Pedagogická fakulta UKF

Ak kliknete na odbor, ktorý škola vyučuje, zobrazia sa zamestnania, pre ktoré je tento odbor optimálnym školským vzdelaním alebo alternatívnou vzdelávacou cestou.

Odbory
andragogika (Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa)
andragogika (Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa)
andragogika (Vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa)
bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci (Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa)
cudzie jazyky a kultúry - anglický jazyk a kultúra (Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa)
cudzie jazyky a kultúry - anglický jazyk a kultúra (Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa)
manažment vzdelávania a verejnej správy (Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa)
manažment vzdelávania a verejnej správy (Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa)
muzikológia - hudba a zvukový dizajn (Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa)
muzikológia - hudba a zvukový dizajn (Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa)
odb.did.-pedagogika hudobného a hud.-dramatického um. (Vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa)
odborová didaktika-didaktika anglického jazyka a literatúry (Vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa)
odborová didaktika-didaktika technických predmetov (Vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa)
pedagogika (Vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa)
pedagogika - pedagogika a vychovávateľstvo (Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa)
pedagogika - pedagogika a vychovávateľstvo (Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa)
predšk. a element.pedag.-učiteľstvo pre primárne vzdelávanie (Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa)
predškolská a elementárna pedagogika (Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa)
predškolská a elementárna pedagogika (Vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa)
šp.ped.-špec.ped.a pedag.osôb s poruchami učenia (Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa)
šport - šport a rekreácia (Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa)
šport - šport a rekreácia (Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa)
športová edukológia (Vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa)
uč.akad.pred.-u. pedagogiky a anglického jazyka a literatúry (Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa)
uč.akad.pred.-u. pedagogiky a francúzskeho jazyka a lit. (Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa)
uč.akad.pred.-u. psychológie a anglického jazyka a literat. (Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa)
uč.akad.pred.-u. psychológie a ruského jazyka a literat. (Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa)
uč.akad.pred.-u. psychológie a slovenského jazyka a lit. (Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa)
uč.akad.pred.-u. psychológie a slovenského jazyka a literat. (Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa)
uč.akad.pred.-uč. pedagogiky a anglického jazyka a lit. (Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa)
uč.akad.pred.-uč. pedagogiky a ruského jazyka a literat. (Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa)
uč.akad.pred.-uč. psychológie a anglického jazyka a lit. (Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa)
uč.akad.pred.-uč. psychológie a francúzskeho jaz. a lit. (Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa)
uč.akad.pred.-uč. psychológie a nemeckého jazyka a lit. (Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa)
uč.akad.pred.-učit. pedagogiky a náboženskej výchovy (Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa)
uč.akad.pred.-učit. pedagogiky a španielskeho jazyka a lit. (Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa)
uč.akad.pred.-učit. pedagogiky a výchovy k občianstvu (Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa)
uč.akad.pred.-učit. psychológie a estetickeej výchovy (Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa)
uč.akad.pred.-učit. psychológie a výchovy k občianstvu (Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa)
uč.akad.pred.-učiteľstvo pedagogiky a histórie (Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa)
uč.akad.pred.-učiteľstvo pedagogiky a psychológie (Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa)
uč.akad.pred.-učiteľstvo pedagogiky a psychológie (Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa)
uč.akad.pred.-učiteľstvo pedagogiky a techniky (Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa)
uč.akad.pred.-učiteľstvo pedagogiky a výchovy k občianstvu (Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa)
uč.akad.pred.-učiteľstvo psychológie a estetickej výchovy (Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa)
uč.akad.pred.-učiteľstvo psychológie a etickej výchovy (Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa)
uč.akad.pred.-učiteľstvo psychológie a etickej výchovy (Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa)
uč.akad.pred.-učiteľstvo psychológie a histórie (Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa)
uč.akad.pred.-učiteľstvo psychológie a histórie (Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa)
uč.akad.pred.-učiteľstvo psychológie a výchovy k občianstvu (Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa)
uč.akadem. predm.-učit. anglického jazyka a literatúry (Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa)
uč.prof.pred.a prak.príp.-uč.techniky a angl.jaz. a lit. (Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa)
uč.prof.pred.a prak.príp.-uč.techniky a anglick. jaz. a lit. (Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa)
uč.prof.predm.a prakt.prípr.-uč. praktickej prípravy (Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa)
uč.prof.predm.a prakt.prípr.-učiteľstvo techniky (Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa)
uč.prof.predm.a prakt.prípr.-učiteľstvo techniky (Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa)
uč.umel.a vých.pred.-u. hud. umenia a techniky (Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa)
uč.umel.a vých.pred.-u. hudobného um. a výtvarného umen. (Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa)
uč.umel.a vých.pred.-u. teles. vých. a vých.k občianstvu (Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa)
uč.umel.a vých.pred.-u. telesnej vých. a angl.jaz.a lit. (Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa)
uč.umel.a vých.pred.-u. telesnej vých. a anglick. jaz.a lit. (Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa)
uč.umel.a vých.pred.-u. telesnej vých. a etickej výchovy (Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa)
uč.umel.a vých.pred.-u. telesnej vých. a fran.jaz.a lit. (Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa)
uč.umel.a vých.pred.-u. telesnej vých. a náboženskej výchovy (Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa)
uč.umel.a vých.pred.-u. telesnej vých. a rus. jaz.a lit. (Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa)
uč.umel.a vých.pred.-u. telesnej vých. a ruského jaz. a lit. (Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa)
uč.umel.a vých.pred.-u. telesnej vých. a slov.jaz.a lit. (Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa)
uč.umel.a vých.pred.-u. telesnej vých. a slovens.jaz. a lit. (Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa)
uč.umel.a vých.pred.-u. telesnej vých. a vých. k občianstvu (Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa)
uč.umel.a vých.pred.-u. telesnej vých. a výtvarného um. (Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa)
uč.umel.a vých.pred.-u. telesnej vých.a nábožensk. vých. (Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa)
uč.umel.a vých.pred.-u. telesnej výchovy a etickeej výchovy (Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa)
uč.umel.a vých.pred.-u. výtvarného umenia a estetickej vých. (Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa)
uč.umel.a vých.pred.-u.výtvar.umenia a estetickej vých. (Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa)
uč.umel.a vých.pred.-u.výtvarného um.a vých.k občianstvu (Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa)
uč.umel.a vých.pred.-u.výtvarného umenia a etickej vých. (Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa)
uč.umel.a vých.pred.-uč. hudobného um. a angl. jazyka a lit. (Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa)
uč.umel.a vých.pred.-uč. telesnej výchovy a psychológie (Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa)
uč.umel.a vých.pred.-uč. výtvar. um. a špan. jaz. a lit. (Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa)
uč.umel.a vých.pred.-uč. výtvarn. um. a slov. jaz.a lit. (Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa)
uč.umel.a vých.pred.-uč. výtvarného um.a ang. jaz.a lit. (Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa)
uč.umel.a vých.pred.-uč. výtvarného um.a anglic. jaz. a lit. (Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa)
uč.umel.a vých.pred.-uč. výtvarného um.a nem. jaz.a lit. (Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa)
uč.umel.a vých.pred.-uč. výtvarného um.a rus. jaz.a lit. (Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa)
uč.umel.a vých.pred.-uč. výtvarného umenia a etickej výchovy (Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa)
uč.umel.a vých.pred.-uč. výtvarného umenia a histórie (Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa)
uč.umel.a vých.pred.-uč. výtvarného umenia a pedagogiky (Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa)
uč.umel.a vých.pred.-uč. výtvarného umenia a pedagogiky (Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa)
uč.umel.a vých.pred.-uč. výtvarného umenia a psychológie (Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa)
uč.umel.a vých.pred.-uč. výtvarného umenia a psychológie (Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa)
uč.umel.a vých.pred.-učit. hudobného umenia a estetiky (Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa)
uč.umel.a vých.pred.-učit. hudobného umenia a pedagogiky (Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa)
uč.umel.a vých.pred.-učit. telesneej výchovy a pedagogiky (Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa)
uč.umel.a vých.pred.-učit. telesnej výchovy a histórie (Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa)
uč.umel.a vých.pred.-učit. telesnej výchovy a pedagogiky (Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa)
uč.umel.a vých.pred.-učit. telesnej výchovy a psychológie (Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa)
uč.umel.a vých.pred.-učit. telesnej výchovy a techniky (Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa)
uč.umel.a vých.pred.-učit. výtvarného umenia a techniky (Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa)
uč.umel.a vých.pred.-učit. výtvarného umenia a techniky (Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa)
uč.umel.a vých.pred.-učit.hudob. um. a angl. jaz. a lit. (Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa)
uč.umel.a vých.pred.-učit.hudob. um. a rus. jaz. a lit. (Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa)
uč.umel.a vých.pred.-učit.hudob. um. a slov. jaz. a lit. (Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa)
uč.umel.a vých.pred.-učit.hudobného umenia a psychológie (Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa)
uč.umel.a vých.pred.-učiteľst. hudobného umenia a pedagogiky (Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa)
uč.umel.a vých.pred.-učiteľstvo hudobného umenia a histórie (Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa)
uč.umel.a vých.pred.-učiteľstvo telesnej výchovy a histórie (Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa)
uč.umel.a vých.pred.-učiteľstvo telesnej výchovy a techniky (Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa)
uč.umel.a vých.pred.-učiteľstvo výtvarného umenia a histórie (Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa)
učit. akademických predm.-uč. anglického jazyka a literatúry (Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa)
učit.um.-vých.a vých.predm. - učit. výtvarnej edukácii (Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa)
učit.um.-vých.a vých.predm. - učiteľstvo hudobného umenia (Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa)
učit.um.-vých.a vých.predm. - učiteľstvo výtvarnej edukácii (Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa)
učit.um.-vých.a vých.predm.-uč. hudobno-dramatického umenia (Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa)
učit.um.-vých.a vých.predm.-uč.hudobno-dramatického um. (Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa)
učit.um.-vých.a vých.predm.-učiteľstvo hudobného umenia (Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa)
učiteľstvo a pedagogické vedy - špeciálna pedagogika a pedagogika osôb s poruchami učenia - poradenstvo (Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa)
učiteľstvo akademických predmetov - učiteľstvo pedagogiky a ruského jazyka a literatúry (Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa)
učiteľstvo akademických predmetov - učiteľstvo psychológie a náboženskej výchovy (Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa)
učiteľstvo akademických predmetov - učiteľstvo psychológie a ruského jazyka a literatúry (Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa)
učiteľstvo akademických predmetov - učiteľstvo psychológie a techniky (Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa)
učiteľstvo profesijných predmetov a praktickej prípravy - učiteľstvo techniky a histórie (Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa)
učiteľstvo umelecko-výchovných a výchovných predmetov - učiteľstvo telesnej výchovy a talianskeho jazyka a literatúry (Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa)
Kontakt
Dražovská cesta 4
94974 Nitra
Web: www.pf.ukf.sk
E-mail: dpf@ukf.sk
Tel.: 037/6408218
pracujem
pracujem Prebieha vyhľadávanie, prosím, čakajte...
ISTP

Prebieha vyhľadávanie, prosím, čakajte...

Pomocník

Máte otázky?
Vitajte v ISTP

Váš Internetový Sprievodca Trhom Práce

Prosím, upravte registračné údaje.

Chcem pracovať

Potvrdenie

Vykonať požadovanú akciu?

Áno Nie