Poslať priateľovi

Samospráva

Sestra samosprávneho kraja

Sestra samosprávneho kraja zabezpečuje komplexnú agendu na úseku ošetrovateľskej starostlivosti a pôrodnej asistencie v samosprávnom kraji.

Požadovaný stupeň vzdelania

  • Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa

    Bakalársky študijný program ako študijný program prvého stupňa sa zameriava na získanie teoretických poznatkov a praktických poznatkov založených na súčasnom stave vedy alebo umenia a na zvládnutie ich použitia pri výkone povolania alebo pri pokračovaní v nadväzujúcom vysokoškolskom štúdiu. Absolventi bakalárskeho študijného programu získavajú vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa.

Užitočné odkazy

1 Kvalifikácia

Školy

Optimálne školské vzdelanie

Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa v odbore ošetrovateľstvo

5602R00 ošetrovateľstvo - Vysoká škola (bakalárske študijné programy)

Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v odbore ošetrovateľstvo

5602T00 ošetrovateľstvo - Vysoká škola (vzdelanie pokračujúce po dosiahnutí bakalárskeho vzdelania absolvovaním magisterských, inžinierskych a doktorských študijných programov)

Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v odbore verejné zdravotníctvo-administrácia vo verejnom zdravotníct.

5607T05 verejné zdravotníctvo-administrácia vo verejnom zdravotníct. - Vysoká škola (vzdelanie pokračujúce po dosiahnutí bakalárskeho vzdelania absolvovaním magisterských, inžinierskych a doktorských študijných programov)

Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v odbore verejné zdravotníctvo-administrácia vo verejnom zdravotníct.

5607T05 verejné zdravotníctvo-administrácia vo verejnom zdravotníct. - Vysoká škola (vzdelanie pokračujúce po dosiahnutí bakalárskeho vzdelania absolvovaním magisterských, inžinierskych a doktorských študijných programov)

Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v odbore verejné zdravotníctvo-administrácia vo verejnom zdravotníct.

5607T05 verejné zdravotníctvo-administrácia vo verejnom zdravotníct. - Vysoká škola (vzdelanie pokračujúce po dosiahnutí bakalárskeho vzdelania absolvovaním magisterských, inžinierskych a doktorských študijných programov)

Úplné stredné odborné vzdelanie v odbore všeobecná sestra

5301600 všeobecná sestra - Stredná odborná škola (ukončená maturitou)

Odbor bol zrušený

Vybraný odbor: 5301600 už bol zrušený.

Úplné stredné odborné vzdelanie v odbore všeobecná sestra

5301M00 všeobecná sestra - Stredná odborná škola (vzdelávací program ukončený maturitou)

Informácie o odbore

V prebiehajúcom školskom roku neponúka vybraný odbor: 5301M00 žiadna škola.

Úplné stredné odborné vzdelanie v odbore ženská sestra

5303600 ženská sestra - Stredná odborná škola (ukončená maturitou)

Odbor bol zrušený

Vybraný odbor: 5303600 už bol zrušený.

Úplné stredné odborné vzdelanie v odbore ženská sestra

5303M00 ženská sestra - Stredná odborná škola (vzdelávací program ukončený maturitou)

Informácie o odbore

V prebiehajúcom školskom roku neponúka vybraný odbor: 5303M00 žiadna škola.

Vyššie odborné vzdelanie v odbore diplomovaná všeobecná sestra

5325700 diplomovaná všeobecná sestra - Vyššie odborné vzdelanie (ukončené absolutóriom; absolventský diplom)

Odbor bol zrušený

Vybraný odbor: 5325700 už bol zrušený.

Vyššie odborné vzdelanie v odbore diplomovaná všeobecná sestra

5325Q00 diplomovaná všeobecná sestra - Vzdelávací program vyšších odborných škôl, konzervatórií a tanečných konzervatórií; pomaturitné štúdium špecializačné (absolventský diplom)

Informácie o odbore

V prebiehajúcom školskom roku neponúka vybraný odbor: 5325Q00 žiadna škola.

Úplné stredné odborné vzdelanie v skupine odborov Zdravotnícke odbory vzdelávania na stredných zdravotníckych školách

5399699 skupina odborov Zdravotnícke odbory vzdelávania na stredných zdravotníckych školách - Stredná odborná škola (ukončená maturitou)

Odbor bol zrušený

Vybraný odbor: 5399699 už bol zrušený.

Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa v odbore ošetrovateľstvo /Bc/

5602700 ošetrovateľstvo /Bc/ - Vysoká škola (bakalárske študijné programy)

Odbor bol zrušený

Vybraný odbor: 5602700 už bol zrušený.

Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v odbore ošetrovateľstvo

5602800 ošetrovateľstvo - Vysoká škola (magisterské, inžinierske a doktorské študijné programy)

Odbor bol zrušený

Vybraný odbor: 5602800 už bol zrušený.

Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v odbore ošetrovateľstvo

5602U00 ošetrovateľstvo - Vysoká škola (vzdelanie dosiahnuté s vykonaním rigoróznej skúšky)

Informácie o odbore

V prebiehajúcom školskom roku neponúka vybraný odbor: 5602U00 žiadna škola.

Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v odbore verejné zdravotníctvo-administrácia vo verejnom zdravotníct.

5607805 verejné zdravotníctvo-administrácia vo verejnom zdravotníct. - Vysoká škola (magisterské, inžinierske a doktorské študijné programy)

Odbor bol zrušený

Vybraný odbor: 5607805 už bol zrušený.

Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v odbore verejné zdravotníctvo-administrácia vo verejnom zdravotníct.

5607805 verejné zdravotníctvo-administrácia vo verejnom zdravotníct. - Vysoká škola (magisterské, inžinierske a doktorské študijné programy)

Odbor bol zrušený

Vybraný odbor: 5607805 už bol zrušený.

Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v odbore verejné zdravotníctvo-administrácia vo verejnom zdravotníct.

5607805 verejné zdravotníctvo-administrácia vo verejnom zdravotníct. - Vysoká škola (magisterské, inžinierske a doktorské študijné programy)

Odbor bol zrušený

Vybraný odbor: 5607805 už bol zrušený.

Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v odbore verejná ekonomika a správa-ekonomika a manažm. zdravotníctva

6263802 verejná ekonomika a správa-ekonomika a manažm. zdravotníctva - Vysoká škola (magisterské, inžinierske a doktorské študijné programy)

Odbor bol zrušený

Vybraný odbor: 6263802 už bol zrušený.

Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v odbore verejná ekonomika a správa - ekonomika a manažment zdravotníctva

6263T02 verejná ekonomika a správa - ekonomika a manažment zdravotníctva - Vysoká škola (vzdelanie pokračujúce po dosiahnutí bakalárskeho vzdelania absolvovaním magisterských, inžinierskych a doktorských študijných programov)

Informácie o odbore

V prebiehajúcom školskom roku neponúka vybraný odbor: 6263T02 žiadna škola.

Načítať ďalšie odbory...

Alternatívne vzdelávacie cesty

Vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa v odbore sociálne lekárstvo (aj pre sociálne vedy)

5144900 sociálne lekárstvo (aj pre sociálne vedy) - Vysoká škola (doktorandské študijné programy, postgraduálne štúdium a vedecká výchova)

Odbor bol zrušený

Vybraný odbor: 5144900 už bol zrušený.

Vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa v odbore sociálne lekárstvo

5144V00 sociálne lekárstvo - Vysoká škola (doktorandské študijné programy, postgraduálne štúdium a vedecká výchova)

Informácie o odbore

V prebiehajúcom školskom roku neponúka vybraný odbor: 5144V00 žiadna škola.

Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v odbore verejná ekonomika a služby

6252800 verejná ekonomika a služby - Vysoká škola (magisterské, inžinierske a doktorské študijné programy)

Odbor bol zrušený

Vybraný odbor: 6252800 už bol zrušený.

Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v odbore verejná ekonomika a služby

6252T00 verejná ekonomika a služby - Vysoká škola (vzdelanie pokračujúce po dosiahnutí bakalárskeho vzdelania absolvovaním magisterských, inžinierskych a doktorských študijných programov)

Informácie o odbore

V prebiehajúcom školskom roku neponúka vybraný odbor: 6252T00 žiadna škola.

Odporúčané kurzy

Zamestnaniu neboli priradené žiadne kurzy. Úplný zoznam kurzov nájdete na stránke databazakurzov.sk. Aktuálnu databázu akreditovaných vzdelávacích programov nájdete na stránke Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky.

Právny predpis

Výkon tohto zamestnania je regulovaný nasledovným právnym predpisom:

Odborná prax

Výkon tohto zamestnania vyžaduje právnymi predpismi stanovenú odbornú prax:

aspoň 3 roky
Absolvovanie odbornej zdravotníckej praxe podľa nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 296/2010 Z.z. o odbornej spôsobilosti na výkon zdravotníckeho povolania, spôsobe ďalšieho vzdelávania zdravotníckych pracovníkov, sústave špecializačných odborov a sústave certifikovaných pracovných činností v znení neskorších predpisov (§ 12 ods. 4 písm. d).
2 Osobnostné predpoklady
Názov
Úroveň
Cieľavedomosť
nadpriemerná

Nadpriemerná úroveň cieľavedomosti umožňuje uplatniť silnú vnútornú motiváciu na neustále napredovanie.

Pamäť
nadpriemerná

Nadpriemerná pamäť umožňuje uchovávať informácie na dlhší čas ako je bežné.

Pozornosť
nadpriemerná

Nadpriemerná úroveň zamerania pozornosti umožňuje dlhodobo sa sústrediť na vykonávanú činnosť.

Precíznosť (presnosť)
nadpriemerná

Nadpriemerná úroveň precíznosti umožňuje dlhodobo sa sústrediť na detaily a presnosť.

Predstavivosť
nadpriemerná

Nadpriemerná predstavivosť a fantázia umožňujú vybaviť si v mysli potrebné objekty a javy jasnejšie, konkrétnejšie a na dlhšiu dobu, než je bežné.

Sebaistota
nadpriemerná

Nadpriemerná úroveň sebaistoty umožňuje sebavedomo vystupovať a jednať bez pochybností o vlastných silných stránkach.

Sebaovládanie
nadpriemerná

Nadpriemerná úroveň sebaovládania umožňuje zachovať si pokojný prejav aj v kritických a vyhrotených situáciách.

Spoľahlivosť
nadpriemerná

Nadpriemerná úroveň spoľahlivosti umožňuje nadpriemerne plniť záväzky, dodržiavať stanovené termíny a normy.

Ochota pomáhať (zmysel pre spolupatričnosť)
bežná

Bežná úroveň ochoty pomáhať umožňuje podporiť iných a podať im pomocnú ruku.

Praktické myslenie
bežná

Bežná úroveň praktického myslenia umožňuje využiť teoretické vedomosti v každodennej praxi.

Osobnostný typ

Administratívny typ
Opis
Administratívny typ

Jedinci tohto osobnostného typu sa najlepšie cítia v jasne štruktúrovanom sociálnom prostredí, kde sú mimoriadne úspešní práve pre svoju vysokú zodpovednosť, presnosť pri práci s dátami, číslami a rôznymi informáciami, kde sa kladie dôraz na detailnosť. Nechýbajú im organizačné schopnosti, ktoré sú však schopní využiť skôr v pracovnom prostredí s jasne stanovenými úlohami, pracovnými postupmi a povinnosťami. Samých seba vnímajú ako zodpovedných a vysoko výkonných pracovníkov, ovládajúcich pomerne široké spektrum administratívno-technických a organizačných zručností, ktoré ich predurčujú k veľmi úspešnému uplatneniu v mnohých pracovných tímoch.

OSOBNOSTNÁ CHARAKTERISTIKA: jednotlivci s touto osobnostnou orientáciou sú skôr zásadoví, svedomití, efektívni, vytrvalí, menej spoločenskí, so sklonom k vysokej starostlivosti, názorovo sú však konformní (prispôsobiví) s tendenciou k praktickosti.

TYPICKÉ ZAMESTNANIA: sekretárky, pisárky, bankoví úradníci, mzdoví účtovníci, archivári, matrikári, bezpečnostní technici, pokladníci, referenti, štatistici a pod.

HOBBY: zbieranie memoárov, organizovanie domácnosti, obchodu, hranie počítačových hier alebo hracích kariet, zbieranie rôznych predmetov, zapisovanie členských alebo rodinných údajov, písanie rodinnej histórie, čítanie časopisov o domácnosti a pod.

3 Zdravotné obmedzenia

Choroby vylučujúce výkon zamestnania

Choroby vylučujúce výkon zamestnania neboli definované.

Choroby obmedzujúce výkon zamestnania

Poruchy zraku
slovník
Poruchy zraku

Patria sem vrodené alebo získané choroby (napr. poškodenie sietnice pri cukrovke; niektoré formy zeleného zákalu; úrazy očí a pod.), ktoré vedú k poruche zraku až k slepote. Závažné refrakčné chyby (krátkozrakosť, ďalekozrakosť) vyžadujúce trvalú korekciu okuliarmi; poruchy priestorového videnia; poruchy farbocitu; šeroslepota a pod. môžu viesť v závislosti od závažnosti k obmedzeniu pracovnej schopnosti, hlavne pri zamestnaniach vyžadujúcich dobrú zrakovú ostrosť a priestorové videnie. Niektoré zamestnania sú nevhodné, pretože môžu urýchliť zhoršovanie ochorenia.

Vhodnosť pracovného zaradenia posúdi vyšetrujúci lekár vykonávajúci preventívnu prehliadku zamestnanca s prihliadnutím na konkrétnu expozíciu (vystavenie) zamestnanca škodlivým faktorom pri práci, resp. nárokom práce na funkciu zraku.

Podľa Medzinárodnej klasifikácie chorôb (MKCH – 10) sem môžeme zaradiť napr. choroby:
H00-H06; H10; H16-H18; H25-H28; H30-H35; H40; H42; H52; H53; H54; R44.

Medzinárodnú klasifikáciu chorôb (MKCH – 10) si môžete pozrieť tu.

Poznámka: Presné posúdenie zdravotného stavu s následným odporučením alebo neodporučením výkonu tohto zamestnania je možné iba po konzultácii s lekárom.
4 Doplňujúce informácie

Príklady práce

Kontrola zdravotnej dokumentácie sestier v ambulantných a ústavných zariadeniach v samosprávnom kraji.
Kontrola poskytovania zdravotnej ošetrovateľskej starostlivosti v zariadeniach sociálnych služieb a v domoch ošetrovateľskej starostlivosti, vrátane navrhovania opatrení na odstránenie zistených nedostatkov.
Kontrola uplatňovania štandardov ošetrovateľskej starostlivosti.
Vydávanie pokynov a metodických usmernení pre sestry v ošetrovateľskom procese.
Príprava podkladov k registrácii zdravotníckych pracovníkov (štátom regulované povolanie).
Príprava odborných seminárov v rámci odborného vzdelávania stredných a nižších zdravotníckych zamestnancov.
Organizácia odborných seminárov, konferencií a prezentácia na týchto podujatiach.
Rokovania so zdravotnými poisťovňami pri financovaní Agentúr domácej ošetrovateľskej starostlivosti (ADOS) a domov ošetrovateľskej starostlivosti. .
Spolupráca s Ministerstvom zdravotníctva Slovenskej republiky (MZ SR), stavovskými organizáciami a ďalšími inštitúciami pri príprave návrhov právnych predpisov, vypracovávanie stanovísk a pripomienok. .
Riešenie sťažností a podnetov občanov vo veci poskytovania ošetrovateľskej starostlivosti.
Vedenie registra hospicov a  agentúr domácej ošetrovateľskej starostlivosti (ADOS v samosprávnom kraji.
Vyhotovovanie záznamov a protokolov z vykonaného dohľadu a kontrol poskytovania ošetrovateľskej starostlivosti a pôrodnej asistencie.
Evidencie, analýzy a štatistické zisťovania pre príslušné inštitúcie.
Publikačná činnosť v oblasti ošetrovateľskej starostlivosti a pôrodnej asistencie.

Pracovné podmienky

Názov
Úroveň
Psychická pracovná záťaž
čiastočná

Práca, ktorá predstavuje zvýšenú psychickú záťaž, ale nie je zaradená medzi rizikové práce.

Zraková záťaž
čiastočná

Zvýšené nároky na zrak.

Práca v uzavretom alebo polouzavretom priestore
-

Pri výkone práce je potrebné počítať aj s ďalšími podmienkami.

Podrobnosti o faktoroch práce a pracovného prostredia podľa zaradenia prác do kategórií si môžete pozrieť tu.

Charakter práce

Charakter činností
Riadiace práce
Vedenie podriadených pracovníkov
Bez vedenia
Zodpovednosť za výsledky a hodnoty
Veľká zodpovednosť, prípadné straty môžu byť veľké alebo ťažko odstrániteľné (nahraditeľné)

Ďalšie informácie

1. Manažment v ošetrovateľstve je špecializačný odbor, ktorý pripravuje sestru na riadenie a kontrolu poskytovanej ošetrovateľskej starostlivosti v súlade s medziľudskými aspektmi, technickými aspektmi, hospodárnym a efektívnym využívaním prostriedkov. 
2. Špecializačné štúdium trvá jeden rok. 
3. Špecializačné štúdium nadväzuje na 
a) vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa v bakalárskom študijnom programe v študijnom odbore ošetrovateľstvo a trojročnú ošetrovateľskú prax alebo 
b) vyššie odborné vzdelanie v študijnom odbore diplomovaná všeobecná sestra a trojročnú ošetrovateľskú prax.

1. Zdravotnícky manažment a financovanie je špecializačný odbor, ktorý je zameraný na riadenie v oblasti poskytovania a financovania zdravotnej starostlivosti v rôznych typoch zdravotníckych organizácií a vo vybraných organizačných zložkách Ministerstva obrany Slovenskej republiky alebo na úradoch verejného zdravotníctva. 
2. Špecializačné štúdium trvá jeden rok. 
3. Špecializačné štúdium nadväzuje na vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v magisterskom študijnom programe v študijnom odbore ošetrovateľstvo.

1. Špecializačný odbor odborník na riadenie vo verejnom zdravotníctve Master of Public Health vychováva odborníkov pre riadenie vo verejnom zdravotníctve, schopných analyzovať zdravotný stav obyvateľstva a identifikovať príčinu chorôb v populácii, formulovať a koordinovať priority štátnej zdravotnej politiky a uplatňovať metódy prevencie; aplikovať v praxi získané manažérske vedomosti a zručnosti so špeciálnym zameraním na manažment zdravia, zdravotníckeho zariadenia a ekonomického zabezpečenia zdravotnej starostlivosti a verejného zdravotníctva; projektovať a riešiť úlohy vyplývajúce z programov ochrany zdravia, vrátane ochrany zdravia pred žiarením, podpory zdravia a výchovy k zdraviu, získavať pre tieto ciele verejnosť. 
2. Špecializačné štúdium trvá tri roky. 
3. Špecializačné štúdium nadväzuje na vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v študijných odboroch podľa osobitného predpisu (Príloha č. 1 k nariadeniu vlády Slovenskej republiky č. 296/2010 Z.z.).

1. Sociálne lekárstvo a organizácia zdravotníctva je špecializačný odbor, ktorý sa zaoberá zdravím populačných skupín spoločnosti a starostlivosťou o zdravie spoločnosti,šštuduje zdravotný stav populačných skupín ako aj zákonitosti vplyvu spoločenských, biologických a ostatných prírodných činiteľov na zdravie jednotlivcov a populačných skupín, skúma spôsoby dosiahnutia jeho ochrany a upevnenia. 
2. Špecializačné štúdium trvá dva roky. 
3. Špecializačné štúdium nadväzuje na vysokoškolské vzdelanie v magisterskom študijnom programe v študijnom odbore ošetrovateľstvo a najmenej jednoročnú prax v riadiacej funkcii v zdravotníctve.
5 Klasifikácie
ISCO-08
1342 Riadiaci pracovníci (manažéri) v oblasti zdravotnej starostlivosti
SK ISCO-08
1342003 Riadiaci zdravotnícky pracovník - sestra
ESCO
Pre dané zamestnanie nie je evidované vhodné povolanie v rámci klasifikácie ESCO.
Sekcia SK NACE Rev. 2
O Verejná správa a obrana, povinné sociálne zabezpečenie

Do tejto sekcie patria služby štátneho charakteru bežne vykonávané verejnou správou. Tieto činnosti zahrňujú uzákonenie a právny výklad zákonov a zabezpečenie ich dodržiavania ako aj správu programov, ktoré sú na nich založené, činnosti v oblasti legislatívy, daní, národnej obrany, verejného poriadku a bezpečnosti, imigračné služby, služby v oblasti zahraničných vecí a správy vládnych programov. Táto časť zahŕňa aj povinné činnosti v oblasti sociálneho zabezpečenia.

Právna alebo inštitucionálna forma sama o sebe nie je určujúcim faktorom, aby daná činnosť bola zaradená do tejto sekcie, určujúcim faktorom je skôr charakter činnosti popísaný v predchádzajúcom odstavci. To znamená, že činnosti uvedené na iných miestach v NACE nespadajú do tejto sekcie, aj keď ich vykonávajú subjekty verejnej správy. Napríklad správa vzdelávacieho systému (napr. nariadenia, kontroly, učebné osnovy) spadá do tejto sekcie, ale vyučovanie samotné nie (pozri sekcia P). Väzenské a vojenské nemocnice sú zaradené pod zdravotníctvo a sociálnu starostlivosť (pozri sekcia Q). Podobne aj niektoré činnosti popísané v tejto sekcii môžu byť vykonávané mimovládnymi jednotkami.

Divízia SK NACE Rev. 2
84 Verejná správa a obrana, povinné sociálne zabezpečenie

Opisná informácia divízie nie je k dispozícii.

Európsky kvalifikačný rámec
Úroveň 6
ISCED
767

Vysokoškolské vzdelanie 2. stupňa (magisterské, inžinierske a doktorské)

pracujem
pracujem Prebieha vyhľadávanie, prosím, čakajte...
ISTP

Prebieha vyhľadávanie, prosím, čakajte...

Pomocník

Máte otázky?
Vitajte v ISTP

Váš Internetový Sprievodca Trhom Práce

Prosím, upravte registračné údaje.

Chcem pracovať

Potvrdenie

Vykonať požadovanú akciu?

Áno Nie