Dohoda o brigádnickej práci študentov

Hľadám prácu
Aké majú študenti možnosti privyrobiť si popri škole? Čo je vlastne dohoda o brigádnickej práci študenta?

Dohoda o brigádnickej práci študenta (ďalej len „DBPŠ“) je zmluva medzi zamestnávateľom a fyzickou osobou, ktorá má štatút žiaka strednej školy alebo štatút študenta dennej formy štúdia vysokej školy. Na DBPŠ môže prácu pre zamestnávateľa vykonávať len osoba do 26 rokov veku a to najneskôr do konca kalendárneho roka, v ktorom dovŕšila 26 rokov.

Prácu na základe DBPŠ možno vykonávať v rozsahu najviac 20 hodín týždenne, pričom sa tento čas posudzuje ako priemer za celú dobu, na ktorú bola dohoda uzatvorená, najdlhšie však na 12 mesiacov.

DPBŠ sa uzatvára písomne. Inak je neplatná. V dohode je potrebné uviesť:
  • o akú prácu sa jedná,

  • aká je dohodnutá odmena za vykonanú prácu,

  • dohodnutý rozsah pracovného času a

  • dobu, na ktorú sa dohoda uzatvára.

Jedno vyhotovenie DBPŠ je zamestnávateľ povinný vydať zamestnancovi. Dohoda sa uzatvára na dobu určitú, prípadne na neurčitý čas.

Aby sa žiak alebo študent mohol zamestnať na DBPŠ, je nevyhnutné, aby dokladoval potvrdenie o tom, že je študent. Toto však neplatí, ak sa dohoda uzatvára v období od skončenia štúdia na strednej škole alebo od skončenia letného semestra na vysokej škole najneskôr do konca októbra toho istého kalendárneho roka.

V prípade, že spôsob ukončenia DBPŠ nevyplýva priamo z dohody, možno ju ukončiť okamžite, avšak len pre prípady, v ktorých možno okamžite skončiť pracovný pomer, alebo ju možno ukončiť dohodou účastníkov k dohodnutému dňu a jednostranne len výpoveďou bez uvedenia dôvodu s 15-dennou výpovednou lehotou, ktorá začína dňom, v ktorom bola písomná výpoveď doručená.
Zdroj: Zákonník práce (311/2001 Z.z.)
Pripravil: Viktor Mráz

Mohlo by vás zaujímať:

Poslať priateľovi
pracujem
pracujem Prebieha vyhľadávanie, prosím, čakajte...
ISTP

Prebieha vyhľadávanie, prosím, čakajte...

Pomocník

Máte otázky?
Vitajte v ISTP

Váš Internetový Sprievodca Trhom Práce

Na základe rozhodnutia o vyradení z evidencie uchádzačov o zamestnanie na úrade PSVR si, prosím, upravte registračné údaje.

Dobrovoľne nezamestnaný

Chcem pracovať

Potvrdenie

Vykonať požadovanú akciu?

Áno Nie