NA ÚVOD...

Vítame vás na bezplatnej internetovej stránke ISTP.sk. Sme radi, že sa chcete dozvedieť viac o projekte, ktorý možno považovať za Internetového Sprievodcu Trhom Práce. Portál ponúka informačno-poradenské nástroje, ktoré pomáhajú ľuďom uplatniť sa na trhu práce a zamestnávateľom nájsť vhodného zamestnanca. 


PÁR SLOV Z HISTÓRIE...

ISTP funguje už od roku 2003. Dôvodom na jeho vytvorenie bola vysoká nezamestnanosť, čo vyvolávalo potrebu skvalitniť a optimalizovať poradenské a sprostredkovateľské služby úradov PSVR. Na tento účel bol vytvorený bezplatný a verejne dostupný portál, ktorý na jednom mieste umožnil nezamestnaným online prístup na samoobslužnú diagnostiku ich pracovného potenciálu a hľadanie na to nadväzujúcich pracovných miest. Išlo zároveň o výzvu pre zamestnávateľov na verejnú prezentáciu ich požiadaviek a nárokov na pracovnú silu. V novembri 2013 sme spustili nové funkcionality - 1. zamestnávatelia môžu cez ISTP bezplatne inzerovať pracovné ponuky a 2. uchádzači o prácu môžu sprístupniť svoj osobný profil zamestnávateľom. V januári 2022 sa z rozhodnutia Ústredia PSVR ukončilo prepojenie medzi ISTP a úradmi PSVR a tak sa uzatvorila jedna kapitola nášho pôsobenia ako štátneho portálu. My sme tu však pre našich používateľov aj naďalej. Inzerciou cez ISTP si zamestnávatelia splnia zákonnú povinnosť nahlásenia voľného pracovného miesta podľa § 62 ods. 6 zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti na základe dohody, ktorú máme s Ústredím PSVR.


GARANCIA PROJEKTU

Správu a vývoj portálu zabezpečuje tím ISTP zo spoločnosti TREXIMA Bratislava


PRE KOHO JE PORTÁL ISTP URČENÝ?

Čo môžu používatelia očakávať? Na prvom mieste sú to nezamestnaní, a to uchádzači o zamestnanie a dobrovoľne nezamestnaní, ktorí si hľadajú prácu. Táto skupina používateľov nájde v ISTP jednu z najväčších databáz voľných pracovných miest na Slovensku, databázu kurzov ďalšieho vzdelávania, poradenské nástroje pri voľbe zamestnania, ale aj požiadavky zamestnávateľov na vzdelanie, vedomosti, zručnosti a spôsobilosti súvisiace s vybraným pracovným miestom.

Informácie sú určené tiež žiakom, študentom, ich rodičom a výchovným poradcom. Dozvedia sa, aké vzdelanie je potrebné na výkon jednotlivých zamestnaní, ktoré školy v regiónoch SR také vzdelanie poskytujú a tiež poradenstvo na plánovanie budúcej kariéry.

Zamestnávatelia získavajú informácie potrebné pri výkone personálnej práce, zverejňovaní požiadaviek na kvalifikáciu pracovnej sily a voľných pracovných miest, zoznamujú sa so sprístupnenými osobnými profilmi nezamestnaných, komunikujú s nimi atď. ISTP im umožňuje bezplatnú inzerciu pracovných ponúk a prístup do databázy osobných profilov uchádzačov o prácu.


AKO TREBA ZAČAŤ?

Na domovskej stránke ISTP sa treba zaregistrovať, prihlásiť do systému, vyberať pomocou hlavných nástrojov a ďalších zverejnených pokynov to, čo používateľa zaujíma, vytvoriť si svoje používateľské (osobné) konto, atď. 


KTORÉ HLAVNÉ NÁSTROJE MÁ POUŽÍVATEĽ K DISPOZÍCII A AKO FUNGUJÚ? 

Voľné pracovné miesta hrajú kľúčovú úlohu ako databáza pracovných ponúk od zamestnávateľov, ktorí môžu v ISTP pracovné miesta bezplatne inzerovať. Mimoriadny význam má tento nástroj pre uchádzačov o prácu na vyhľadávanie pracovných miest podľa ich odbornej spôsobilosti.
  
Sekcia Kurzy obsahuje databázu kurzov ďalšieho vzdelávania, prostredníctvom ktorých si možno zvýšiť svoje predpoklady na uplatnenie sa na trhu práce v konkrétnom zamestnaní.

Prostredníctvom Pracovného kompasu používatelia, ktorí hľadajú prácu alebo potrebujú poradiť s výberom školy, vyplnia sériu dotazníkov, čím si vytvárajú svoje osobné profily. Tie môžu následne sprístupniť zamestnávateľom hľadajúcim nových zamestnancov. Systém im tiež ponúkne vhodné zamestnania a odporučí oblasti na zlepšenie.

Štvrtým nástrojom je Kartotéka zamestnaní, ktorá obsahuje informácie o zamestnaniach, aby používatelia získali prehľad o podmienkach výkonu daného zamestnania. K dispozícii sú aj informácie o hrubých mesačných mzdách jednotlivých zamestnaní. 


AKO SA VYUŽIJÚ OSOBNÉ PROFILY NEZAMESTNANÝCH?

V prípade súhlasu nezamestnaných so sprístupnením osobných profilov sa profily dostanú až k zamestnávateľom s voľnými pracovnými miestami, čím sa umožní párovanie individuálneho potenciálu nezamestnaných s opismi voľných pracovných miest.


MÁTE OTÁZKY K ISTP?

Neváhajte kontaktovať tím ISTP na bezplatnej infolinke 0800 212 800 alebo napísať na e-mailovú adresu projekt@istp.sk. Manuály a inštrukcie pre používateľov nájdete na stránke www.istp.sk/manualy.