Národný projekt „Rodina a práca“

Pre zamestnávateľov
Rodina alebo práca? Má žena nastúpiť do zamestnania alebo sa doma starať o deti? Aj by chcela pracovať, ale kto ju zamestná, keď má malé dieťa? Každá rodina prechádza touto dilemou. Na Slovensku nie je tradícia zamestnávania žien s rodičovskými povinnosťami na skrátený úväzok alebo na prácu z domu, hoci často je takáto práca pre zamestnávateľa v podstate výhodou.

Implementačná agentúra pre Operačný program Zamestnanosť a sociálna inklúzia vyhlásila dve výzvy na zapojenie sa zamestnávateľov do národného projektu „Rodina a práca“. Hlavným cieľom je podpora vytvárania prorodinného pracovného prostredia zamestnávateľmi.

Do projektu sa môžu zapojiť zamestnávatelia, ktorí majú sídlo firmy alebo prevádzky na území Slovenskej republiky okrem Bratislavského samosprávneho kraja a je určený na zamestnávanie osôb s rodičovskými povinnosťami s deťmi vo veku do ukončenia 1. stupňa základnej školy.

V prvej Výzve môžu zamestnávatelia po splnení podmienok získať podporu na vytvorené, alebo už existujúce neobsadené pracovné miesto, vo flexibilnej forme práce – pracovný pomer na kratší pracovný čas podľa § 49; delené pracovné miesto podľa § 49a) alebo domácka práca/telepráca podľa § 52 Zákonníka práce. Pracovné zmluvy alebo dodatky k pracovným zmluvám musia byť uzavreté na dobu neurčitú. Podpora je obmedzená na maximálne 10 plných pracovných úväzkov na jedného zamestnávateľa.

Výška nenávratného finančného príspevku je stanovená pre osoby s rodičovskými povinnosťami na rodičovskej a matky s rodičovskými povinnosťami s dieťaťom/deťmi pred nástupom do školy (cca do 6 rokov veku) najviac vo výške 90 % celkovej ceny práce vypočítanej z priemernej hrubej mesačnej mzdy v hospodárstve SR = max. 1 127,97 €.

Matky s rodičovskými povinnosťami s dieťaťom/deťmi vo veku od nástupu do školy do ukončenia 1. stupňa povinnej školskej dochádzky, resp. do 10 rokov veku dieťaťa/detí najviac vo výške 50 % celkovej ceny práce vypočítanej z priemernej hrubej mesačnej mzdy v hospodárstve SR = max. 626,65 €.

Pre výpočet výšky finančného príspevku je určujúca výška mzdy podľa konkrétnej pracovnej pozície uvedenej v Kartotéke zamestnaní na www.istp.sk (položka Mzdy v regiónoch - mzda v Slovenskej republike/medián).

V druhej Výzve budú podporení zamestnávatelia, ktorí zabezpečia služby starostlivosti o deti svojich zamestnancov s rodičovskými povinnosťami v kútiku dočasnej starostlivosti, ktorý zriadia. Zapojiť sa môžu materské centrá a zariadenia poskytujúce služby starostlivosti o deti. Podpora bude poskytovaná prostredníctvom nenávratného finančného príspevku na celkovú cenu práce vychovávateľky, najviac vo výške 940,99 €.

V rámci projektu budú preplatené náklady na spotrebný materiál na vybavenie kútikov vo výške do 1 000 € bez DPH.

V rámci projektu môžu byť poskytované služby starostlivosti o deti vlastných zamestnancov, zamestnancov zmluvných zamestnávateľov a tiež pre deti SZČO, ktorí nie sú zamestnávateľmi.

Viac informácií nájdete vo Výzve a Príručke zverejnených na http://www.iazasi.gov.sk/sk/narodny-projekt-rodina-a-praca/vyzvy3.

V prípade otázok môžete kontaktovať metodikov národného projektu „Rodina a práca“ na telefónnych číslach 02/204 31 500, 02/204 31 502 alebo na nprap@iazasi.gov.sk. Kontakty na regionálnych koordinátorov nájdete na stránke http://www.iazasi.gov.sk/sk/narodny-projekt-rodina-a-praca/kontakty1.
Pripravili Katarína Slamená a Soňa Holíková

Foto: Shutterstock

Mohlo by vás zaujímať:

Poslať priateľovi
pracujem
pracujem Prebieha vyhľadávanie, prosím, čakajte...
ISTP

Prebieha vyhľadávanie, prosím, čakajte...

Pomocník

Máte otázky?
Vitajte v ISTP

Váš Internetový Sprievodca Trhom Práce

Prosím, upravte registračné údaje.

Chcem pracovať

Potvrdenie

Vykonať požadovanú akciu?

Áno Nie