Poslať priateľovi

Štátna správa

Odborný pracovník štátnej správy pre dopravu a pozemné komunikácie

Odborný pracovník štátnej správy pre cestnú dopravu a pozemné komunikácie plní úlohy štátnej správy na úseku cestnej dopravy a pozemných komunikácií v oblasti podmienok prevádzky vozidiel v premávke na pozemných komunikáciách, autoškôl, základnej kvalifikácie a pravidelného výcviku, cestnej dopravy, záznamových zariadení v cestnej doprave, pozemných komunikácií a elektronického mýta. Zabezpečuje úlohy zberného miesta údajov do vnútroštátneho elektronického registra prevádzkovateľa cestnej dopravy a do jednotného informačného systému.

Alternatívne názvy

  • Zamestnanec na doprave a pozemných komunikáciách
  • Zamestnanec odboru dopravy a pozemných komunikácií
  • Referent dopravy a pozemných komunikácií

Požadovaný stupeň vzdelania

  • Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa

    Bakalársky študijný program ako študijný program prvého stupňa sa zameriava na získanie teoretických poznatkov a praktických poznatkov založených na súčasnom stave vedy alebo umenia a na zvládnutie ich použitia pri výkone povolania alebo pri pokračovaní v nadväzujúcom vysokoškolskom štúdiu. Absolventi bakalárskeho študijného programu získavajú vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa.

1 Kvalifikácia

Školy

Optimálne školské vzdelanie

Optimálne školské vzdelanie nebolo definované.

Alternatívne vzdelávacie cesty

Alternatívne vzdelávacie cesty neboli definované.

Odporúčané kurzy

Zamestnaniu neboli priradené žiadne kurzy. Úplný zoznam kurzov nájdete na stránke databazakurzov.sk. Aktuálnu databázu akreditovaných vzdelávacích programov nájdete na stránke Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky.

Právny predpis

Výkon tohto zamestnania je regulovaný nasledovným právnym predpisom:

Odborná prax

Na výkon tohto zamestnania sa odporúča odborná prax:

aspoň 6 mesiacov
2 Osobnostné predpoklady
Názov
Úroveň

Osobnostný typ

3 Doplňujúce informácie

Príklady práce

Pracovné podmienky

Názov
Úroveň
Podrobnosti o faktoroch práce a pracovného prostredia podľa zaradenia prác do kategórií si môžete pozrieť tu.

Charakter práce

Ďalšie informácie

Odborný pracovník štátnej správy pre cestnú dopravu a pozemné komunikácie zabezpečuje úlohy cestného správneho orgánu a špeciálneho stavebného úradu vo veciach ciest I., II. a III. triedy, samostatne odborne spracúva návrhy rozhodnutí v správnom konaní. Vykonáva odborný štátny dozor podľa všeobecne záväzných právnych predpisov pre oblasť cestnej dopravy, podmienok prevádzky vozidiel v premávke na pozemných komunikáciách, autoškôl a pozemných komunikácií. Pripravuje návrhy rozhodnutí o dočasnom vyradení alebo trvalom vyradení vozidiel z premávky na pozemných komunikáciách a o ich opätovnom uvedení do premávky, o udelení, zmene, pozastavení alebo zrušení oprávnení na vykonávanie technickej kontroly, emisnej kontroly, kontroly originality a oprávnení na montáž plynových zariadení, ďalej o udelení, zmene, pozastavení alebo zrušení osvedčení o odbornej spôsobilosti kontrolného technika, technika emisnej kontroly, technika kontroly originality a technika montáže plynových zariadení. Predkladá návrhy na povolenie zriadenia stanice technickej kontroly, pracoviska emisnej kontroly a pracoviska kontroly originality. Vedie evidenciu oprávnených osôb technickej kontroly, oprávnených osôb emisnej kontroly, oprávnených osôb kontroly originality, oprávnených osôb montáže plynových zariadení, kontrolných technikov, technikov emisnej kontroly, technikov kontroly originality a technikov montáže plynových zariadení v rámci územnej pôsobnosti okresného úradu a poskytuje údaje do jednotného informačného systému. Ukladá pokuty za správne delikty, poriadkové pokuty a prerokúva priestupky v cestnej doprave a na úseku pozemných komunikácií (okrem priestupkov na úseku miestnych komunikácií a účelových komunikácií). Vypracúva návrhy rozhodnutí o registrácii autoškôl a o zrušení registrácie autoškôl, návrhy na udelenie a odňatie inštruktorských oprávnení, na vydávanie a odobratie inštruktorských preukazov, vykonáva v nich zmeny, predlžuje ich platnosť. Overuje spôsobilosť technickej základne autoškôl. Vypracúva návrhy rozhodnutí o registrácii na vykonávanie kurzov základnej kvalifikácie a kurzov pravidelného výcviku vodičov, dočasnom pozastavení platnosti registrácie, zmene registrácie alebo zrušení registrácie a vedie evidenciu vydaných registrácií. Zabezpečuje vykonávanie skúšok na získanie osvedčenia o základnej kvalifikácii a osvedčenia o pravidelnom výcviku vodičov, navrhuje členov skúšobnej komisie, vydáva osvedčenie o základnej kvalifikácii a osvedčenie o pravidelnom výcviku vodičov. Vydáva kvalifikačné karty vodičov. Predkladá návrhy na udelenie a odňatie povolenia prevádzkovateľa cestnej dopravy, koncesie na výkon taxislužby, na vydanie a odňatie licencie Spoločenstva a preukazov vodiča, na vydanie osvedčenia o prevádzkovaní cestnej dopravy pre vlastnú potrebu podľa osobitného predpisu. Navrhuje členov skúšobných komisií na preukazovanie odbornej spôsobilosti vedúcich dopravy a prevádzkovateľov cestnej dopravy a na výkon taxislužby, organizačno-technicky zabezpečuje ich činnosť a vydáva osvedčenia o odbornej spôsobilosti. Na základe súhlasu dopravného inšpektorátu predkladá návrh na povolenie zvláštneho užívania diaľnic a ciest na prepravu nadmerne ťažkých alebo rozmerných predmetov a vozidiel alebo na prepravu, ktorej vozidlá prekračujú hmotnosť pripadajúcu na jednu nápravu nad mieru povolenú osobitným predpisom. Riadi a kontroluje výkon štátnej správy na úseku pozemných komunikácií uskutočňovanej obcami ako prenesený výkon štátnej správy a výkon štátneho odborného dozoru vykonávaného obcami. Zabezpečuje výkon štátneho stavebného dohľadu. Na základe súhlasu dopravného inšpektorátu a dotknutého cestného správneho orgánu vypracováva návrh na povolenie športových a iných podujatí konaných na cestách nepresahujúcich územný obvod okresu.
4 Klasifikácie
ISCO-08
2421 Analytici v oblasti riadenia a organizácie práce
SK ISCO-08
2421001 Špecialista optimalizácie procesov
ESCO
Pre dané zamestnanie nie je evidované vhodné povolanie v rámci klasifikácie ESCO.
Sekcia SK NACE Rev. 2
O Verejná správa a obrana, povinné sociálne zabezpečenie

Do tejto sekcie patria služby štátneho charakteru bežne vykonávané verejnou správou. Tieto činnosti zahrňujú uzákonenie a právny výklad zákonov a zabezpečenie ich dodržiavania ako aj správu programov, ktoré sú na nich založené, činnosti v oblasti legislatívy, daní, národnej obrany, verejného poriadku a bezpečnosti, imigračné služby, služby v oblasti zahraničných vecí a správy vládnych programov. Táto časť zahŕňa aj povinné činnosti v oblasti sociálneho zabezpečenia.

Právna alebo inštitucionálna forma sama o sebe nie je určujúcim faktorom, aby daná činnosť bola zaradená do tejto sekcie, určujúcim faktorom je skôr charakter činnosti popísaný v predchádzajúcom odstavci. To znamená, že činnosti uvedené na iných miestach v NACE nespadajú do tejto sekcie, aj keď ich vykonávajú subjekty verejnej správy. Napríklad správa vzdelávacieho systému (napr. nariadenia, kontroly, učebné osnovy) spadá do tejto sekcie, ale vyučovanie samotné nie (pozri sekcia P). Väzenské a vojenské nemocnice sú zaradené pod zdravotníctvo a sociálnu starostlivosť (pozri sekcia Q). Podobne aj niektoré činnosti popísané v tejto sekcii môžu byť vykonávané mimovládnymi jednotkami.

Divízia SK NACE Rev. 2
84 Verejná správa a obrana, povinné sociálne zabezpečenie

Opisná informácia divízie nie je k dispozícii.

Európsky kvalifikačný rámec
Úroveň 6
ISCED
neuvedený
pracujem
pracujem Prebieha vyhľadávanie, prosím, čakajte...
ISTP

Prebieha vyhľadávanie, prosím, čakajte...

Pomocník

Máte otázky?
Vitajte v ISTP

Váš Internetový Sprievodca Trhom Práce

Prosím, upravte registračné údaje.

Chcem pracovať

Potvrdenie

Vykonať požadovanú akciu?

Áno Nie