Hlavné mzdové ukazovatele v 3. štvrťroku 2012

Mzdy a analýzy

Priemer hrubej mesačnej mzdy v SR - 867,80 EUR

Index medziročnej zmeny priemeru hrubej mesačnej mzdy v SR - 104,95 %

Po zohľadnení kvalifikovaného odhadu výšky miezd zamestnancov u živnostníkov, by priemerná hrubá mesačná mzda klesla na úroveň 792,23 EUR. Odlišný pohľad na strednú hodnotu mzdovej úrovne poskytuje štatistická veličina Medián, ktorého výška v sledovanom období je 687,33 EUR.

Medziročný nárast miezd o 4,95 % sa vzťahuje na mzdový vývoj zamestnancov bez zamestnancov u živnostníkov. V krajoch SR bol medziročný vývoj miezd vyrovnaný, pohyboval sa od 3,30 % (Trnavský kraj) do 5,50 % (Prešovský kraj).

Kvantilové charakteristiky – Hospodárstvo SR

  • 1. decil – 10 % zamestnancov poberá mzdu nižšiu ako  376,23 EUR

  • 1. kvartil – 25 % zamestnancov poberá mzdu nižšiu ako  498,90 EUR

  • Medián – 50 % zamestnancov poberá mzdu nižšiu ako   687,33 EUR

  • 3. kvartil – 75 % zamestnancov poberá mzdu nižšiu ako  948,08 EUR

  • 9. decil – 90 % zamestnancov poberá mzdu nižšiu ako  1 371,89 EUR

Štatistická hodnota

Podnikateľská sféra

Nepodnikateľská sféra

Priemer

910

739

1. Decil

384

358

1. Kvartil

502

479

Medián

698

661

3. Kvartil

986

865

9. Decil

1 461

1 112

Podiel zamestnancov s plným pracovným úväzkom, ktorých mesačný príjem bol na úrovni minimálnej mzdy 327,20 EUR, platnej od začiatku roka 2012, bol 1,23 %.

Ženy zarábali v priemere 744 EUR a ich mzdy stúpli oproti rovnakému obdobiu minulého roka zo 710 EUR o 4,8 %. Muži poberali mzdu 984 EUR a ich medziročný nárast bol 5,2 %. Zárobky žien dosahujú 75,6 % zárobkov mužov. Najvýraznejší rozdiel v mzdách mužov a žien je v Žilinskom kraji, tu dosahujú mzdy žien len 72,3 % mzdy mužov. Vyrovnanejšie mzdy medzi mužmi a ženami, spomedzi krajov SR, sú v kraji Prešovskom, kde mzdy žien dosahujú najvyšší 82,9 % podiel mzdy mužov.

Priemerný hodinový zárobok pre pracovnoprávne účely (v zmysle § 134 zákona č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v znení neskorších predpisov), ktorý sa vzťahuje len na zamestnávateľov v podnikateľskej sfére, bol v 3. štvrťroku 2012 vo výške 5,35 EUR. Jeho medziročný nárast bol 5,31 %. Zamestnanci v podnikateľskej sfére, ktorí sú pokrytí kolektívnymi zmluvami (či už podnikovými alebo vyššími), majú v priemere o 1 EUR vyššie hodinové zárobky ako zamestnanci bez kolektívnych zmlúv.

Zdroj údajov a metodika

Informačný systém o cene práce ISCP (MPSVR SR) 1-04. Štatistiky z informačného systému ISCP sa opierajú o najširší súbor respondentov, sú spracované priamo od zamestnávateľov formou elektronického zberu a preto sú najreprezentatívnejším a najobjektívnejším štatistickým podkladom pre analyzovanie diferenciácie miezd a vývoja zamestnanosti na trhu práce, najmä z pohľadu štruktúry pracovných miest.
Zdroj: mzdovecentrum.sk

Foto: 
Shutterstock

Mohlo by vás zaujímať:

Poslať priateľovi
pracujem
pracujem Prebieha vyhľadávanie, prosím, čakajte...
ISTP

Prebieha vyhľadávanie, prosím, čakajte...

Pomocník

Máte otázky?
Vitajte v ISTP

Váš Internetový Sprievodca Trhom Práce

Prosím, upravte registračné údaje.

Chcem pracovať

Potvrdenie

Vykonať požadovanú akciu?

Áno Nie