Oplatí sa študovať?

Školy a vzdelávanie
Otázka, ktorú si kladú žiaci končiaci základnú školu, žiaci stredných škôl, vysokoškoláci, absolventi škôl, ale aj ľudia v praxi, rodičia a ďalšia verejnosť. Ide o významnú celospoločenskú tému. O tom, na ktoré učebné a študijné odbory sa hlási najviac žiakov a študentov rozhoduje úroveň stredných a vysokých škôl, v mnohých prípadoch dostupnosť školy v mieste bydliska žiaka/študenta, ambície rodičov, ale aj ďalšie faktory. Mladí ľudia a ich rodičia zriedkavo berú do úvahy materiálnu vybavenosť školy z hľadiska odbornej prípravy študujúcich na prax, stav odvetvia hospodárstva, v ktorom má absolvent nájsť uplatnenie a perspektívny rozvoj odvetvia, s čím úzko súvisí aktuálna a budúca ponuka voľných pracovných miest.

Pri rozhodovaní o štúdiu je užitočné oboznámiť sa so situáciou na trhu práce v SR v posledných rokoch a trendmi vývoja zamestnanosti, najmä so vzdelanostnou štruktúrou zamestnaných osôb. Analýzu takéhoto zamerania za obdobie rokov 2000 až 2011 vypracovala TREXIMA Bratislava, spol. s r. o. (www.trexima.sk), a to na základe výsledkov štatistického zisťovania Informačného systému o cene práce (MPSVR SR) 1-04.

Analýza ukázala, že v sledovanom období sa zvyšovala úroveň školského vzdelania zamestnancov, o čom svedčí znižovanie podielu zamestnancov so základným, ako aj stredným a vyšším vzdelaním a výrazne vzrástol podiel vysokoškolsky vzdelaných zamestnancov. Pripojený graf č. 1 ukazuje, ako sa vyvíjal počet zamestnancov podľa vzdelanostnej štruktúry v rokoch 2000, 2005 a 2011.

Graf č. 1Významné rozdiely sa odrážajú v údajoch o jednotlivých stupňoch stredoškolského vzdelania. Kým do pracovného procesu vstupovalo za sledované obdobie 2000 – 2011 viac vyučených zamestnancov s maturitou a úplným stredným všeobecným vzdelaním (absolventi gymnázií), výrazne sa znížil počet vyučených bez maturity a s úplným stredným odborným vzdelaním. V tejto súvislosti možno predpokladať aj určitý vplyv procesu prijímacieho konania na stredné školy uplatňovaného v slovenskom výchovnovzdelávacom systéme a v „ochranárskom“ prístupe rodičov k výberu strednej školy pre svoje deti – žiakov končiacich základnú školu, preferujúcom ich budúce vysokoškolské štúdium, bez zreteľa na reálne predpoklady jedincov a potreby trhu práce.

V neposlednom rade sú za výberom štúdia aj vyššie mzdy absolventov vysokých škôl. V súvislosti s tým bude užitočné ukázať, ako sa dosiahnutie stupňa vzdelania prejavuje na výške priemernej hrubej mesačnej mzdy. Zo štatistického zisťovania ISCP (MPSVR SR) 1-04 za 1. štvrťrok 2012 podľa stupňov vzdelania vyplynuli nasledovné hodnoty priemerných mesačných hrubých miezd v EUR (Tab. č. 1):

Tab. č. 1Z tabuľky vyplýva, že v hodnotenom období boli hrubé mesačné mzdy za základné skupiny vzdelania (základné – stredné a vyššie – vysokoškolské) vzostupne diferencované, čo potvrdzuje platnosť zásady „Vyššie vzdelanie – vyššia odmena za prácu“.

Ak sa po oboznámení s vybranými faktami analýzy a s priemernými mesačnými hrubými mzdami podľa stupňov vzdelania vrátime k úvodnej otázke Oplatí sa študovať?, odpoveď už bude pravdepodobne pozitívna. Keď nadviažeme ďalšou otázkou typu Ale čo študovať?, je už potrebné zvažovať svoje predpoklady, danosti, záujem o študijný, či učebný odbor, ako aj jeho spoločenskú potrebnosť, zamestnanosť v príslušnom sektore hospodárstva, voľné pracovné miesta. Užitočným, praktickým a bezplatným pomocníkom je ľahko dostupný Integrovaný systém typových pozícií ako štruktúrovaný poradenský nástroj, ktorý nájdete na www.istp.sk.
Zdroj: TREXIMA Bratislava, spol. s r. o.

Foto: Shutterstock

Mohlo by vás zaujímať:

Poslať priateľovi
pracujem
pracujem Prebieha vyhľadávanie, prosím, čakajte...
ISTP

Prebieha vyhľadávanie, prosím, čakajte...

Pomocník

Máte otázky?
Vitajte v ISTP

Váš Internetový Sprievodca Trhom Práce

Prosím, upravte registračné údaje.

Chcem pracovať

Potvrdenie

Vykonať požadovanú akciu?

Áno Nie