Mzda slovenským zamestnancom v prvom kvartáli narástla o 5,5 percenta

Mzdy a analýzy
Priemerná mzda bola za prvý štvrťrok tohto roka na úrovni 927 eur, čo je medziročne viac o takmer 5,5 percenta. Rýchlejší rast však zaznamenala podnikateľská sféra, kde zárobky dosahovali priemerných 972 eur s medziročným nárastom o takmer 6 percent. Vyplýva to z údajov spoločnosti Trexima Bratislava, ktoré získala od 7 722 spravodajských jednotiek. V nich je zamestnaných 900 556 zamestnancov.

Základné mzdové ukazovatele za prvý štvrťrok 2014

Priemerná hrubá mesačná mzda v SR..................................................... 927 EUR
Index medziročnej zmeny priemernej hrubej mesačnej mzdy v SR..... 105,46 %
Priemerná hrubá mesačná mzda v podnikateľskej sfére......................... 972 EUR
Medziročná zmena priemernej hrubej mesačnej mzdy v PS................ 105,99 %
Priemerná hrubá mesačná mzda v nepodnikateľskej sfére..................... 789 EUR
Medziročná zmena priemernej hrubej mesačnej mzdy v NS................ 103,81 %
Priemerný hodinový zárobok v podnikateľskej sfére.............................. 5,79 EUR
Medziročná zmena priemerného hodinového zárobku v PS................ 105,08 %

Za hrubú mesačnú mzdu sa v štatistickom zisťovaní o cene práce považuje mzda bez odstupného a odchodného pred odpočítaním dane zo mzdy a odvodov do poisťovní.

Ďalšie mzdové ukazovatele za prvý kvartál 2014

Kvantilové charakteristiky mesačnej mzdy

Desať percent ľudí zarába pod 411 eur mesačne.Priemer a medián hrubej mesačnej mzdy v hlavných triedach SK ISCO-08

Rozdiely medzi mediánom a priemerným zárobkom.Podiel Medián/Priemer dosiahol v SR hodnotu 80,04 %, čo znamená, že polovica zamestnancov poberá mzdu nižšiu, ako je 80,04 % hodnoty celorepublikového priemeru, t. j. 927 EUR. V 1. štvrťroku 2013 bola hodnota tejto štatistickej charakteristiky 80,87 %.

Podiel zamestnancov s plným pracovným časom, s mesačnou mzdou na úrovni minimálnej mzdy 352 EUR platnej od začiatku roka 2014 bol 0,95 %. V rovnakom období minulého roka 2013 tvoril tento podiel 0,89 % zamestnancov.

Zárobky žien dosiahli v priemere 806 EUR a oproti rovnakému obdobiu minulého roka stúpli o 4,81 %. Muži dosiahli v priemere mzdu 1 046 EUR a ich medziročný mzdový nárast bol 6,30 %. Zárobky žien predstavovali v sledovanom období 77,05 % zárobkov mužov, v minulom roku to bolo 78,07 %.

Priemerná hrubá mesačná mzda mužov a žien podľa SK ISCO-08

Muži zarábajú 1 046 eur mesačne.Diferenciácia mzdy podľa náročnosti práce je veľmi podobná u oboch pohlaví. Riadiaci pracovníci – muži – zarábajú oproti pomocným nekvalifikovaným pracovníkom takmer 4-násobne viac a medzi riadiacimi pracovníkmi mužmi a ženami je 44 % rozdiel v prospech mužov.

V 1. štvrťroku 2014 oproti minulému roku najvýraznejšie vzrástli mzdy u zamestnávateľov s počtom zamestnancov 20 – 49, kde stúpli mzdy zamestnancom o 8,32 %. Najnižší 1,51 % nárast vykazuje veľkostná kategória s počtom zamestnancov 1 000 a viac. Veľmi nízky medziročný rast miezd, len o 1,93 %, postihol aj kategóriu do 10 zamestnancov.

Štatistické charakteristiky hodinového zárobku

Desať percent ľudí má nad 9,67 eura za hodinu.Porovnaním kódov kraja trvalého bydliska a kraja pracoviska u každého zamestnanca získame pohľad na tzv. pracovnú mobilitu, t. j. ochotu dochádzať za prácou mimo svojho bydliska.

Počty a podiely zamestnancov, ktorí pracujú mimo svojho trvalého bydliska

Najviac cezpoľných má Bratislava.Celkový podiel dochádzajúcich zamestnancov oproti minulému roku stúpol o 0,3 p. b., z čoho možno usudzovať, že dochádzka za zamestnaním je zrejme ustálená na cca 10 % podiele. Z tohto podielu tvoria najväčšiu časť zamestnanci dochádzajúci do Bratislavského kraja.

Metodika:

Zdroj: Trexima Bratislava, štatistické zisťovanie ISCP, z podnikateľskej sféry poskytlo údaje 5 693 spravodajských jednotiek s počtom zamestnancov 701 495, z nepodnikateľskej sféry 2 029 spravodajských jednotiek so 199 061 zamestnancami. Z celkového počtu 1 959 700* (www.statististics.sk – údaj za 4. Q 2013) zamestnancov v SR bolo vo výberovom súbore ISCP zahrnutých 45,95 %.
Zdroj, foto: mzdovecentrum.sk

Mohlo by vás zaujímať:

Poslať priateľovi
pracujem
pracujem Prebieha vyhľadávanie, prosím, čakajte...
ISTP

Prebieha vyhľadávanie, prosím, čakajte...

Pomocník

Máte otázky?
Vitajte v ISTP

Váš Internetový Sprievodca Trhom Práce

Prosím, upravte registračné údaje.

Chcem pracovať

Potvrdenie

Vykonať požadovanú akciu?

Áno Nie