmetov - učiteľstvo spevu - Vysoká škola (bakalárske študijné programy)

Informácie o odbore

V prebiehajúcom školskom roku neponúka vybraný odbor: 7658R63 žiadna škola.

Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa v odbore učiteľstvo umelecko-výchovných a výchovných predmetov - učiteľstvo hudobnej výchovy

7658R64 učiteľstvo umelecko-výchovných a výchovných predmetov - učiteľstvo hudobnej výchovy - Vysoká škola (bakalárske študijné programy)

Informácie o odbore

V prebiehajúcom školskom roku neponúka vybraný odbor: 7658R64 žiadna škola.

Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa v odbore učiteľstvo umelecko-výchovných a výchovných predmetov - učiteľstvo hudobnej výchovy

7658R67 učiteľstvo umelecko-výchovných a výchovných predmetov - učiteľstvo hudobnej výchovy - Vysoká škola (bakalárske študijné programy)

Informácie o odbore

V prebiehajúcom školskom roku neponúka vybraný odbor: 7658R67 žiadna škola.

Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa v odbore učiteľstvo umelecko-výchovných a výchovných predmetov - učiteľstvo katechetiky

7658R68 učiteľstvo umelecko-výchovných a výchovných predmetov - učiteľstvo katechetiky - Vysoká škola (bakalárske študijné programy)

Informácie o odbore

V prebiehajúcom školskom roku neponúka vybraný odbor: 7658R68 žiadna škola.

Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa v odbore učiteľstvo umelecko-výchovných a výchovných predmetov - učiteľstvo pedagogiky hudobno-dramatického umenia

7658R82 učiteľstvo umelecko-výchovných a výchovných predmetov - učiteľstvo pedagogiky hudobno-dramatického umenia - Vysoká škola (bakalárske študijné programy)

Informácie o odbore

V prebiehajúcom školskom roku neponúka vybraný odbor: 7658R82 žiadna škola.

Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa v odbore učiteľstvo umelecko-výchovných a výchovných predmetov - pedagogika hudobného umenia

7658R83 učiteľstvo umelecko-výchovných a výchovných predmetov - pedagogika hudobného umenia - Vysoká škola (bakalárske študijné programy)

Informácie o odbore

V prebiehajúcom školskom roku neponúka vybraný odbor: 7658R83 žiadna škola.

Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa v odbore učiteľstvo umelecko-výchovných a výchovných predmetov - učiteľstvo výtvarnej výchovy

7658R87 učiteľstvo umelecko-výchovných a výchovných predmetov - učiteľstvo výtvarnej výchovy - Vysoká škola (bakalárske študijné programy)

Informácie o odbore

V prebiehajúcom školskom roku neponúka vybraný odbor: 7658R87 žiadna škola.

Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa v odbore učiteľstvo umelecko-výchovných a výchovných predmetov - učiteľstvo telesnej výchovy

7658R89 učiteľstvo umelecko-výchovných a výchovných predmetov - učiteľstvo telesnej výchovy - Vysoká škola (bakalárske študijné programy)

Informácie o odbore

V prebiehajúcom školskom roku neponúka vybraný odbor: 7658R89 žiadna škola.

Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa v odbore učiteľstvo umelecko-výchovných a výchovných predmetov - učiteľstvo hudobného umenia a školské hudobné súbory

7658R91 učiteľstvo umelecko-výchovných a výchovných predmetov - učiteľstvo hudobného umenia a školské hudobné súbory - Vysoká škola (bakalárske študijné programy)

Informácie o odbore

V prebiehajúcom školskom roku neponúka vybraný odbor: 7658R91 žiadna škola.

Úplné stredné odborné vzdelanie v odbore sociálno-výchovný pracovník

7661N00 sociálno-výchovný pracovník - Pomaturitné kvalifikačné štúdium a pomaturitné inovačné štúdium, pomaturitné zdokonaľovacie štúdium

Informácie o odbore

V prebiehajúcom školskom roku neponúka vybraný odbor: 7661N00 žiadna škola.

Úplné stredné odborné vzdelanie v odbore animátor voľného času

7662N00 animátor voľného času - Pomaturitné kvalifikačné štúdium a pomaturitné inovačné štúdium, pomaturitné zdokonaľovacie štúdium

Informácie o odbore

V prebiehajúcom školskom roku neponúka vybraný odbor: 7662N00 žiadna škola.

Úplné stredné odborné vzdelanie v odbore pedagogické lýceum

7669600 pedagogické lýceum - Stredná odborná škola (ukončená maturitou)

Odbor bol zrušený

Vybraný odbor: 7669600 už bol zrušený.

Úplné stredné odborné vzdelanie v odbore pedagogický asistent

7670N00 pedagogický asistent - Pomaturitné kvalifikačné štúdium a pomaturitné inovačné štúdium, pomaturitné zdokonaľovacie štúdium

Informácie o odbore

V prebiehajúcom školskom roku neponúka vybraný odbor: 7670N00 žiadna škola.

Načítať ďalšie odbory...
Detailné a upresňujúce informácie o kvalifikačných predpokladoch a osobitných kvalifikačných požiadavkách pre toto zamestnanie nájdete tu.

Alternatívne vzdelávacie cesty

Alternatívne vzdelávacie cesty neboli definované.

Odporúčané kurzy

Zamestnaniu neboli priradené žiadne kurzy. Úplný zoznam kurzov nájdete na stránke databazakurzov.sk. Aktuálnu databázu akreditovaných vzdelávacích programov nájdete na stránke Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky.

Právny predpis

Výkon tohto zamestnania je regulovaný nasledovnými právnymi predpismi:

Odborná prax

Výkon tohto zamestnania nevyžaduje odbornú prax.
2 Osobnostné predpoklady
Názov
Úroveň
Trpezlivosť
nadpriemerná

Nadpriemerná úroveň trpezlivosti umožňuje nadpriemernú vytrvalosť pri dosahovaní cieľov.

Vnútorná stabilita
nadpriemerná

Nadpriemerná úroveň vnútornej stability umožňuje zvládať veľmi náročné situácie a silnú záťaž.

Spoľahlivosť
nadpriemerná

Nadpriemerná úroveň spoľahlivosti umožňuje nadpriemerne plniť záväzky, dodržiavať stanovené termíny a normy.

Pamäť
nadpriemerná

Nadpriemerná pamäť umožňuje uchovávať informácie na dlhší čas ako je bežné.

Sebaovládanie
nadpriemerná

Nadpriemerná úroveň sebaovládania umožňuje zachovať si pokojný prejav aj v kritických a vyhrotených situáciách.

Ochota pomáhať (zmysel pre spolupatričnosť)
nadpriemerná

Nadpriemerná úroveň ochoty pomáhať umožňuje byť pre iných oporou v akejkoľvek situácii.

Sebaistota
bežná

Bežná úroveň sebaistoty umožňuje spoľahnúť sa na vlastné silné stránky v každodenných situáciách a tiež pri neúspechu.

Pozornosť
bežná

Bežná úroveň pozornosti umožňuje dostatočne sa sústrediť na vykonávanú činnosť.

Praktické myslenie
bežná

Bežná úroveň praktického myslenia umožňuje využiť teoretické vedomosti v každodennej praxi.

Precíznosť (presnosť)
bežná

Bežná úroveň precíznosti umožňuje venovať pozornosť detailom v primeranej miere.

Komunikatívnosť
bežná

Bežná úroveň komunikatívnosti umožňuje udržiavať získané a nadväzované nové kontakty.

Iniciatívnosť
bežná

Bežná úroveň iniciatívnosti umožňuje aktívne sa zapájať do pracovných činností.

Osobnostný typ

Sociálny typ
Opis
Sociálny typ

Pre ľudí tohto osobnostného typu je dominantným rysom nielen extroverzia, ale aj vysoká komunikatívnosť spojená so sociálnymi aktivitami zameranými na starostlivosť, pomoc a podporu ostatných ľudí. Jednotlivci so sociálnou orientáciou veľmi radi spolupracujú s ostatnými ľuďmi na skupinových aktivitách a cieľoch, ktoré sú zamerané na pomoc, liečbu, poradenstvo alebo vzdelávanie dospelých osôb, rovnako ako aj malých detí. Vyhľadávajú pracovné prostredie, ktoré by im umožňovalo pracovať v tíme podobne orientovaných osôb. Samých seba hodnotia ako chápajúcich, prospešných a sociálne ústretových jedincov.

OSOBNOSTNÁ CHARAKTERISTIKA: jednotlivci s touto osobnostnou orientáciou sú skôr spoločenskí, družní, ochotní k spolupráci, priateľskí, ušľachtilí, prospešní, prezieraví, láskaví, presvedčiví, zodpovední, taktní a ohľaduplní so sklonom k idealizmu a altruizmu (nezištný spôsob zmýšľania a konania v prospech iných).

TYPICKÉ ZAMESTNANIA: učitelia, poradcovia, sociálni pracovníci, kurátori, zdravotné a rehabilitačné sestry, personalisti, čašníci, psychológovia, kňazi a pod.

HOBBY: dobrovoľníctvo vo vybraných združeniach a organizáciách, písanie listov, pomáhanie druhým, starostlivosť o deti, náboženské aktivity, navštevovanie športových podujatí, hranie tímových športov a pod.

3 Zdravotné obmedzenia

Choroby vylučujúce výkon zamestnania

Prognosticky závažné poruchy reči
slovník
Prognosticky závažné poruchy reči

Ide o poruchy ako zajakávanie sa, ale aj závažnejšie poruchy, napr. afázia, t.j. neschopnosť vyjadriť myšlienky (expresívna) alebo aj rozumieť (percepčná), ktoré môžu znamenať značné obmedzenia vo výbere zamestnania (napr. tlmočník, hovorca). Môže ísť aj o prognosticky závažné poruchy reči, ako napr. príznak po mozgovocievnych príhodách.

Individuálny prístup pri posudzovaní zdravotnej spôsobilosti postihnutého zamestnania si vyžaduje úzku spoluprácu s psychiatrom, foniatrom a zamestnávateľom, aby sa predišlo zhoršeniu choroby alebo ohrozeniu postihnutého, resp. jeho okolia významným znížením komunikačných schopností.

Podľa Medzinárodnej klasifikácie chorôb (MKCH – 10) sem môžeme zaradiť napr. choroby:
F80; F98; I60-I67; R47; R49.

Medzinárodnú klasifikáciu chorôb (MKCH – 10) si môžete pozrieť tu.

Závažné duševné poruchy, ťažké poruchy správania
slovník
Závažné duševné poruchy, ťažké poruchy správania

Mnohé ochorenia psychiky znemožňujú vykonávať niektoré zamestnania,, a to napr.: schizofrénia (rozdvojenie osobnosti); ťažké depresie alebo bipolárna schizoafektívna porucha (striedanie mánie a depresie); poruchy osobnosti (napr. hysterická porucha) a pod. Niektoré vedú k úplnej invalidite a zaradenie do práce je možné len v tzv. „chránenej dielni“ (zväčša manuálne práce),iné len obmedzujú výber povolania, napr. letec alebo kriminalista, (t.j. povolania, ktoré vyžadujú absolvovanie psychotestov).

Individuálny prístup si vyžaduje úzku spoluprácu s psychiatrom a zamestnávateľom, aby sa predišlo zhoršeniu choroby alebo ohrozeniu postihnutého, resp. jeho okolia.

Podľa Medzinárodnej klasifikácie chorôb (MKCH – 10) sem môžeme zaradiť napr. choroby:
F00; F02; F04; F06; F20; F22; F33; F72; F73.

Medzinárodnú klasifikáciu chorôb (MKCH – 10) si môžete pozrieť tu.

Choroby obmedzujúce výkon zamestnania

Duševné poruchy
slovník
Duševné poruchy

Ide o poruchy psychických funkcií (myslenia, citového prežívania, správania), ktoré zahŕňajú rôzne duševné choroby, ako napr.: psychózy – schizofrénia (tzv. rozdvojenie osobnosti); poruchy nálady (depresia, maniodepresívna psychóza); mentálne poruchy (mentálna retardácia, demencia); Alzheimerova choroba; poruchy osobnosti (psychopatie, neurotické a stresové poruchy a pod.).

V závislosti od typu a závažnosti ochorenia (posúdeného psychiatrom) môžu viesťk čiastočnému alebo úplnému obmedzeniu pracovnej schopnosti, zaradeniu do práce v tzv. „chránenej dielni“, znemožneniu vykonávať niektoré povolania až k úplnej invalidite. Nevhodné sú napr. práce spojené s duševnou záťažou alebo vyššou zodpovednosťou, prípadne práce so zvýšenou možnosťou ohrozenia seba a okolia.

Individuálny prístup si vyžaduje úzku spoluprácu posudzujúceho lekára s psychiatrom a zamestnávateľom, aby sa predišlo zhoršeniu choroby alebo ohrozeniu postihnutého, resp. jeho okolia prejavmi choroby.

Podľa Medzinárodnej klasifikácie chorôb (MKCH – 10) sem môžeme zaradiť napr. choroby:
F32; F34; F41; F42; F48; F62; F63; F68; F70-F71; F79; F90; G09; R41; R45.

Medzinárodnú klasifikáciu chorôb (MKCH – 10) si môžete pozrieť tu.

Poruchy správania
slovník
Poruchy správania

Zahŕňajú napr. agresívne, asociálne a vzdorovité správanie trvalého charakteru, často združeného s nepriaznivým psychosociálnym prostredím a neuspokojivými vzťahmi v rodine. Prejavujú sa napr.: izolovanosťou; prejavmi nepriateľstva voči okoliu alebo naopak vyhľadávaním autorít a skupín s disociálnou a delikventnou činnosťou. Môžu obmedzovať výber povolania, hlavne povolania vyžadujúceho absolvovanie psychotestov.

Individuálny prístup si vyžaduje úzku spoluprácu posudzujúceho lekára s psychiatrom a zamestnávateľom, aby sa predišlo zhoršeniu choroby alebo ohrozeniu postihnutého, resp. jeho okolia.

Podľa Medzinárodnej klasifikácie chorôb (MKCH – 10) sem môžeme zaradiť napr. choroby:
F07; F09; F10-F19; F20; F32; F40-F48; F50-F59; F91; F99; R46.

Medzinárodnú klasifikáciu chorôb (MKCH – 10) si môžete pozrieť tu.

Závažné psychosomatické choroby
slovník
Závažné psychosomatické choroby

Sú v užšom zmysle slova choroby, pri ktorých sú ťažkosti a funkčné zmeny telových orgánov podmienené psychickým stavom. Môžu sa vyskytovať ako prejavy v oblasti obehovej sústavy (búšenie srdca; pichavé bolesti na srdci; pocit nedostatku vzduchu) a tráviacej sústavy (pocit plnosti žalúdka; kŕčovité bolesti brucha; pocit na vracanie; hnačky alebo zápcha). Tieto ochorenia môžu obmedzovať schopnosť práce v zamestnaniach s výrazným psychickým stresom.

Individuálny prístup pri posudzovaní zdravotnej spôsobilosti zamestnanca si vyžaduje úzku spoluprácu s psychiatrom a zamestnávateľom, aby sa predišlo zhoršeniu choroby alebo ohrozeniu chorého, resp. jeho okolia.

Podľa Medzinárodnej klasifikácie chorôb (MKCH – 10) sem môžeme zaradiť napr. chorobu:
F45.

Medzinárodnú klasifikáciu chorôb (MKCH – 10) si môžete pozrieť tu.

Poruchy sluchu
slovník
Poruchy sluchu

V závislosti od stupňa poškodenia stredného alebo vnútorného ucha sa zhoršujú komunikačné schopnosti. Podľa závažnosti poruchy rozlišujeme ľahkú, stredne ťažkú a ťažkú poruchu sluchu (až praktickú hluchotu).

Pre ľudí s týmto ochorenímnie sú vhodné práce vyžadujúce dobrý príjem rečových informácií, varovných signálov, práce v hlučnom prostredí (môžu zhoršovať už prebiehajúce ochorenie).

Vhodnosť pracovného zaradenia osôb s poruchou sluchu (i pri používaní načúvacích prístrojov) by mal posúdiť špecialista v odbore ORL alebo klinického pracovného lekárstva.

Podľa Medzinárodnej klasifikácie chorôb (MKCH – 10) sem môžeme zaradiť napr. choroby:
H65-H69; H72-H75; H80; H81; H83; R44.

Medzinárodnú klasifikáciu chorôb (MKCH – 10) si môžete pozrieť tu.

Poruchy zraku
slovník
Poruchy zraku

Patria sem vrodené alebo získané choroby (napr. poškodenie sietnice pri cukrovke; niektoré formy zeleného zákalu; úrazy očí a pod.), ktoré vedú k poruche zraku až k slepote. Závažné refrakčné chyby (krátkozrakosť, ďalekozrakosť) vyžadujúce trvalú korekciu okuliarmi; poruchy priestorového videnia; poruchy farbocitu; šeroslepota a pod. môžu viesť v závislosti od závažnosti k obmedzeniu pracovnej schopnosti, hlavne pri zamestnaniach vyžadujúcich dobrú zrakovú ostrosť a priestorové videnie. Niektoré zamestnania sú nevhodné, pretože môžu urýchliť zhoršovanie ochorenia.

Vhodnosť pracovného zaradenia posúdi vyšetrujúci lekár vykonávajúci preventívnu prehliadku zamestnanca s prihliadnutím na konkrétnu expozíciu (vystavenie) zamestnanca škodlivým faktorom pri práci, resp. nárokom práce na funkciu zraku.

Podľa Medzinárodnej klasifikácie chorôb (MKCH – 10) sem môžeme zaradiť napr. choroby:
H00-H06; H10; H16-H18; H25-H28; H30-H35; H40; H42; H52; H53; H54; R44.

Medzinárodnú klasifikáciu chorôb (MKCH – 10) si môžete pozrieť tu.

Poznámka: Presné posúdenie zdravotného stavu s následným odporučením alebo neodporučením výkonu tohto zamestnania je možné iba po konzultácii s lekárom.
4 Mzdy v regiónoch
Údaje o hrubých mesačných mzdách za 2. štvrťrok 2022 sú zo zdrojov MPSVR SR - štvrťročný výkaz o cene práce ISCP (MPSVR SR) 1-04. Informácie o mzdách sú uvedené, iba ak sú vypočítané aspoň za päťdesiatich zamestnancov pracujúcich v aspoň piatich organizáciách. „Medián“ je hodnota mzdy rozdeľujúca zamestnancov na dve polovice. 50 % zamestnancov poberá mzdu nižšiu ako je hodnota mediánu a naopak. „Mzda od“ je hodnota prvého kvartilu (Q1) miezd. 25 % zamestnancov poberá mzdu nižšiu ako je táto hodnota. Zvyšných 75 % zamestnancov poberá mzdu vyššiu. „Mzda do“ je hodnota tretieho kvartilu (Q3) miezd. 75 % zamestnancov poberá mzdu nižšiu ako je táto hodnota. Zvyšných 25 % zamestnancov poberá mzdu vyššiu.
Bratislavský kraj
Mzda od: 881 €
Medián: 946 €
Mzda do: 1032 €
Trnavský kraj
Mzda od: 829 €
Medián: 902 €
Mzda do: 976 €
Trenčiansky kraj
Mzda od: 883 €
Medián: 932 €
Mzda do: 1001 €
Nitriansky kraj
Mzda od: 865 €
Medián: 917 €
Mzda do: 967 €
Žilinský kraj
Mzda od: 895 €
Medián: 936 €
Mzda do: 996 €
Banskobystrický kraj
Mzda od: 855 €
Medián: 918 €
Mzda do: 981 €
Prešovský kraj
Mzda od: 880 €
Medián: 932 €
Mzda do: 1033 €
Košický kraj
Mzda od: 867 €
Medián: 923 €
Mzda do: 994 €
Slovenská republika
Mzda od: 873 €
Medián: 925 €
Mzda do: 997 €
5 Doplňujúce informácie

Príklady práce

Spolupráca s pedagógmi (učiteľ, vychovávateľ, majster a pod.) pri odbornej výchove detí/žiakov.
Spolupráca pri výučbe detí/žiakov podľa stanovených osnov a pokynov (príprava učebných pomôcok).
Individuálna práca s deťmi/žiakmi (rozvoj individuálnych schopností a zručností detí a žiakov, na pozitívnu sociálnu interakciu v škole a v školskom zariadení a v komunite).
Vytváranie podmienok na prekonávanie počiatočných jazykových a sociálnych bariér a na uľahčenie adaptácie rómskeho žiaka na nové učebné prostredie.
Organizácia výchovno-vzdelávacích aktivít (speváckych, hudobných, tanečných, výtvarných, dramatických a pod.) pre deti/žiakov, vrátane detí/žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami začlenených do systému štandardného vzdelávania.
Organizácia voľno časových aktivít a stretnutí s rodičmi.
Podieľanie sa na príprave komunitných projektov.
Návštevy rodín a komunity.
Vedenie administratívy spojenej s evidenciou pedagogickej činnosti a výsledkov detí a žiakov.

Pracovné podmienky

Názov
Úroveň
Psychická pracovná záťaž
významná

Práca, ktorá predstavuje zvýšenú psychickú záťaž a je zaradená medzi rizikové (napr. pedagóg, pracovník v detskom domove, v ústave sociálnej starostlivosti, na psychiatrii a onkológii, letecký dispečer a i.).


(3. kategória prác)
Záťaž malých svalových skupín alebo jemnej motoriky
čiastočná

Práca vykonávaná najmä malými svalovými skupinami, pri ktorej nie sú prekročené prípustné hodnoty.

Zraková záťaž
čiastočná

Zvýšené nároky na zrak.

Práca v uzavretom alebo polouzavretom priestore
-

Pri výkone práce je potrebné počítať aj s ďalšími podmienkami.

Práca vo voľnom priestore
-

Pri výkone práce je potrebné počítať aj s ďalšími podmienkami.

Podrobnosti o faktoroch práce a pracovného prostredia podľa zaradenia prác do kategórií si môžete pozrieť tu.

Charakter práce

Charakter činností
Špecializované, tvorivé a vývojové práce
Vedenie podriadených pracovníkov
Bez vedenia
Zodpovednosť za výsledky a hodnoty
Nízka zodpovednosť, prípadné straty sú malé alebo ľahko odstrániteľné (nahraditeľné)

Ďalšie informácie

Podľa zákona č. 317/2009 Z.z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov predpoklady na výkon pedagogickej činnosti a na výkon odbornej činnosti sú:
a) kvalifikačné predpoklady, ak tento zákon neustanovuje inak (kvalifikačné predpoklady a osobitné kvalifikačné požiadavky pre jednotlivé kategórie pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov ustanovuje vyhláška Ministerstva školstva Slovenskej republiky č. 437/2009 Z.z.),
b) bezúhonnosť,
c) zdravotná spôsobilosť,
d) ovládanie štátneho jazyka, ak tento zákon neustanovuje inak,
e) poverenie podľa vnútorných predpisov príslušnej registrovanej cirkvi alebo príslušnej náboženskej spoločnosti na vyučovanie predmetu náboženstvo alebo predmetu náboženská výchova. Pedagogický asistent uľahčuje adaptáciu dieťaťa zo sociálne znevýhodneného prostredia na učebné prostredie a pomáha pri prekonávaní počiatočných jazykových, kultúrnych, sociálnych a ďalších bariér. Spoluorganizuje činnosť dieťaťa alebo žiaka počas výchovno-vzdelávacieho procesu v súlade s pokynmi učiteľa, vychovávateľa, majstra odbornej výchovy. Vykonáva pedagogický dozor počas neprítomnosti učiteľa, počas prestávok. Sprevádza žiakov mimo triedy. Pomáha pri príprave učebných pomôcok. Priamo vedie alebo napomáha pri realizácii voľnočasových aktivít. Organizuje stretnutia s rodičmi, komunikuje s rodičmi, spoznáva rodinné prostredie, sociálne pomery a zdravotný stav dieťaťa alebo žiaka. Navštevuje rodiny a komunity. Zúčastňuje sa vzdelávania určeného pre pedagogických asistentov organizovaných školami alebo inými inštitúciami akreditovanými na túto činnosť.
6 Klasifikácie
ISCO-08
2359 Pedagogickí a odborní pracovníci vo výchove a vzdelávaní inde neuvedení
SK ISCO-08
2359001 Pedagogický asistent
ESCO
pedagogický asistent/pedagogická asistentka

pedagogický asistent/pedagogická asistentka

Sekcia SK NACE Rev. 2
P Vzdelávanie

Táto sekcia zahŕňa vzdelávanie na akejkoľvek úrovni alebo v akejkoľvek profesii. Vzdelávanie môže byť poskytnuté ústnou alebo písomnou formou, prostredníctvom rádia, televízie, internetu alebo formou korešpondencie. Zahŕňa vzdelávanie poskytované rôznymi inštitúciami v bežnom školskom systéme na jeho rôznych úrovniach ako aj vzdelávanie dospelých, programy na rozvoj gramotnosti atď. Sú tu tiež zahrnuté vojenské školy a akadémie, väzenské školy na ich príslušných úrovniach. Táto sekcia obsahuje verejné aj súkromné vzdelávanie. Pre každú úroveň vzdelávania zahŕňa aj špeciálne vzdelávanie telesne alebo duševne postihnutých žiakov. Rozdelenie kategórií v tejto sekcii je založené na úrovni vzdelávania ponúkaného tak ako je to určené úrovňami ISCED 1997. Činnosti vzdelávacích inštitúcií, ktoré poskytujú kurzy na úrovni 0 ISCED, sú klasifikované v 85.10, na úrovni 1 ISCED sú v 85.20, úrovne 2 - 3 ISCED sú v skupine 85.3, úroveň 4 ISCED je v 85.41 a úrovne 5 - 6 ISCED sú v 85.42. Táto sekcia tiež zahŕňa kurzy spojené najmä so športovými a rekreačnými činnosťami ako napr. tenis a golf a podporné činnosti pre vzdelávanie.

Divízia SK NACE Rev. 2
85 Vzdelávanie

Opisná informácia divízie nie je k dispozícii.

Európsky kvalifikačný rámec
Úroveň 4
ISCED
354

Úplné stredné odborné vzdelanie dosiahnuté absolvovaním vzdelávacích programov ukončených maturitou

pracujem
pracujem Prebieha vyhľadávanie, prosím, čakajte...
ISTP

Prebieha vyhľadávanie, prosím, čakajte...

Pomocník

Máte otázky?
Vitajte v ISTP

Váš Internetový Sprievodca Trhom Práce

Prosím, upravte registračné údaje.

Chcem pracovať

Potvrdenie

Vykonať požadovanú akciu?

Áno Nie