Môžu evidovaní uchádzači o zamestnanie pracovať?

Hľadám prácu
Zákon č. 5/2004 Z.z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, ktorý upravuje práva a povinnosti nezamestnaných, evidovaných na úrade práce, sociálnych vecí a rodiny (uchádzačov o zamestnanie), umožňuje ľuďom, ktorí sa ocitli v situácii, kedy si nevedia nájsť stále zamestnanie, pracovať napríklad na dohodu o vykonaní práce, alebo na dohodu o pracovnej činnosti. Ak si ako evidovaný nezamestnaný nájdete prácu na dohodu, máte povinnosť oznámiť uzatvorenie takejto dohody svojej sprostredkovateľke na úrade práce, sociálnych vecí a rodiny bezodkladne, najneskôr do 8 dní. Následne, keď dostanete výplatu, máte povinnosť bezodkladne, najneskôr do 8 dní, priniesť na úrad potvrdenie o výške príjmu, ktorý ste zarobili za predchádzajúci mesiac. Tlačivo tohto potvrdenia si zamestnávateľ môže nájsť na tejto stránke. Je potrebné, aby potvrdenie obsahovalo Vaše meno, priezvisko, dátum narodenia, adresu, mesiac, za ktorý sa odmena/mzda vypláca a sumu brutto (v hrubom). Vaša odmena za prácu nesmie prekročiť 148,57 € za mesiac. Táto suma je stanovená zákonom o službách zamestnanosti. Ak by ste zarobili viac, úrad Vás vyradí z evidencie od prvého dňa toho mesiaca, kedy Váš zárobok zákonom stanovenú hranicu prekročil. Tak ako pri riadnom pracovnom pomere, tak aj pri práci na dohodu, za Vás zamestnávateľ uhrádza všetky odvody na poistnom. Môže však hradiť odvody na poistenie len za odpracované dni. Teda v prípade, ak by Vás úrad spätne vyradil z evidencie, budete si musieť doplatiť zdravotné poistenie za zostávajúce dni. Hradenie zdravotného poistenia je povinné a ak nie ste evidovaný na úrade práce, ste povinný hradiť si ho ako samoplatca. Ide napr. o prípad, ak pracujete na dohodu o vykonaní práce, kedy sa spravidla nepracuje každý deň. Ak pracujete na dohodu o pracovnej činnosti (maximálne 10 hodín týždenne), zväčša za Vás zamestnávateľ hradí poistné (odvody do Zdravotnej a Sociálnej poisťovne) za každý deň. Je dobré opýtať sa na to zamestnávateľa, aby ste vedeli, či ste v prípade vyradenia z evidencie povinný doplatiť zdravotné poistenie.

Ak ste v situácii, kedy ste požiadali o pomoc v hmotnej núdzi a vyplácajú Vám dávku v hmotnej núdzi, máte zo zákona povinnosť odpracovať 32 hodín prác, ktoré Vám určí úrad práce, sociálnych vecí a rodiny. Z tejto povinnosti sú oslobodení napríklad študenti, dôchodcovia, ženy starajúce sa o malé deti a pod. To, či máte takúto povinnosť, Vám oznámi úrad. Ak však pracujete na dohodu a so zamestnávateľom máte zmluvne dohodnutý rozsah prác najmenej 32 hodín mesačne, povinnosť odpracovania 32 hodín mesačne sa Vás netýka. O skutočnosti uzatvorenia dohody je potrebné informovať kontaktnú osobu na úrade práce, sociálnych vecí a rodiny - útvar pomoci v hmotnej núdzi.
Pripravil Realizačný tím ISTP

Foto: shutterstock

Mohlo by vás zaujímať:

Poslať priateľovi
pracujem
pracujem Prebieha vyhľadávanie, prosím, čakajte...
ISTP

Prebieha vyhľadávanie, prosím, čakajte...

Pomocník

Máte otázky?
Vitajte v ISTP

Váš Internetový Sprievodca Trhom Práce

Na základe rozhodnutia o vyradení z evidencie uchádzačov o zamestnanie na úrade PSVR si, prosím, upravte registračné údaje.

Dobrovoľne nezamestnaný

Chcem pracovať

Potvrdenie

Vykonať požadovanú akciu?

Áno Nie