Národný projekt „RE-PAS“

Hľadám prácu
Od októbra 2014 umožňuje Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny v spolupráci s úradmi práce, sociálnych vecí a rodiny uchádzačom o zamestnanie vzdelávanie sa v oblasti potrebnej pre uplatnenie sa na trhu práce, prostredníctvom národného projektu RE-PAS. Uchádzač o zamestnanie si môže zvoliť druh pracovnej činnosti, na ktorú sa chce rekvalifikovať a tiež poskytovateľa rekvalifikácie, ktorý má požadovanú rekvalifikáciu zrealizovať.

Pri určovaní obsahu, rozsahu rekvalifikácie a pri výbere poskytovateľa rekvalifikácie sa uchádzač o zamestnanie zaväzuje dodržiavať princípy hospodárnosti, efektívnosti, účelnosti a účinnosti. Zároveň sa zaväzuje uplatniť princíp primeranosti, t.j. cena za vybranú rekvalifikáciu by mala zodpovedať obvyklým cenám v danom čase a mieste, a dodržať cenové limity na jednotlivé druhy vzdelávacích kurzov uvedené v Usmernení Riadiaceho orgánu č. N3/2007 v platnom znení (http://www.employment.gov.sk/files/slovensky/esf/op-zasi/usmernenia/n3_2007_akt_c_16.pdf).

Rekvalifikácia je príprava na uplatnenie sa na trhu práce s cieľom nadobudnutia teoretických a praktických vedomostí, schopností a zručností vo vybranom akreditovanom vzdelávacom kurze. Poskytovateľ rekvalifikácie bude úradom práce, sociálnych vecí a rodiny akceptovaný len v prípade, ak má vydanú akreditáciu na vzdelávací kurz. Pri vzdelávacích kurzoch zameraných na rozvoj komunikačných, počítačových, manažérskych, sociálnych a podnikateľských kompetencií a na rozvoj jazykových kompetencií sa akreditácia nevyžaduje.

Uchádzač o zamestnanie si môže zvoliť len takú rekvalifikáciu, na ktorú mu v priebehu predchádzajúcich 5 rokov úrad práce, sociálnych vecí a rodiny neposkytol príspevok v zmysle § 46 zákona o službách zamestnanosti.

Uchádzač o zamestnanie si zabezpečí rekvalifikáciu, ktorá vyhovuje jeho potrebám, zámeru uplatniť sa na trhu práce, resp. ktorú požaduje potenciálny zamestnávateľ a predloží úradu požiadavku na predpísanom formulári, vrátane príloh.

Požiadavka má tri hlavné časti:

  • časť A – Požiadavka uchádzača o zamestnanie na rekvalifikáciu, ktorú vyplní uchádzač o zamestnanie, 

  • časť B – Potvrdenie poskytovateľa požadovanej rekvalifikácie, ktoré na žiadosť uchádzača o zamestnanie vyplní a potvrdí vybraný poskytovateľ rekvalifikácie, 

  • časť C – Potvrdenie zamestnávateľa o predbežnom prísľube prijatia do pracovného pomeru, ktorú na žiadosť uchádzača o zamestnanie vyplní potenciálny zamestnávateľ len v prípade, ak má uchádzač o zamestnanie prísľub na prijatie do pracovného pomeru, 

  • súčasťou požiadavky je príloha „Čestné vyhlásenie“, ktorú vyplní uchádzač o zamestnanie. 

Uchádzač o zamestnanie, ktorý má záujem o rekvalifikáciu, je povinný predložiť na úrad práce, sociálnych vecí a rodiny kompletne vyplnenú požiadavku najneskôr 14 kalendárnych dní pred začiatkom požadovanej rekvalifikácie.

Ak úrad predloženú požiadavku schváli, uzatvorí s uchádzačom o zamestnanie dohodu o úhrade príspevku na rekvalifikáciu a vystaví RE-PAS.

RE-PAS je potvrdenie, že úrad práce, sociálnych vecí a rodiny poskytne uchádzačovi o zamestnanie príspevok na rekvalifikáciu, ktorú zrealizuje poskytovateľ požadovanej rekvalifikácie.

Úrad uhradí uchádzačovi o zamestnanie 100 % nákladov na rekvalifikáciu (kurzovné), maximálne však len do výšky uvedenej v dohode o úhrade príspevku na rekvalifikáciu a v RE-PASe, na základe písomnej žiadosti o úhradu finančných prostriedkov. Oprávnenými výdavkami uchádzača o zamestnanie nie sú výdavky na stravovanie, ubytovanie a výdavky na cestovné podľa zákona č. 283/2002 Z. z. o cestovných náhradách v znení neskorších predpisov a úrad práce, sociálnych vecí a rodiny neposkytuje ani príspevok na služby pre rodinu s deťmi.

Pre uchádzačov o zamestnanie evidovaných na úrade práce, sociálnych vecí a rodiny v rámci Bratislavského samosprávneho kraja (Bratislava, Malacky a Pezinok) sa realizujú regionálne projekty, cez ktoré je zabezpečené poskytovanie príspevkov na rekvalifikáciu a pre ktoré platia analogické podmienky ako pre vyššie uvedený národný projekt.
Pripravila Katarína Slamená

Foto: Shutterstock

Mohlo by vás zaujímať:

Poslať priateľovi
pracujem
pracujem Prebieha vyhľadávanie, prosím, čakajte...
ISTP

Prebieha vyhľadávanie, prosím, čakajte...

Pomocník

Máte otázky?
Vitajte v ISTP

Váš Internetový Sprievodca Trhom Práce

Na základe rozhodnutia o vyradení z evidencie uchádzačov o zamestnanie na úrade PSVR si, prosím, upravte registračné údaje.

Dobrovoľne nezamestnaný

Chcem pracovať

Potvrdenie

Vykonať požadovanú akciu?

Áno Nie