Aké povinnosti si musia splniť zamestnávatelia v súvislosti so zákonom o protispoločenskej činnosti?

Pre zamestnávateľov
Začiatkom roka 2015 vstúpil do platnosti Zákon o protispoločenskej činnosti, nazývaný aj zákon o whistleblowingu, ktorý zavádza jednotné pravidlá v súvislosti s odhaľovaním a predchádzaním protispoločenských praktík. Predmetný zákon významným spôsobom mení podobu a obsah doterajšieho právneho modelu pracovnoprávnych vzťahov a zavádza nové povinnosti pre spoločnosti s viac ako 50 zamestnancami. Advokátska kancelária Accace Legal, ktorá sa špecializuje najmä na pracovné a obchodné právo, objasňuje jednotlivé povinnosti, ktoré je potrebné si splniť do 30. júna 2015. 

Zákon o whistleblowingu má pomôcť odhaľovať nekalé praktiky, uplácanie a akékoľvek iné protispoločenské činnosti, ktoré sa odohrávajú v spoločnostiach. Keďže práve zamestnanci sú tí, ktorí majú často informácie o týchto protispoločenských činnostiach, zákon im umožňuje podať oznámenie o prípadnej nekalej praktike a sľubuje im zároveň zabezpečiť primeranú ochranu napríklad pred znížením platu, ukončením pracovného pomeru alebo iným nepriaznivým úkonom zo strany zamestnávateľa. 

Mechanizmus whistleblowingu musia zaviesť spoločnosti, ktoré zamestnávajú viac ako 50 zamestnancov a zamestnávatelia, ktorí sú orgánom verejnej moci. Pre ostatných zamestnávateľov je mechanizmus dobrovoľný. Podľa informácií z portálu indexpodnikatela.sk sa táto povinnosť dotkne vyše 6 000 firiem na Slovensku. 

Počet spoločností, ktoré zamestnávajú viac ako 50 zamestnancov, rozdelené podľa krajov: 



Zdroj: indexpodnikatela.sk 

Určenie zodpovednej osoby 

Zákon ukladá zamestnávateľovi povinnosť určiť osobitnú organizačnú zložku alebo osobu, ktorá bude plniť úlohy zamestnávateľa podľa predmetného zákona a bude vykonávať dohľad nad dodržaním zákonných povinností. 

Ako upozorňuje Erika Bodáková, Senior Associate advokátskej kancelárie Accace Legal, „zodpovedná osoba môže byť aj osoba, ktorá nie je v pracovnoprávnom vzťahu so zamestnávateľom, alebo organizácia, ktorú poverí zamestnávateľ na plnenie svojich zákonných povinností podľa predmetného zákona na základe zmluvy. Znamená to, že zodpovedná osoba nemusí byť zamestnancom firmy.“ 

Vytvorenie priestoru na podávanie podnetov 

Zamestnávateľ je povinný informovať zamestnancov, kto je zodpovedná osoba a o spôsobe, ktorým je možné podávať oznámenia na protispoločenské činnosti. Ako upozorňuje E. Bodáková, „aspoň jeden zo spôsobov podávania podnetov musí byť prístupný 24 hodín denne.“ 

Znamená to, že si spoločnosť môže vytvoriť webovú stránku či online aplikáciu, kde môžu zamestnanci podávať oznámenia ohľadom protispoločenskej činnosti alebo môže na bežne prístupnom mieste umiestniť poštovú schránku, ktorú by zamestnanci mohli využívať pri podávaní svojich oznámení. 

Lehota na preverovanie podnetov 

Zamestnávateľ musí prijať a preverovať podnety zamestnancov najneskôr do 90 dní od ich prijatia. Táto lehota môže byť predĺžená o ďalších 30 dní, ak sa predlženie oznámi osobe, ktorá podnet podala. V prípade, že podnet nebol podaný anonymne, zamestnávateľ je povinný po preverení podnetu odpovedať zamestnancovi a informovať ho o spôsobe vybavenia jeho podnetu. 

Zamestnávateľ je povinný pri preverovaní neanonymných podnetov zachovať mlčanlivosť o totožnosti osoby, ktorá podala podnet, t.j. všetky osoby zainteresované do prípadu budú viazané povinnosťou mlčanlivosti. 

Vydanie interného predpisu 

Jedna z ďalších nových povinností zamestnávateľa bude povinnosť vydať do 30. júna 2015 vnútorný predpis s náležitosťami podľa platného zákona. Predpis musí obsahovať podrobnosti o podávaní podnetov, preverovaní podnetov a oprávneniach zodpovednej osoby, zachovaní mlčanlivosti o totožnosti osoby, evidovaní podnetov, oboznamovaní osoby (ktorá podala podnet) s výsledkom jeho poverenia a spracúvaní osobných údajov uvedených v podnete. 

Vedenie evidencie 

Zamestnávateľ je zároveň povinný viesť evidenciu podnetov po dobu 3 rokov odo dňa doručenia podnetu v rozsahu: 

- dátum doručenia, 
- meno, priezvisko a adresa pobytu osoby, ktorá podala podnet, 
- predmet podnetu, 
- výsledok preverenia podnetu, 
- dátum skončenia preverenia podnetu. 

Pokuty vyplývajúce zo zákona 

Ako dopĺňa Bodáková, „pri nesplnení ktorejkoľvek z povinností vyplývajúcich z §11 a §12 zákona (vnútorný systém vybavovania podnetov) môže inšpektorát práce uložiť zamestnávateľovi pokutu až do výšky do 20 000 eur. Pri ukladaní pokuty pritom inšpektorát práce prihliada na závažnosť, následky, čas trvania porušenia povinnosti a prípadné opakované porušenie povinností.“ 

Priznanie ochrany zamestnancovi 

Podľa platného zákona zamestnanec nesmie byť potrestaný žiadnym spôsobom za podanie oznámenia. Zamestnanec môže oznámiť protispoločenskú činnosť anonymne alebo pod svojím menom. Avšak, o ochranu môže zamestnanec požiadať len v prípade, ak podnet nepodáva anonymným spôsobom a zároveň o ňu požiada, t.j. ochranu zákon nepriznáva oznamovateľom automaticky. Zamestnávateľ je povinný prešetriť rovnako aj anonymné aj neanonymné oznámenia. 

O poskytnutie ochrany pri oznámení závažnej protispoločenskej činnosti, ktorá je trestným činom alebo je správnym deliktom, bude môcť požiadať zamestnanec súčasne s oznámením alebo počas trestného konania resp. správneho konania. Žiadosť o poskytnutie ochrany je potrebné podať písomne alebo ústne do zápisnice. Žiadosť sa podáva prokurátorovi (okrem konania pred súdom) alebo orgánu, ktorý je príslušný na konanie o správnom delikte. Následne o vzniku ochrany rozhoduje prokurátor (súd) alebo správny orgán. Prokurátor alebo správny orgán pri naplnení všetkých zákonných požiadaviek oznámi zamestnancovi, inšpektorátu práce a zamestnávateľovi, že zamestnancovi sa poskytuje ochrana. Ak prokurátor resp. správny orgán zistí, že si zamestnanec nesplnil podmienky na poskytnutie ochrany, túto skutočnosť mu bezodkladne oznámi. 

Samotnú ochranu zamestnancovi bude poskytovať inšpektorát práce a to tak, že zamestnávateľ nebude môcť robiť právne úkony alebo vydávať rozhodnutia v pracovnoprávnych vzťahoch voči zamestnancovi, na ktoré daný zamestnanec nedal súhlas, a to bez predchádzajúceho súhlasu inšpektorátu práce. 

Ako dopĺňa E. Bodáková, „zamestnávateľ môže získať súhlas podaním žiadosti na inšpektorát práce. V žiadosti musí uviesť informácie o chránenom zamestnancovi, pracovnoprávny úkon, na ktorý žiada súhlas, a odôvodnenie potreby vykonania tohto pracovnoprávneho úkonu.“ Inšpektorát práce potom umožní chránenému zamestnancovi vyjadriť sa k navrhovanému úkonu. 

V jednoduchých prípadoch rozhodne inšpektorát práce o udelenie súhlasu bezodkladne. V ostatných veciach rozhodne inšpektorát práce do 30 dní odo dňa doručenia žiadosti o udelenie súhlasu. Proti rozhodnutiu k žiadosti o udelenie súhlasu inšpektorátu práce, sa môže odvolať tak zamestnanec ako i zamestnávateľ. Bez súhlasu inšpektorátu práce s daným právnym úkonom, je takýto úkon voči zamestnancovi neplatný. „Pozitívnym faktom je, že ochrana zamestnanca nebude bezhraničná. Priznanie ochrany zamestnanca neochráni pred postihom napríklad v prípade absencie v práci či požívania alkoholu v pracovnom čase,“ dopĺňa E. Bodáková. 

Ochrana zamestnanca končí až skončením trestného alebo správneho konania, ktorého sa oznámenie týkalo, alebo prerušením pracovnoprávneho vzťahu, alebo ak sa zistí, že oznámenie zamestnanec nepodal v dobrej viere. Zamestnanec sa môže vzdať ochrany aj písomnou žiadosťou. 

O spoločnosti Accace 

Accace je medzinárodným poskytovateľom poradenských služieb a kompletného outsourcingu v oblasti spracovania účtovníctva, mzdovej agendy, daňového a právneho poradenstva. S viac ako 250 zamestnancami a 1400 klientmi sa radí medzi popredných poskytovateľov poradenských služieb nielen na Slovensku ale aj v regióne strednej a východnej Európy. Právne služby poskytuje Accace prostredníctvom svojej samostatnej advokátskej kancelárie Accace Legal.
Tlačové kontakty: 
Accace k.s. Denisa Helembayová, Marketing Specialist 
Tel.:+421 2 3255 304 
[email protected]

Mohlo by vás zaujímať:

Poslať priateľovi
pracujem
pracujem Prebieha vyhľadávanie, prosím, čakajte...
ISTP

Prebieha vyhľadávanie, prosím, čakajte...

Pomocník

Máte otázky?
Vitajte v ISTP

Váš Internetový Sprievodca Trhom Práce

Na základe rozhodnutia o vyradení z evidencie uchádzačov o zamestnanie na úrade PSVR si, prosím, upravte registračné údaje.

Dobrovoľne nezamestnaný

Chcem pracovať

Potvrdenie

Vykonať požadovanú akciu?

Áno Nie