Poslať priateľovi

Remeslá a osobné služby

Tlmočník cudzích jazykov

Tlmočník cudzích jazykov tlmočí, vykonáva odbornú činnosť spočívajúcu vo verbálnom prevedení informácie zo zdrojového jazyka do cieľového jazyka. Na základe použitej techniky tlmočenia sa rozlišuje simultánne a konzekutívne tlmočenie.

Alternatívne názvy

 • Pracovník poskytujúci tlmočnícke služby
 • Pracovník v oblasti súdneho tlmočenia
 • Súdny tlmočník
 • Simultánny tlmočník
 • Konzekutívny tlmočník
 • Tlmočník

Požadovaný stupeň vzdelania

 • Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa

  Študijný program druhého stupňa sa zameriava na získanie teoretických a praktických poznatkov založených na súčasnom stave vedy alebo umenia a na rozvíjanie schopnosti ich tvorivého uplatňovania pri výkone povolania alebo pri pokračovaní vo vysokoškolskom štúdiu podľa doktorandského študijného programu. Absolventi študijného programu druhého stupňa získavajú vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa.

Užitočné odkazy

Voľné pracovné miesta

1 Kvalifikácia

Kompetencie

Všeobecné spôsobilosti

Názov
Úroveň dôležitosti
Úroveň ovládania
Informačná gramotnosť
Nutná
Vysoká
 • rýchle zorientovanie sa vo väčšom množstve textov, dokumentov a oznámení
 • hodnotenie vhodnosti informačných zdrojov
Komunikácia (jednanie s ľuďmi)
Nutná
Vysoká
 • moderovanie konferencií, seminárov, workshopov
 • zrozumiteľné a správne načasované používanie argumentov
 • odhadnutie obchodnej príležitosti a voľného miesta na trhu na rozvoj nových obchodných príležitostí
 • aktívne vyvolanie účelnej komunikácie
Komunikácia v cudzom jazyku
Nutná
Vysoká
 • skúsený používateľ cudzieho jazyka (C1 a C2) – rozumie širokému okruhu náročných textov, pochopí skrytý význam, používa jazyk účinne a pružne v spoločenskom i profesijnom živote, svoj prejav jasne a dobre člení a výpovede obsahovo a jazykovo spája, dokáže viesť súvislú prezentáciu
Kultivovaný slovný prejav, schopnosť vyjadrovania sa
Nutná
Vysoká
 • používanie účinnej argumentácie v slovnom prejave
 • výborné komunikačné schopnosti v úradnom a obchodnom styku
 • diplomatické a taktné oznamovanie nepríjemnej skutočnosti
Prezentovanie
Nutná
Vysoká
 • používanie techniky pri verbálnej prezentácii
 • vytváranie kontaktného prostredia s poslucháčmi
 • obhajovanie svojich názorov a práce pri prezentácii
 • komunikácia s účastníkmi a pružné reagovanie na príspevky a otázky účastníkov počas prezentácie
Pružnosť v myslení (adaptabilita, flexibilita, improvizačné spôsobilosti)
Nutná
Vysoká
 • improvizácia pri kolapse naplánovaných postupov nahradením starého postupu novým postupom
Rozhodovanie
Nutná
Vysoká
 • predvídavosť
 • rozhodovanie v kritických situáciách
Samostatnosť
Nutná
Vysoká
 • vysoká nezávislosť, osobitnosť, oddelenosť, vysoká schopnosť samostatného organizovania svojich a cudzích činností
Organizovanie a plánovanie práce
Nutná
Pokročilá
 • plánovanie kapacít a harmonogramov na dosiahnutie cieľov
 • tvorba alternatívnych plánov zohľadňujúcich rôzne vonkajšie vplyvy
 • realistická definícia úloh, stanovenie ich priorít a pridelenie zdrojov
Osobnostný rozvoj
Nutná
Pokročilá
 • odhadnutie vlastného potenciálu na osobný rozvoj
Analyzovanie a riešenie problémov
Nutná
Elementárna
 • logické myslenie
 • rozpoznávanie súvislostí medzi problémami
 • rozoznávanie kritickej situácie
Kultivovaný písomný prejav
Nutná
Elementárna
 • zdieľanie informácií v používanom informačnom rozhraní (napr. e-mailom, dokumentami v elektronickej forme)
 • ovládanie slovenskej gramatiky a štylistiky v písomnom prejave
 • čítanie a pochopenie informácií prezentovaných v rôznych formátoch (napr. slová, grafy, diagramy, schémy)
Tímová práca
Nutná
Elementárna
 • porozumenie a práca v dynamike tímu
 • rozpoznávanie a rešpektovanie ľudskej rozdielnosti, individuálnosti a perspektívy
 • zdieľanie nových informácií, znalostí a poznatkov so svojimi kolegami
Tvorivosť (kreativita)
Nutná
Elementárna
 • zdokonaľovanie už existujúcich postupov a riešení
 • premýšľanie o svojej práci, hľadanie spôsobov na zvýšenie produktivity a kvality
Analyzovanie a riešenie problémov
Výhodná
Pokročilá
 • rozpoznávanie kľúčových informácií medzi ostatnými
 • rozpoznávanie príčin problémov
Kultivovaný písomný prejav
Výhodná
Pokročilá
 • logické a prehľadné štruktúrovanie písomného oznámenia
 • ovládanie rozvinutej slovnej zásoby
 • sformulovanie písomných výstupov do požadovanej štruktúry a obsahu
 • dodržiavanie formy a zvyklostí úradného a obchodného písomného styku
Tvorivosť (kreativita)
Výhodná
Pokročilá
 • podávanie námetov na nové postupy a riešenia
 • aktívna reakcia na zmenu situácie
Digitálna gramotnosť (počítačové spôsobilosti)
Výhodná
Elementárna
 • základné využívanie výpočtovej a komunikačnej techniky v rámci jednoduchých používateľských aplikácií a pri bežných kancelárskych prácach (napr. tlač dokumentov, základné práce so súbormi, adresármi, textami, tabuľkami, elektronická pošta, obsluha telefónu, faxu, prepájanie hovorov a pod.)
Fyzická zdatnosť
Výhodná
Elementárna
 • jednoduchšie zvládanie vyššej fyzickej námahy
 • odolnosť voči pracovnej fyzickej záťaži
Technická gramotnosť
Výhodná
Elementárna
 • orientácia v používateľskej dokumentácii technických zariadení
 • porozumenie inštruktážam na mechanickú obsluhu technických zariadení
 • priestorová predstavivosť jednoduchších tvarov, súčastí a predmetov

Odborné vedomosti

Názov
Úroveň dôležitosti
EKR
Cudzí jazyk
Nutná
7

Výsledky vzdelávania zodpovedajúce úrovni 7 sú vysokošpecializované vedomosti, z ktorých sú niektoré vedomosti poprednými v oblasti práce alebo štúdia a sú základom originálneho myslenia a/alebo výskumu; zásadné uvedomenie si vedomostí v danej oblasti a na rozhraní medzi jednotlivými oblasťami.

Prepojenie stupňa vzdelania s Európskym kvalifikačným rámcom (EKR):
Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa = úroveň 7

Fonetika
Nutná
7

Výsledky vzdelávania zodpovedajúce úrovni 7 sú vysokošpecializované vedomosti, z ktorých sú niektoré vedomosti poprednými v oblasti práce alebo štúdia a sú základom originálneho myslenia a/alebo výskumu; zásadné uvedomenie si vedomostí v danej oblasti a na rozhraní medzi jednotlivými oblasťami.

Prepojenie stupňa vzdelania s Európskym kvalifikačným rámcom (EKR):
Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa = úroveň 7

Lingvistika
Nutná
7

Výsledky vzdelávania zodpovedajúce úrovni 7 sú vysokošpecializované vedomosti, z ktorých sú niektoré vedomosti poprednými v oblasti práce alebo štúdia a sú základom originálneho myslenia a/alebo výskumu; zásadné uvedomenie si vedomostí v danej oblasti a na rozhraní medzi jednotlivými oblasťami.

Prepojenie stupňa vzdelania s Európskym kvalifikačným rámcom (EKR):
Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa = úroveň 7

Rečníctvo, rétorika
Nutná
7

Výsledky vzdelávania zodpovedajúce úrovni 7 sú vysokošpecializované vedomosti, z ktorých sú niektoré vedomosti poprednými v oblasti práce alebo štúdia a sú základom originálneho myslenia a/alebo výskumu; zásadné uvedomenie si vedomostí v danej oblasti a na rozhraní medzi jednotlivými oblasťami.

Prepojenie stupňa vzdelania s Európskym kvalifikačným rámcom (EKR):
Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa = úroveň 7

Sémantika
Nutná
7

Výsledky vzdelávania zodpovedajúce úrovni 7 sú vysokošpecializované vedomosti, z ktorých sú niektoré vedomosti poprednými v oblasti práce alebo štúdia a sú základom originálneho myslenia a/alebo výskumu; zásadné uvedomenie si vedomostí v danej oblasti a na rozhraní medzi jednotlivými oblasťami.

Prepojenie stupňa vzdelania s Európskym kvalifikačným rámcom (EKR):
Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa = úroveň 7

Kultúra vybranej krajiny
Nutná
7

Výsledky vzdelávania zodpovedajúce úrovni 7 sú vysokošpecializované vedomosti, z ktorých sú niektoré vedomosti poprednými v oblasti práce alebo štúdia a sú základom originálneho myslenia a/alebo výskumu; zásadné uvedomenie si vedomostí v danej oblasti a na rozhraní medzi jednotlivými oblasťami.

Prepojenie stupňa vzdelania s Európskym kvalifikačným rámcom (EKR):
Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa = úroveň 7

Tlmočníctvo
Nutná
7

Výsledky vzdelávania zodpovedajúce úrovni 7 sú vysokošpecializované vedomosti, z ktorých sú niektoré vedomosti poprednými v oblasti práce alebo štúdia a sú základom originálneho myslenia a/alebo výskumu; zásadné uvedomenie si vedomostí v danej oblasti a na rozhraní medzi jednotlivými oblasťami.

Prepojenie stupňa vzdelania s Európskym kvalifikačným rámcom (EKR):
Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa = úroveň 7

Úradná a obchodná korešpondencia v cudzom jazyku
Nutná
7

Výsledky vzdelávania zodpovedajúce úrovni 7 sú vysokošpecializované vedomosti, z ktorých sú niektoré vedomosti poprednými v oblasti práce alebo štúdia a sú základom originálneho myslenia a/alebo výskumu; zásadné uvedomenie si vedomostí v danej oblasti a na rozhraní medzi jednotlivými oblasťami.

Prepojenie stupňa vzdelania s Európskym kvalifikačným rámcom (EKR):
Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa = úroveň 7

Zemepis vybranej krajiny
Výhodná
4

Výsledky vzdelávania zodpovedajúce úrovni 4 sú faktické a teoretické vedomosti v širokých súvislostiach v oblasti práce alebo štúdia.

Prepojenie stupňa vzdelania s Európskym kvalifikačným rámcom (EKR):
Úplné stredné odborné alebo všeobecné vzdelanie = úroveň 4

Odborné zručnosti

Názov
Úroveň dôležitosti
EKR
Tlmočenie z a do cudzieho jazyka - konzekutívne, simultánne a kabínové
Nutná
7

Výsledky vzdelávania zodpovedajúce úrovni 7 sú špecializované zručnosti požadované pri riešení problémov výskumu a/alebo inovácií s cieľom rozvíjať nové vedomosti a postupy a integrovať vedomosti z rôznych oblastí.

Prepojenie stupňa vzdelania s Európskym kvalifikačným rámcom (EKR):
Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa = úroveň 7

Precvičovanie konverzačných a gramatických väzieb v cudzom jazyku
Nutná
7

Výsledky vzdelávania zodpovedajúce úrovni 7 sú špecializované zručnosti požadované pri riešení problémov výskumu a/alebo inovácií s cieľom rozvíjať nové vedomosti a postupy a integrovať vedomosti z rôznych oblastí.

Prepojenie stupňa vzdelania s Európskym kvalifikačným rámcom (EKR):
Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa = úroveň 7

Riadenie cudzojazyčnej konverzácie
Nutná
7

Výsledky vzdelávania zodpovedajúce úrovni 7 sú špecializované zručnosti požadované pri riešení problémov výskumu a/alebo inovácií s cieľom rozvíjať nové vedomosti a postupy a integrovať vedomosti z rôznych oblastí.

Prepojenie stupňa vzdelania s Európskym kvalifikačným rámcom (EKR):
Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa = úroveň 7

Zastupovanie záujmov organizácie v rámci udržiavania a rozvíjania dobrých vzťahov so strategickými partnermi
Nutná
5

Výsledky vzdelávania zodpovedajúce úrovni 5 sú rozsiahla škála kognitívnych a praktických zručností požadovaných na rozvíjanie kreatívnych riešení abstraktných problémov.

Prepojenie stupňa vzdelania s Európskym kvalifikačným rámcom (EKR):
Vyššie odborné vzdelanie = úroveň 5

Riadenie osvojovania cudzieho jazyka
Výhodná
7

Výsledky vzdelávania zodpovedajúce úrovni 7 sú špecializované zručnosti požadované pri riešení problémov výskumu a/alebo inovácií s cieľom rozvíjať nové vedomosti a postupy a integrovať vedomosti z rôznych oblastí.

Prepojenie stupňa vzdelania s Európskym kvalifikačným rámcom (EKR):
Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa = úroveň 7

Školy

Optimálne školské vzdelanie

Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa v odbore preklad.a tlm.-anglický jaz.a kult.-arabský jaz.a kult.

7329R01 preklad.a tlm.-anglický jaz.a kult.-arabský jaz.a kult. - Vysoká škola (bakalárske študijné programy)

Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa v odbore preklad.a tlm.-anglický jaz.a kult.-bulharský jaz.a kul.

7329R02 preklad.a tlm.-anglický jaz.a kult.-bulharský jaz.a kul. - Vysoká škola (bakalárske študijné programy)

Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa v odbore preklad.a tlm.-anglický jaz.a kult.-holandský jaz.a kul.

7329R03 preklad.a tlm.-anglický jaz.a kult.-holandský jaz.a kul. - Vysoká škola (bakalárske študijné programy)

Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa v odbore preklad.a tlm.-anglický jaz.a kul.-chorvátsky jaz.a kul.

7329R04 preklad.a tlm.-anglický jaz.a kul.-chorvátsky jaz.a kul. - Vysoká škola (bakalárske študijné programy)

Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa v odbore preklad.a tlm.-anglický jaz.a kul.-nemecký jazyk a kul.

7329R05 preklad.a tlm.-anglický jaz.a kul.-nemecký jazyk a kul. - Vysoká škola (bakalárske študijné programy)

Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa v odbore preklad.a tlm.-anglický jazyk a kul.-poľský jazyk a kul.

7329R06 preklad.a tlm.-anglický jazyk a kul.-poľský jazyk a kul. - Vysoká škola (bakalárske študijné programy)

Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa v odbore preklad.a tlm.-anglický jaz.a kul.-portugalský j.a kul.

7329R07 preklad.a tlm.-anglický jaz.a kul.-portugalský j.a kul. - Vysoká škola (bakalárske študijné programy)

Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa v odbore preklad.a tlm.-anglický jaz.a kul.-ruský jazyk a kultúra

7329R09 preklad.a tlm.-anglický jaz.a kul.-ruský jazyk a kultúra - Vysoká škola (bakalárske študijné programy)

Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa v odbore preklad.a tlm.-anglický jaz.a kul.-španielsky jaz.a kul.

7329R10 preklad.a tlm.-anglický jaz.a kul.-španielsky jaz.a kul. - Vysoká škola (bakalárske študijné programy)

Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa v odbore preklad.a tlm.-anglický jaz.a kul.-švédsky jaz.a kultúra

7329R11 preklad.a tlm.-anglický jaz.a kul.-švédsky jaz.a kultúra - Vysoká škola (bakalárske študijné programy)

Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa v odbore preklad.a tlm.-anglický jaz.a kul.-taliansky jaz.a kul.

7329R12 preklad.a tlm.-anglický jaz.a kul.-taliansky jaz.a kul. - Vysoká škola (bakalárske študijné programy)

Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa v odbore preklad.a tlm.-anglický jaz.a kul.-ukrajinský jaz.a kul.

7329R13 preklad.a tlm.-anglický jaz.a kul.-ukrajinský jaz.a kul. - Vysoká škola (bakalárske študijné programy)

Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa v odbore preklad.a tlm.-anglický jaz.a kul.-francúzsky jaz.a kul.

7329R14 preklad.a tlm.-anglický jaz.a kul.-francúzsky jaz.a kul. - Vysoká škola (bakalárske študijné programy)

Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa v odbore preklad.a tlm.-anglický jaz.a kul.-maďarský jaz. a kul.

7329R15 preklad.a tlm.-anglický jaz.a kul.-maďarský jaz. a kul. - Vysoká škola (bakalárske študijné programy)

Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa v odbore preklad.a tlm.-anglický jaz.a kul.- slovenský jaz.a kul.

7329R17 preklad.a tlm.-anglický jaz.a kul.- slovenský jaz.a kul. - Vysoká škola (bakalárske študijné programy)

Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa v odbore preklad.a tlm.-anglický jaz. a kul.- fínsky jaz. a kul.

7329R18 preklad.a tlm.-anglický jaz. a kul.- fínsky jaz. a kul. - Vysoká škola (bakalárske študijné programy)

Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa v odbore preklad.a tlm.-slovenský jaz. a kul.-ukrajinský jaz.a kul.

7329R20 preklad.a tlm.-slovenský jaz. a kul.-ukrajinský jaz.a kul. - Vysoká škola (bakalárske študijné programy)

Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa v odbore preklad.a tlm.-slovenský jaz. a kul.-ukrajinský jaz.a kul.

7329R20 preklad.a tlm.-slovenský jaz. a kul.-ukrajinský jaz.a kul. - Vysoká škola (bakalárske študijné programy)

Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa v odbore preklad.a tlm.-nemecký jaz.a kul.-ruský jaz. a kultúra

7329R25 preklad.a tlm.-nemecký jaz.a kul.-ruský jaz. a kultúra - Vysoká škola (bakalárske študijné programy)

Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa v odbore preklad.a tlm.-nemecký jaz.a kul.-španielsky jaz. a kul.

7329R26 preklad.a tlm.-nemecký jaz.a kul.-španielsky jaz. a kul. - Vysoká škola (bakalárske študijné programy)

Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa v odbore preklad.a tlm.-nemecký jaz.a kul.-švédsky jaz. a kultúra

7329R27 preklad.a tlm.-nemecký jaz.a kul.-švédsky jaz. a kultúra - Vysoká škola (bakalárske študijné programy)

Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa v odbore preklad.a tlm.-nemecký jaz.a kul.-taliansky jaz. a kul.

7329R28 preklad.a tlm.-nemecký jaz.a kul.-taliansky jaz. a kul. - Vysoká škola (bakalárske študijné programy)

Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa v odbore preklad.a tlm.-nemecký jaz.a kul.-ukrajinský jaz. a kul.

7329R29 preklad.a tlm.-nemecký jaz.a kul.-ukrajinský jaz. a kul. - Vysoká škola (bakalárske študijné programy)

Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa v odbore preklad.a tlm.-nemecký jaz.a kul.-slovenský jaz. a kul.

7329R31 preklad.a tlm.-nemecký jaz.a kul.-slovenský jaz. a kul. - Vysoká škola (bakalárske študijné programy)

Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa v odbore preklad.a tlm.-slovenský jaz.a kul.-španielsk.jaz.a kul.

7329R33 preklad.a tlm.-slovenský jaz.a kul.-španielsk.jaz.a kul. - Vysoká škola (bakalárske študijné programy)

Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa v odbore preklad.a tlm.-slovenský jaz.a kul.-taliansky jaz.a kul.

7329R34 preklad.a tlm.-slovenský jaz.a kul.-taliansky jaz.a kul. - Vysoká škola (bakalárske študijné programy)

Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa v odbore preklad.a tlm.-francúzsky jaz. a kul.-ruský jaz. a kul.

7329R37 preklad.a tlm.-francúzsky jaz. a kul.-ruský jaz. a kul. - Vysoká škola (bakalárske študijné programy)

Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa v odbore preklad.a tlm.-francúzsky jaz.a kul.-španielsky j.a kul.

7329R38 preklad.a tlm.-francúzsky jaz.a kul.-španielsky j.a kul. - Vysoká škola (bakalárske študijné programy)

Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa v odbore preklad.a tlm.-francúzsky jaz.a kul.-taliansky j.a kul.

7329R39 preklad.a tlm.-francúzsky jaz.a kul.-taliansky j.a kul. - Vysoká škola (bakalárske študijné programy)

Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa v odbore preklad.a tlm.-francúzsky jaz.a kul.-slovenský j. a kul.

7329R43 preklad.a tlm.-francúzsky jaz.a kul.-slovenský j. a kul. - Vysoká škola (bakalárske študijné programy)

Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa v odbore preklad.a tlm.-francúzsky jaz.a kul.-rumunský j. a kul.

7329R44 preklad.a tlm.-francúzsky jaz.a kul.-rumunský j. a kul. - Vysoká škola (bakalárske študijné programy)

Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa v odbore preklad.a tlm.-francúzsky j.a kul.-porugalský j.a kul.

7329R45 preklad.a tlm.-francúzsky j.a kul.-porugalský j.a kul. - Vysoká škola (bakalárske študijné programy)

Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa v odbore preklad.a tlm.-francúzsky j.a kul.-porugalský j.a kul.

7329R45 preklad.a tlm.-francúzsky j.a kul.-porugalský j.a kul. - Vysoká škola (bakalárske študijné programy)

Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa v odbore preklad.a tlm.-ruský jaz. a kul.-ukrajinsk.jaz.a kultúra

7329R50 preklad.a tlm.-ruský jaz. a kul.-ukrajinsk.jaz.a kultúra - Vysoká škola (bakalárske študijné programy)

Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa v odbore preklad.a tlm.-ruský jaz. a kul.-slovenský jaz.a kultúra

7329R52 preklad.a tlm.-ruský jaz. a kul.-slovenský jaz.a kultúra - Vysoká škola (bakalárske študijné programy)

Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa v odbore preklad.a tlm.-ruský jaz. a kul.-slovenský jaz.a kultúra

7329R52 preklad.a tlm.-ruský jaz. a kul.-slovenský jaz.a kultúra - Vysoká škola (bakalárske študijné programy)

Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa v odbore preklad.a tlm.-španielsky j.a kul.-portugalský j.a kul.

7329R56 preklad.a tlm.-španielsky j.a kul.-portugalský j.a kul. - Vysoká škola (bakalárske študijné programy)

Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa v odbore preklad.a tlm.-španielsky jaz. a kul.-ruský jaz. a kul.

7329R57 preklad.a tlm.-španielsky jaz. a kul.-ruský jaz. a kul. - Vysoká škola (bakalárske študijné programy)

Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa v odbore preklad.a tlm.-španielsky jaz.a kul.-taliansky j. a kul.

7329R58 preklad.a tlm.-španielsky jaz.a kul.-taliansky j. a kul. - Vysoká škola (bakalárske študijné programy)

Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa v odbore preklad.a tlm.-fínsky jaz. a kul.-slovenský jaz. a kul.

7329R61 preklad.a tlm.-fínsky jaz. a kul.-slovenský jaz. a kul. - Vysoká škola (bakalárske študijné programy)

Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa v odbore preklad.a tlm.-fínsky jaz. a kul.-maďarský jaz. a kul.

7329R62 preklad.a tlm.-fínsky jaz. a kul.-maďarský jaz. a kul. - Vysoká škola (bakalárske študijné programy)

Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa v odbore preklad.a tlm.-fínsky jaz. a kul.-nemecký jazyk a kul.

7329R63 preklad.a tlm.-fínsky jaz. a kul.-nemecký jazyk a kul. - Vysoká škola (bakalárske študijné programy)

Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa v odbore preklad.a tlm.-fínsky jaz. a kul.-ruský jazyk a kul.

7329R66 preklad.a tlm.-fínsky jaz. a kul.-ruský jazyk a kul. - Vysoká škola (bakalárske študijné programy)

Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa v odbore preklad.a tlm.-fínsky jaz. a kul.-ruský jazyk a kul.

7329R66 preklad.a tlm.-fínsky jaz. a kul.-ruský jazyk a kul. - Vysoká škola (bakalárske študijné programy)

Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa v odbore prekladateľstvo a tlmočníctvo - bulharský jazyk a kultúra - nemecký jazyk a kultúra

7329R69 prekladateľstvo a tlmočníctvo - bulharský jazyk a kultúra - nemecký jazyk a kultúra - Vysoká škola (bakalárske študijné programy)

Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa v odbore preklad.a tlm.-bulharský jazyk a kul.-ruský jaz. a kul.

7329R72 preklad.a tlm.-bulharský jazyk a kul.-ruský jaz. a kul. - Vysoká škola (bakalárske študijné programy)

Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa v odbore preklad.a tlm.-bulharský jaz. a kul.-slovenský.j. a kul.

7329R73 preklad.a tlm.-bulharský jaz. a kul.-slovenský.j. a kul. - Vysoká škola (bakalárske študijné programy)

Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa v odbore preklad.a tlm.-chorvátsky jaz.a kul.-taliansky ja.a kul.

7329R80 preklad.a tlm.-chorvátsky jaz.a kul.-taliansky ja.a kul. - Vysoká škola (bakalárske študijné programy)

Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa v odbore preklad.a tlm.-rumunský jaz.a kul.-španielsky jaz.a kul.

7329R82 preklad.a tlm.-rumunský jaz.a kul.-španielsky jaz.a kul. - Vysoká škola (bakalárske študijné programy)

Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa v odbore preklad.a tlm.-rumunský jaz.a kul.-taliansky jaz. a kul.

7329R83 preklad.a tlm.-rumunský jaz.a kul.-taliansky jaz. a kul. - Vysoká škola (bakalárske študijné programy)

Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa v odbore preklad.a tlm.-holandský jaz. a kul.-nemecký jaz. a kul.

7329R86 preklad.a tlm.-holandský jaz. a kul.-nemecký jaz. a kul. - Vysoká škola (bakalárske študijné programy)

Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa v odbore preklad.a tlm.-maďarský jaz.a kul.-ruský jazyk a kultúra

7329R91 preklad.a tlm.-maďarský jaz.a kul.-ruský jazyk a kultúra - Vysoká škola (bakalárske študijné programy)

Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa v odbore preklad.a tlm.-maďarský jaz.a kul.-slovenský jaz. a kul.

7329R94 preklad.a tlm.-maďarský jaz.a kul.-slovenský jaz. a kul. - Vysoká škola (bakalárske študijné programy)

Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa v odbore preklad.a tlm.-maďarský jazyk a kul.-anglický jaz.a kul.

7329R95 preklad.a tlm.-maďarský jazyk a kul.-anglický jaz.a kul. - Vysoká škola (bakalárske študijné programy)

Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa v odbore preklad.a tlm.-maďarský jaz. a kul.-nemecký jaz. a kul.

7329R96 preklad.a tlm.-maďarský jaz. a kul.-nemecký jaz. a kul. - Vysoká škola (bakalárske študijné programy)

Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa v odbore preklad.a tlm.-maďarský jaz. a kul.-španiel.jaz. a kul.

7329R97 preklad.a tlm.-maďarský jaz. a kul.-španiel.jaz. a kul. - Vysoká škola (bakalárske študijné programy)

Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa v odbore preklad.a tlm.-maďarský jaz. a kul.-španiel.jaz. a kul.

7329R97 preklad.a tlm.-maďarský jaz. a kul.-španiel.jaz. a kul. - Vysoká škola (bakalárske študijné programy)

Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa v odbore preklad.a tlm.-francúzsky jaz.a kul.-holandský j.a kul .

7329R99 preklad.a tlm.-francúzsky jaz.a kul.-holandský j.a kul . - Vysoká škola (bakalárske študijné programy)

Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa v odbore preklad.a tlm.-francúzsky jaz.a kul.-holandský j.a kul .

7329R99 preklad.a tlm.-francúzsky jaz.a kul.-holandský j.a kul . - Vysoká škola (bakalárske študijné programy)

Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v odbore preklad.a tlm.-anglický jazyk a kul.-arabský jazyk a kultúra

7329T01 preklad.a tlm.-anglický jazyk a kul.-arabský jazyk a kultúra - Vysoká škola (vzdelanie pokračujúce po dosiahnutí bakalárskeho vzdelania absolvovaním magisterských, inžinierskych a doktorských študijných programov)

Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v odbore preklad.a tlm.-anglický jaz. a kul.-bulharský jaz. a kultúra

7329T02 preklad.a tlm.-anglický jaz. a kul.-bulharský jaz. a kultúra - Vysoká škola (vzdelanie pokračujúce po dosiahnutí bakalárskeho vzdelania absolvovaním magisterských, inžinierskych a doktorských študijných programov)

Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v odbore preklad.a tlm.-anglický jaz.a kul.-chorvátsky jaz.a kultúra

7329T04 preklad.a tlm.-anglický jaz.a kul.-chorvátsky jaz.a kultúra - Vysoká škola (vzdelanie pokračujúce po dosiahnutí bakalárskeho vzdelania absolvovaním magisterských, inžinierskych a doktorských študijných programov)

Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v odbore preklad.a tlm.-anglický jaz. a kul.-nemecký jazyk a kultúra

7329T05 preklad.a tlm.-anglický jaz. a kul.-nemecký jazyk a kultúra - Vysoká škola (vzdelanie pokračujúce po dosiahnutí bakalárskeho vzdelania absolvovaním magisterských, inžinierskych a doktorských študijných programov)

Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v odbore preklad.a tlm.-anglický jazyk a kul.-poľský jazyk a kultúra

7329T06 preklad.a tlm.-anglický jazyk a kul.-poľský jazyk a kultúra - Vysoká škola (vzdelanie pokračujúce po dosiahnutí bakalárskeho vzdelania absolvovaním magisterských, inžinierskych a doktorských študijných programov)

Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v odbore preklad.a tlm.-anglický jaz.a kul.-portugalský jaz.a kultúra

7329T07 preklad.a tlm.-anglický jaz.a kul.-portugalský jaz.a kultúra - Vysoká škola (vzdelanie pokračujúce po dosiahnutí bakalárskeho vzdelania absolvovaním magisterských, inžinierskych a doktorských študijných programov)

Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v odbore preklad.a tlm.-anglický jazyk a kul.-ruský jazyk a kultúra

7329T09 preklad.a tlm.-anglický jazyk a kul.-ruský jazyk a kultúra - Vysoká škola (vzdelanie pokračujúce po dosiahnutí bakalárskeho vzdelania absolvovaním magisterských, inžinierskych a doktorských študijných programov)

Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v odbore preklad.a tlm.-anglický jaz.a kul.-španielsky jaz. a kultúra

7329T10 preklad.a tlm.-anglický jaz.a kul.-španielsky jaz. a kultúra - Vysoká škola (vzdelanie pokračujúce po dosiahnutí bakalárskeho vzdelania absolvovaním magisterských, inžinierskych a doktorských študijných programov)

Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v odbore preklad.a tlm.-anglický jaz.a kul.-taliansky jazyk a kultúra

7329T12 preklad.a tlm.-anglický jaz.a kul.-taliansky jazyk a kultúra - Vysoká škola (vzdelanie pokračujúce po dosiahnutí bakalárskeho vzdelania absolvovaním magisterských, inžinierskych a doktorských študijných programov)

Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v odbore preklad.a tlm.-anglický jaz.a kul.-ukrajinský jaz. a kultúra

7329T13 preklad.a tlm.-anglický jaz.a kul.-ukrajinský jaz. a kultúra - Vysoká škola (vzdelanie pokračujúce po dosiahnutí bakalárskeho vzdelania absolvovaním magisterských, inžinierskych a doktorských študijných programov)

Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v odbore preklad.a tlm.-anglický jaz.a kul.-francúzsky jaz.a kultúra

7329T14 preklad.a tlm.-anglický jaz.a kul.-francúzsky jaz.a kultúra - Vysoká škola (vzdelanie pokračujúce po dosiahnutí bakalárskeho vzdelania absolvovaním magisterských, inžinierskych a doktorských študijných programov)

Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v odbore preklad.a tlm.-anglický jaz.a kult. - slovenský jaz. a kult.

7329T17 preklad.a tlm.-anglický jaz.a kult. - slovenský jaz. a kult. - Vysoká škola (vzdelanie pokračujúce po dosiahnutí bakalárskeho vzdelania absolvovaním magisterských, inžinierskych a doktorských študijných programov)

Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v odbore preklad.a tlm.-nemecký jazyk a kul.-poľský jazyk a kultúra

7329T23 preklad.a tlm.-nemecký jazyk a kul.-poľský jazyk a kultúra - Vysoká škola (vzdelanie pokračujúce po dosiahnutí bakalárskeho vzdelania absolvovaním magisterských, inžinierskych a doktorských študijných programov)

Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v odbore preklad.a tlm.-nemecký jazyk a kul.-ruský jazyk a kultúra

7329T25 preklad.a tlm.-nemecký jazyk a kul.-ruský jazyk a kultúra - Vysoká škola (vzdelanie pokračujúce po dosiahnutí bakalárskeho vzdelania absolvovaním magisterských, inžinierskych a doktorských študijných programov)

Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v odbore preklad.a tlm.-nemecký jaz. a kul.-španielsky jaz. a kultúra

7329T26 preklad.a tlm.-nemecký jaz. a kul.-španielsky jaz. a kultúra - Vysoká škola (vzdelanie pokračujúce po dosiahnutí bakalárskeho vzdelania absolvovaním magisterských, inžinierskych a doktorských študijných programov)

Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v odbore preklad.a tlm.-nemecký jazyk a kul.-švédsky jazyk a kultúra

7329T27 preklad.a tlm.-nemecký jazyk a kul.-švédsky jazyk a kultúra - Vysoká škola (vzdelanie pokračujúce po dosiahnutí bakalárskeho vzdelania absolvovaním magisterských, inžinierskych a doktorských študijných programov)

Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v odbore preklad.a tlm.-nemecký jaz. a kul.-taliansky jazyk a kultúra

7329T28 preklad.a tlm.-nemecký jaz. a kul.-taliansky jazyk a kultúra - Vysoká škola (vzdelanie pokračujúce po dosiahnutí bakalárskeho vzdelania absolvovaním magisterských, inžinierskych a doktorských študijných programov)

Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v odbore preklad.a tlm.-nemecký jaz.a kult. - slovenský jaz. a kult.

7329T31 preklad.a tlm.-nemecký jaz.a kult. - slovenský jaz. a kult. - Vysoká škola (vzdelanie pokračujúce po dosiahnutí bakalárskeho vzdelania absolvovaním magisterských, inžinierskych a doktorských študijných programov)

Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v odbore preklad.a tlm.-slovenský jaz.a kul.-španielsk.jaz.a kultúra

7329T33 preklad.a tlm.-slovenský jaz.a kul.-španielsk.jaz.a kultúra - Vysoká škola (vzdelanie pokračujúce po dosiahnutí bakalárskeho vzdelania absolvovaním magisterských, inžinierskych a doktorských študijných programov)

Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v odbore preklad.a tlm.-slovenský jaz.a kul.-španielsk.jaz.a kultúra

7329T33 preklad.a tlm.-slovenský jaz.a kul.-španielsk.jaz.a kultúra - Vysoká škola (vzdelanie pokračujúce po dosiahnutí bakalárskeho vzdelania absolvovaním magisterských, inžinierskych a doktorských študijných programov)

Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v odbore preklad.a tlm.-slovenský jaz.a kul.-taliansky jaz.a kultúra

7329T34 preklad.a tlm.-slovenský jaz.a kul.-taliansky jaz.a kultúra - Vysoká škola (vzdelanie pokračujúce po dosiahnutí bakalárskeho vzdelania absolvovaním magisterských, inžinierskych a doktorských študijných programov)

Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v odbore preklad.a tlm.-francúzsky jazyk a kul.-ruský jazyk a kultúra

7329T37 preklad.a tlm.-francúzsky jazyk a kul.-ruský jazyk a kultúra - Vysoká škola (vzdelanie pokračujúce po dosiahnutí bakalárskeho vzdelania absolvovaním magisterských, inžinierskych a doktorských študijných programov)

Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v odbore preklad.a tlm.-francúzsky jaz. a kul.-španielsky jaz a kul.

7329T38 preklad.a tlm.-francúzsky jaz. a kul.-španielsky jaz a kul. - Vysoká škola (vzdelanie pokračujúce po dosiahnutí bakalárskeho vzdelania absolvovaním magisterských, inžinierskych a doktorských študijných programov)

Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v odbore preklad.a tlm.-francúzsky jaz. a kul.-taliansky jaz. a kul.

7329T39 preklad.a tlm.-francúzsky jaz. a kul.-taliansky jaz. a kul. - Vysoká škola (vzdelanie pokračujúce po dosiahnutí bakalárskeho vzdelania absolvovaním magisterských, inžinierskych a doktorských študijných programov)

Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v odbore preklad.a tlm.-francúzsky jaz.a kul.-slovenský jaz. a kultúra

7329T43 preklad.a tlm.-francúzsky jaz.a kul.-slovenský jaz. a kultúra - Vysoká škola (vzdelanie pokračujúce po dosiahnutí bakalárskeho vzdelania absolvovaním magisterských, inžinierskych a doktorských študijných programov)

Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v odbore preklad.a tlm.-francúzsky jaz.a kul.-slovenský jaz. a kultúra

7329T43 preklad.a tlm.-francúzsky jaz.a kul.-slovenský jaz. a kultúra - Vysoká škola (vzdelanie pokračujúce po dosiahnutí bakalárskeho vzdelania absolvovaním magisterských, inžinierskych a doktorských študijných programov)

Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v odbore prekladateľstvo a tlmočníctvo - ruský jazyk a kultúra - španielsky jazyk a kultúra

7329T48 prekladateľstvo a tlmočníctvo - ruský jazyk a kultúra - španielsky jazyk a kultúra - Vysoká škola (vzdelanie pokračujúce po dosiahnutí bakalárskeho vzdelania absolvovaním magisterských, inžinierskych a doktorských študijných programov)

Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v odbore preklad.a tlm.-ruský jazyk a kul.-ukrajinský jazyk a kultúra

7329T50 preklad.a tlm.-ruský jazyk a kul.-ukrajinský jazyk a kultúra - Vysoká škola (vzdelanie pokračujúce po dosiahnutí bakalárskeho vzdelania absolvovaním magisterských, inžinierskych a doktorských študijných programov)

Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v odbore preklad.a tlm.-slovenský jazyk a kul.-ruský jazyk a kultúra

7329T51 preklad.a tlm.-slovenský jazyk a kul.-ruský jazyk a kultúra - Vysoká škola (vzdelanie pokračujúce po dosiahnutí bakalárskeho vzdelania absolvovaním magisterských, inžinierskych a doktorských študijných programov)

Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v odbore preklad.a tlm.-ruský jaz. a kul.-slovenský jaz.a kultúra

7329T52 preklad.a tlm.-ruský jaz. a kul.-slovenský jaz.a kultúra - Vysoká škola (vzdelanie pokračujúce po dosiahnutí bakalárskeho vzdelania absolvovaním magisterských, inžinierskych a doktorských študijných programov)

Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v odbore preklad.a tlm.-ruský jaz. a kul.-slovenský jaz.a kultúra

7329T52 preklad.a tlm.-ruský jaz. a kul.-slovenský jaz.a kultúra - Vysoká škola (vzdelanie pokračujúce po dosiahnutí bakalárskeho vzdelania absolvovaním magisterských, inžinierskych a doktorských študijných programov)

Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v odbore preklad.a tlm.-španielsky jazyk a kul.-ruský jaz. a kultúra

7329T57 preklad.a tlm.-španielsky jazyk a kul.-ruský jaz. a kultúra - Vysoká škola (vzdelanie pokračujúce po dosiahnutí bakalárskeho vzdelania absolvovaním magisterských, inžinierskych a doktorských študijných programov)

Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v odbore preklad.a tlm.-španielsky jaz. a kul.-taliansky jaz. a kul.

7329T58 preklad.a tlm.-španielsky jaz. a kul.-taliansky jaz. a kul. - Vysoká škola (vzdelanie pokračujúce po dosiahnutí bakalárskeho vzdelania absolvovaním magisterských, inžinierskych a doktorských študijných programov)

Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v odbore preklad.a tlm.-fínsky jaz. a kul.-maďarský jaz. a kul.

7329T62 preklad.a tlm.-fínsky jaz. a kul.-maďarský jaz. a kul. - Vysoká škola (vzdelanie pokračujúce po dosiahnutí bakalárskeho vzdelania absolvovaním magisterských, inžinierskych a doktorských študijných programov)

Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v odbore preklad.a tlm.-fínsky jaz. a kul.-maďarský jaz. a kul.

7329T62 preklad.a tlm.-fínsky jaz. a kul.-maďarský jaz. a kul. - Vysoká škola (vzdelanie pokračujúce po dosiahnutí bakalárskeho vzdelania absolvovaním magisterských, inžinierskych a doktorských študijných programov)

Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v odbore preklad.a tlm.-fínsky jaz. a kul.-nemecký jazyk a kul.

7329T63 preklad.a tlm.-fínsky jaz. a kul.-nemecký jazyk a kul. - Vysoká škola (vzdelanie pokračujúce po dosiahnutí bakalárskeho vzdelania absolvovaním magisterských, inžinierskych a doktorských študijných programov)

Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v odbore preklad.a tlm.-fínsky jaz. a kul.-nemecký jazyk a kul.

7329T63 preklad.a tlm.-fínsky jaz. a kul.-nemecký jazyk a kul. - Vysoká škola (vzdelanie pokračujúce po dosiahnutí bakalárskeho vzdelania absolvovaním magisterských, inžinierskych a doktorských študijných programov)

Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v odbore preklad.a tlm.-chorvátsky jaz.a kul.-taliansky jaz.a kultúra

7329T80 preklad.a tlm.-chorvátsky jaz.a kul.-taliansky jaz.a kultúra - Vysoká škola (vzdelanie pokračujúce po dosiahnutí bakalárskeho vzdelania absolvovaním magisterských, inžinierskych a doktorských študijných programov)

Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v odbore preklad.a tlm.-chorvátsky jaz.a kul.-taliansky jaz.a kultúra

7329T80 preklad.a tlm.-chorvátsky jaz.a kul.-taliansky jaz.a kultúra - Vysoká škola (vzdelanie pokračujúce po dosiahnutí bakalárskeho vzdelania absolvovaním magisterských, inžinierskych a doktorských študijných programov)

Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v odbore preklad.a tlm.-rumunský jaz. a kul.-španielsky jaz.a kultúra

7329T82 preklad.a tlm.-rumunský jaz. a kul.-španielsky jaz.a kultúra - Vysoká škola (vzdelanie pokračujúce po dosiahnutí bakalárskeho vzdelania absolvovaním magisterských, inžinierskych a doktorských študijných programov)

Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v odbore preklad.a tlm.-holandský jaz. a kul.-nemecký jaz. a kultúra

7329T86 preklad.a tlm.-holandský jaz. a kul.-nemecký jaz. a kultúra - Vysoká škola (vzdelanie pokračujúce po dosiahnutí bakalárskeho vzdelania absolvovaním magisterských, inžinierskych a doktorských študijných programov)

Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v odbore prekladateľstvo a tlmočníctvo - poľský jazyk a kultúra - ruský jazyk a kultúra

7329T89 prekladateľstvo a tlmočníctvo - poľský jazyk a kultúra - ruský jazyk a kultúra - Vysoká škola (vzdelanie pokračujúce po dosiahnutí bakalárskeho vzdelania absolvovaním magisterských, inžinierskych a doktorských študijných programov)

Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v odbore preklad.a tlm.-maďarský jazyk a kul.-slovenský jazyk a kul.

7329T94 preklad.a tlm.-maďarský jazyk a kul.-slovenský jazyk a kul. - Vysoká škola (vzdelanie pokračujúce po dosiahnutí bakalárskeho vzdelania absolvovaním magisterských, inžinierskych a doktorských študijných programov)

Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v odbore preklad.a tlm.-maďarský jazyk a kul. - anglický jazyk a kul.

7329T95 preklad.a tlm.-maďarský jazyk a kul. - anglický jazyk a kul. - Vysoká škola (vzdelanie pokračujúce po dosiahnutí bakalárskeho vzdelania absolvovaním magisterských, inžinierskych a doktorských študijných programov)

Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa v odbore prekladateľstvo a tlmočníctvo - anglický jazyk a kultúra

7330R01 prekladateľstvo a tlmočníctvo - anglický jazyk a kultúra - Vysoká škola (bakalárske študijné programy)

Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa v odbore prekladateľstvo a tlmočníctvo - nemecký jazyk a kultúra

7330R08 prekladateľstvo a tlmočníctvo - nemecký jazyk a kultúra - Vysoká škola (bakalárske študijné programy)

Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa v odbore prekladateľstvo a tlmočníctvo - poľský jazyk a kultúra

7330R10 prekladateľstvo a tlmočníctvo - poľský jazyk a kultúra - Vysoká škola (bakalárske študijné programy)

Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa v odbore prekladateľstvo a tlmočníctvo - ruský jazyk a kultúra

7330R12 prekladateľstvo a tlmočníctvo - ruský jazyk a kultúra - Vysoká škola (bakalárske študijné programy)

Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa v odbore preklad.a tlmoč.-angl.jaz.a kultúra-aplikovaná etika

7330R51 preklad.a tlmoč.-angl.jaz.a kultúra-aplikovaná etika - Vysoká škola (bakalárske študijné programy)

Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa v odbore preklad.a tlmoč.-angl.jaz.a kultúra-aplikovaná etika

7330R51 preklad.a tlmoč.-angl.jaz.a kultúra-aplikovaná etika - Vysoká škola (bakalárske študijné programy)

Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa v odbore preklad.a tlmoč. - angl. jaz. a kultúra-filozofia

7330R52 preklad.a tlmoč. - angl. jaz. a kultúra-filozofia - Vysoká škola (bakalárske študijné programy)

Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa v odbore preklad.a tlmoč. - angl. jaz. a kultúra-filozofia

7330R52 preklad.a tlmoč. - angl. jaz. a kultúra-filozofia - Vysoká škola (bakalárske študijné programy)

Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa v odbore preklad.a tlmoč. - angl. jaz. a kultúra-história

7330R53 preklad.a tlmoč. - angl. jaz. a kultúra-história - Vysoká škola (bakalárske študijné programy)

Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa v odbore preklad.a tlmoč. - angl. jaz. a kultúra-história

7330R53 preklad.a tlmoč. - angl. jaz. a kultúra-história - Vysoká škola (bakalárske študijné programy)

Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa v odbore prekl.a tlm.-angl.jaz. pre európ.inštitúcie a ekonomiku

7330R83 prekl.a tlm.-angl.jaz. pre európ.inštitúcie a ekonomiku - Vysoká škola (bakalárske študijné programy)

Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa v odbore prekl.a tlm.-ang.jaz.a fran.jaz pre eur.inštit.a ekonom.

7330R85 prekl.a tlm.-ang.jaz.a fran.jaz pre eur.inštit.a ekonom. - Vysoká škola (bakalárske študijné programy)

Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa v odbore prekl.a tlm.-ang.jaz.a nem.jaz pre eur.inštit.a ekonom.

7330R86 prekl.a tlm.-ang.jaz.a nem.jaz pre eur.inštit.a ekonom. - Vysoká škola (bakalárske študijné programy)

Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa v odbore prekl.a tlm.-ang.jaz.a nem.jaz pre eur.inštit.a ekonom.

7330R86 prekl.a tlm.-ang.jaz.a nem.jaz pre eur.inštit.a ekonom. - Vysoká škola (bakalárske študijné programy)

Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v odbore prekladateľstvo a tlmočníctvo - anglický jazyk a kultúra

7330T01 prekladateľstvo a tlmočníctvo - anglický jazyk a kultúra - Vysoká škola (vzdelanie pokračujúce po dosiahnutí bakalárskeho vzdelania absolvovaním magisterských, inžinierskych a doktorských študijných programov)

Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v odbore prekladateľstvo a tlmočníctvo - nemecký jazyk a kultúra

7330T08 prekladateľstvo a tlmočníctvo - nemecký jazyk a kultúra - Vysoká škola (vzdelanie pokračujúce po dosiahnutí bakalárskeho vzdelania absolvovaním magisterských, inžinierskych a doktorských študijných programov)

Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v odbore prekladateľstvo a tlmočníctvo - poľský jazyk a kultúra

7330T10 prekladateľstvo a tlmočníctvo - poľský jazyk a kultúra - Vysoká škola (vzdelanie pokračujúce po dosiahnutí bakalárskeho vzdelania absolvovaním magisterských, inžinierskych a doktorských študijných programov)

Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v odbore prekladateľstvo a tlmočníctvo - ruský jazyk a kultúra

7330T12 prekladateľstvo a tlmočníctvo - ruský jazyk a kultúra - Vysoká škola (vzdelanie pokračujúce po dosiahnutí bakalárskeho vzdelania absolvovaním magisterských, inžinierskych a doktorských študijných programov)

Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v odbore prekladateľstvo a tlmočníctvo - taliansky jazyk a kultúra

7330T14 prekladateľstvo a tlmočníctvo - taliansky jazyk a kultúra - Vysoká škola (vzdelanie pokračujúce po dosiahnutí bakalárskeho vzdelania absolvovaním magisterských, inžinierskych a doktorských študijných programov)

Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v odbore prekladateľstvo a tlmočníctvo - anglický jazyk a kultúra - aplikovaná etika

7330T51 prekladateľstvo a tlmočníctvo - anglický jazyk a kultúra - aplikovaná etika - Vysoká škola (vzdelanie pokračujúce po dosiahnutí bakalárskeho vzdelania absolvovaním magisterských, inžinierskych a doktorských študijných programov)

Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v odbore prekladateľstvo a tlmočníctvo - anglický jazyk a kultúra - aplikovaná etika

7330T51 prekladateľstvo a tlmočníctvo - anglický jazyk a kultúra - aplikovaná etika - Vysoká škola (vzdelanie pokračujúce po dosiahnutí bakalárskeho vzdelania absolvovaním magisterských, inžinierskych a doktorských študijných programov)

Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v odbore prekladateľstvo a tlmočníctvo - anglický jazyk a kultúra - filozofia

7330T52 prekladateľstvo a tlmočníctvo - anglický jazyk a kultúra - filozofia - Vysoká škola (vzdelanie pokračujúce po dosiahnutí bakalárskeho vzdelania absolvovaním magisterských, inžinierskych a doktorských študijných programov)

Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v odbore prekladateľstvo a tlmočníctvo - anglický jazyk a kultúra - filozofia

7330T52 prekladateľstvo a tlmočníctvo - anglický jazyk a kultúra - filozofia - Vysoká škola (vzdelanie pokračujúce po dosiahnutí bakalárskeho vzdelania absolvovaním magisterských, inžinierskych a doktorských študijných programov)

Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v odbore prekladateľstvo a tlmočníctvo - anglický jazyk a kultúra - história

7330T53 prekladateľstvo a tlmočníctvo - anglický jazyk a kultúra - história - Vysoká škola (vzdelanie pokračujúce po dosiahnutí bakalárskeho vzdelania absolvovaním magisterských, inžinierskych a doktorských študijných programov)

Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v odbore prekladateľstvo a tlmočníctvo - anglický jazyk a kultúra - história

7330T53 prekladateľstvo a tlmočníctvo - anglický jazyk a kultúra - história - Vysoká škola (vzdelanie pokračujúce po dosiahnutí bakalárskeho vzdelania absolvovaním magisterských, inžinierskych a doktorských študijných programov)

Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v odbore prekladateľstvo a tlmočníctvo - francúzsky jazyk a kultúra - história

7330T56 prekladateľstvo a tlmočníctvo - francúzsky jazyk a kultúra - história - Vysoká škola (vzdelanie pokračujúce po dosiahnutí bakalárskeho vzdelania absolvovaním magisterských, inžinierskych a doktorských študijných programov)

Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v odbore prekladateľstvo a tlmočníctvo - francúzsky jazyk a kultúra - história

7330T56 prekladateľstvo a tlmočníctvo - francúzsky jazyk a kultúra - história - Vysoká škola (vzdelanie pokračujúce po dosiahnutí bakalárskeho vzdelania absolvovaním magisterských, inžinierskych a doktorských študijných programov)

Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v odbore prekl.a tlm.-angl. jaz. pre európske inštitúcie a ekonomiku

7330T83 prekl.a tlm.-angl. jaz. pre európske inštitúcie a ekonomiku - Vysoká škola (vzdelanie pokračujúce po dosiahnutí bakalárskeho vzdelania absolvovaním magisterských, inžinierskych a doktorských študijných programov)

Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v odbore prekl.a tlm.-ang.jaz.a fran.jaz pre eur.inštit.a ekonom.

7330T85 prekl.a tlm.-ang.jaz.a fran.jaz pre eur.inštit.a ekonom. - Vysoká škola (vzdelanie pokračujúce po dosiahnutí bakalárskeho vzdelania absolvovaním magisterských, inžinierskych a doktorských študijných programov)

Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v odbore prekl.a tlm.-ang.jaz.a fran.jaz pre eur.inštit.a ekonom.

7330T85 prekl.a tlm.-ang.jaz.a fran.jaz pre eur.inštit.a ekonom. - Vysoká škola (vzdelanie pokračujúce po dosiahnutí bakalárskeho vzdelania absolvovaním magisterských, inžinierskych a doktorských študijných programov)

Vyššie odborné vzdelanie v odbore prekladateľstvo a tlmočníctvo (kombinácie)

7329700 prekladateľstvo a tlmočníctvo (kombinácie) - Vyššie odborné vzdelanie (ukončené absolutóriom; absolventský diplom)

Odbor bol zrušený

Vybraný odbor: 7329700 už bol zrušený.

Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa v odbore preklad.a tlm.-anglický jaz.a kult.-arabský jaz.a kult. /Bc/

7329701 preklad.a tlm.-anglický jaz.a kult.-arabský jaz.a kult. /Bc/ - Vysoká škola (bakalárske študijné programy)

Odbor bol zrušený

Vybraný odbor: 7329701 už bol zrušený.

Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa v odbore preklad.a tlm.-anglický jaz.a kult.-bulharský jaz.a kul./Bc/

7329702 preklad.a tlm.-anglický jaz.a kult.-bulharský jaz.a kul./Bc/ - Vysoká škola (bakalárske študijné programy)

Odbor bol zrušený

Vybraný odbor: 7329702 už bol zrušený.

Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa v odbore preklad.a tlm.-anglický jaz.a kult.-holandský jaz.a kul./Bc/

7329703 preklad.a tlm.-anglický jaz.a kult.-holandský jaz.a kul./Bc/ - Vysoká škola (bakalárske študijné programy)

Odbor bol zrušený

Vybraný odbor: 7329703 už bol zrušený.

Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa v odbore preklad.a tlm.-anglický jaz.a kul.-chorvátsky jaz.a kul./Bc/

7329704 preklad.a tlm.-anglický jaz.a kul.-chorvátsky jaz.a kul./Bc/ - Vysoká škola (bakalárske študijné programy)

Odbor bol zrušený

Vybraný odbor: 7329704 už bol zrušený.

Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa v odbore preklad.a tlm.-anglický jaz.a kul.-nemecký jazyk a kul. /Bc/

7329705 preklad.a tlm.-anglický jaz.a kul.-nemecký jazyk a kul. /Bc/ - Vysoká škola (bakalárske študijné programy)

Odbor bol zrušený

Vybraný odbor: 7329705 už bol zrušený.

Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa v odbore preklad.a tlm.-anglický jazyk a kul.-poľský jazyk a kul./Bc/

7329706 preklad.a tlm.-anglický jazyk a kul.-poľský jazyk a kul./Bc/ - Vysoká škola (bakalárske študijné programy)

Odbor bol zrušený

Vybraný odbor: 7329706 už bol zrušený.

Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa v odbore preklad.a tlm.-anglický jaz.a kul.-portugalský j.a kul. /Bc/

7329707 preklad.a tlm.-anglický jaz.a kul.-portugalský j.a kul. /Bc/ - Vysoká škola (bakalárske študijné programy)

Odbor bol zrušený

Vybraný odbor: 7329707 už bol zrušený.

Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa v odbore preklad.a tlm.-anglický jaz. a kul.-rumunský jaz. a kul./Bc/

7329708 preklad.a tlm.-anglický jaz. a kul.-rumunský jaz. a kul./Bc/ - Vysoká škola (bakalárske študijné programy)

Odbor bol zrušený

Vybraný odbor: 7329708 už bol zrušený.

Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa v odbore preklad.a tlm.-anglický jaz.a kul.-ruský jazyk a kultúra/Bc/

7329709 preklad.a tlm.-anglický jaz.a kul.-ruský jazyk a kultúra/Bc/ - Vysoká škola (bakalárske študijné programy)

Odbor bol zrušený

Vybraný odbor: 7329709 už bol zrušený.

Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa v odbore preklad.a tlm.-anglický jaz.a kul.-španielsky jaz.a kul./Bc/

7329710 preklad.a tlm.-anglický jaz.a kul.-španielsky jaz.a kul./Bc/ - Vysoká škola (bakalárske študijné programy)

Odbor bol zrušený

Vybraný odbor: 7329710 už bol zrušený.

Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa v odbore preklad.a tlm.-anglický jaz.a kul.-švédsky jaz.a kultúra/Bc/

7329711 preklad.a tlm.-anglický jaz.a kul.-švédsky jaz.a kultúra/Bc/ - Vysoká škola (bakalárske študijné programy)

Odbor bol zrušený

Vybraný odbor: 7329711 už bol zrušený.

Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa v odbore preklad.a tlm.-anglický jaz.a kul.-taliansky jaz.a kul. /Bc/

7329712 preklad.a tlm.-anglický jaz.a kul.-taliansky jaz.a kul. /Bc/ - Vysoká škola (bakalárske študijné programy)

Odbor bol zrušený

Vybraný odbor: 7329712 už bol zrušený.

Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa v odbore preklad.a tlm.-anglický jaz.a kul.-ukrajinský jaz.a kul./Bc/

7329713 preklad.a tlm.-anglický jaz.a kul.-ukrajinský jaz.a kul./Bc/ - Vysoká škola (bakalárske študijné programy)

Odbor bol zrušený

Vybraný odbor: 7329713 už bol zrušený.

Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa v odbore preklad.a tlm.-anglický jaz.a kul.-francúzsky jaz.a kul./Bc/

7329714 preklad.a tlm.-anglický jaz.a kul.-francúzsky jaz.a kul./Bc/ - Vysoká škola (bakalárske študijné programy)

Odbor bol zrušený

Vybraný odbor: 7329714 už bol zrušený.

Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa v odbore preklad.a tlm.-anglický jaz.a kul.-maďarský jaz. a kul. /Bc/

7329715 preklad.a tlm.-anglický jaz.a kul.-maďarský jaz. a kul. /Bc/ - Vysoká škola (bakalárske študijné programy)

Odbor bol zrušený

Vybraný odbor: 7329715 už bol zrušený.

Vyššie odborné vzdelanie v odbore prekladateľstvo a tlmočníctvo - slovenský jazyk a kultúra - anglický jazyk a kultúra

7329716 prekladateľstvo a tlmočníctvo - slovenský jazyk a kultúra - anglický jazyk a kultúra - Vyššie odborné vzdelanie (ukončené absolutóriom; absolventský diplom)

Odbor bol zrušený

Vybraný odbor: 7329716 už bol zrušený.

Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa v odbore preklad.a tlm.-anglický jaz.a kul.- slovenský jaz.a kul./Bc/

7329717 preklad.a tlm.-anglický jaz.a kul.- slovenský jaz.a kul./Bc/ - Vysoká škola (bakalárske študijné programy)

Odbor bol zrušený

Vybraný odbor: 7329717 už bol zrušený.

Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa v odbore preklad.a tlm.-anglický jaz. a kul.- fínsky jaz. a kul. /Bc/

7329718 preklad.a tlm.-anglický jaz. a kul.- fínsky jaz. a kul. /Bc/ - Vysoká škola (bakalárske študijné programy)

Odbor bol zrušený

Vybraný odbor: 7329718 už bol zrušený.

Vyššie odborné vzdelanie v odbore prekladateľstvo a tlmočníctvo - arabský jazyk a kultúra - slovenský jazyk a kultúra

7329719 prekladateľstvo a tlmočníctvo - arabský jazyk a kultúra - slovenský jazyk a kultúra - Vyššie odborné vzdelanie (ukončené absolutóriom; absolventský diplom)

Odbor bol zrušený

Vybraný odbor: 7329719 už bol zrušený.

Vyššie odborné vzdelanie v odbore prekladateľstvo a tlmočníctvo - arabský jazyk a kultúra - slovenský jazyk a kultúra

7329719 prekladateľstvo a tlmočníctvo - arabský jazyk a kultúra - slovenský jazyk a kultúra - Vyššie odborné vzdelanie (ukončené absolutóriom; absolventský diplom)

Odbor bol zrušený

Vybraný odbor: 7329719 už bol zrušený.

Vyššie odborné vzdelanie v odbore prekladateľstvo a tlmočníctvo - slovenský jazyk a kultúra - ukrajinský jazyk a kultúra

7329720 prekladateľstvo a tlmočníctvo - slovenský jazyk a kultúra - ukrajinský jazyk a kultúra - Vyššie odborné vzdelanie (ukončené absolutóriom; absolventský diplom)

Odbor bol zrušený

Vybraný odbor: 7329720 už bol zrušený.

Vyššie odborné vzdelanie v odbore prekladateľstvo a tlmočníctvo - slovenský jazyk a kultúra - ukrajinský jazyk a kultúra

7329720 prekladateľstvo a tlmočníctvo - slovenský jazyk a kultúra - ukrajinský jazyk a kultúra - Vyššie odborné vzdelanie (ukončené absolutóriom; absolventský diplom)

Odbor bol zrušený

Vybraný odbor: 7329720 už bol zrušený.

Vyššie odborné vzdelanie v odbore prekladateľstvo a tlmočníctvo - nemecký jazyk a kultúra - bulharský jazyk a kultúra

7329721 prekladateľstvo a tlmočníctvo - nemecký jazyk a kultúra - bulharský jazyk a kultúra - Vyššie odborné vzdelanie (ukončené absolutóriom; absolventský diplom)

Odbor bol zrušený

Vybraný odbor: 7329721 už bol zrušený.

Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa v odbore preklad.a tlm.-nemecký jaz.a kul.-francúzsky jaz. a kul./Bc/

7329722 preklad.a tlm.-nemecký jaz.a kul.-francúzsky jaz. a kul./Bc/ - Vysoká škola (bakalárske študijné programy)

Odbor bol zrušený

Vybraný odbor: 7329722 už bol zrušený.

Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa v odbore preklad.a tlm.-nemecký jaz.a kul.-poľský jaz. a kultúra /Bc/

7329723 preklad.a tlm.-nemecký jaz.a kul.-poľský jaz. a kultúra /Bc/ - Vysoká škola (bakalárske študijné programy)

Odbor bol zrušený

Vybraný odbor: 7329723 už bol zrušený.

Vyššie odborné vzdelanie v odbore prekladateľstvo a tlmočníctvo - nemecký jazyk a kultúra - rumunský jazyk a kultúra

7329724 prekladateľstvo a tlmočníctvo - nemecký jazyk a kultúra - rumunský jazyk a kultúra - Vyššie odborné vzdelanie (ukončené absolutóriom; absolventský diplom)

Odbor bol zrušený

Vybraný odbor: 7329724 už bol zrušený.

Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa v odbore preklad.a tlm.-nemecký jaz.a kul.-ruský jaz. a kultúra /Bc/

7329725 preklad.a tlm.-nemecký jaz.a kul.-ruský jaz. a kultúra /Bc/ - Vysoká škola (bakalárske študijné programy)

Odbor bol zrušený

Vybraný odbor: 7329725 už bol zrušený.

Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa v odbore preklad.a tlm.-nemecký jaz.a kul.-španielsky jaz. a kul./Bc/

7329726 preklad.a tlm.-nemecký jaz.a kul.-španielsky jaz. a kul./Bc/ - Vysoká škola (bakalárske študijné programy)

Odbor bol zrušený

Vybraný odbor: 7329726 už bol zrušený.

Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa v odbore preklad.a tlm.-nemecký jaz.a kul.-švédsky jaz. a kultúra/Bc/

7329727 preklad.a tlm.-nemecký jaz.a kul.-švédsky jaz. a kultúra/Bc/ - Vysoká škola (bakalárske študijné programy)

Odbor bol zrušený

Vybraný odbor: 7329727 už bol zrušený.

Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa v odbore preklad.a tlm.-nemecký jaz.a kul.-taliansky jaz. a kul. /Bc/

7329728 preklad.a tlm.-nemecký jaz.a kul.-taliansky jaz. a kul. /Bc/ - Vysoká škola (bakalárske študijné programy)

Odbor bol zrušený

Vybraný odbor: 7329728 už bol zrušený.

Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa v odbore preklad.a tlm.-nemecký jaz.a kul.-ukrajinský jaz. a kul./Bc/

7329729 preklad.a tlm.-nemecký jaz.a kul.-ukrajinský jaz. a kul./Bc/ - Vysoká škola (bakalárske študijné programy)

Odbor bol zrušený

Vybraný odbor: 7329729 už bol zrušený.

Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa v odbore preklad.a tlm.-nemecký jaz.a kul.-maďarský jaz. a kul. /Bc/

7329730 preklad.a tlm.-nemecký jaz.a kul.-maďarský jaz. a kul. /Bc/ - Vysoká škola (bakalárske študijné programy)

Odbor bol zrušený

Vybraný odbor: 7329730 už bol zrušený.

Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa v odbore preklad.a tlm.-nemecký jaz.a kul.-slovenský jaz. a kul. /Bc/

7329731 preklad.a tlm.-nemecký jaz.a kul.-slovenský jaz. a kul. /Bc/ - Vysoká škola (bakalárske študijné programy)

Odbor bol zrušený

Vybraný odbor: 7329731 už bol zrušený.

Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa v odbore preklad.a tlm.-slovenský jaz.a kul.-nemecký jazyk a kul./Bc/

7329732 preklad.a tlm.-slovenský jaz.a kul.-nemecký jazyk a kul./Bc/ - Vysoká škola (bakalárske študijné programy)

Odbor bol zrušený

Vybraný odbor: 7329732 už bol zrušený.

Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa v odbore preklad.a tlm.-slovenský jaz.a kul.-španielsk.jaz.a kul./Bc/

7329733 preklad.a tlm.-slovenský jaz.a kul.-španielsk.jaz.a kul./Bc/ - Vysoká škola (bakalárske študijné programy)

Odbor bol zrušený

Vybraný odbor: 7329733 už bol zrušený.

Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa v odbore preklad.a tlm.-slovenský jaz.a kul.-taliansky jaz.a kul./Bc/

7329734 preklad.a tlm.-slovenský jaz.a kul.-taliansky jaz.a kul./Bc/ - Vysoká škola (bakalárske študijné programy)

Odbor bol zrušený

Vybraný odbor: 7329734 už bol zrušený.

Vyššie odborné vzdelanie v odbore prekladateľstvo a tlmočníctvo - francúzsky jazyk a kultúra - bulharský jazyk a kultúra

7329735 prekladateľstvo a tlmočníctvo - francúzsky jazyk a kultúra - bulharský jazyk a kultúra - Vyššie odborné vzdelanie (ukončené absolutóriom; absolventský diplom)

Odbor bol zrušený

Vybraný odbor: 7329735 už bol zrušený.

Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa v odbore preklad.a tlm.-francúzsky jaz.a kul.-poľský jaz. a kul. /Bc/

7329736 preklad.a tlm.-francúzsky jaz.a kul.-poľský jaz. a kul. /Bc/ - Vysoká škola (bakalárske študijné programy)

Odbor bol zrušený

Vybraný odbor: 7329736 už bol zrušený.

Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa v odbore preklad.a tlm.-francúzsky jaz. a kul.-ruský jaz. a kul. /Bc/

7329737 preklad.a tlm.-francúzsky jaz. a kul.-ruský jaz. a kul. /Bc/ - Vysoká škola (bakalárske študijné programy)

Odbor bol zrušený

Vybraný odbor: 7329737 už bol zrušený.

Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa v odbore preklad.a tlm.-francúzsky jaz.a kul.-španielsky j.a kul./Bc/

7329738 preklad.a tlm.-francúzsky jaz.a kul.-španielsky j.a kul./Bc/ - Vysoká škola (bakalárske študijné programy)

Odbor bol zrušený

Vybraný odbor: 7329738 už bol zrušený.

Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa v odbore preklad.a tlm.-francúzsky jaz.a kul.-taliansky j.a kul. /Bc/

7329739 preklad.a tlm.-francúzsky jaz.a kul.-taliansky j.a kul. /Bc/ - Vysoká škola (bakalárske študijné programy)

Odbor bol zrušený

Vybraný odbor: 7329739 už bol zrušený.

Vyššie odborné vzdelanie v odbore prekladateľstvo a tlmočníctvo - francúzsky jazyk a kultúra - ukrajinský jazyk a kultúra

7329740 prekladateľstvo a tlmočníctvo - francúzsky jazyk a kultúra - ukrajinský jazyk a kultúra - Vyššie odborné vzdelanie (ukončené absolutóriom; absolventský diplom)

Odbor bol zrušený

Vybraný odbor: 7329740 už bol zrušený.

Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa v odbore preklad.a tlm.-francúzsky jaz.a kul.-maďarský jaz.a kul./Bc/

7329741 preklad.a tlm.-francúzsky jaz.a kul.-maďarský jaz.a kul./Bc/ - Vysoká škola (bakalárske študijné programy)

Odbor bol zrušený

Vybraný odbor: 7329741 už bol zrušený.

Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa v odbore preklad.a tlm.-francúzsky jaz.a kul.-nemecký jaz. a kul./Bc/

7329742 preklad.a tlm.-francúzsky jaz.a kul.-nemecký jaz. a kul./Bc/ - Vysoká škola (bakalárske študijné programy)

Odbor bol zrušený

Vybraný odbor: 7329742 už bol zrušený.

Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa v odbore preklad.a tlm.-francúzsky jaz.a kul.-slovenský j. a kul./Bc/

7329743 preklad.a tlm.-francúzsky jaz.a kul.-slovenský j. a kul./Bc/ - Vysoká škola (bakalárske študijné programy)

Odbor bol zrušený

Vybraný odbor: 7329743 už bol zrušený.

Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa v odbore preklad.a tlm.-francúzsky jaz.a kul.-rumunský j. a kul. /Bc/

7329744 preklad.a tlm.-francúzsky jaz.a kul.-rumunský j. a kul. /Bc/ - Vysoká škola (bakalárske študijné programy)

Odbor bol zrušený

Vybraný odbor: 7329744 už bol zrušený.

Vyššie odborné vzdelanie v odbore prekladateľstvo a tlmočníctvo - francúzsky jazyk a kultúra - portugalský jazyk a kultúra

7329745 prekladateľstvo a tlmočníctvo - francúzsky jazyk a kultúra - portugalský jazyk a kultúra - Vyššie odborné vzdelanie (ukončené absolutóriom; absolventský diplom)

Odbor bol zrušený

Vybraný odbor: 7329745 už bol zrušený.

Vyššie odborné vzdelanie v odbore prekladateľstvo a tlmočníctvo - francúzsky jazyk a kultúra - portugalský jazyk a kultúra

7329745 prekladateľstvo a tlmočníctvo - francúzsky jazyk a kultúra - portugalský jazyk a kultúra - Vyššie odborné vzdelanie (ukončené absolutóriom; absolventský diplom)

Odbor bol zrušený

Vybraný odbor: 7329745 už bol zrušený.

Vyššie odborné vzdelanie v odbore prekladateľstvo a tlmočníctvo - ruský jazyk a kultúra - bulharský jazyk a kultúra

7329746 prekladateľstvo a tlmočníctvo - ruský jazyk a kultúra - bulharský jazyk a kultúra - Vyššie odborné vzdelanie (ukončené absolutóriom; absolventský diplom)

Odbor bol zrušený

Vybraný odbor: 7329746 už bol zrušený.

Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa v odbore preklad.a tlm.-ruský jazyk a kul.-poľský jazyk a kult. /Bc/

7329747 preklad.a tlm.-ruský jazyk a kul.-poľský jazyk a kult. /Bc/ - Vysoká škola (bakalárske študijné programy)

Odbor bol zrušený

Vybraný odbor: 7329747 už bol zrušený.

Vyššie odborné vzdelanie v odbore prekladateľstvo a tlmočníctvo - ruský jazyk a kultúra - španielsky jazyk a kultúra

7329748 prekladateľstvo a tlmočníctvo - ruský jazyk a kultúra - španielsky jazyk a kultúra - Vyššie odborné vzdelanie (ukončené absolutóriom; absolventský diplom)

Odbor bol zrušený

Vybraný odbor: 7329748 už bol zrušený.

Vyššie odborné vzdelanie v odbore prekladateľstvo a tlmočníctvo - ruský jazyk a kultúra - taliansky jazyk a kultúra

7329749 prekladateľstvo a tlmočníctvo - ruský jazyk a kultúra - taliansky jazyk a kultúra - Vyššie odborné vzdelanie (ukončené absolutóriom; absolventský diplom)

Odbor bol zrušený

Vybraný odbor: 7329749 už bol zrušený.

Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa v odbore preklad.a tlm.-ruský jaz. a kul.-ukrajinsk.jaz.a kultúra/Bc/

7329750 preklad.a tlm.-ruský jaz. a kul.-ukrajinsk.jaz.a kultúra/Bc/ - Vysoká škola (bakalárske študijné programy)

Odbor bol zrušený

Vybraný odbor: 7329750 už bol zrušený.

Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa v odbore preklad.a tlm.-slovenský jazyk a kul.-ruský jazyk a kul./Bc/

7329751 preklad.a tlm.-slovenský jazyk a kul.-ruský jazyk a kul./Bc/ - Vysoká škola (bakalárske študijné programy)

Odbor bol zrušený

Vybraný odbor: 7329751 už bol zrušený.

Vyššie odborné vzdelanie v odbore prekladateľstvo a tlmočníctvo - ruský jazyk a kultúra - slovenský jazyk a kultúra

7329752 prekladateľstvo a tlmočníctvo - ruský jazyk a kultúra - slovenský jazyk a kultúra - Vyššie odborné vzdelanie (ukončené absolutóriom; absolventský diplom)

Odbor bol zrušený

Vybraný odbor: 7329752 už bol zrušený.

Vyššie odborné vzdelanie v odbore prekladateľstvo a tlmočníctvo - ruský jazyk a kultúra - slovenský jazyk a kultúra

7329752 prekladateľstvo a tlmočníctvo - ruský jazyk a kultúra - slovenský jazyk a kultúra - Vyššie odborné vzdelanie (ukončené absolutóriom; absolventský diplom)

Odbor bol zrušený

Vybraný odbor: 7329752 už bol zrušený.

Vyššie odborné vzdelanie v odbore prekladateľstvo a tlmočníctvo - španielsky jazyk a kultúra - maďarský jazyk a kultúra

7329753 prekladateľstvo a tlmočníctvo - španielsky jazyk a kultúra - maďarský jazyk a kultúra - Vyššie odborné vzdelanie (ukončené absolutóriom; absolventský diplom)

Odbor bol zrušený

Vybraný odbor: 7329753 už bol zrušený.

Vyššie odborné vzdelanie v odbore prekladateľstvo a tlmočníctvo - španielsky jazyk a kultúra - bulharský jazyk a kultúra

7329754 prekladateľstvo a tlmočníctvo - španielsky jazyk a kultúra - bulharský jazyk a kultúra - Vyššie odborné vzdelanie (ukončené absolutóriom; absolventský diplom)

Odbor bol zrušený

Vybraný odbor: 7329754 už bol zrušený.

Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa v odbore preklad.a tlm.-španielsky jaz. a kul.-poľský jaz. a kul./Bc/

7329755 preklad.a tlm.-španielsky jaz. a kul.-poľský jaz. a kul./Bc/ - Vysoká škola (bakalárske študijné programy)

Odbor bol zrušený

Vybraný odbor: 7329755 už bol zrušený.

Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa v odbore preklad.a tlm.-španielsky j.a kul.-portugalský j.a kul. /Bc/

7329756 preklad.a tlm.-španielsky j.a kul.-portugalský j.a kul. /Bc/ - Vysoká škola (bakalárske študijné programy)

Odbor bol zrušený

Vybraný odbor: 7329756 už bol zrušený.

Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa v odbore preklad.a tlm.-španielsky jaz. a kul.-ruský jaz. a kul. /Bc/

7329757 preklad.a tlm.-španielsky jaz. a kul.-ruský jaz. a kul. /Bc/ - Vysoká škola (bakalárske študijné programy)

Odbor bol zrušený

Vybraný odbor: 7329757 už bol zrušený.

Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa v odbore preklad.a tlm.-španielsky jaz.a kul.-taliansky j. a kul./Bc/

7329758 preklad.a tlm.-španielsky jaz.a kul.-taliansky j. a kul./Bc/ - Vysoká škola (bakalárske študijné programy)

Odbor bol zrušený

Vybraný odbor: 7329758 už bol zrušený.

Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa v odbore preklad.a tlm.-španielsky jaz.a kul.-ukrajinský j.a kul./Bc/

7329759 preklad.a tlm.-španielsky jaz.a kul.-ukrajinský j.a kul./Bc/ - Vysoká škola (bakalárske študijné programy)

Odbor bol zrušený

Vybraný odbor: 7329759 už bol zrušený.

Vyššie odborné vzdelanie v odbore prekladateľstvo a tlmočníctvo - fínsky jazyk a kultúra - švédsky jazyk a kultúra

7329760 prekladateľstvo a tlmočníctvo - fínsky jazyk a kultúra - švédsky jazyk a kultúra - Vyššie odborné vzdelanie (ukončené absolutóriom; absolventský diplom)

Odbor bol zrušený

Vybraný odbor: 7329760 už bol zrušený.

Vyššie odborné vzdelanie v odbore prekladateľstvo a tlmočníctvo - fínsky jazyk a kultúra - švédsky jazyk a kultúra

7329760 prekladateľstvo a tlmočníctvo - fínsky jazyk a kultúra - švédsky jazyk a kultúra - Vyššie odborné vzdelanie (ukončené absolutóriom; absolventský diplom)

Odbor bol zrušený

Vybraný odbor: 7329760 už bol zrušený.

Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa v odbore preklad.a tlm.-fínsky jaz. a kul.-slovenský jaz. a kul. /Bc/

7329761 preklad.a tlm.-fínsky jaz. a kul.-slovenský jaz. a kul. /Bc/ - Vysoká škola (bakalárske študijné programy)

Odbor bol zrušený

Vybraný odbor: 7329761 už bol zrušený.

Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa v odbore preklad.a tlm.-fínsky jaz. a kul.-maďarský jaz. a kul. /Bc/

7329762 preklad.a tlm.-fínsky jaz. a kul.-maďarský jaz. a kul. /Bc/ - Vysoká škola (bakalárske študijné programy)

Odbor bol zrušený

Vybraný odbor: 7329762 už bol zrušený.

Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa v odbore preklad.a tlm.-fínsky jaz. a kul.-nemecký jazyk a kul. /Bc/

7329763 preklad.a tlm.-fínsky jaz. a kul.-nemecký jazyk a kul. /Bc/ - Vysoká škola (bakalárske študijné programy)

Odbor bol zrušený

Vybraný odbor: 7329763 už bol zrušený.

Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa v odbore preklad.a tlm.-taliansky jaz.a kul.-portugalský j.a kul./Bc/

7329764 preklad.a tlm.-taliansky jaz.a kul.-portugalský j.a kul./Bc/ - Vysoká škola (bakalárske študijné programy)

Odbor bol zrušený

Vybraný odbor: 7329764 už bol zrušený.

Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa v odbore preklad.a tlm.-taliansky jaz.a kul.-poľský jazyk a kul. /Bc/

7329765 preklad.a tlm.-taliansky jaz.a kul.-poľský jazyk a kul. /Bc/ - Vysoká škola (bakalárske študijné programy)

Odbor bol zrušený

Vybraný odbor: 7329765 už bol zrušený.

Vyššie odborné vzdelanie v odbore prekladateľstvo a tlmočníctvo - fínsky jazyk a kultúra - ruský jazyk a kultúra

7329766 prekladateľstvo a tlmočníctvo - fínsky jazyk a kultúra - ruský jazyk a kultúra - Vyššie odborné vzdelanie (ukončené absolutóriom; absolventský diplom)

Odbor bol zrušený

Vybraný odbor: 7329766 už bol zrušený.

Vyššie odborné vzdelanie v odbore prekladateľstvo a tlmočníctvo - fínsky jazyk a kultúra - ruský jazyk a kultúra

7329766 prekladateľstvo a tlmočníctvo - fínsky jazyk a kultúra - ruský jazyk a kultúra - Vyššie odborné vzdelanie (ukončené absolutóriom; absolventský diplom)

Odbor bol zrušený

Vybraný odbor: 7329766 už bol zrušený.

Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa v odbore preklad.a tlm.-bulharský jaz.a kul.-chorvátsky j. a kul./Bc/

7329768 preklad.a tlm.-bulharský jaz.a kul.-chorvátsky j. a kul./Bc/ - Vysoká škola (bakalárske študijné programy)

Odbor bol zrušený

Vybraný odbor: 7329768 už bol zrušený.

Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa v odbore preklad.a tlm.-bulharský jaz. a kul.-nemecký jaz. a kul./Bc/

7329769 preklad.a tlm.-bulharský jaz. a kul.-nemecký jaz. a kul./Bc/ - Vysoká škola (bakalárske študijné programy)

Odbor bol zrušený

Vybraný odbor: 7329769 už bol zrušený.

Vyššie odborné vzdelanie v odbore prekladateľstvo a tlmočníctvo - bulharský jazyk a kultúra - poľský jazyk a kultúra

7329770 prekladateľstvo a tlmočníctvo - bulharský jazyk a kultúra - poľský jazyk a kultúra - Vyššie odborné vzdelanie (ukončené absolutóriom; absolventský diplom)

Odbor bol zrušený

Vybraný odbor: 7329770 už bol zrušený.

Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa v odbore preklad.a tlm.-bulharský jaz.a kul.-rumunský jaz. a kul./Bc/

7329771 preklad.a tlm.-bulharský jaz.a kul.-rumunský jaz. a kul./Bc/ - Vysoká škola (bakalárske študijné programy)

Odbor bol zrušený

Vybraný odbor: 7329771 už bol zrušený.

Vyššie odborné vzdelanie v odbore prekladateľstvo a tlmočníctvo - bulharský jazyk a kultúra - ruský jazyk a kultúra

7329772 prekladateľstvo a tlmočníctvo - bulharský jazyk a kultúra - ruský jazyk a kultúra - Vyššie odborné vzdelanie (ukončené absolutóriom; absolventský diplom)

Odbor bol zrušený

Vybraný odbor: 7329772 už bol zrušený.

Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa v odbore preklad.a tlm.-bulharský jaz. a kul.-slovenský.j. a kul./Bc/

7329773 preklad.a tlm.-bulharský jaz. a kul.-slovenský.j. a kul./Bc/ - Vysoká škola (bakalárske študijné programy)

Odbor bol zrušený

Vybraný odbor: 7329773 už bol zrušený.

Vyššie odborné vzdelanie v odbore prekladateľstvo a tlmočníctvo - chorvátsky jazyk a kultúra - maďarský jazyk a kultúra

7329774 prekladateľstvo a tlmočníctvo - chorvátsky jazyk a kultúra - maďarský jazyk a kultúra - Vyššie odborné vzdelanie (ukončené absolutóriom; absolventský diplom)

Odbor bol zrušený

Vybraný odbor: 7329774 už bol zrušený.

Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa v odbore preklad.a tlm.-chorvátsky jaz.a kul.-nemecký jaz. a kul./Bc/

7329775 preklad.a tlm.-chorvátsky jaz.a kul.-nemecký jaz. a kul./Bc/ - Vysoká škola (bakalárske študijné programy)

Odbor bol zrušený

Vybraný odbor: 7329775 už bol zrušený.

Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa v odbore preklad.a tlm.-chorvátsky jaz.a kul.-poľský jaz. a kul. /Bc/

7329776 preklad.a tlm.-chorvátsky jaz.a kul.-poľský jaz. a kul. /Bc/ - Vysoká škola (bakalárske študijné programy)

Odbor bol zrušený

Vybraný odbor: 7329776 už bol zrušený.

Vyššie odborné vzdelanie v odbore prekladateľstvo a tlmočníctvo - chorvátsky jazyk a kultúra - rumunský jazyk a kultúra

7329777 prekladateľstvo a tlmočníctvo - chorvátsky jazyk a kultúra - rumunský jazyk a kultúra - Vyššie odborné vzdelanie (ukončené absolutóriom; absolventský diplom)

Odbor bol zrušený

Vybraný odbor: 7329777 už bol zrušený.

Vyššie odborné vzdelanie v odbore prekladateľstvo a tlmočníctvo - chorvátsky jazyk a kultúra - ruský jazyk a kultúra

7329778 prekladateľstvo a tlmočníctvo - chorvátsky jazyk a kultúra - ruský jazyk a kultúra - Vyššie odborné vzdelanie (ukončené absolutóriom; absolventský diplom)

Odbor bol zrušený

Vybraný odbor: 7329778 už bol zrušený.

Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa v odbore preklad.a tlm.-chorvátsky jaz.a kul.-slovenský ja.a kul./Bc/

7329779 preklad.a tlm.-chorvátsky jaz.a kul.-slovenský ja.a kul./Bc/ - Vysoká škola (bakalárske študijné programy)

Odbor bol zrušený

Vybraný odbor: 7329779 už bol zrušený.

Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa v odbore preklad.a tlm.-chorvátsky jaz.a kul.-taliansky ja.a kul./Bc/

7329780 preklad.a tlm.-chorvátsky jaz.a kul.-taliansky ja.a kul./Bc/ - Vysoká škola (bakalárske študijné programy)

Odbor bol zrušený

Vybraný odbor: 7329780 už bol zrušený.

Vyššie odborné vzdelanie v odbore prekladateľstvo a tlmočníctvo - rumunský jazyk a kultúra - slovenský jazyk a kultúra

7329781 prekladateľstvo a tlmočníctvo - rumunský jazyk a kultúra - slovenský jazyk a kultúra - Vyššie odborné vzdelanie (ukončené absolutóriom; absolventský diplom)

Odbor bol zrušený

Vybraný odbor: 7329781 už bol zrušený.

Vyššie odborné vzdelanie v odbore prekladateľstvo a tlmočníctvo - rumunský jazyk a kultúra - slovenský jazyk a kultúra

7329781 prekladateľstvo a tlmočníctvo - rumunský jazyk a kultúra - slovenský jazyk a kultúra - Vyššie odborné vzdelanie (ukončené absolutóriom; absolventský diplom)

Odbor bol zrušený

Vybraný odbor: 7329781 už bol zrušený.

Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa v odbore preklad.a tlm.-rumunský jaz.a kul.-španielsky jaz.a kul./Bc/

7329782 preklad.a tlm.-rumunský jaz.a kul.-španielsky jaz.a kul./Bc/ - Vysoká škola (bakalárske študijné programy)

Odbor bol zrušený

Vybraný odbor: 7329782 už bol zrušený.

Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa v odbore preklad.a tlm.-rumunský jaz.a kul.-taliansky jaz. a kul./Bc/

7329783 preklad.a tlm.-rumunský jaz.a kul.-taliansky jaz. a kul./Bc/ - Vysoká škola (bakalárske študijné programy)

Odbor bol zrušený

Vybraný odbor: 7329783 už bol zrušený.

Vyššie odborné vzdelanie v odbore prekladateľstvo a tlmočníctvo - portugalský jazyk a kultúra - ruský jazyk a kultúra

7329784 prekladateľstvo a tlmočníctvo - portugalský jazyk a kultúra - ruský jazyk a kultúra - Vyššie odborné vzdelanie (ukončené absolutóriom; absolventský diplom)

Odbor bol zrušený

Vybraný odbor: 7329784 už bol zrušený.

Vyššie odborné vzdelanie v odbore prekladateľstvo a tlmočníctvo - portugalský jazyk a kultúra - ruský jazyk a kultúra

7329784 prekladateľstvo a tlmočníctvo - portugalský jazyk a kultúra - ruský jazyk a kultúra - Vyššie odborné vzdelanie (ukončené absolutóriom; absolventský diplom)

Odbor bol zrušený

Vybraný odbor: 7329784 už bol zrušený.

Vyššie odborné vzdelanie v odbore prekladateľstvo a tlmočníctvo - portugalský jazyk a kultúra - rumunský jazyk a kultúra

7329785 prekladateľstvo a tlmočníctvo - portugalský jazyk a kultúra - rumunský jazyk a kultúra - Vyššie odborné vzdelanie (ukončené absolutóriom; absolventský diplom)

Odbor bol zrušený

Vybraný odbor: 7329785 už bol zrušený.

Vyššie odborné vzdelanie v odbore prekladateľstvo a tlmočníctvo - portugalský jazyk a kultúra - rumunský jazyk a kultúra

7329785 prekladateľstvo a tlmočníctvo - portugalský jazyk a kultúra - rumunský jazyk a kultúra - Vyššie odborné vzdelanie (ukončené absolutóriom; absolventský diplom)

Odbor bol zrušený

Vybraný odbor: 7329785 už bol zrušený.

Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa v odbore preklad.a tlm.-holandský jaz. a kul.-nemecký jaz. a kul./Bc/

7329786 preklad.a tlm.-holandský jaz. a kul.-nemecký jaz. a kul./Bc/ - Vysoká škola (bakalárske študijné programy)

Odbor bol zrušený

Vybraný odbor: 7329786 už bol zrušený.

Vyššie odborné vzdelanie v odbore prekladateľstvo a tlmočníctvo - holandský jazyk a kultúra - slovenský jazyk a kultúra

7329787 prekladateľstvo a tlmočníctvo - holandský jazyk a kultúra - slovenský jazyk a kultúra - Vyššie odborné vzdelanie (ukončené absolutóriom; absolventský diplom)

Odbor bol zrušený

Vybraný odbor: 7329787 už bol zrušený.

Vyššie odborné vzdelanie v odbore prekladateľstvo a tlmočníctvo - holandský jazyk a kultúra - slovenský jazyk a kultúra

7329787 prekladateľstvo a tlmočníctvo - holandský jazyk a kultúra - slovenský jazyk a kultúra - Vyššie odborné vzdelanie (ukončené absolutóriom; absolventský diplom)

Odbor bol zrušený

Vybraný odbor: 7329787 už bol zrušený.

Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa v odbore preklad.a tlm.-poľský jazyk a kul.-ukrajinský jaz.a kul./Bc/

7329788 preklad.a tlm.-poľský jazyk a kul.-ukrajinský jaz.a kul./Bc/ - Vysoká škola (bakalárske študijné programy)

Odbor bol zrušený

Vybraný odbor: 7329788 už bol zrušený.

Vyššie odborné vzdelanie v odbore prekladateľstvo a tlmočníctvo - poľský jazyk a kultúra - ruský jazyk a kultúra

7329789 prekladateľstvo a tlmočníctvo - poľský jazyk a kultúra - ruský jazyk a kultúra - Vyššie odborné vzdelanie (ukončené absolutóriom; absolventský diplom)

Odbor bol zrušený

Vybraný odbor: 7329789 už bol zrušený.

Vyššie odborné vzdelanie v odbore prekladateľstvo a tlmočníctvo - poľský jazyk a kultúra - slovenský jazyk a kultúra

7329790 prekladateľstvo a tlmočníctvo - poľský jazyk a kultúra - slovenský jazyk a kultúra - Vyššie odborné vzdelanie (ukončené absolutóriom; absolventský diplom)

Odbor bol zrušený

Vybraný odbor: 7329790 už bol zrušený.

Vyššie odborné vzdelanie v odbore prekladateľstvo a tlmočníctvo - poľský jazyk a kultúra - slovenský jazyk a kultúra

7329790 prekladateľstvo a tlmočníctvo - poľský jazyk a kultúra - slovenský jazyk a kultúra - Vyššie odborné vzdelanie (ukončené absolutóriom; absolventský diplom)

Odbor bol zrušený

Vybraný odbor: 7329790 už bol zrušený.

Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa v odbore preklad.a tlm.-maďarský jaz.a kul.-ruský jazyk a kultúra/Bc/

7329791 preklad.a tlm.-maďarský jaz.a kul.-ruský jazyk a kultúra/Bc/ - Vysoká škola (bakalárske študijné programy)

Odbor bol zrušený

Vybraný odbor: 7329791 už bol zrušený.

Vyššie odborné vzdelanie v odbore prekladateľstvo a tlmočníctvo - maďarský jazyk a kultúra - ukrajinský jazyk a kultúra

7329792 prekladateľstvo a tlmočníctvo - maďarský jazyk a kultúra - ukrajinský jazyk a kultúra - Vyššie odborné vzdelanie (ukončené absolutóriom; absolventský diplom)

Odbor bol zrušený

Vybraný odbor: 7329792 už bol zrušený.

Vyššie odborné vzdelanie v odbore prekladateľstvo a tlmočníctvo - maďarský jazyk a kultúra - poľský jazyk a kultúra

7329793 prekladateľstvo a tlmočníctvo - maďarský jazyk a kultúra - poľský jazyk a kultúra - Vyššie odborné vzdelanie (ukončené absolutóriom; absolventský diplom)

Odbor bol zrušený

Vybraný odbor: 7329793 už bol zrušený.

Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa v odbore preklad.a tlm.-maďarský jaz.a kul.-slovenský jaz. a kul./Bc/

7329794 preklad.a tlm.-maďarský jaz.a kul.-slovenský jaz. a kul./Bc/ - Vysoká škola (bakalárske študijné programy)

Odbor bol zrušený

Vybraný odbor: 7329794 už bol zrušený.

Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa v odbore preklad.a tlm.-maďarský jazyk a kul.-anglický jaz.a kul./Bc/

7329795 preklad.a tlm.-maďarský jazyk a kul.-anglický jaz.a kul./Bc/ - Vysoká škola (bakalárske študijné programy)

Odbor bol zrušený

Vybraný odbor: 7329795 už bol zrušený.

Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa v odbore preklad.a tlm.-maďarský jaz. a kul.-nemecký jaz. a kul. /Bc/

7329796 preklad.a tlm.-maďarský jaz. a kul.-nemecký jaz. a kul. /Bc/ - Vysoká škola (bakalárske študijné programy)

Odbor bol zrušený

Vybraný odbor: 7329796 už bol zrušený.

Vyššie odborné vzdelanie v odbore prekladateľstvo a tlmočníctvo - maďarský jazyk a kultúra - španielsky jazyk a kultúra

7329797 prekladateľstvo a tlmočníctvo - maďarský jazyk a kultúra - španielsky jazyk a kultúra - Vyššie odborné vzdelanie (ukončené absolutóriom; absolventský diplom)

Odbor bol zrušený

Vybraný odbor: 7329797 už bol zrušený.

Vyššie odborné vzdelanie v odbore prekladateľstvo a tlmočníctvo - maďarský jazyk a kultúra - španielsky jazyk a kultúra

7329797 prekladateľstvo a tlmočníctvo - maďarský jazyk a kultúra - španielsky jazyk a kultúra - Vyššie odborné vzdelanie (ukončené absolutóriom; absolventský diplom)

Odbor bol zrušený

Vybraný odbor: 7329797 už bol zrušený.

Vyššie odborné vzdelanie v odbore prekladateľstvo a tlmočníctvo - francúzsky jazyk a kultúra - holandský jazyk a kultúra

7329799 prekladateľstvo a tlmočníctvo - francúzsky jazyk a kultúra - holandský jazyk a kultúra - Vyššie odborné vzdelanie (ukončené absolutóriom; absolventský diplom)

Odbor bol zrušený

Vybraný odbor: 7329799 už bol zrušený.

Vyššie odborné vzdelanie v odbore prekladateľstvo a tlmočníctvo - francúzsky jazyk a kultúra - holandský jazyk a kultúra

7329799 prekladateľstvo a tlmočníctvo - francúzsky jazyk a kultúra - holandský jazyk a kultúra - Vyššie odborné vzdelanie (ukončené absolutóriom; absolventský diplom)

Odbor bol zrušený

Vybraný odbor: 7329799 už bol zrušený.

Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v odbore prekladateľstvo a tlmočníctvo (kombinácie)

7329800 prekladateľstvo a tlmočníctvo (kombinácie) - Vysoká škola (magisterské, inžinierske a doktorské študijné programy)

Odbor bol zrušený

Vybraný odbor: 7329800 už bol zrušený.

Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v odbore preklad.a tlm.-anglický jazyk a kul.-arabský jazyk a kultúra

7329801 preklad.a tlm.-anglický jazyk a kul.-arabský jazyk a kultúra - Vysoká škola (magisterské, inžinierske a doktorské študijné programy)

Odbor bol zrušený

Vybraný odbor: 7329801 už bol zrušený.

Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v odbore prekladateľstvo a tlmočníctvo - anglický jazyk a kultúra - bulharský jazyk a kultúra

7329802 prekladateľstvo a tlmočníctvo - anglický jazyk a kultúra - bulharský jazyk a kultúra - Vysoká škola (magisterské, inžinierske a doktorské študijné programy)

Odbor bol zrušený

Vybraný odbor: 7329802 už bol zrušený.

Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v odbore prekladateľstvo a tlmočníctvo - anglický jazyk a kultúra - holandský jazyk a kultúra

7329803 prekladateľstvo a tlmočníctvo - anglický jazyk a kultúra - holandský jazyk a kultúra - Vysoká škola (magisterské, inžinierske a doktorské študijné programy)

Odbor bol zrušený

Vybraný odbor: 7329803 už bol zrušený.

Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v odbore preklad.a tlm.-anglický jaz.a kul.-chorvátsky jaz.a kultúra

7329804 preklad.a tlm.-anglický jaz.a kul.-chorvátsky jaz.a kultúra - Vysoká škola (magisterské, inžinierske a doktorské študijné programy)

Odbor bol zrušený

Vybraný odbor: 7329804 už bol zrušený.

Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v odbore preklad.a tlm.-anglický jaz. a kul.-nemecký jazyk a kultúra

7329805 preklad.a tlm.-anglický jaz. a kul.-nemecký jazyk a kultúra - Vysoká škola (magisterské, inžinierske a doktorské študijné programy)

Odbor bol zrušený

Vybraný odbor: 7329805 už bol zrušený.

Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v odbore preklad.a tlm.-anglický jazyk a kul.-poľský jazyk a kultúra

7329806 preklad.a tlm.-anglický jazyk a kul.-poľský jazyk a kultúra - Vysoká škola (magisterské, inžinierske a doktorské študijné programy)

Odbor bol zrušený

Vybraný odbor: 7329806 už bol zrušený.

Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v odbore preklad.a tlm.-anglický jaz.a kul.-portugalský jaz.a kultúra

7329807 preklad.a tlm.-anglický jaz.a kul.-portugalský jaz.a kultúra - Vysoká škola (magisterské, inžinierske a doktorské študijné programy)

Odbor bol zrušený

Vybraný odbor: 7329807 už bol zrušený.

Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v odbore preklad.a tlm.-anglický jaz. a kul.-rumunský jazyk a kultúra

7329808 preklad.a tlm.-anglický jaz. a kul.-rumunský jazyk a kultúra - Vysoká škola (magisterské, inžinierske a doktorské študijné programy)

Odbor bol zrušený

Vybraný odbor: 7329808 už bol zrušený.

Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v odbore preklad.a tlm.-anglický jazyk a kul.-ruský jazyk a kultúra

7329809 preklad.a tlm.-anglický jazyk a kul.-ruský jazyk a kultúra - Vysoká škola (magisterské, inžinierske a doktorské študijné programy)

Odbor bol zrušený

Vybraný odbor: 7329809 už bol zrušený.

Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v odbore preklad.a tlm.-anglický jaz.a kul.-španielsky jaz. a kultúra

7329810 preklad.a tlm.-anglický jaz.a kul.-španielsky jaz. a kultúra - Vysoká škola (magisterské, inžinierske a doktorské študijné programy)

Odbor bol zrušený

Vybraný odbor: 7329810 už bol zrušený.

Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v odbore preklad.a tlm.-anglický jaz. a kul.-švédsky jazyk a kultúra

7329811 preklad.a tlm.-anglický jaz. a kul.-švédsky jazyk a kultúra - Vysoká škola (magisterské, inžinierske a doktorské študijné programy)

Odbor bol zrušený

Vybraný odbor: 7329811 už bol zrušený.

Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v odbore preklad.a tlm.-anglický jaz.a kul.-taliansky jazyk a kultúra

7329812 preklad.a tlm.-anglický jaz.a kul.-taliansky jazyk a kultúra - Vysoká škola (magisterské, inžinierske a doktorské študijné programy)

Odbor bol zrušený

Vybraný odbor: 7329812 už bol zrušený.

Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v odbore prekladateľstvo a tlmočníctvo - anglický jazyk a kultúra - ukrajinský jazyk a kultúra

7329813 prekladateľstvo a tlmočníctvo - anglický jazyk a kultúra - ukrajinský jazyk a kultúra - Vysoká škola (magisterské, inžinierske a doktorské študijné programy)

Odbor bol zrušený

Vybraný odbor: 7329813 už bol zrušený.

Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v odbore preklad.a tlm.-anglický jaz.a kul.-francúzsky jaz.a kultúra

7329814 preklad.a tlm.-anglický jaz.a kul.-francúzsky jaz.a kultúra - Vysoká škola (magisterské, inžinierske a doktorské študijné programy)

Odbor bol zrušený

Vybraný odbor: 7329814 už bol zrušený.

Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v odbore preklad.a tlm.-anglický jaz. a kul.-maďarský jaz. a kultúra

7329815 preklad.a tlm.-anglický jaz. a kul.-maďarský jaz. a kultúra - Vysoká škola (magisterské, inžinierske a doktorské študijné programy)

Odbor bol zrušený

Vybraný odbor: 7329815 už bol zrušený.

Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v odbore prekladateľstvo a tlmočníctvo - slovenský jazyk a kultúra - anglický jazyk a kultúra

7329816 prekladateľstvo a tlmočníctvo - slovenský jazyk a kultúra - anglický jazyk a kultúra - Vysoká škola (magisterské, inžinierske a doktorské študijné programy)

Odbor bol zrušený

Vybraný odbor: 7329816 už bol zrušený.

Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v odbore preklad.a tlm.-anglický jaz.a kult. - slovenský jaz. a kult.

7329817 preklad.a tlm.-anglický jaz.a kult. - slovenský jaz. a kult. - Vysoká škola (magisterské, inžinierske a doktorské študijné programy)

Odbor bol zrušený

Vybraný odbor: 7329817 už bol zrušený.

Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v odbore prekladateľstvo a tlmočníctvo - slovenský jazyk a kultúra - ukrajinský jazyk a kultúra

7329820 prekladateľstvo a tlmočníctvo - slovenský jazyk a kultúra - ukrajinský jazyk a kultúra - Vysoká škola (magisterské, inžinierske a doktorské študijné programy)

Odbor bol zrušený

Vybraný odbor: 7329820 už bol zrušený.

Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v odbore prekladateľstvo a tlmočníctvo - slovenský jazyk a kultúra - ukrajinský jazyk a kultúra

7329820 prekladateľstvo a tlmočníctvo - slovenský jazyk a kultúra - ukrajinský jazyk a kultúra - Vysoká škola (magisterské, inžinierske a doktorské študijné programy)

Odbor bol zrušený

Vybraný odbor: 7329820 už bol zrušený.

Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v odbore prekladateľstvo a tlmočníctvo - nemecký jazyk a kultúra - bulharský jazyk a kultúra

7329821 prekladateľstvo a tlmočníctvo - nemecký jazyk a kultúra - bulharský jazyk a kultúra - Vysoká škola (magisterské, inžinierske a doktorské študijné programy)

Odbor bol zrušený

Vybraný odbor: 7329821 už bol zrušený.

Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v odbore preklad.a tlm.-nemecký jaz. a kul.-francúzsky jaz. a kultúra

7329822 preklad.a tlm.-nemecký jaz. a kul.-francúzsky jaz. a kultúra - Vysoká škola (magisterské, inžinierske a doktorské študijné programy)

Odbor bol zrušený

Vybraný odbor: 7329822 už bol zrušený.

Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v odbore preklad.a tlm.-nemecký jazyk a kul.-poľský jazyk a kultúra

7329823 preklad.a tlm.-nemecký jazyk a kul.-poľský jazyk a kultúra - Vysoká škola (magisterské, inžinierske a doktorské študijné programy)

Odbor bol zrušený

Vybraný odbor: 7329823 už bol zrušený.

Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v odbore prekladateľstvo a tlmočníctvo - nemecký jazyk a kultúra - rumunský jazyk a kultúra

7329824 prekladateľstvo a tlmočníctvo - nemecký jazyk a kultúra - rumunský jazyk a kultúra - Vysoká škola (magisterské, inžinierske a doktorské študijné programy)

Odbor bol zrušený

Vybraný odbor: 7329824 už bol zrušený.

Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v odbore preklad.a tlm.-nemecký jazyk a kul.-ruský jazyk a kultúra

7329825 preklad.a tlm.-nemecký jazyk a kul.-ruský jazyk a kultúra - Vysoká škola (magisterské, inžinierske a doktorské študijné programy)

Odbor bol zrušený

Vybraný odbor: 7329825 už bol zrušený.

Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v odbore preklad.a tlm.-nemecký jaz. a kul.-španielsky jaz. a kultúra

7329826 preklad.a tlm.-nemecký jaz. a kul.-španielsky jaz. a kultúra - Vysoká škola (magisterské, inžinierske a doktorské študijné programy)

Odbor bol zrušený

Vybraný odbor: 7329826 už bol zrušený.