Fakulta manažmentu v Prešove oslavuje 10. výročie založenia

Školy a vzdelávanie
Prešov 24. novembra (TASR) – Fakulta manažmentu Prešovskej univerzity v Prešove si v týchto dňoch pripomína 10. výročie svojho vzniku. Vo všetkých formách štúdia tu dnes študuje viac ako 2000 poslucháčov.

Nová organizačná zložka univerzity oficiálne vznikla 1. októbra 2004 integráciou troch základných pracovísk. Katedra manažmentu a inštitút turizmu a hotelového manažmentu pôvodne pôsobili v rámci Filozofickej fakulty a katedra verejnej správy bola pôvodne v štruktúre Fakulty humanitných a prírodných vied.

Súčasný dekan fakulty Róbert Štefko, ktorý stál pri zrode štúdia manažmentu na tejto univerzite, nikdy nezabudne pripomenúť skutočnosť, že výrazné podnety na vznik i samotný vývoj tohto odboru vychádzali aj radov samotných študentov. História štúdia manažérskych odborov totiž siaha až do obdobia Nežnej revolúcie, presnejšie do roku 1990.

Spresnil, že odbor sa budoval zdola na základe požiadaviek doby, pretože nové fungovanie štátu a trhový systém vyžadovali iné prístupy. Napriek tomu, že gro práce na vytvorení nového programu bolo na vyučujúcich, spomína si na študentské podnety.

"Štyria študenti videli perspektívu odboru a boli výraznými akcelerátormi celého vývoja a im samým sa predĺžilo štúdium zo štvorročného na päťročné. Nakoniec ako prví absolvovali magisterské štúdium v odbore personálny manažment," pripomína dekan.

Etapy vývoja a proces konštituovania fakulty si zamestnanci a študenti pripomenuli v rámci rozšíreného kolégia dekana, kde sa konala prezentácia i ocenenie zamestnancov. Druhou časťou osláv bude 27. novembra v poradí 20. ročník akcie, ktorá nesie názov "Manager Párty".

"Tá má tiež svoj príbeh, pretože sa začala organizovať po piatich rokoch existencie odboru, konkrétne v roku 1995. Od vtedy sa koná každoročne vždy v októbri alebo v novembri a sú na nej vítaní učitelia, študenti a absolventi štúdia manažmentu," konštatoval Štefko.

Doplnil, že takéto podujatie nie je len o spomienkach na štúdium. Je výraznou príležitosťou na to, aby napríklad pedagógovia získali spätnú väzbu o tom ako sa darí ich študentom a čerpali tak nové podnety na svoju prácu. Okrem toho, úspešní absolventi sa môžu so súčasnými študentmi podeliť o svoje skúsenosti z praxe a nadviazať profesionálne kontakty.

Prešovská fakulta manažmentu dnes ponúka možnosti bakalárskeho štúdia v oblasti manažmentu, turizmu, hotelierstva a kúpeľníctva a environmentálneho manažmentu. Úspešní absolventi následne majú možnosť pokračovať v magisterskom štúdiu v programe manažment, pripadne v doktorandskom štúdiu.

Nakoľko fakulta má ekonomický charakter, jej absolventi majú možnosť uplatniť sa vo sfére samostatnej podnikateľskej činnosti v oblasti cestovného ruchu, služieb, hotelierstva, či v poisťovníctve. Nové možnosti sa črtajú aj v oblasti riadenia environmentálneho hospodárstva a ochrany životného prostredia.

Dostavba areálu Fakulty manažmentu prispeje k zlepšeniu výučby

Prešov 24. novembra (TASR) – Dostavba novej budovy na Konštantínovej ulici má Fakulte manažmentu Prešovskej univerzity v Prešove priniesť výrazné zlepšenie podmienok pre vzdelávaciu i výskumnú činnosť.

Fakulta zápasí s nedostatkom priestorov už od svojho vzniku, vedenie očakáva, že v akademickom roku 2015-2016 sa všetko zmení. Prodekan fakulty pre prax, kvalitu a rozvoj Ján Vravec vysvetlil, že v súčasnosti majú k dispozícii novú budovu v užšom centre mesta, tá však vzhľadom na viac ako 2000 poslucháčov kapacitne nepostačuje.

"Výučba neprebieha kontinuálne na jednom mieste, pretože fakulta má priestory v rôznych častiach mesta napríklad v dome kultúry, alebo v univerzitnom areáli na Ulici 17. novembra. Preto sa museli študenti i vyučujúci medzi hodinami presúvať," zdôraznil prodekan.

Neustále presuny samozrejme ovplyvňovali aj tvorbu rozvrhu, čo sa pochopiteľne podpísalo na tom, že vyučovanie niekedy trvá až do večera.

Hlavným prínosom modernej účelovej budovy bude to, že všetky vyučovacie aktivity, prednášky, konzultácie, semináre budú sústredené v jednom areáli, čiže študenti a učitelia nebudú musieť absolvovať veľké presuny v rámci mesta Prešov.

"Dôležitým faktorom je aj skutočnosť, že naša fakulta nebude platiť prenájmy za iné priestory, ktoré je dnes nutné zabezpečovať v budovách iných vlastníkov. Aj toto výrazne zefektívni našu činnosť," uviedol prodekan.

Vznikne nová trojpodlažná účelová budova, ktorá bude prepojená s už existujúcim pavilónom. Podľa projektu budú v nových priestoroch vytvorené podmienky pre vyučovanie a prácu takmer 600 ľudí.

Okrem toho, že tu bude prebiehať výučba, budú tu aj nové administratívne priestory pre zamestnancov. Vzniknú miestnosti pre technické zabezpečenie i archív vedeckých a diplomových prác.

"Najväčšou miestnosťou v novej budove prešovskej fakulty bude aula s kapacitou pre viac ako 300 poslucháčov. Pribudne sedem seminárnych miestností, ktoré poskytnú priestor dovedna pre 200 študentov. Kancelárske priestory vytvoria podmienky pre približne 70 zamestnancov fakulty," spresnil Vravec.

Vedenie jednej z najmladších prešovských fakúlt si uvedomuje, že dostavbou budovy sa rozšíria aj ďalšie možnosti a budú môcť prijať viac uchádzačov o štúdium.

"Netreba zabúdať ani na fakt, že naša inštitúcia sa podieľa na realizácii mnohých projektov a grantov, pričom spolupracujeme s desiatkami subjektov. To si vyžaduje, aby sme disponovali jednak modernou didaktickou technikou a informačnými technológiami, ale aj vyhovujúcimi priestormi," uzavrel prodekan fakulty.

Inšpiráciou pre študentov manažmentu je expertná a podnikateľská rada

Prešov 24. novembra (TASR) – Pedagógovia i študenti Fakulty manažmentu Prešovskej univerzity (FM PU) v Prešove sú v súčasnosti zapojení do realizácia niekoľkých desiatok projektov a grantových programov.

Vedenie fakulty si uvedomuje, že spolupráca na týchto úlohách je možnosťou ako získavať nové poznatky, ktoré by sa neskôr mohli aplikovať v praxi.

V rámci nich sa riešia problémy v oblasti marketingu, vplyvov na obchodnú činnosť, regionálny rozvoj, turizmus a služby. Rovnako sa rozbehli aj projekty v oblasti vzdelávania a ochrany prírody i krajiny.

Časť výskumov sa venuje aj samospráve a jej činnosti v oblasti regionálneho rozvoja. Jeden z projektov má ambíciu analyzovať a navrhovať model efektívneho riadenia procesov v oblasti investičného rozhodovania na úrovni samosprávnych krajov.

Ďalším spôsobom prepojenie teórie a praxe je existencia Expertnej a podnikateľskej rady Fakulty manažmentu. Tá združuje manažérov z oblasti priemyslu, služieb, bankovníctva, kúpeľníctva či poisťovníctva. Rovnako sú v nej zastúpení aj predstavitelia samospráv a médií.

"Študenti, ktorí spolupracujú s členmi našej podnikateľskej rady, majú možnosť priamo v praxi overovať svoje vedomosti. Takto si uvedomujú aj zásadné rozdiely. My im ponúkneme modely, ale prax si často vyžaduje aj niečo iné, čo sa nedá naučiť z učebníc," uviedol odborný asistent FM PU Radoslav Bačík.

Z tejto spolupráce sú podnetné aj témy napríklad záverečných prác, ktoré členovia rady vypíšu na základe svojich skúseností a sami pomáhajú študentom v praxi overovať výsledky.

"Oni pridelia konzultanta a my im dáme školiteľa. Čiže náš študent rieši priamo nejaký reálny problém v danej firme. Rovnako využívame aj to, že podnikatelia chodia na prednášky, aby študentom povedali svoj biznis príbeh, aby sa mohli inšpirovať," dodal Bačík.

Poslucháči Fakulty manažmentu PU však majú možnosť nahliadnuť aj do sféry obchodu a služieb v zahraničí. Fakulta udržiava spoluprácu hlavne so susednými krajinami ako Česko, Poľsko, Maďarsko, ale aj Srbsko a Lotyšsko. Prodekanka pre zahraničné vzťahy Daniela Matušíková upozornila na intenzívnu spoluprácu s Gréckom a Tureckom.

"Naši vysokoškoláci teda majú možnosť študovať na partnerských univerzitách. Môžu napríklad absolvovať letnú stáž v gréckych turistických a hotelových zariadeniach. Získavajú prax a zdokonaľujú sa v jazyku. Navyše, získavajú certifikát študentskej stáže," dodala prodekanka.

Zahraničné pobyty nevyužívajú však len vysokoškoláci zo Slovenska. Treba pripomenúť, že aj do Prešova prichádzajú na študijné pobyty mladí ľudia z Rumunska, Turecka či ďalších európskych krajín. Veľký záujem majú napríklad o naše skúsenosti z oblasti kúpeľníctva.
Zdroj, foto: TASR

"Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo ďalšie šírenie správ a fotografií zo zdrojov TASR je bez predchádzajúceho písomného súhlasu TASR porušením autorského zákona."

Mohlo by vás zaujímať:

Poslať priateľovi
pracujem
pracujem Prebieha vyhľadávanie, prosím, čakajte...
ISTP

Prebieha vyhľadávanie, prosím, čakajte...

Pomocník

Máte otázky?
Vitajte v ISTP

Váš Internetový Sprievodca Trhom Práce

Na základe rozhodnutia o vyradení z evidencie uchádzačov o zamestnanie na úrade PSVR si, prosím, upravte registračné údaje.

Dobrovoľne nezamestnaný

Chcem pracovať

Potvrdenie

Vykonať požadovanú akciu?

Áno Nie