Potravinárska SOŠ prešla náročným obdobím od učňovky až k maturitám

Školy a vzdelávanie
Bratislava 26. januára (TASR) - Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb na Farského 9 v Bratislave má bohatú históriu. Začala ju písať v školskom roku 1973/1974, kedy vzniklo odborné učilište pri národnom podniku Bratislavský mäsový priemysel, v ktorom sa pripravovali učni výlučne v profesii mäsiar-údenár pre chlapcov a údenárka pre dievčatá.

Ako priblížil dlhoročný riaditeľ školy Jozef Horák, novodobá história sa viaže na rok 1981, kedy po dohode rozhodujúcich subjektov v oblasti potravinárskeho priemyslu vzniklo Stredné odborné učilište potravinárske (SOU-P) so sídlom na Košickej ul. 49, zriaďovateľom ktorého bolo Generálne riaditeľstvo trustu Mäsový priemysel. V učilišti sa pripravovali žiaci v učebných odboroch mäsiar-údenár, cukrovinkár, so zameraním na výrobu cukroviniek a trvanlivého pečiva, cukrár a od školského roku 1983/1984 pribudol odbor biochemik so zameraním na mliekarenskú výrobu. V tom čase sa na uvedené robotnícke povolania pripravovalo 671 žiakov, čo bolo na jestvujúce priestorové podmienky krajne nevyhovujúce.

V roku 1984 sa preto Mlynsko-pekárenský priemysel rozhodol zriadiť samostatné SOU potravinárske na Harmincovej č. 1 v Dúbravke v susedstve veľkopekárne Dúbravanka. V tomto SOU sa pripravovali žiaci v odboroch cukrár, pekár, mlynár. Neskôr po zriadení Strednej priemyselnej školy potravinárskej pribudol študijný odbor potravinárstvo – podnikanie v potravinárstve.

Po roku 1989 prešlo SOU-P ďalšími organizačnými zmenami, pričom najvýznamnejšia sa uskutočnila v roku 1991, kedy sa zriaďovateľom školy stalo Ministerstvo poľnohospodárstva a výživy SR a škola sa tak stala plnoprávnym subjektom. Metodickým riadením všetkých SOU v agropotravinárskom komplexne bol poverený Inštitút výchovy a vzdelávania, neskôr premenovaný na Agroinštitút so sídlom v Nitre. Toto transformačné obdobie bolo poznačené aj výraznou deformáciou, kedy prišlo k privatizácii rozhodujúcich štátnych podnikov potravinárskeho priemyslu - Mäsopriemysel Rača, Figaro, Milex, Palma. Patrí k najťažším obdobiam vôbec v príprave žiakov na robotnícke povolania. Tieto kľúčové firmy prestali mať dovtedajší záujem o absolventov školy.

Najvýznamnejším medzníkom v novodobej histórii školy bol rok 1996, kedy škola získala opustený objekt predškolského zariadenia na Farského 9. Vďaka investíciám zo strany zriaďovateľa - Ministerstva pôdohospodárstva SR, sa otvorili nové klasické a odborné učebne, pristavila sa moderná telocvičňa, vybudovali sa dielenské priestory pre cukrárenskú výrobu a výučbová predajňa pre odbor predavač potravinárskeho priemyslu a mäsiar, so zameraním na predaj mäsa a mäsových výrobkov. V tomto roku pribudol škole aj devastovaný objekt na Pántoch 20, v ktorom došlo tiež k zásadnej rekonštrukcii vybudovaním trafostanice a plynovej kotolne, ako aj výrobnej časti slúžiacej pre praktickú výučbu odboru mäsiar-údenár. Z vlastných finančných zdrojov bolo vybudované mikrobiologické laboratórium.

V roku 2002 došlo k ďalšej významnej organizačnej zmene, kedy SOU-P prešlo pod zriaďovateľskú pôsobnosť Bratislavského samosprávneho kraja. Toto obdobie charakterizuje zásadná reprofilácia školy, keď s ohľadom na vývoj potrieb trhu práce sa rozšírila vzdelávacia ponuka o prípravu v študijnom odbore pracovník marketingu, so zameraním na potravinárstvo a o inovovaný učebný odbor mäsiar, lahôdkar.

"V roku 2004 bolo SOU-P premenované na Združenú strednú školu potravinársku a v nadväznosti na využitie výsledkov produktívnych prác žiakov v odboroch mäsiar, lahôdkar a cukrár sme rozšírili ponuku o prípravu žiakov v učebných a študijných odboroch pre oblasť gastronómie a služieb v gastronómii - kuchár, čašník, servírka. V tomto období sme sa podieľali aj na príprave nových študijných odborov - výživa, ochrana zdravia a hodnotenie potravín, výživa a šport - žiaľ o tieto študijné odbory nebol dostatočný záujem," konštatoval Jozef Horák.

Klasické remeselnícke profesie študentov SOŠ príliš nelákajú

Bratislava 26. januára (TASR) – Vlani si pôvodné potravinárske učilište na Farského 9 v Bratislave pripomenulo 40. výročie svojho vzniku. Aktuálna súčasnosť sa viaže k roku 2008, keď v dôsledku legislatívnych zmien zmenilo názov na Strednú odbornú školu (SOŠ). Zároveň v tomto roku rozhodnutím zastupiteľstva Bratislavského samosprávneho kraja došlo z racionalizačných dôvodov k zlúčeniu SOŠ Harmincova a SOŠ Farského, pričom nástupníckou školou sa stala s účinnosťou od 1. januára 2009 SOŠ Farského 9.

„Toto obdobie je poznačené pretrvávajúcim útlmom v záujme žiakov o učebné a študijné odbory potravinárskeho zamerania, pričom trhom žiadané odbory mlynár, cukrovinkár, mliekar sa už viac rokov neotvárajú a podobný osud zrejme čaká, ak nedôjde k zásadnému obratu v odbornom školstve, aj v odboroch mäsiar, pekár,“ priblížil riaditeľ školy Jozef Horák. Ako dodal, SOŠ aj v tomto smere v úzkej súčinnosti so zriaďovateľom uskutočňuje významné kroky k zlepšeniu uvedeného stavu napríklad aj tým, že od 1. 9. 2012 bolo schválené Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR experimentálne overovanie prípravy žiakov v študijnom odbore pracovník v hotelierstve a cestovnom ruchu a v učebnom odbore mäsiar, kuchár.

Ďalšie legislatívne zmeny v roku 2014 priznali škole názov SOŠ gastronómie a hotelových služieb. Svojím zameraním a kombináciou učebných i študijných odborov ide o jedinečnú školu v rámci celého Slovenska „Veríme, že v spolupráci všetkých zainteresovaných hráčov na poli odborného vzdelávania počnúc exekutívou, rezortmi, VÚC, zamestnávateľskými a profesijnými zväzmi a samotnými školami sa naplní naše spoločné predsavzatie - pripraviť odborne zdatnú mládež pre náročný trh práce,“ doplnil Horák. Ak by škola neprešla výraznou reprofiláciou, keď sme zohľadňovali predovšetkým potreby pre potravinársky priemysel, teda pre gastronómiu a hotelové služby, mali by sme svoju existenciu zakopanú, myslí si riaditeľ školy. Hoci sa škola vydala cestou odbornej prípravy absolventov pre potreby trhu, nedokáže však pokryť záujem zo strany podnikateľských subjektov. „Vysoké požiadavky trhu nedokážeme uspokojiť predovšetkým pre nízky záujem deviatakov v niektorých, najmä učebných odboroch. Pritom o kvalifikovaných odborníkov z našej školy majú záujem napríklad aj vo Švédsku, Švajčiarsku či Nemecku, pravidelne nám chodia ponukové listy. V minulom roku sme už napríklad nedokázali otvoriť odbor pekár. Pritom pekár na trhu mimoriadne chýba.

Oveľa širší záujem je o skupinu študijných, napríklad hoteliérsko-marketingových odborov, a o odbory v cestovnom ruchu. Sú to veľmi živé odbory s päťročným štúdiom,“ uviedol Horák a dodal, že stále verí, že sa im podarí oživiť aj pôvodné remeselnícke a dnes veľmi žiadané odbory v mliekarenstve, pekárstve, mäsiarstve alebo aj odbor predavač potravinárskeho tovaru, o ktoré je na trhu práce mimoriadny záujem, napríklad v obchodných reťazcoch. No základným školám sa pre tieto profesie deviatakov nedarí motivovať. "V profesii cukrár sme svojho času otvárali päť-šesť tried, dnes sme radi ak otvoríme jednu. Chceli by sme tiež otvoriť aspoň jednu triedu v profesii pekár, tú dnes nemáme. Minulý rok nám končilo proporciálne v učebných a študijných odboroch sedem tried po približne 140 žiakov. No v učebnom odbore napríklad mäsiar sme mali len štyroch absolventov. V súčasnosti máme otvorených 19 tried s približne 400 žiakmi. Naším cieľom je dostať sa na počet 500 žiakov, ktorých sme schopní absorbovať. Garantovalo by to aj ďalšiu stabilitu školy z pohľadu následných investícií,“ uzavrel Horák.

Bývalá učňovka má ambíciu stať sa špičkovým stredoškolským strediskom

Bratislava 26. januára (TASR) – Vytvoriť z bývalej učňovky špičkové stredoškolské výchovno-vzdelávacie stredisko nie je jednoduchý proces. K týmto krokom je odhodlaný riaditeľ SOŠ gastronomických služieb a hotelierstva Jozef Horák na Farského 9 v bratislavskej Petržalke.

„Patríme medzi najlepšie stredné školy v Bratislavskom kraji. Zo školy zmizla dáka šedivosť, máme veľmi dobre vybavené priestory ako pre teoretickú, tak aj pre praktickú časť výučby. Možno sledovať postupný nárast záujmu o štúdium na tejto SOŠ. Do nového školského roka sa nám prihlásilo približne 300 záujemcov, a tak je predpoklad, že si už budeme môcť aj vyberať a nie brať všetkých, ako je to dnes bežnou praxou v odbornom školstve na celom Slovensku. Sú to perspektívy a ja verím, že aj nový školský zákon umožní lepšiu previazanosť na zamestnávateľskú sféru, na profesijné a stavovské organizácie, ktoré nám už v súčasnosti ponúkajú vybavenie na lepšie praktické vyučovanie v jednotlivých odboroch, prirodzene, so zameraním na ich podnikateľské aktivity.

Trh si žiada kvalifikovaných odborníkov aj v segmente potravinárstva. Už dávno sa zotrel rozdiel medzi učňovkou a strednou odbornou školou s maturitou. Ten kvalitatívny rozdiel už vlastne ani nevidno. Nielen vo vzdelaní, ale ani v následnom mzdovom ohodnotení. Aj z pohľadu prirodzenej reprodukcie pracovnej sily je to proces prirodzený. Dlhodobejší nezáujem o tieto profesie môže spôsobiť obrovský prepad na trhu práce a hospodársky problém SR.

Riaditeľ je presvedčený, že táto škola musí nasledovať trend, ktorý bol v minulosti. „Naším cieľom nie je pripravovať absolventov pre vysoké školy, ale musíme pripraviť kvalifikované stredné technické kádre pre trh práce. Je asi zvláštne, ak absolvent nášho potravinárskeho zmerania pokračuje vo vysokoškolskom štúdiu na súkromnej fakulte práva, mediálnej komunikácie alebo sociálnych vied. To sa mi zdá byť absurdné. Prirodzene, nech tí najlepší pokračujú v štúdiu na vysokých školách, ale bolo by dobré, ak by sa držali pôvodného profesijného zamerania, napríklad na fakulte chemickej a potravinárskej technológie,“ povedal.

Ako pokračoval, hovoríme o tom, že budúca intelektuálna elita by sa mala pripravovať na gymnáziách. "My sa musíme oveľa viac sústrediť na odbornú prax, aby absolventi získali nielen vedomosti, ale aj praktické zručnosti. Kvalitatívny rozdiel medzi učilišťami a strednými odbornými školami dnes prakticky neexistuje. Na jednej strane by som sa z toho mohol tešiť, no na strane druhej predsa len je rozdiel medzi trojročným učebným odborom a študijnou jedno-, respektíve dvojročnou nadstavbou. Prioritne však musí byť dôraz na odbornú prípravu s manuálnymi zručnosťami," zdôraznil Horák.

Nedávno nastavené prospechové priemery ministerstvom školstva pre študentov na gymnáziách neboli zlou alternatívou. Mnohí žiaci si uvedomili, že na gymnaziálne štúdium nemajú a hneď sa to odzrkadlilo na kvalite žiakov, ktorí chceli študovať na našej SOŠ. Nález Ústavného súdu však rozhodol inak, čo nechcem žiadnym spôsobom spochybňovať. Len si myslím, že to nebolo šťastné riešenie. Gymnáziá budú opäť praskať vo švíkoch a na strednom odbornom školstve bude nedostatok žiakov. Pritom na rozdiel od absolventov stredných odborných škôl o gymnazistov trh práce záujem prakticky nemá,“ podotkol.

Perspektívu školy vidí jej riaditeľ v budúcnosti, teda v čoraz väčšom záujme o tradičné remeslá na trhu práce. Taktiež v ďalšom zlepšovaní podmienok výučby v rámci zriadeného centra odborného vzdelávania, ktoré sa uchádza vo verejnom obstarávaní o nové zaujímavé domáce i cezhraničné projekty odborného vzdelávania a prípravy. „Nielenže budeme top strednou školou v rámci Slovenska, ale aj vysoko porovnateľnou školou v rámci Európskej únie. Máme ambíciu byť špičkovou strednou školou, ako v oblasti výučby, tak aj v technologickom vybavení, ktorá ponúkne kvalifikovaných odborníkov pre potreby trhu práce,“ uzavrel Jozef Horák.

Potravinárska SOŠ prešla náročným obdobím od učňovky až k maturitám
Tu bude player
Zdroj, foto, video: TASR

"Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo ďalšie šírenie správ a fotografií zo zdrojov TASR je bez predchádzajúceho písomného súhlasu TASR porušením autorského zákona."

Mohlo by vás zaujímať:

Poslať priateľovi
pracujem
pracujem Prebieha vyhľadávanie, prosím, čakajte...
ISTP

Prebieha vyhľadávanie, prosím, čakajte...

Pomocník

Máte otázky?
Vitajte v ISTP

Váš Internetový Sprievodca Trhom Práce

Na základe rozhodnutia o vyradení z evidencie uchádzačov o zamestnanie na úrade PSVR si, prosím, upravte registračné údaje.

Dobrovoľne nezamestnaný

Chcem pracovať

Potvrdenie

Vykonať požadovanú akciu?

Áno Nie