Obchodná akadémia vo Veľkom Mederi vznikla z ekonomickej školy

Školy a vzdelávanie
Veľký Meder 2. marca (TASR) – Obchodná akadémia a Gymnázium Mateja Korvína s vyučovacím jazykom maďarským pôsobia vo Veľkom Mederi pod jednou strechou. V súčasnosti sú to dva samostatné právne subjekty ale ich pôvod, korene sú spoločné. Gymnázium vzniklo v roku 1957, odborná škola začala svoju činnosť o 21 rokov neskôr. Spočiatku fungovali spoločne, v roku 1991 sa ekonomicky rozdelili. Odvtedy pracuje škola s dvoma samostatnými rozpočtami. Vedenie školy, pedagogický, vychovávateľský zbor a rozvrh hodín sú spoločné. Uviedla to pre TASR riaditeľka školy Alžbeta Horváthová.

Ako povedala, v každodennej práci nie je činnosť škôl oddelená. Obchodná akadémia je nástupcom strednej ekonomickej školy. Odbornú školu zriadil vtedajší Západoslovenský krajský úrad s troma triedami s vyučovacím jazykom maďarským a jednou triedou s vyučovacím jazykom slovenským v každom ročníku. V roku 1991 pokračovala škola v práci s novými učebnými plánmi, koncepciou i názvom. „Čestný názov školy Gymnázium Mateja Korvína s vyučovacím jazykom maďarským udelili škole v roku 2008. Vychádzajúc z analýzy potrieb regiónu sme otvorili v roku 2011 aj študijný odbor manažment regionálneho cestovného ruchu,“ vysvetlila riaditeľka s tým, že v ostatnom období sa vo Veľkom Mederi stáva turistický ruch významným odvetvím. Obyvateľstvo mesta, miestni podnikatelia, ako aj spoločnosť Termál, s. r. o., sú nasmerované na rozvoj cestovného ruchu v meste a okolí, a preto podporujú prípravu odborníkov v oblasti cestovného ruchu.

V súčasnosti máme v študijnom odbore obchodná akadémia jednu triedu s vyučovacím jazykom slovenským v každom ročníku, dve triedy s vyučovacím jazykom maďarským v prvom, druhom a treťom ročníku a tri triedy s vyučovacím jazykom maďarským vo štvrtom ročníku. V študijnom odbore obchodná akadémia sa nachádza jedna trieda s vyučovacím jazykom maďarským, v študijnom odbore manažment regionálneho cestovného ruchu v každom ročníku a na gymnáziu s vyučovacím jazykom maďarským máme tri triedy,“ ozrejmila Horváthová. Dodala, že v školskom roku 2014/2015 evidujú na obchodnej akadémii 331 študentov, z toho 62 býva v školskom internáte. Na gymnáziu je počet žiakov 61. Pod jednou strechou pracujú oba typy škôl so spoločným 39-členným pedagogickým, 4-členným vychovávateľským zborom a ostatnými zamestnancami. Výchovný program týchto škôl je tiež spoločný.

Poslaním oboch škôl je pripraviť študentov na vykonávanie profesijných úloh a na prípravu pre štúdium na vysokých školách. „Vo výchovno-vzdelávacom procese zabezpečujeme rovnováhu medzi širokým základom teoretických vedomostí a praktických zručností umožňujúcich potrebnú flexibilitu absolventov školy s požiadavkami trhu práce,“ zdôraznila. Pripomenula, že krédom školy je vzdelávať a vychovávať kvalitných odborníkov a ľudí pripravených na ďalšie štúdium i na život dobrými učiteľmi, kvalitnými odborníkmi.

Absolvent študijného odboru obchodná akadémia je kvalifikovaný pracovník schopný vykonávať ekonomické činnosti spojené so získavaním a spracovaním informácií v oblasti výroby, zásobovania a marketingu, manažmentu, personalistiky, vo vedení administratívy, účtovníctva a finančného hospodárenia. Absolvent študijného odboru manažment regionálneho cestovného ruchu je pracovník, ktorý je schopný vykonávať pracovné činnosti a rôzne aktivity v regionálnom cestovnom ruchu. Úspešný absolvent po skončení štvorročného štúdia získa maturitné vysvedčenie, doložku k maturitnému vysvedčeniu – dokument o dvojročnej aktívnej praxi v cvičnej firme a medzinárodne platný ECDL certifikát užívateľa počítača. „Za posledných sedem – osem rokov sa ukázalo, že udržať počet žiakov je veľmi veľká výzva. Populačná krivka nás stále upozorňuje, že sa rodí stále menej a menej detí. Napriek tomu počet stredných škôl v posledných rokoch neadekvátne narastá. Rada by som pripomenula, že máme veľmi veľa mimoškolských aktivít rôzneho druhu, teda je čo robiť u nás aj po školskom vyučovaní. Keďže konkurenčný boj o žiaka je veľmi agresívny, našou stálou úlohou je nájsť ďalšie formy stretnutí so žiakmi základných škôl,“ podčiarkla riaditeľka školy.

Absolventi Obchodnej akadémie Veľký Meder sú úspešní na trhu práce

Veľký Meder 2. marca (TASR) – Obchodná akadémia vo Veľkom Mederi skončila vo švajčiarsko-slovenskom projekte Odborné vzdelávanie a príprava na trh práce medzi najlepšími strednými školami, a to konkrétne na druhom mieste v TOP 10 v Trnavskom kraji. „Je potešujúce, že absolventi našej školy sú úspešní na trhu práce. Tohto času ani jeden náš bývalý študent nie je prihlásený na úrade práce,“ konštatovala riaditeľka školy Alžbeta Horváthová.

Neraz som bola svedkom toho, keď firmy žiadali zamestnať vyslovene absolventa našej školy. Pravdupovediac, v inzerátoch sa stretávame s výzvou, v ktorej hľadajú doslova absolventa Obchodnej akadémie vo Veľkom Mederi. Teda sme právom hrdí na našu školu, na našich absolventov,“ povedala riaditeľka.

Podľa triednej učiteľky Veroniky Kvačkajovej čoraz viac študentov sa rozhodne študovať ďalej, sú úspešní na prijímacích pohovoroch na vysokých školách i univerzitách. Stretnutie žiakov s bývalými absolventmi školy je stálym programom. Diskutujú o ťažkostiach, možnostiach, živote na vysokých školách, ako aj o študijných pobytoch v zahraničí. „Mali sme aj netradičný deň venovaný výberu povolania, ktorého cieľom bolo za pomoci rôznych situačných hier a aktivít zistiť silné stránky, túžby a ciele študentov stojacich pred voľbou povolania,“ priblížila Kvačkajová. Pripomenula, že škola má dobrú spoluprácu s predstaviteľom Úradu práce sociálnych vecí a rodiny Dunajská Streda, ktorý poskytuje študentom dobré rady.

O minulosti je zaujímavé vedieť aj to, že prvý náš úspešný projekt sa viaže k Nadácii Open Society Fund. Tento projekt nám ešte v roku 1996 otvoril cestu k zavedeniu informačno-komunikačnej technológie do výučby. Odvtedy celý náš systém prešiel veľkými zmenami,“ pokračovala riaditeľka Horváthová. Poukázala na to, že v súčasnosti žiaci majú možnosť pracovať so 180 počítačmi v odborných učebniach. „Pred niekoľkými rokmi sme zaviedli systém, v ktorom kmeňové triedy slúžia ako odborné učebne, učitelia majú svoje pomôcky po ruke a, samozrejme, učebne sú vybavené modernou technikou. Sme pyšní na štyri interaktívne tabule a na 20 tabletov,“ podčiarkla.

Vďaka projektu COMENIUS – Školské partnerstvá pod názvom “Street Art Bridges Europe“ (Umenie ulice – premostenie Európy) už druhý rok akadémia spolupracuje so siedmimi zahraničnými školami, a to vo Francúzsku, Španielsku, Nemecku, Poľsku, Slovinsku, Grécku a Taliansku. „Prvoradým cieľom projektu je, aby naši študenti dostali možnosť vyjadriť svoje city prostredníctvom umenia a aby spoznali multikulturálnosť Európy. Druhým hlavným cieľom a úlohou projektu je to, aby sa upevňovali vzťahy účastníckych krajín – ich študentov a pedagógov prostredníctvom komunikácie v anglickom jazyku na rozličných fórach, ako napríklad na Skype a webovej stránke projektu. Po Francúzsku, Španielsku sme na jeseň navštívili Varšavu v Poľsku, v marci nás čaká Nemecko a v máji Sicília,“ informovala Horváthová.

V tomto školskom roku sa obchodná akadémia zapojila okrem iných projektov aj do grantového programu Nadácie Orange s názvom Školy pre budúcnosť. Projekt Bezpečne na internete - Nestaň sa obeťou pavučiny sveta je výzvou pre žiakov, ktorí vykonávajú osvetovú prácu na základných školách, ba aj na materských školách.

Teraz prebieha práca na príprave projektu Erasmus+. Termín podania prihlášky je koniec marca a o úspešnosti sa dozvieme až v júni. Ide nám o možnosť odbornej prípravy, odbornej praxe v zahraničí. Študenti obchodnej akadémie by mali možnosť zúčastniť sa trojtýždňovej odbornej mobility v Budapešti a študenti študijného odboru manažment regionálneho cestovného ruchu v Miláne, v Taliansku. Zahraniční partneri nám poskytnú odbornú pomoc,“ dodala triedna učiteľka Veronika Kvačkajová.

Obchodná akadémia Veľký Meder dbá o prepojenie teórie a praxe

Veľký Meder 2. marca (TASR) - Odborná príprava žiakov vyžaduje väčšiu prepojenosť teórie s praxou. Teoretické poznatky, ktoré sa učia študenti na Obchodnej akadémii (OA) vo Veľkom Mederi, sa aplikujú aj v praxi. „Tomu môžu napomôcť prednášky s odborníkmi z praxe, organizovanie odborných exkurzií. Pre študentov je veľmi dôležité riešenie praktických ekonomických úloh, práca na jednotlivých oddeleniach cvičných firiem, rôzne ekonomické hry, ktoré vyžadujú viac kreativity, väčšiu voľnosť a zážitkové učenie. Práca učiteľov odborných predmetov musí byť založená na motivácii žiakov a využívaní tvorivého potenciálu študentov," povedala pre TASR triedna učiteľka akadémie Veronika Kvačkajová.

Ako uviedla, typickými činnosťami, ktoré má absolvent obchodnej akadémie vykonávať, sú marketingové činnosti v tuzemsku a zahraničí, ktoré zabezpečujú finančné hospodárenie podniku, jeho účtovníctvo, štatistiku. „Dobrý ekonomický odborník sa nezaobíde bez neprežitého získavania prehľadu a širšieho rozhľadu v ekonomike, preto pripravujeme a vedieme našich žiakov, aby pracovali samostatne, aby sa neustále zdokonaľovali. Žiaci musia získať také kompetencie a zručnosti, ktoré im umožňujú uplatniť sa na rôznych pracovných pozíciách, ako aj pokračovať v štúdiách na vysokej škole,“ charakterizovala triedna učiteľka. Poznamenala, že výbornou skúsenosťou pre žiakov v 3. a 4. ročníku je predmet Cvičná firma – praktikum. V rámci tohto predmetu žiaci úspešne reprezentujú školu na medzinárodných výstavách cvičných firiem.

Prvoradým záujmom našej školy je poznanie očakávaní, potrieb, želaní potenciálnych zamestnávateľov našich absolventov, preto sme využili možnosť zapojiť sa do projektu Vysoká úroveň stredného odborného vzdelávania a prípravy - Najlepšie Európske metódy na zlepšovanie systému odborného vzdelávania a prípravy, organizovaným Úradom práce, sociálnych vecí a rodiny Dunajská Streda,“ zdôraznila Kvačkajová.

Podľa učiteľky odborných ekonomických predmetov Evy Csanakyovej popri klasickom ručnom účtovaní, ktoré je dôležité pre pochopenie účtovnej problematiky, OA využíva aj účtovné softvéry pri vyučovaní účtovníctva. Talentovaní žiaci majú možnosť oboznámiť sa s účtovným programom Omega pre podvojné účtovníctvo jednak na hodinách voliteľného odborného predmetu Cvičenia z účtovníctva, ako aj v rámci krúžkovej činnosti v krúžku Mladý účtovník. „Tento softvér využíva na vzdelávacie účely vyše 350 škôl a vzdelávacích organizácií na Slovensku. Takmer 85 % obchodných akadémií už vyučuje účtovníctvo v tomto programe. Použitie účtovného softvéru Omega prináša zvýšenie kvality vyučovania účtovníctva na našej škole a má aj praktický prínos pre študentov, ktorí získavajú cenné skúsenosti využiteľné v ďalšom živote,“ priblížila.

Študentka 4. A triedy Simona Posmiková už od prvého ročníka mala možnosť zapojiť sa prostredníctvom školy do rôznych súťaží. „Najprv som pokračovala v záľube zo základnej školy, číže matematike. Postupom času som sa preorientovala na humánne vedy. Svoje vedomosti som uplatnila v súťažiach, ako napríklad Otázniky histórie, Európa v škole, Alžbetínska súťaž, Desať rokov SR v Európskej únii, Zelený objektív. Najlepšie výsledky som dosiahla v súťaži Olympiáda ľudských práv,“ priblížila žiačka.

Teraz sa pripravuje na súťaž Mladý účtovník. V tejto súťaži škola postupujúcim do celoštátneho kola poskytne výhodu, že nemusia robiť maturitné skúšky z praktika. „V druhom ročníku som vďaka svojej aktívnej účasti na súťažiach získala titul Študent roka, ktorý dostáva najlepší a najaktívnejší študent školy. Bolo pre mňa veľkou poctou získať ho. Je to titul, na ktorý sa nedá zabudnúť, má nesmiernu morálnu hodnotu a je odmeňovaný aj finančne. Svoje meno mám možnosť vidieť každý deň na opornom stĺpe, ktorý je na druhom poschodí,“ pochválila sa Posmiková.
Zdroj, foto: TASR

"Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo ďalšie šírenie správ a fotografií zo zdrojov TASR je bez predchádzajúceho písomného súhlasu TASR porušením autorského zákona."

Mohlo by vás zaujímať:

Poslať priateľovi
pracujem
pracujem Prebieha vyhľadávanie, prosím, čakajte...
ISTP

Prebieha vyhľadávanie, prosím, čakajte...

Pomocník

Máte otázky?
Vitajte v ISTP

Váš Internetový Sprievodca Trhom Práce

Na základe rozhodnutia o vyradení z evidencie uchádzačov o zamestnanie na úrade PSVR si, prosím, upravte registračné údaje.

Dobrovoľne nezamestnaný

Chcem pracovať

Potvrdenie

Vykonať požadovanú akciu?

Áno Nie