Slovenský zamestnanec stojí zamestnávateľa mesačne vyše 1 200 eur

Mzdy a analýzy
Kým v roku 2002 zamestnávateľ zaplatil za zamestnanca za odpracovaný mesiac priemerne 698 eur, v roku 2012 to už bolo 1 213 eur, čo znamená zvýšenie o 74 %. Po zohľadnení inflácie za uvedené obdobie sa reálny rast nákladov práce na zamestnancov zvýšil o 24 %.

Rast nákladov práce prakticky kopíruje rast miezd, pretože mzdy a náhrady mzdy a z nich odvodené povinné príspevky na sociálne zabezpečenie predstavujú viac ako 95 % nákladov práce. Priame náklady tvorili v roku 2012 sumu spolu 886 eur. Z toho mzdy a náhrady mzdy celkovo 876 eur. Medziročne tak vzrástli o 3,7 %. V skupine priamych nákladových položiek najviac vzrástli prémie a odmeny, a to až o 7,4 %. Ostatné priame náklady dosiahli v priemere mesačne 10 eur. Subvencie znížili náklady zamestnávateľov v priemere o 1 euro.

Základnou tendenciou vývoja štruktúry nákladov práce na Slovensku je zvyšovanie podielu priamych nákladov práce, teda nákladov najmä na základné mzdy, odmeny, prémie a náhrady mzdy.

Na povinné poistenia idú stovky eur mesačne

Z celkovej sumy nepriamych nákladov 328 eur tvorili najvyšší podiel povinné príspevky na sociálne poistenie s priemernou sumou 290 eur mesačne na zamestnanca s medziročným rastom 3,7 %. V rámci povinných príspevkov odvádzaných zamestnávateľmi má dominantné postavenie dôchodkové poistenie, ktoré mesačnou priemernou úrovňou 118 eur tvorilo 9,7 % z nákladov práce. Na zdravotné poistenie zamestnanca vynaložili zamestnávatelia mesačne 82 eur, čo bolo 6,7 % z nákladov práce a na garančný a rezervný fond 40 eur, 3,3 % z celkových nákladov práce na zamestnancov. Ďalšie položky z nepriamych nákladov práce boli nepovinné príspevky na sociálne zabezpečenie 7 eur, sociálne dávky 11 eur a sociálne výhody 13 eur. Ostatné nepriame náklady boli v sume 7 eur.

Subvencie znížili náklady zamestnávateľov v priemere o 1 euro.

Náklady rastú v zdravotníctve

Dlhodobý trend rastúcej diferenciácie v nákladoch práce medzi jednotlivými ekonomickými činnosťami pokračoval aj v sledovanom roku. Najvýraznejší medziročný rast nákladov práce bol zaznamenaný v zdravotníctve o 8,4 %, finančných a poisťovacích činnostiach o 7,5 %, priemyselnej výrobe 6,7 % a v činnostiach v oblasti nehnuteľností o 6,1 %.

Pokles oproti rovnakému obdobiu minulého roka bol vo verejnej správe a sociálnom zabezpečení – 2,9 %, dodávke vody a odpadov – 1,2 %, vo výrobe a rozvode elektriny, plynu a vody (o 4,3 %), v doprave, poštách a telekomunikáciách (o 4,7 %) a v ostatných spoločenských, sociálnych a osobných službách (o 5 %).

Z pohľadu výšky nákladov práce za dominantnými odvetviami finančné a poisťovacie činnosti – 2 299 eur, informácie a komunikácie – 2 224 eur a dodávky elektriny, plynu a pary – 2 106 eur nasledovali s výrazným odstupom odborné a vedecké činnosti – 1 555 eur, ťažba a dobývanie – 1 351 eur a činnosti v oblasti nehnuteľností – 1 233 eur. Ostatné odvetvia aj napriek pozitívnej dynamike dosahovali naďalej podpriemerné hodnoty. Tradične najnižšie finančné prostriedky na zamestnanca vynaložili ubytovacie a stravovacie služby – 721 eur a podkapitalizované subjekty pôsobiace v administratívnych službách – 868 eur a ostatných činnostiach – 887 eur.

Opäť „boduje” Bratislava

Výrazný ekonomický potenciál Bratislavy sa spolu s koncentráciou kapitálových a pracovných zdrojov podieľali na medziročnej dynamike 4,1 %, vďaka ktorej dosiahli celkové náklady práce v Bratislavskom kraji v sledovanom roku najvyššiu mesačnú úroveň spomedzi všetkých krajov, a to 1 592 eur. Prevýšili tak celoštátny priemer o 31,2 %. Napriek tomu najvyššia dynamika mesačných nákladov práce na zamestnanca bola v Nitrianskom kraji, a to 7,5 % s podpriemernými nákladmi 1 037 eur mesačne. Na pomyselnom konci rebríčka rastu nákladov podľa krajov sa umiestnil Banskobystrický kraj, v ktorom nebol medziročne zaznamenaný rast nákladov práce na zamestnanca a dosiahol iba 97,1 % z hodnoty minulého roka.

Medzinárodné porovnanie nákladov práce v rokoch 2000 – 2011

Náklady práce v SR sú v porovnaní s väčšinou krajín EÚ nižšie. V rámci krajín V4 má Česká republika náklady práce vyššie, avšak v Maďarsku sú skoro o 100 eur nižšie. Krajiny EÚ z Pobaltia (Estónsko, Litva, Lotyšsko) a z Balkánu (Bulharsko, Rumunsko) majú až na Estónsko výrazne nižšie náklady práce ako my.

Mesačné úplné náklady práce na zamestnanca vo vybraných krajinách EÚ podľa rokov v EUR


Zdroj, foto: mzdovecentrum.sk

Mohlo by vás zaujímať:

Poslať priateľovi
pracujem
pracujem Prebieha vyhľadávanie, prosím, čakajte...
ISTP

Prebieha vyhľadávanie, prosím, čakajte...

Pomocník

Máte otázky?
Vitajte v ISTP

Váš Internetový Sprievodca Trhom Práce

Na základe rozhodnutia o vyradení z evidencie uchádzačov o zamestnanie na úrade PSVR si, prosím, upravte registračné údaje.

Dobrovoľne nezamestnaný

Chcem pracovať

Potvrdenie

Vykonať požadovanú akciu?

Áno Nie