Súhlas so spracovaním osobných údajov

Udeľujete týmto súhlas so správou, spracúvaním a uchovávaním všetkých vašich osobných údajov uvedených vo vašom konte podľa zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov a nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov), Prevádzkovateľovi informačného systému ISTP spoločnosti TREXIMA Bratislava, spol. s r.o. (IČO: 31364381) na účely ich zaradenia do databázy a na ich využívanie na procesy súvisiace s analýzou pracovného potenciálu a následnej ponuky vhodných pracovných miest, informačné účely týkajúce sa noviniek na trhu práce, ako aj informovania o zmenách a novinkách v systéme ISTP. V rámci vyššie uvedených procesov sa spracovávajú tieto osobné údaje:

Bežný používateľ (uchádzač o prácu):

 • titul, meno a priezvisko
 • e-mail
 • telefónne číslo
 • štátna príslušnosť
 • národnosť
 • rok narodenia
 • bydlisko
 • fotografia
 • zdravotné obmedzenia
 • školské vzdelanie
 • prax

Zamestnávateľ (kontaktná osoba zamestnávateľa):

 • titul, meno a priezvisko
 • funkcia
 • e-mail
 • telefónne číslo
 • fax

(ďalej len „Osobné údaje”).

Vyššie uvedené Osobné údaje je nutné spracovať s cieľom:

 • založenia konta,
 • zaradenia do databázy,
 • analýzy pracovného potenciálu pre uchádzačov o prácu,
 • ponuky vhodných pracovných miest pre uchádzačov o prácu,
 • odporúčania vhodnej vzdelávacej cesty, resp. ponuky kurzov a školení systému celoživotného vzdelávania,
 • sprostredkovania vyhovujúcich uchádzačov o prácu zamestnávateľom,
 • podpory marketingu a propagácie,
 • zasielania informácií a noviniek z trhu práce,
 • analýzy návštevnosti a využívania funkcií portálu ISTP,
 • vedenia štatistiky používateľov,
 • poskytovania metodickej podpory,
 • zabezpečovanie prevádzky, údržby, podpory a správy (t.j. činnosti administrátora).

Tieto údaje budú Prevádzkovateľom spracované v priebehu 3 rokov od udelenia súhlasu. Ak počas tejto dobe vznikne aktivita používateľa (prihlásenie do konta ISTP), bude doba predĺžená o ďalšie 3 roky.

Súhlas je možné kedykoľvek písomne odvolať, a to napríklad zaslaním požiadavky z registračného e-mailu na adresu: projekt@istp.sk alebo listom na sídlo spoločnosti TREXIMA Bratislava, spol. s r.o., Drobného 29, 844 07 Bratislava.

Udelením súhlasu vyhlasujem, že som si vedomý/á a bol/a som poučená Prevádzkovateľom o svojich právach týkajúcich sa Osobných údajov:

 • vziať súhlas kedykoľvek späť,
 • požadovať informáciu, aké osobné údaje sa spracovávajú,
 • požadovať vysvetlenie týkajúce sa spracovania osobných údajov,
 • vyžiadať si u nás prístup k týmto údajom a tieto údaje nechať aktualizovať alebo opraviť,
 • požadovať vymazanie týchto osobných údajov,
 • v prípade pochybností o dodržiavaní povinností súvisiacich so spracovaním osobných údajov obrátiť sa na nás alebo na Úrad na ochranu osobných údajov.

Dotknutá osoba vyhlasuje, že bol Prevádzkovateľom riadne poučený o spracovaní a ochrane osobných údajov*, že vyššie uvedené osobné údaje sú presné a pravdivé a sú Prevádzkovateľovi poskytované dobrovoľne. Dotknutá osoba vyššie uvedenému rozumie, súhlasí a schvaľuje udelenie súhlasu.

*Poučenie Dotknutej osoby

Prevádzkovateľ týmto v súlade s ustanovením čl. 13 nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 2016/679 zo dňa 27. apríla 2016, všeobecného nariadenia o ochrane osobných údajov, informuje, že:

 • osobné údaje Dotknutej osoby budú spracované na základe jeho slobodného súhlasu, a to za vyššie uvedených podmienok,
 • dôvodom poskytnutia osobných údajov Dotknutej osoby je záujem Dotknutej osoby o vytvorenie a používanie konta ISTP, zaradenia do databázy, využívanie analýzy pracovného potenciálu, následnej ponuky vhodných pracovných miest alebo vhodnej vzdelávacej cesty, zasielanie informácií týkajúcich sa noviniek na trhu práce, ako aj informácií o zmenách a novinkách v systéme ISTP, čo by bez poskytnutia týchto údajov nebolo možné,
 • Prevádzkovateľ nemá v úmysle odovzdať osobné údaje Dotknutej osoby do tretej krajiny, medzinárodnej organizácii alebo iným organizáciám.
pracujem
pracujem Prebieha vyhľadávanie, prosím, čakajte...
ISTP

Prebieha vyhľadávanie, prosím, čakajte...

Pomocník

Máte otázky?
Vitajte v ISTP

Váš Internetový Sprievodca Trhom Práce

Prosím, upravte registračné údaje.

Chcem pracovať

Potvrdenie

Vykonať požadovanú akciu?

Áno Nie