Bakomi učí deti byť slobodné v tom, čo robia

Školy a vzdelávanie
Banská Štiavnica 2. novembra (TASR) - Už štvrtý rok funguje v Banskej Štiavnici Súkromná základná škola Bakomi, ktorá predstavuje alternatívu ku klasickým školám. Za jej vznikom stoja tri ženy-matky, ktoré hľadali pre svoje deti školské zariadenia, no s ponukou, ktorá v tom čase bola, neboli stotožnené. Preto sa rozhodli, že založia vlastnú školu, ktorá bude napĺňať ich predstavy o vyučovaní.

"Tak vznikla prvá trieda našej školy, v ktorej bolo sedem detí," hovorí riaditeľka školy Jana Marcineková. Dnes, po štyroch rokoch fungovania, ju navštevuje tridsiatka detí, medzi ktorými sú aj viaceré súrodenecké dvojice. Novinkou od tohto školského roka je domáce vzdelávanie, ktoré využíva päť detí. V súčasnosti škola hľadá nové priestory, pretože v budúcom školskom roku by už chcela vzdelávať aj na druhom stupni.

"Filozofiou našej školy je to, aby sa dieťa naučilo byť rešpektované, aj rešpektovalo. Byť samostatné, ale byť aj súčasťou tímu, a aby dokázalo byť slobodné v tom, čo robí," konštatuje pedagogička, ktorá má v oblasti základného školstva prax 20 rokov. Ako Marcineková sama hovorí, učiť na takejto škole bol jej veľký sen. "Je to veľký rozdiel. Fandím tejto myšlienke a myslím si, že toto je cesta aj do budúcnosti," podotkla v tejto súvislosti.

Vzdelávanie na škole prebieha podľa štátneho vzdelávacieho programu, deti používajú tiež klasické školské učebnice. "S mnohými pracujeme, ale podľa potreby. Samy si vyrábame tiež materiály podľa cieľa, ktorý si zadáme. Využívame aj príjemné zmeny v školstve, ako je napríklad písmo Comenia script a pustili sme sa aj do Hejného matematiky," hovorí o trendoch Marcineková. V škole využívajú tiež montessori pomôcky. "Snažíme sa využívať vplyvy rôznych pedagogických smerov, ktoré sú pre konkrétne dieťa dobré a nemať striktne jeden smer," dodala v tejto súvislosti. Angličtinu učí na škole učiteľka a zahraničný lektor, v súčasnosti je to dobrovoľníčka zo Španielska. "Na hodine je vždy ako spoločník učiteľky. Vôbec nevie po slovensky, takže deti sú nenápadne nútené počúvať angličtinu, nasávať ju, snažiť sa jej porozumieť a používať ju," ozrejmila Marcineková.

Aj keď sú deti rozdelené v jednotlivých triedach od prvej, až po štvrtú, škola sa snaží organizovať vyučovanie aj spoločne pre všetky deti. "Snažíme sa nájsť medzi deťmi partnerské vzťahy, aby si aj prvák rozumel so štvrtákom," podotkla riaditeľka s tým, že takéto spoločné aktivity majú deti často najmä v rámci výchovných predmetov. Podľa jej názoru ich učia nielen vzájomnej spolupráci, ale tiež im dávajú pocit, že sa môžu navzájom na seba spoľahnúť.

Vyučovanie prebieha v blokoch, ktoré trvajú od 60 do 90 minút, podľa toho, ako si dieťa splní úlohu, či ako sa práve cíti. Medzi blokmi majú deti polhodinovú prestávku. "Prváci mávajú väčšinou len dva bloky, jeden deň v týždni majú ešte polblok poobede. Druháci až štvrtáci mávajú aj tri bloky," priblížila Marcineková vyučovanie.

Na otázku, či majú deti domáce úlohy, alebo nie, sa podľa jej slov nedá jednoznačne odpovedať. V škole sa však snažia vyhýbať stereotypom, ako sú pravidelné povinné domáce úlohy, pretože podľa jej názoru neplnia predpokladaný účel. Niektoré deti úlohy nepotrebujú, naopak, ak úlohu dieťa dostane, má priestor spraviť si ju v školskom klube. Ak však dieťa chce, môže pracovať na úlohe doma.

Škola sídli v priestoroch Strednej priemyselnej školy Samuela Mikovíniho v areáli botanickej záhrady. Žiaci majú k dispozícii telocvičňu, v rámci vyučovania využívajú aj blízku plaváreň. Vyučovanie prebieha v troch miestnostiach, každá s iným zameraním. "Jedna je umelecká, druhá matematicko-vedná a tretia je jazyková," ozrejmila Marcineková s tým, že jednotlivé ročníky sa počas vyučovania presúvajú po týchto pracoviskách podľa rozvrhu.

Špecifikom školy sú podľa riaditeľky plány, podľa ktorých vo výučbe postupujú. "Počas prvého mesiaca si učiteľka spolu s každým dieťaťom individuálne urobí plán podľa učebných osnov, ktoré máme zo štátneho vzdelávacieho programu," vysvetlila. Spolu tak prekonzultujú, čo je dieťa za dva mesiace schopné zvládnuť, pričom môže do tohto procesu samé vstupovať. "Raz za dva mesiace si vždy spravíme stretnutie a vyhodnotíme si, ako sa nám to podarilo," dodala Marcineková s tým, že na stretnutí je vždy aj rodič dieťaťa.

Škola spolupracuje tiež s neziskovou organizáciou Daphne, ktorá je známa svojím projektom Živá učebnica. Presadzuje zážitkové vyučovanie, ktoré sa snažia aplikovať aj na škole, a to napríklad prostredníctvom projektu Živé spoznávanie "neživej" prírody v okolí Banskej Štiavnice podporeného Nadáciou pre deti Slovenska z fondu Hodina deťom.

Pre svoje dieťa si geológ P. Fuchs už inú školu nevie predstaviť

Banská Štiavnica 2. novembra (TASR) - Atraktívne a pritom plnohodnotné vzdelávanie prináša zážitkové vyučovanie, s ktorým má skúsenosti aj Súkromná základná škola Bakomi v Banskej Štiavnici. Najnovšie ponúka svojim žiakom takéto vzdelávanie prostredníctvom projektu Živé spoznávanie "neživej prírody" v okolí Banskej Štiavnice, ktorý realizuje škola od septembra 2015 do mája 2016 s finančnou podporou fondu Hodina deťom Nadácie pre deti Slovenska.

Projektu, ktorý deťom prináša inovatívny spôsob výučby, predchádzal krúžok. Ten sa podľa geológa Petra Fuchsa, ktorý na projekte so školou spolupracuje, stretol minulý školský rok s veľkým ohlasom. Preto sa rozhodli vypracovať projekt, ktorý získal podporu, a v súčasnosti je tak už zaujímavé učenie o "neživej prírode" súčasťou normálnej výučby.

Geológ sa s deťmi stretáva pravidelne, väčšinou vždy v stredu. "Každý mesiac si dáme jednu, dve témy, ktoré so sebou súvisia a postupne na seba nadväzujú," hovorí Fuchs. Témy sú podľa jeho slov zamerané väčšinou na lokálne fenomény, z ktorých potom odvodzujú aj všeobecnejšie poznatky. Deti sa tak učia napríklad o vulkanizme, štiavnickom stratovulkáne, ale aj súvisiacom baníctve a histórii kraja. "Na jednej z prechádzok sme išli po stopách starých prospektorov, či na Glanzenberg," priblížil Fuchs.

Vyučovanie v rámci projektu prebieha spoločne pre všetky ročníky. Deti sú rozdelené do tímov, pričom každý má svojho vedúceho. Po teoretickom úvode ich čaká tvorivá časť. "Vždy vymyslíme nejakú hru, ktorá súvisí s danou témou, napríklad hľadanie pokladov na Glanzenbergu," dodal Fuchs. Takéto vyučovanie podľa jeho názoru učí deti znovu nadobúdať vzťah ku krajine, hovorí im o význame spolužitia s ňou.

Okrem toho, že Fuchs na škole pôsobí ako pedagóg, pozerá sa na vyučovanie aj ako rodič. Medzi žiakmi je totiž aj jeho šesťročný syn Zalman. Sám hovorí, že pre syna si už inú školu nevie ani predstaviť. Deti majú podľa jeho názoru iba obmedzený čas, kedy dokážu vnímať. "Vtedy im to treba sprostredkovať a potom ich už nechať, aby sami spracovali a vstrebali to, čo dostali," dodal s tým, že Bakomi to žiakom plne poskytuje.

Inovatívny šlabikár učí deti nielen čítať, ale aj porozumieť textu

Banská Štiavnica 2. novembra (TASR) - Nielen vedieť čítať, ale aj porozumieť textu má žiakov naučiť inovatívny šlabikár, na vzniku ktorého sa v spolupráci s Pedagogickou fakultou Univerzity Komenského v Bratislave podieľa občianske združenie Bakomi z Banskej Štiavnice. Združenie je zároveň zriaďovateľom rovnomennej súkromnej základnej školy, ktorá v Banskej Štiavnici pôsobí.

Šlabikár je zameraný na porozumenie čítanému textu. Stavia na rozvíjaní hovorenej reči detí, ich schopnosti rozumieť zložitejším prehovorom a príbehom a tiež schopnosti tvoriť takéto prehovory. Podľa jeho autorov deti rovnako získajú orientáciu v zvukovej a hláskovej štruktúre jazyka a vďaka tomu si kvalitne osvoja techniku čítania aj písania.

Nový šlabikár od začiatku deti oboznamuje so základnými pravopisnými javmi, učí ich s jazykom experimentovať, overovať a nachádzať správne riešenia. “Vďaka inovatívnej metodike, ktorá je v šlabikári obsiahnutá, deti náročné abstraktné jazykové javy držia doslova v rukách. Súčasťou šlabikára je množstvo pomôcok, ktoré zhmotňujú to, o čom sa deti učia, a deti s nimi pravidelne aktívne pracujú,” uviedla jeho spoluautorka Lýdia Vencelová.

Okrem množstva iných vecí je odlišný aj v tom, že používa písmo Comenia script, ktoré je oproti bežne používanému typu písma jednoduchšie a čitateľnejšie," vysvetlila Veronika Ihringová, učiteľka zo Súkromnej základnej školy Bakomi, ktorá so šlabikárom pracuje. Podľa jej slov ide o uľahčenie osvojovania písania. Namiesto štyroch spôsobov písania jedného písmena sa deti učia len dva tvary, ktoré sú takmer totožné s bežným tlačeným písmom.

"Učila som deti, ktoré celým šlabikárom prešli v prvom ročníku, v druhom a neskôr v treťom ročníku a videla som, že ich porozumenie čítanému textu je na veľmi dobre úrovni, že deti textu rozumejú," povedala o svojich skúsenostiach so šlabikárom Ihringová.

Inovatívny šlabikár má za sebou niekoľko rokov výskumu, tvorby jeho obsahu a overovania v priamej školskej praxi. V decembri 2015 končí podľa Vencelovej projekt overovania efektu tejto novej metodiky na kvalitu čítania, písania a hovorenej reči u detí v prvom a druhom ročníku základnej školy, ktorý finančne podporila Agentúra na podporu výskumu a vývoja Slovenskej republiky. “Keďže aktuálne prebieha intenzívne spracovávanie dát získaných v rámci dvojročného sledovania 200 detí zapojených do projektu, výsledky experimentálneho overovania efektivity inovatívneho šlabikára budú k dispozícii o niekoľko mesiacov,” dodala v tejto súvislosti Vencelová.
Zdroj, foto: TASR

"Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo ďalšie šírenie správ a fotografií zo zdrojov TASR je bez predchádzajúceho písomného súhlasu TASR porušením autorského zákona."

Mohlo by vás zaujímať:

Poslať priateľovi
pracujem
pracujem Prebieha vyhľadávanie, prosím, čakajte...
ISTP

Prebieha vyhľadávanie, prosím, čakajte...

Pomocník

Máte otázky?
Vitajte v ISTP

Váš Internetový Sprievodca Trhom Práce

Na základe rozhodnutia o vyradení z evidencie uchádzačov o zamestnanie na úrade PSVR si, prosím, upravte registračné údaje.

Dobrovoľne nezamestnaný

Chcem pracovať

Potvrdenie

Vykonať požadovanú akciu?

Áno Nie