Poslať priateľovi

Ťažba a úprava surovín, geológia

Majster (revírnik) elektroúdržby v ťažobnom priemysle

Majster (revírnik) elektroúdržby v ťažobnom priemysle riadi prácu elektrikárov pri montáži, údržbe, prevencii a opravách elektrozariadení v podzemí alebo na povrchu.

Požadovaný stupeň vzdelania

 • Úplné stredné odborné vzdelanie

  Úplné stredné odborné vzdelanie (vyššie sekundárne) získa žiak úspešným absolvovaním posledného ročníka najmenej štvorročného a najviac päťročného vzdelávacieho programu odboru vzdelávania v strednej odbornej škole, ktorý sa ukončuje maturitnou skúškou; dokladom o získanom stupni vzdelania a zároveň o získanej kvalifikácii je vysvedčenie o maturitnej skúške; v študijných odboroch určených štátnym vzdelávacím programom môže byť dokladom o získanej kvalifikácii aj výučný list.

Užitočné odkazy

Voľné pracovné miesta

Aktuálne nie sú evidované.
1 Kvalifikácia

Kompetencie

Všeobecné spôsobilosti

Názov
Úroveň dôležitosti
Úroveň ovládania
Analyzovanie a riešenie problémov
Nutná
Pokročilá
 • rozpoznávanie kľúčových informácií medzi ostatnými
 • rozpoznávanie príčin problémov
Environmentálna (prírodovedná) gramotnosť
Nutná
Pokročilá
 • pokročilé osvojenie si poznatkov a zručností v oblastiach získavania informácií, výskumu, kritického myslenia, riešenia problémov a rozhodovania v oblasti životného prostredia
Informačná gramotnosť
Nutná
Pokročilá
 • koncipovanie prehľadnej formy tabuliek a grafov
 • vyhľadávanie relevantných informačných zdrojov
 • využívanie internetu a ďalších dostupných informačných zdrojov
Komunikácia (jednanie s ľuďmi)
Nutná
Pokročilá
 • predvídanie potrieb partnera (zákazníka)
 • vedenie porád
 • zrozumiteľné vysvetľovanie zložitejších princípov, zákonitostí, postupov a pod.
 • diplomatické a taktné oznamovanie nepríjemnej skutočnosti
 • demonštrovanie vlastnej profesionality
 • efektívne, kultivované a presvedčivé jednanie s obchodnými partnermi a kolegami
Manuálna zručnosť
Nutná
Pokročilá
 • náročnejšie manuálne úkony vykonávané správne a v presnom poradí
 • obratnosť pri náročnejšej manuálnej práci
Motivovanie ľudí
Nutná
Pokročilá
 • motivácia ocenením v správnej chvíli
 • motivácia vlastným konaním
Organizovanie a plánovanie práce
Nutná
Pokročilá
 • plánovanie kapacít a harmonogramov na dosiahnutie cieľov
 • tvorba alternatívnych plánov zohľadňujúcich rôzne vonkajšie vplyvy
 • realistická definícia úloh, stanovenie ich priorít a pridelenie zdrojov
Rozhodovanie
Nutná
Pokročilá
 • posudzovanie kladov a záporov možných riešení, návrhov a nápadov (kritické posudzovanie)
 • rozhodnosť (prijatie zodpovednosti za prípadné riziká)
Samostatnosť
Nutná
Pokročilá
 • schopnosť samostatného organizovania činností nielen sebe ale aj okoliu, samostatné kombinovanie a riešenie situácií, vlastnosť byť vykonávaný bez cudzej pomoci
Technická gramotnosť
Nutná
Pokročilá
 • priestorová predstavivosť zložitejších predmetov, zariadení a stavieb
 • sledovanie viacerých parametrov zložitejších technických procesov naraz
 • rozpoznávanie princípov a funkcií technických zariadení
Tímová práca
Nutná
Pokročilá
 • akceptovanie a poskytovanie spätnej väzby v konštruktívnom a ohľaduplnom štýle
 • podpora tímu poskytovaním informácií a expertízou
 • pochopenie úloh pri konfliktoch v skupine na dosiahnutie riešenia
 • obhajovanie vlastných návrhov a postojov v súlade s cieľmi tímu
Vedenie ľudí
Nutná
Pokročilá
 • rozdeľovanie úloh a ich zadávanie vedúcim útvarov
 • riadenie finančných zdrojov
 • rozpoznanie dôležitých ukazovateľov úspešnosti činností
 • delegovanie právomocí
 • odvaha k nepopulárnym krokom a opatreniam
 • delegovanie zodpovedností v súlade so stratégiou spoločnosti
 • poskytovanie spätnej väzby o kvalite práce podriadených
 • rozvíjanie kompetencií a zručností svojich podriadených v súlade so stratégiou spoločnosti
Finančná a ekonomická gramotnosť
Nutná
Elementárna
 • orientácia v účtovných a obchodných dokladoch a dokumentáciách
 • poznanie základných pravidiel riadenia vlastných financií, vedieť rozoznávať riziká v riadení vlastných financií
 • porozumenie základným pojmom v oblasti finančníctva a sveta peňazí
 • schopnosť hodnotiť úspešnosť vlastnej sebarealizácie
Kultivovaný písomný prejav
Nutná
Elementárna
 • zdieľanie informácií v používanom informačnom rozhraní (napr. e-mailom, dokumentami v elektronickej forme)
 • ovládanie slovenskej gramatiky a štylistiky v písomnom prejave
 • čítanie a pochopenie informácií prezentovaných v rôznych formátoch (napr. slová, grafy, diagramy, schémy)
Kultivovaný slovný prejav, schopnosť vyjadrovania sa
Nutná
Elementárna
 • slovné vyjadrenie pochopených informácií prezentovaných v rôznych formátoch (napr. grafy, diagramy, schémy)
 • zdieľanie informácií v telekomunikačných zariadeniach (napr. telefón, videofón)
 • ovládanie slovenskej gramatiky a štylistiky v slovnom prejave
Osobnostný rozvoj
Nutná
Elementárna
 • aktívna ochota vzdelávať sa
Pružnosť v myslení (adaptabilita, flexibilita, improvizačné spôsobilosti)
Nutná
Elementárna
 • adaptabilita na zmeny v pracovných prostriedkoch a pracovných metódach
 • adaptabilita na zmeny v používateľskom softvéri
 • adaptabilita na zmeny v pracovnom kolektíve a v interpersonálnych prístupoch
 • adaptabilita na zmeny v legislatíve, normách a štandardoch (vrátane kvality životného prostredia)
Vyjednávanie
Nutná
Elementárna
 • vecnosť pri diskusii so zameraním na cieľ diskusie

Odborné vedomosti

Názov
Úroveň dôležitosti
EKR
Elektrické stroje a prístroje
Nutná
4

Výsledky vzdelávania zodpovedajúce úrovni 4 sú faktické a teoretické vedomosti v širokých súvislostiach v oblasti práce alebo štúdia.

Prepojenie stupňa vzdelania s Európskym kvalifikačným rámcom (EKR):
Úplné stredné odborné alebo všeobecné vzdelanie = úroveň 4

Elektrotechnické materiály, vodiče a káble
Nutná
4

Výsledky vzdelávania zodpovedajúce úrovni 4 sú faktické a teoretické vedomosti v širokých súvislostiach v oblasti práce alebo štúdia.

Prepojenie stupňa vzdelania s Európskym kvalifikačným rámcom (EKR):
Úplné stredné odborné alebo všeobecné vzdelanie = úroveň 4

Elektrotechnika
Nutná
4

Výsledky vzdelávania zodpovedajúce úrovni 4 sú faktické a teoretické vedomosti v širokých súvislostiach v oblasti práce alebo štúdia.

Prepojenie stupňa vzdelania s Európskym kvalifikačným rámcom (EKR):
Úplné stredné odborné alebo všeobecné vzdelanie = úroveň 4

Manažment - supervízor
Nutná
4

Výsledky vzdelávania zodpovedajúce úrovni 4 sú faktické a teoretické vedomosti v širokých súvislostiach v oblasti práce alebo štúdia.

Prepojenie stupňa vzdelania s Európskym kvalifikačným rámcom (EKR):
Úplné stredné odborné alebo všeobecné vzdelanie = úroveň 4

Meracia a regulačná technika
Nutná
4

Výsledky vzdelávania zodpovedajúce úrovni 4 sú faktické a teoretické vedomosti v širokých súvislostiach v oblasti práce alebo štúdia.

Prepojenie stupňa vzdelania s Európskym kvalifikačným rámcom (EKR):
Úplné stredné odborné alebo všeobecné vzdelanie = úroveň 4

Postupy a metódy merania elektrických veličín
Nutná
4

Výsledky vzdelávania zodpovedajúce úrovni 4 sú faktické a teoretické vedomosti v širokých súvislostiach v oblasti práce alebo štúdia.

Prepojenie stupňa vzdelania s Európskym kvalifikačným rámcom (EKR):
Úplné stredné odborné alebo všeobecné vzdelanie = úroveň 4

Právne predpisy a základné pojmy v oblasti elektrickej energie
Nutná
4

Výsledky vzdelávania zodpovedajúce úrovni 4 sú faktické a teoretické vedomosti v širokých súvislostiach v oblasti práce alebo štúdia.

Prepojenie stupňa vzdelania s Európskym kvalifikačným rámcom (EKR):
Úplné stredné odborné alebo všeobecné vzdelanie = úroveň 4

Právne predpisy na obsluhu vyhradených technických zariadení podľa charakteru obsluhovanej technológie
Nutná
4

Výsledky vzdelávania zodpovedajúce úrovni 4 sú faktické a teoretické vedomosti v širokých súvislostiach v oblasti práce alebo štúdia.

Prepojenie stupňa vzdelania s Európskym kvalifikačným rámcom (EKR):
Úplné stredné odborné alebo všeobecné vzdelanie = úroveň 4

Systémy, normy a štandardy kvality v elektrotechnike
Nutná
4

Výsledky vzdelávania zodpovedajúce úrovni 4 sú faktické a teoretické vedomosti v širokých súvislostiach v oblasti práce alebo štúdia.

Prepojenie stupňa vzdelania s Európskym kvalifikačným rámcom (EKR):
Úplné stredné odborné alebo všeobecné vzdelanie = úroveň 4

Technické kreslenie v elektrotechnike
Nutná
4

Výsledky vzdelávania zodpovedajúce úrovni 4 sú faktické a teoretické vedomosti v širokých súvislostiach v oblasti práce alebo štúdia.

Prepojenie stupňa vzdelania s Európskym kvalifikačným rámcom (EKR):
Úplné stredné odborné alebo všeobecné vzdelanie = úroveň 4

Zariadenia a systémy na rozvod elektrickej energie a ich prevádzka
Nutná
4

Výsledky vzdelávania zodpovedajúce úrovni 4 sú faktické a teoretické vedomosti v širokých súvislostiach v oblasti práce alebo štúdia.

Prepojenie stupňa vzdelania s Európskym kvalifikačným rámcom (EKR):
Úplné stredné odborné alebo všeobecné vzdelanie = úroveň 4

Zásady vedenia pracovného kolektívu
Nutná
4

Výsledky vzdelávania zodpovedajúce úrovni 4 sú faktické a teoretické vedomosti v širokých súvislostiach v oblasti práce alebo štúdia.

Prepojenie stupňa vzdelania s Európskym kvalifikačným rámcom (EKR):
Úplné stredné odborné alebo všeobecné vzdelanie = úroveň 4

Manažment priemyselných procesov
Výhodná
4

Výsledky vzdelávania zodpovedajúce úrovni 4 sú faktické a teoretické vedomosti v širokých súvislostiach v oblasti práce alebo štúdia.

Prepojenie stupňa vzdelania s Európskym kvalifikačným rámcom (EKR):
Úplné stredné odborné alebo všeobecné vzdelanie = úroveň 4

Priemyselné inžinierstvo
Výhodná
4

Výsledky vzdelávania zodpovedajúce úrovni 4 sú faktické a teoretické vedomosti v širokých súvislostiach v oblasti práce alebo štúdia.

Prepojenie stupňa vzdelania s Európskym kvalifikačným rámcom (EKR):
Úplné stredné odborné alebo všeobecné vzdelanie = úroveň 4

Odborné zručnosti

Názov
Úroveň dôležitosti
EKR
Kontrola dodržovania pracovného a technologického poriadku, bezpečnostných a hygienických predpisov v rámci vykonávania meračských prác v bani a na povrchu hlbinnej bane
Nutná
4

Výsledky vzdelávania zodpovedajúce úrovni 4 sú rozsah kognitívnych a praktických zručností požadovaných na riešenie špecifických problémov v oblasti práce alebo štúdia.

Prepojenie stupňa vzdelania s Európskym kvalifikačným rámcom (EKR):
Úplné stredné odborné alebo všeobecné vzdelanie = úroveň 4

Kontrola stavu a činnosti elektrických zariadení, rozvodov a ich súčastí
Nutná
4

Výsledky vzdelávania zodpovedajúce úrovni 4 sú rozsah kognitívnych a praktických zručností požadovaných na riešenie špecifických problémov v oblasti práce alebo štúdia.

Prepojenie stupňa vzdelania s Európskym kvalifikačným rámcom (EKR):
Úplné stredné odborné alebo všeobecné vzdelanie = úroveň 4

Opravy a výmeny elektrických častí prístrojov, strojov a zariadení, vrátane výmeny elektronických prvkov
Nutná
4

Výsledky vzdelávania zodpovedajúce úrovni 4 sú rozsah kognitívnych a praktických zručností požadovaných na riešenie špecifických problémov v oblasti práce alebo štúdia.

Prepojenie stupňa vzdelania s Európskym kvalifikačným rámcom (EKR):
Úplné stredné odborné alebo všeobecné vzdelanie = úroveň 4

Údržba a opravy elektroinštalácií a elektrických rozvodov
Nutná
4

Výsledky vzdelávania zodpovedajúce úrovni 4 sú rozsah kognitívnych a praktických zručností požadovaných na riešenie špecifických problémov v oblasti práce alebo štúdia.

Prepojenie stupňa vzdelania s Európskym kvalifikačným rámcom (EKR):
Úplné stredné odborné alebo všeobecné vzdelanie = úroveň 4

Údržba a opravy banských silnoprúdových rozvodov a zariadení
Nutná
4

Výsledky vzdelávania zodpovedajúce úrovni 4 sú rozsah kognitívnych a praktických zručností požadovaných na riešenie špecifických problémov v oblasti práce alebo štúdia.

Prepojenie stupňa vzdelania s Európskym kvalifikačným rámcom (EKR):
Úplné stredné odborné alebo všeobecné vzdelanie = úroveň 4

Údržba a opravy banských slaboprúdových rozvodov a zariadení
Nutná
4

Výsledky vzdelávania zodpovedajúce úrovni 4 sú rozsah kognitívnych a praktických zručností požadovaných na riešenie špecifických problémov v oblasti práce alebo štúdia.

Prepojenie stupňa vzdelania s Európskym kvalifikačným rámcom (EKR):
Úplné stredné odborné alebo všeobecné vzdelanie = úroveň 4

Údržba a opravy elektrických slaboprúdových rozvodov, ich súčastí a zariadení
Nutná
4

Výsledky vzdelávania zodpovedajúce úrovni 4 sú rozsah kognitívnych a praktických zručností požadovaných na riešenie špecifických problémov v oblasti práce alebo štúdia.

Prepojenie stupňa vzdelania s Európskym kvalifikačným rámcom (EKR):
Úplné stredné odborné alebo všeobecné vzdelanie = úroveň 4

Zabezpečovanie preventívnych prehliadok a opráv strojov a zariadení vo zverenom energetickom úseku
Nutná
4

Výsledky vzdelávania zodpovedajúce úrovni 4 sú rozsah kognitívnych a praktických zručností požadovaných na riešenie špecifických problémov v oblasti práce alebo štúdia.

Prepojenie stupňa vzdelania s Európskym kvalifikačným rámcom (EKR):
Úplné stredné odborné alebo všeobecné vzdelanie = úroveň 4

Riadenie pracovníkov elektroúdržby v energetických prevádzkach
Nutná
4

Výsledky vzdelávania zodpovedajúce úrovni 4 sú rozsah kognitívnych a praktických zručností požadovaných na riešenie špecifických problémov v oblasti práce alebo štúdia.

Prepojenie stupňa vzdelania s Európskym kvalifikačným rámcom (EKR):
Úplné stredné odborné alebo všeobecné vzdelanie = úroveň 4

Školy

Optimálne školské vzdelanie

Úplné stredné odborné vzdelanie v odbore elektrotechnika

2675L00 elektrotechnika - Stredná odborná škola (vzdelávací program ukončený maturitou pre absolventov učebných odborov)

Úplné stredné odborné vzdelanie v odbore elektrotechnika-energetika

2675L01 elektrotechnika-energetika - Stredná odborná škola (vzdelávací program ukončený maturitou pre absolventov učebných odborov)

Úplné stredné odborné vzdelanie v odbore elektrotechnika-výroba a prevádzka strojov a zariadení

2675L02 elektrotechnika-výroba a prevádzka strojov a zariadení - Stredná odborná škola (vzdelávací program ukončený maturitou pre absolventov učebných odborov)

Úplné stredné odborné vzdelanie v odbore elektrotechnika-elektronické zariadenia

2675L03 elektrotechnika-elektronické zariadenia - Stredná odborná škola (vzdelávací program ukončený maturitou pre absolventov učebných odborov)

Úplné stredné odborné vzdelanie v odbore elektrotechnika

2675M00 elektrotechnika - Stredná odborná škola (vzdelávací program ukončený maturitou)

Úplné stredné odborné vzdelanie v odbore elektrotechnika - elektrické stroje a prístroje

2675M01 elektrotechnika - elektrické stroje a prístroje - Stredná odborná škola (vzdelávací program ukončený maturitou)

Odbor bol zrušený

Vybraný odbor: 2675M01 už bol zrušený.

Úplné stredné odborné vzdelanie v odbore elektrotechnika - elektroenergetika

2675M02 elektrotechnika - elektroenergetika - Stredná odborná škola (vzdelávací program ukončený maturitou)

Odbor bol zrušený

Vybraný odbor: 2675M02 už bol zrušený.

Úplné stredné odborné vzdelanie v odbore elektrotechnika - výkonová elektronika

2675M03 elektrotechnika - výkonová elektronika - Stredná odborná škola (vzdelávací program ukončený maturitou)

Odbor bol zrušený

Vybraný odbor: 2675M03 už bol zrušený.

Úplné stredné odborné vzdelanie v odbore elektrotechnika - elektronické počítačové systémy

2675M12 elektrotechnika - elektronické počítačové systémy - Stredná odborná škola (vzdelávací program ukončený maturitou)

Odbor bol zrušený

Vybraný odbor: 2675M12 už bol zrušený.

Úplné stredné odborné vzdelanie v odbore elektrotechnika - automatizačná technika

2675M13 elektrotechnika - automatizačná technika - Stredná odborná škola (vzdelávací program ukončený maturitou)

Úplné stredné odborné vzdelanie v odbore elektrotechnika - obrazová a zvuková technika

2675M15 elektrotechnika - obrazová a zvuková technika - Stredná odborná škola (vzdelávací program ukončený maturitou)

Odbor bol zrušený

Vybraný odbor: 2675M15 už bol zrušený.

Úplné stredné odborné vzdelanie v odbore elektrotechnika - informatické a telekomunikačné systémy

2675M17 elektrotechnika - informatické a telekomunikačné systémy - Stredná odborná škola (vzdelávací program ukončený maturitou)

Odbor bol zrušený

Vybraný odbor: 2675M17 už bol zrušený.

Úplné stredné odborné vzdelanie v odbore elektrotechnika - televízna a komunikačná technika

2675M18 elektrotechnika - televízna a komunikačná technika - Stredná odborná škola (vzdelávací program ukončený maturitou)

Odbor bol zrušený

Vybraný odbor: 2675M18 už bol zrušený.

Úplné stredné odborné vzdelanie v odbore zariadenia silnoprúdovej elektrotechniky

2661600 zariadenia silnoprúdovej elektrotechniky - Stredná odborná škola (ukončená maturitou)

Odbor bol zrušený

Vybraný odbor: 2661600 už bol zrušený.

Úplné stredné odborné vzdelanie v odbore zar. silnopr. elektrotechniky-elektrické stroje a prístroje

2661601 zar. silnopr. elektrotechniky-elektrické stroje a prístroje - Stredná odborná škola (ukončená maturitou)

Odbor bol zrušený

Vybraný odbor: 2661601 už bol zrušený.

Úplné stredné odborné vzdelanie v odbore zariadenia silnoprúdovej elektrotechniky-elektroenergetika

2661602 zariadenia silnoprúdovej elektrotechniky-elektroenergetika - Stredná odborná škola (ukončená maturitou)

Odbor bol zrušený

Vybraný odbor: 2661602 už bol zrušený.

Úplné stredné odborné vzdelanie v odbore zariadenia silnoprúdovej elektrotechniky

2661M00 zariadenia silnoprúdovej elektrotechniky - Stredná odborná škola (vzdelávací program ukončený maturitou)

Informácie o odbore

V prebiehajúcom školskom roku neponúka vybraný odbor: 2661M00 žiadna škola.

Úplné stredné odborné vzdelanie v odbore zariadenia silnoprúdovej elektrotechniky - elektrické stroje a prístroje

2661M01 zariadenia silnoprúdovej elektrotechniky - elektrické stroje a prístroje - Stredná odborná škola (vzdelávací program ukončený maturitou)

Informácie o odbore

V prebiehajúcom školskom roku neponúka vybraný odbor: 2661M01 žiadna škola.

Úplné stredné odborné vzdelanie v odbore zariadenia silnoprúdovej elektrotechniky - elektroenergetika

2661M02 zariadenia silnoprúdovej elektrotechniky - elektroenergetika - Stredná odborná škola (vzdelávací program ukončený maturitou)

Informácie o odbore

V prebiehajúcom školskom roku neponúka vybraný odbor: 2661M02 žiadna škola.

Úplné stredné odborné vzdelanie v odbore banský elektromontér

2671400 banský elektromontér - Stredná odborná škola (ukončená maturitou; bývalé stredné odborné učilište)

Odbor bol zrušený

Vybraný odbor: 2671400 už bol zrušený.

Úplné stredné odborné vzdelanie v odbore banský elektromontér

2671K00 banský elektromontér - Stredná odborná škola (vzdelávací program ukončený maturitou, pri ktorom žiaci získali aj výučný list)

Informácie o odbore

V prebiehajúcom školskom roku neponúka vybraný odbor: 2671K00 žiadna škola.

Úplné stredné odborné vzdelanie v odbore elektrotechnika

2675400 elektrotechnika - Stredná odborná škola (ukončená maturitou; bývalé stredné odborné učilište)

Odbor bol zrušený

Vybraný odbor: 2675400 už bol zrušený.

Úplné stredné odborné vzdelanie v odbore elektrotechnika - energetika

2675401 elektrotechnika - energetika - Stredná odborná škola (ukončená maturitou; bývalé stredné odborné učilište)

Odbor bol zrušený

Vybraný odbor: 2675401 už bol zrušený.

Úplné stredné odborné vzdelanie v odbore elektrotechnika - výroba a prevádzka strojov a zariadení

2675402 elektrotechnika - výroba a prevádzka strojov a zariadení - Stredná odborná škola (ukončená maturitou; bývalé stredné odborné učilište)

Odbor bol zrušený

Vybraný odbor: 2675402 už bol zrušený.

Úplné stredné odborné vzdelanie v odbore elektrotechnika - elektronické zariadenia

2675403 elektrotechnika - elektronické zariadenia - Stredná odborná škola (ukončená maturitou; bývalé stredné odborné učilište)

Odbor bol zrušený

Vybraný odbor: 2675403 už bol zrušený.

Úplné stredné odborné vzdelanie v odbore elektrotechnika

2675600 elektrotechnika - Stredná odborná škola (ukončená maturitou)

Odbor bol zrušený

Vybraný odbor: 2675600 už bol zrušený.

Úplné stredné odborné vzdelanie v odbore elektrotechnika - elektrické stroje a prístroje

2675601 elektrotechnika - elektrické stroje a prístroje - Stredná odborná škola (ukončená maturitou)

Odbor bol zrušený

Vybraný odbor: 2675601 už bol zrušený.

Úplné stredné odborné vzdelanie v odbore elektrotechnika - elektroenergetika

2675602 elektrotechnika - elektroenergetika - Stredná odborná škola (ukončená maturitou)

Odbor bol zrušený

Vybraný odbor: 2675602 už bol zrušený.

Úplné stredné odborné vzdelanie v odbore elektrotechnika - výkonová elektronika

2675603 elektrotechnika - výkonová elektronika - Stredná odborná škola (ukončená maturitou)

Odbor bol zrušený

Vybraný odbor: 2675603 už bol zrušený.

Úplné stredné odborné vzdelanie v odbore elektrotechnika - elektrické zariadenia

2675604 elektrotechnika - elektrické zariadenia - Stredná odborná škola (ukončená maturitou)

Odbor bol zrušený

Vybraný odbor: 2675604 už bol zrušený.

Úplné stredné odborné vzdelanie v odbore elektrotechnika - oznamovacia technika

2675611 elektrotechnika - oznamovacia technika - Stredná odborná škola (ukončená maturitou)

Odbor bol zrušený

Vybraný odbor: 2675611 už bol zrušený.

Úplné stredné odborné vzdelanie v odbore elektrotechnika - elektronické počítačové systémy

2675612 elektrotechnika - elektronické počítačové systémy - Stredná odborná škola (ukončená maturitou)

Odbor bol zrušený

Vybraný odbor: 2675612 už bol zrušený.

Úplné stredné odborné vzdelanie v odbore elektrotechnika - automatizačná technika

2675613 elektrotechnika - automatizačná technika - Stredná odborná škola (ukončená maturitou)

Odbor bol zrušený

Vybraný odbor: 2675613 už bol zrušený.

Úplné stredné odborné vzdelanie v odbore elektrotechnika - prístrojové a zdravotnícke zariadenia

2675614 elektrotechnika - prístrojové a zdravotnícke zariadenia - Stredná odborná škola (ukončená maturitou)

Odbor bol zrušený

Vybraný odbor: 2675614 už bol zrušený.

Úplné stredné odborné vzdelanie v odbore elektrotechnika - obrazová a zvuková technika

2675615 elektrotechnika - obrazová a zvuková technika - Stredná odborná škola (ukončená maturitou)

Odbor bol zrušený

Vybraný odbor: 2675615 už bol zrušený.

Úplné stredné odborné vzdelanie v odbore elektrotechnika - technológia mikroelektroniky

2675616 elektrotechnika - technológia mikroelektroniky - Stredná odborná škola (ukončená maturitou)

Odbor bol zrušený

Vybraný odbor: 2675616 už bol zrušený.

Úplné stredné odborné vzdelanie v odbore elektrotechnika - informatické a telekomunikačné systémy

2675617 elektrotechnika - informatické a telekomunikačné systémy - Stredná odborná škola (ukončená maturitou)

Odbor bol zrušený

Vybraný odbor: 2675617 už bol zrušený.

Úplné stredné odborné vzdelanie v odbore elektrotechnika - televízna a komunikačná technika

2675618 elektrotechnika - televízna a komunikačná technika - Stredná odborná škola (ukončená maturitou)

Odbor bol zrušený

Vybraný odbor: 2675618 už bol zrušený.

Úplné stredné odborné vzdelanie v odbore elektrotechnika - elektrické zariadenia

2675M04 elektrotechnika - elektrické zariadenia - Stredná odborná škola (vzdelávací program ukončený maturitou)

Odbor bol zrušený

Vybraný odbor: 2675M04 už bol zrušený.

Úplné stredné odborné vzdelanie v odbore elektrotechnika - oznamovacia technika

2675M11 elektrotechnika - oznamovacia technika - Stredná odborná škola (vzdelávací program ukončený maturitou)

Odbor bol zrušený

Vybraný odbor: 2675M11 už bol zrušený.

Úplné stredné odborné vzdelanie v odbore elektrotechnika - prístrojové a zdravotnícke zariadenia

2675M14 elektrotechnika - prístrojové a zdravotnícke zariadenia - Stredná odborná škola (vzdelávací program ukončený maturitou)

Odbor bol zrušený

Vybraný odbor: 2675M14 už bol zrušený.

Úplné stredné odborné vzdelanie v odbore elektrotechnika - technológia mikroelektroniky

2675M16 elektrotechnika - technológia mikroelektroniky - Stredná odborná škola (vzdelávací program ukončený maturitou)

Odbor bol zrušený

Vybraný odbor: 2675M16 už bol zrušený.

Úplné stredné odborné vzdelanie v odbore elektrotechnika

2675N00 elektrotechnika - Pomaturitné kvalifikačné štúdium a pomaturitné inovačné štúdium, pomaturitné zdokonaľovacie štúdium

Informácie o odbore

V prebiehajúcom školskom roku neponúka vybraný odbor: 2675N00 žiadna škola.

Úplné stredné odborné vzdelanie v odbore elektrotechnika - elektrické stroje a prístroje

2675N01 elektrotechnika - elektrické stroje a prístroje - Pomaturitné kvalifikačné štúdium a pomaturitné inovačné štúdium, pomaturitné zdokonaľovacie štúdium

Odbor bol zrušený

Vybraný odbor: 2675N01 už bol zrušený.

Úplné stredné odborné vzdelanie v odbore elektrotechnika - elektroenergetika

2675N02 elektrotechnika - elektroenergetika - Pomaturitné kvalifikačné štúdium a pomaturitné inovačné štúdium, pomaturitné zdokonaľovacie štúdium

Odbor bol zrušený

Vybraný odbor: 2675N02 už bol zrušený.

Úplné stredné odborné vzdelanie v odbore elektrotechnika - výkonová elektronika

2675N03 elektrotechnika - výkonová elektronika - Pomaturitné kvalifikačné štúdium a pomaturitné inovačné štúdium, pomaturitné zdokonaľovacie štúdium

Odbor bol zrušený

Vybraný odbor: 2675N03 už bol zrušený.

Úplné stredné odborné vzdelanie v odbore elektrotechnika - elektrické zariadenia

2675N04 elektrotechnika - elektrické zariadenia - Pomaturitné kvalifikačné štúdium a pomaturitné inovačné štúdium, pomaturitné zdokonaľovacie štúdium

Odbor bol zrušený

Vybraný odbor: 2675N04 už bol zrušený.

Úplné stredné odborné vzdelanie v odbore elektrotechnika - oznamovacia technika

2675N11 elektrotechnika - oznamovacia technika - Pomaturitné kvalifikačné štúdium a pomaturitné inovačné štúdium, pomaturitné zdokonaľovacie štúdium

Odbor bol zrušený

Vybraný odbor: 2675N11 už bol zrušený.

Úplné stredné odborné vzdelanie v odbore elektrotechnika - elektronické počítačové systémy

2675N12 elektrotechnika - elektronické počítačové systémy - Pomaturitné kvalifikačné štúdium a pomaturitné inovačné štúdium, pomaturitné zdokonaľovacie štúdium

Odbor bol zrušený

Vybraný odbor: 2675N12 už bol zrušený.

Úplné stredné odborné vzdelanie v odbore elektrotechnika - automatizačná technika

2675N13 elektrotechnika - automatizačná technika - Pomaturitné kvalifikačné štúdium a pomaturitné inovačné štúdium, pomaturitné zdokonaľovacie štúdium

Odbor bol zrušený

Vybraný odbor: 2675N13 už bol zrušený.

Úplné stredné odborné vzdelanie v odbore elektrotechnika - prístrojové a zdravotnícke zariadenia

2675N14 elektrotechnika - prístrojové a zdravotnícke zariadenia - Pomaturitné kvalifikačné štúdium a pomaturitné inovačné štúdium, pomaturitné zdokonaľovacie štúdium

Odbor bol zrušený

Vybraný odbor: 2675N14 už bol zrušený.

Úplné stredné odborné vzdelanie v odbore elektrotechnika - obrazová a zvuková technika

2675N15 elektrotechnika - obrazová a zvuková technika - Pomaturitné kvalifikačné štúdium a pomaturitné inovačné štúdium, pomaturitné zdokonaľovacie štúdium

Odbor bol zrušený

Vybraný odbor: 2675N15 už bol zrušený.

Úplné stredné odborné vzdelanie v odbore elektrotechnika - technológia mikroelektroniky

2675N16 elektrotechnika - technológia mikroelektroniky - Pomaturitné kvalifikačné štúdium a pomaturitné inovačné štúdium, pomaturitné zdokonaľovacie štúdium

Odbor bol zrušený

Vybraný odbor: 2675N16 už bol zrušený.

Úplné stredné odborné vzdelanie v odbore elektrotechnika - informatické a telekomunikačné systémy

2675N17 elektrotechnika - informatické a telekomunikačné systémy - Pomaturitné kvalifikačné štúdium a pomaturitné inovačné štúdium, pomaturitné zdokonaľovacie štúdium

Odbor bol zrušený

Vybraný odbor: 2675N17 už bol zrušený.

Úplné stredné odborné vzdelanie v odbore elektrotechnika - televízna a komunikačná technika

2675N18 elektrotechnika - televízna a komunikačná technika - Pomaturitné kvalifikačné štúdium a pomaturitné inovačné štúdium, pomaturitné zdokonaľovacie štúdium

Odbor bol zrušený

Vybraný odbor: 2675N18 už bol zrušený.

Úplné stredné odborné vzdelanie v odbore technik v elektrotechnike /P.Š./,/exp./

2699600 technik v elektrotechnike /P.Š./,/exp./ - Stredná odborná škola (ukončená maturitou)

Odbor bol zrušený

Vybraný odbor: 2699600 už bol zrušený.

Úplné stredné odborné vzdelanie v odbore technik v elektrotechnike - elektrické zariadenia

2699604 technik v elektrotechnike - elektrické zariadenia - Stredná odborná škola (ukončená maturitou)

Odbor bol zrušený

Vybraný odbor: 2699604 už bol zrušený.

Úplné stredné odborné vzdelanie v odbore technik v elektrotechnike

2699M00 technik v elektrotechnike - Stredná odborná škola (vzdelávací program ukončený maturitou)

Odbor bol zrušený

Vybraný odbor: 2699M00 už bol zrušený.

Úplné stredné odborné vzdelanie v odbore technik v elektrotechnike - elektrické zariadenia

2699M04 technik v elektrotechnike - elektrické zariadenia - Stredná odborná škola (vzdelávací program ukončený maturitou)

Informácie o odbore

V prebiehajúcom školskom roku neponúka vybraný odbor: 2699M04 žiadna škola.

Načítať ďalšie odbory...

Alternatívne vzdelávacie cesty

Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa v odbore elektrotechnika-priemyselná elektrotechnika

2675R34 elektrotechnika-priemyselná elektrotechnika - Vysoká škola (bakalárske študijné programy)

Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa v odbore silnoprúdová elektrotechnika /Bc/

2632700 silnoprúdová elektrotechnika /Bc/ - Vysoká škola (bakalárske študijné programy)

Odbor bol zrušený

Vybraný odbor: 2632700 už bol zrušený.

Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa v odbore silnoprúdová elektrotechnika

2632R00 silnoprúdová elektrotechnika - Vysoká škola (bakalárske študijné programy)

Informácie o odbore

V prebiehajúcom školskom roku neponúka vybraný odbor: 2632R00 žiadna škola.

Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa v odbore elektroenergetika /Bc/

2634700 elektroenergetika /Bc/ - Vysoká škola (bakalárske študijné programy)

Odbor bol zrušený

Vybraný odbor: 2634700 už bol zrušený.

Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa v odbore elektroenergetika

2634R00 elektroenergetika - Vysoká škola (bakalárske študijné programy)

Informácie o odbore

V prebiehajúcom školskom roku neponúka vybraný odbor: 2634R00 žiadna škola.

Vyššie odborné vzdelanie v odbore silnoprúdová elektrotechnika

2662700 silnoprúdová elektrotechnika - Vyššie odborné vzdelanie (ukončené absolutóriom; absolventský diplom)

Odbor bol zrušený

Vybraný odbor: 2662700 už bol zrušený.

Vyššie odborné vzdelanie v odbore silnoprúdova elektrotechnika

2662Q00 silnoprúdova elektrotechnika - Vzdelávací program vyšších odborných škôl, konzervatórií a tanečných konzervatórií; pomaturitné štúdium špecializačné (absolventský diplom)

Informácie o odbore

V prebiehajúcom školskom roku neponúka vybraný odbor: 2662Q00 žiadna škola.

Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa v odbore elektrotechnika-priemyselná elektrotechnika /Bc/

2675734 elektrotechnika-priemyselná elektrotechnika /Bc/ - Vysoká škola (bakalárske študijné programy)

Odbor bol zrušený

Vybraný odbor: 2675734 už bol zrušený.

Stredné odborné vzdelanie v odbore elektromechanik

2683200 elektromechanik - Odborné učilište alebo stredná odborná škola (vyučenie)

Odbor bol zrušený

Vybraný odbor: 2683200 už bol zrušený.

Stredné odborné vzdelanie v odbore elektromechanik-banské stroje a zariadenia

2683201 elektromechanik-banské stroje a zariadenia - Odborné učilište alebo stredná odborná škola (vyučenie)

Odbor bol zrušený

Vybraný odbor: 2683201 už bol zrušený.

Stredné odborné vzdelanie v odbore elektromechanik-oznamovacie a zabezpečovacie zariadenia

2683202 elektromechanik-oznamovacie a zabezpečovacie zariadenia - Odborné učilište alebo stredná odborná škola (vyučenie)

Odbor bol zrušený

Vybraný odbor: 2683202 už bol zrušený.

Stredné odborné vzdelanie v odbore elektromechanik-rozvodné zariadenia

2683203 elektromechanik-rozvodné zariadenia - Odborné učilište alebo stredná odborná škola (vyučenie)

Odbor bol zrušený

Vybraný odbor: 2683203 už bol zrušený.

Stredné odborné vzdelanie v odbore elektromechanik-stroje a zariadenia

2683204 elektromechanik-stroje a zariadenia - Odborné učilište alebo stredná odborná škola (vyučenie)

Odbor bol zrušený

Vybraný odbor: 2683204 už bol zrušený.

Stredné odborné vzdelanie v odbore elektromechanik - silnoprúdová technika

2683211 elektromechanik - silnoprúdová technika - Odborné učilište alebo stredná odborná škola (vyučenie)

Odbor bol zrušený

Vybraný odbor: 2683211 už bol zrušený.

Stredné odborné vzdelanie v odbore elektromechanik - automatizačná technika

2683212 elektromechanik - automatizačná technika - Odborné učilište alebo stredná odborná škola (vyučenie)

Odbor bol zrušený

Vybraný odbor: 2683212 už bol zrušený.

Stredné odborné vzdelanie v odbore elektromechanik - telekomunikačná technika

2683213 elektromechanik - telekomunikačná technika - Odborné učilište alebo stredná odborná škola (vyučenie)

Odbor bol zrušený

Vybraný odbor: 2683213 už bol zrušený.

Stredné odborné vzdelanie v odbore elektromechanik - oznamovacia a zabezpečovacia technika

2683214 elektromechanik - oznamovacia a zabezpečovacia technika - Odborné učilište alebo stredná odborná škola (vyučenie)

Odbor bol zrušený

Vybraný odbor: 2683214 už bol zrušený.

Stredné odborné vzdelanie v odbore elektromechanik - úžitková technika

2683215 elektromechanik - úžitková technika - Odborné učilište alebo stredná odborná škola (vyučenie)

Odbor bol zrušený

Vybraný odbor: 2683215 už bol zrušený.

Stredné odborné vzdelanie v odbore elektromechanik - chladiace zariadenia a tepelné čerpadlá

2683217 elektromechanik - chladiace zariadenia a tepelné čerpadlá - Odborné učilište alebo stredná odborná škola (vyučenie)

Odbor bol zrušený

Vybraný odbor: 2683217 už bol zrušený.

Stredné odborné vzdelanie v odbore elektromechanik

2683H00 elektromechanik - Stredoškolský nematuritný vzdelávací program, pri ktorom žiaci získali výučný list

Informácie o odbore

V prebiehajúcom školskom roku neponúka vybraný odbor: 2683H00 žiadna škola.

Stredné odborné vzdelanie v odbore elektromechanik - banské stroje a zariadenia

2683H01 elektromechanik - banské stroje a zariadenia - Stredoškolský nematuritný vzdelávací program, pri ktorom žiaci získali výučný list

Odbor bol zrušený

Vybraný odbor: 2683H01 už bol zrušený.

Stredné odborné vzdelanie v odbore elektromechanik - oznamovacie a zabezpečovacie zariadenia

2683H02 elektromechanik - oznamovacie a zabezpečovacie zariadenia - Stredoškolský nematuritný vzdelávací program, pri ktorom žiaci získali výučný list

Odbor bol zrušený

Vybraný odbor: 2683H02 už bol zrušený.

Stredné odborné vzdelanie v odbore elektromechanik - rozvodné zariadenia

2683H03 elektromechanik - rozvodné zariadenia - Stredoškolský nematuritný vzdelávací program, pri ktorom žiaci získali výučný list

Odbor bol zrušený

Vybraný odbor: 2683H03 už bol zrušený.

Stredné odborné vzdelanie v odbore elektromechanik - stroje a zariadenia

2683H04 elektromechanik - stroje a zariadenia - Stredoškolský nematuritný vzdelávací program, pri ktorom žiaci získali výučný list

Odbor bol zrušený

Vybraný odbor: 2683H04 už bol zrušený.

Stredné odborné vzdelanie v odbore elektromechanik - silnoprúdová technika

2683H11 elektromechanik - silnoprúdová technika - Stredoškolský nematuritný vzdelávací program, pri ktorom žiaci získali výučný list

Informácie o odbore

V prebiehajúcom školskom roku neponúka vybraný odbor: 2683H11 žiadna škola.

Stredné odborné vzdelanie v odbore elektromechanik - automatizačná technika

2683H12 elektromechanik - automatizačná technika - Stredoškolský nematuritný vzdelávací program, pri ktorom žiaci získali výučný list

Informácie o odbore

V prebiehajúcom školskom roku neponúka vybraný odbor: 2683H12 žiadna škola.

Stredné odborné vzdelanie v odbore elektromechanik - telekomunikačná technika

2683H13 elektromechanik - telekomunikačná technika - Stredoškolský nematuritný vzdelávací program, pri ktorom žiaci získali výučný list

Informácie o odbore

V prebiehajúcom školskom roku neponúka vybraný odbor: 2683H13 žiadna škola.

Stredné odborné vzdelanie v odbore elektromechanik - oznamovacia a zabezpečovacia technika

2683H14 elektromechanik - oznamovacia a zabezpečovacia technika - Stredoškolský nematuritný vzdelávací program, pri ktorom žiaci získali výučný list

Informácie o odbore

V prebiehajúcom školskom roku neponúka vybraný odbor: 2683H14 žiadna škola.

Stredné odborné vzdelanie v odbore elektromechanik - úžitková technika

2683H15 elektromechanik - úžitková technika - Stredoškolský nematuritný vzdelávací program, pri ktorom žiaci získali výučný list

Informácie o odbore

V prebiehajúcom školskom roku neponúka vybraný odbor: 2683H15 žiadna škola.

Stredné odborné vzdelanie v odbore elektromechan.-chladiace zariadenia a tepelné čerpadlá

2683H17 elektromechan.-chladiace zariadenia a tepelné čerpadlá - Stredoškolský nematuritný vzdelávací program, pri ktorom žiaci získali výučný list

Informácie o odbore

V prebiehajúcom školskom roku neponúka vybraný odbor: 2683H17 žiadna škola.

Úplné stredné všeobecné vzdelanie v odbore gymnázium - elektrotechnika

7902526 gymnázium - elektrotechnika - Gymnázium (ukončené maturitou)

Odbor bol zrušený

Vybraný odbor: 7902526 už bol zrušený.

Úplné stredné všeobecné vzdelanie v odbore gymnázium - elektrotechnika

7902J26 gymnázium - elektrotechnika - Gymnázium (ukončené maturitou)

Informácie o odbore

V prebiehajúcom školskom roku neponúka vybraný odbor: 7902J26 žiadna škola.

Načítať ďalšie odbory...

Odporúčané kurzy

Zamestnaniu neboli priradené žiadne kurzy. Úplný zoznam kurzov nájdete na stránke databazakurzov.sk. Aktuálnu databázu akreditovaných vzdelávacích programov nájdete na stránke Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky.

Právny predpis

Výkon tohto zamestnania je regulovaný nasledovným právnym predpisom:

Certifikáty a osvedčenia

Na výkon tohto zamestnania sa vyžadujú nasledovné certifikáty:

Osvedčenie na vykonávanie činnosti na technickom zariadení elektrickom (elektrotechnik na riadenie činnosti alebo na riadenie prevádzky) podľa vyhlášky Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky č. 508/2009 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci s technickými zariadeniami tlakovými, zdvíhacími, elektrickými a plynovými a ktorou sa ustanovujú technické zariadenia, ktoré sa považujú za vyhradené technické zariadenia v znení neskorších predpisov (§ 15 ods. 1 a § 23)
Osvedčenie o odbornej spôsobilosti na riadenie činnosti podľa vyhlášky Slovenského úradu bezpečnosti práce a Slovenského banského úradu č. 51/1978 Zb. o odbornej spôsobilosti v elektrotechnike (§ 15 ods. 1)

Odborná prax

Na výkon tohto zamestnania sa odporúča odborná prax:

aspoň 1 rok
2 Osobnostné predpoklady
Názov
Úroveň
Technický talent
nadpriemerná

Nadpriemerná úroveň technického talentu umožňuje porozumieť zložitým technickým vzťahom a úspešne riešiť náročné technické problémy.

Praktické myslenie
nadpriemerná

Nadpriemerná úroveň praktického myslenia umožňuje vnímať praktickú využiteľnosť všetkých získaných teoretických vedomostí.

Pozornosť
nadpriemerná

Nadpriemerná úroveň zamerania pozornosti umožňuje dlhodobo sa sústrediť na vykonávanú činnosť.

Precíznosť (presnosť)
nadpriemerná

Nadpriemerná úroveň precíznosti umožňuje dlhodobo sa sústrediť na detaily a presnosť.

Predstavivosť
bežná

Bežná úroveň predstavivosti umožňuje vybaviť si v mysli potrebné objekty a javy bez reálnej predlohy.

Sebaistota
bežná

Bežná úroveň sebaistoty umožňuje spoľahnúť sa na vlastné silné stránky v každodenných situáciách a tiež pri neúspechu.

Sebaovládanie
bežná

Bežná úroveň sebaovládania umožňuje zachovať si pokojný prejav v rôznych situáciách.

Analytické myslenie
bežná

Bežná úroveň analytického myslenia umožňuje zapojiť logiku do riešenia bežných úloh, vnímať súvislosti a vyvodzovať závery.

Spoľahlivosť
bežná

Bežná úroveň spoľahlivosti umožňuje plniť záväzky a preberať zodpovednosť.

Dominantnosť
bežná

Bežná úroveň dominantnosti umožňuje prebrať iniciatívu a viesť iných.

Komunikatívnosť
bežná

Bežná úroveň komunikatívnosti umožňuje udržiavať získané a nadväzované nové kontakty.

Ochota pomáhať (zmysel pre spolupatričnosť)
bežná

Bežná úroveň ochoty pomáhať umožňuje podporiť iných a podať im pomocnú ruku.

Osobnostný typ

Prakticko-technický typ
Opis
Prakticko-technický typ

Jedinci tohto osobnostného typu sú fyzicky zdatní, preferujú prevažne praktické činnosti (fyzickú prácu pred duševnou), ako je napr. práca pri stroji alebo na stavbe, sú viac športovo založení ako zástupcovia ostatných skupín. Na druhej strane sú menej aktívni v sociálnej oblasti a „spoločensky“ menej obratní. Radšej pracujú s konkrétnymi predmetmi, vecami, materiálmi ako s myšlienkami, dokumentáciou či s ľuďmi. Nové zručnosti a schopnosti si osvojujú prostredníctvom praktických činností, ktoré majú konkrétny cieľ, rovnako ako aj hmatateľný produkt alebo výsledok.

OSOBNOSTNÁ CHARAKTERISTIKA: jednotlivci s touto osobnostnou orientáciou sú menej spoločenskí, skôr málovravní s tendenciou k introverzii, mužní, prispôsobiví, úprimní, nefalšovaní, materialistickí, prirodzení, vytrvalí, aktívni a emocionálne stabilní.

TYPICKÉ ZAMESTNANIA: elektromechanici, strojní mechanici, technici, veterinári, záhradníci, inštalatéri, kuchári, murári, tesári, lesníci, vodiči, požiarnici a pod.

HOBBY: stavanie modelov, opracovávanie dreva, poľovanie, rybolov, pestovanie kvetov, športovanie, trénovanie športovcov, opravovanie áut a pod.

3 Doplňujúce informácie

Pracovné podmienky

Názov
Úroveň
Psychická pracovná záťaž
čiastočná

Práca, ktorá predstavuje zvýšenú psychickú záťaž, ale nie je zaradená medzi rizikové práce.

Záťaž hlukom
čiastočná

Hladina hluku, prepočítaná na celú zmenu, je vyššia ako 75 dB, nepresahuje však 85 dB.

Záťaž prachom
čiastočná

Hodnoty prachu v pracovnom prostredí sú zvýšené, neprekračujú však najvyššie prípustný expozičný limit.

Záťaž teplom
čiastočná

Práca, pri ktorej je zvýšená teplota, ale nie sú prekročené hodnoty pre dlhodobo a krátkodobo únosnú záťaž teplom.

Nepravidelný pracovný čas, práca na zmeny
-

Pri výkone práce je potrebné počítať aj s ďalšími podmienkami.

Práca pod zemou
-

Pri výkone práce je potrebné počítať aj s ďalšími podmienkami.

Práca v uzavretom alebo polouzavretom priestore
-

Pri výkone práce je potrebné počítať aj s ďalšími podmienkami.

Zvýšené riziko úrazu
-

Pri výkone práce je potrebné počítať aj s ďalšími podmienkami.

Podrobnosti o faktoroch práce a pracovného prostredia podľa zaradenia prác do kategórií si môžete pozrieť tu.

Charakter práce

Charakter činností
Odborné nemanuálne práce
Vedenie podriadených pracovníkov
Vedenie tímu vo výrobe, službách a pod. (napr. dielne, malej prevádzky a pod.)
Zodpovednosť za výsledky a hodnoty
Veľká zodpovednosť, prípadné straty môžu byť veľké alebo ťažko odstrániteľné (nahraditeľné)
4 Klasifikácie
ISCO-08
3121 Majstri (supervízori) v ťažobnom, hutníckom, zlievarenskom priemysle a geologickom prieskume
SK ISCO-08
3121002 Majster (revírnik) elektroúdržby v ťažobnom priemysle
ESCO
vedúci ťažobného úseku/vedúca ťažobného úseku

vedúci ťažobného úseku/vedúca ťažobného úseku

Sekcia SK NACE Rev. 2
B Ťažba a dobývanie

Ťažba a dobývanie zahŕňa ťažbu minerálov prirodzene sa vyskytujúcich ako pevných (uhlia a rudy), tekutých (ropa) alebo plynných (zemný plyn). Ťažba môže byť dosiahnutá rozličnými metódami, ako je podzemná alebo povrchová ťažba, ropné vrty, vrty morského dna atď.

Táto sekcia zahŕňa doplnkové služby (napríklad drvenie, mletie, čistenie, sušenie, triedenie, obohacovanie rúd, skvapalňovanie zemného plynu a zoskupenie pevných palív) s cieľom pripraviť surové materiály pre trh. Tieto služby sú často realizované útvarmi, ktoré zdroje vyťažili a /alebo inými útvarmi umiestnenými v blízkosti.

Služby súvisiace s ťažbou sú klasifikované v divízii, skupine a triede na základe produkcie hlavného nerastu do divízií, skupín a tried na základe hlavných produkovaných minerálov. Divízie 05, 06 zahŕňajú ťažbu a dobývanie fosílnych palív (uhlia, lignitu, ropy, plynu); divízie 07, 08 zahŕňajú ťažbu a dobývanie kovových rúd, rôznych minerálov a kameňa.

Niektoré technické činnosti tejto sekcie, zvlášť súvisiace s ťažbou uhľovodíka, môžu byť uskutočnené pre tretie strany špecializovanými útvarmi ako priemyselná služba, ktorá je zahrnutá do divízie 09.

Táto sekcia vylučuje: spracovanie ťažených materiálov, pozri sekciu C (Priemyselná výroba), spotrebu ťažených materiálov bez ďalšej zmeny na stavebné účely, pozri sekciu F (Stavebníctvo), plnenie prírodných a minerálnych vôd z prameňov a studní, pozri 11.07, drvenie, mletie alebo iné spracovanie určitých zemín, kameňov a nerastov nevykonávané súčasne s ťažbou a dobývaním, pozri 23.9.

C Priemyselná výroba

Táto sekcia zahŕňa fyzikálnu alebo chemickú transformáciu materiálov, látok alebo komponentov na nové produkty, aj keď táto definícia nemusí byť jediné univerzálne kritérium na definovanie priemyselnej výroby. Transformované materiály, látky, alebo komponenty predstavujú surové materiály, ktoré môžu byť produktom poľnohospodárstva, lesníctva, rybolovu, ťažby alebo dobývania ako aj produktom ostatných priemyselných činnosti. Podstatná úprava, oprava alebo rekonštrukcia tovaru je všeobecne považovaná za priemyselnú výrobu.

Produkcia priemyselnej výroby môže byť v istom zmysle ukončená, ak sú výrobky pripravené na použitie alebo spotrebu alebo môže byť nedokončená v zmysle vstupu na následné spracovanie. Napríklad rafinácia hliníka je vstupom použitým na primárnu produkciu hliníka; primárny hliník je vstupom na ťahanie hliníkových drôtov a hliníkové drôty sú vstupom pre výrobu fabrikovaných drôtených produktov.

Priemyselná výroba špecializovaných komponentov a ich častí, príslušenstva a prídavných zariadení, strojov a prístrojov je vo všeobecnosti klasifikovaná v rovnakej triede ako priemyselná výroba strojov a prístrojov, pre ktoré sú časti a príslušenstvo určené. Priemyselná výroba nešpecializovaných komponentov a častí strojov a zariadení, napr. motorov, piest, elektrických motorov, elektrickej montáže, ventilov, náčinia, valčekových ložísk je klasifikovaná v príslušných triedach priemyselnej výroby bez ohľadu na stroje a zariadenia, v ktorých bude použitá. Avšak výroba špecializovaných komponentov a príslušenstva formovaním alebo vytláčaním plastových materiálov je zahrnutá v skupine 22.2.

Montáž jednotlivých častí vyrábaných produktov je považovaná za priemyselnú výrobu. Zahŕňa montáž vyrábaných produktov vo vlastnej réžii alebo kupovaných komponentov. Viac informácií nájdete vo vysvetlivkách Štatistického úradu SR.

Divízia SK NACE Rev. 2
05 Ťažba uhlia a lignitu

Táto divízia obsahuje ťažbu pevných minerálnych palív, zahŕňa podzemnú alebo povrchovú ťažbu a zahŕňa služby (triedenie, čistenie, lisovanie a ďalšie činnosti nevyhnutné pre dopravu) smerujúce k predajnému produktu.

Táto divízia vylučuje koksovanie (pozri 19.10), služby nesúvisiace s ťažbou uhlia a lignitu (pozri 09.90) alebo výrobu brikiet (pozri 19.20).

07 Dobývanie kovových rúd

Táto divízia zahŕňa dobývanie kovových minerálov (rúd), realizované podzemnou alebo pozemnou ťažbou, vrtmi morského dna atď. Tiež zahŕňa činnosti súvisiace s úpravou a spracovaním rudy, ako napr. drvenie, mletie, pranie (umývanie), sušenie, spekanie/sintrácia, okysličovanie alebo lúhovanie rúd, separácia gravitáciou alebo podporné činnosti.

Táto divízia vylučuje: praženie železného pyritu, pozri 20.13, výrobu oxidu hlinitého, pozri 24.42, prevádzku vysokej pece, pozri divíziu 24.

08 Iná ťažba a dobývanie

Táto divízia zahŕňa ťažbu z baní a kameňolomov, ale takisto bagrovanie nánosových nálezísk, likvidáciu a využitie soľných močiarov. Produkty sú využívané najviac v stavebníctve (napr.piesok, kamene atď.), na výrobu materiálov (napr. íl, sadrovec, vápnik atď.), na výrobu chemikálií atď.

Táto divízia vylučuje spracovanie (okrem drvenia, brúsenia, rezania, čistenia, sušenia, triedenia a miešania) ťažených minerálov.

09 Pomocné činnosti pri ťažbe

Táto divízia zahŕňa špecializované pomocné služby vedľajšie k ťažbe vykonané na základe poplatku alebo kontraktu. Zahŕňa prieskumné služby cez tradičné metódy zisťovania pomocou základnej vzorky, realizáciou geologických pozorovaní ako je vŕtanie, testovacie vŕtanie alebo opakované vŕtanie pre olejové vrty, kovové a nekovové minerály. Ostatné typické služby zahŕňajú budovanie základov ropných a plynových vrtov, betónovanie vnútornej časti ropných a plynových vrtov, čistenie, opevnenie a mazanie/sušenie ropných a plynových vrtov, sušenie a čerpanie z baní, služby odvozu odpadu v baniach atď.

23 Výroba ostatných nekovových minerálnych výrobkov

Táto divízia zahŕňa výrobné činnosti súvisiace s príslušnou zložkou minerálneho pôvodu. Táto divízia zahŕňa výrobu skla a výrobkov zo skla (napr. plochého skla, dutého skla, vlákien, technického skla atď.), keramických výrobkov, obkladačiek, výrobkov z pálenej hliny, cementu a sadrovej malty, od surových materiálov po konečné výrobky. Výroba tvarovaného a upraveného kameňa a ostatných minerálnych výrobkov je takisto zahrnutá v tejto divízii.

Európsky kvalifikačný rámec
Úroveň 4
ISCED
354

Úplné stredné odborné vzdelanie dosiahnuté absolvovaním vzdelávacích programov ukončených maturitou

pracujem
pracujem Prebieha vyhľadávanie, prosím, čakajte...
ISTP

Prebieha vyhľadávanie, prosím, čakajte...

Pomocník

Máte otázky?
Vitajte v ISTP

Váš Internetový Sprievodca Trhom Práce

Prosím, upravte registračné údaje.

Chcem pracovať

Potvrdenie

Vykonať požadovanú akciu?

Áno Nie