Postup pri prijímaní žiakov na strednú školu

Školy a vzdelávanie
Nadobudnutím účinnosti zákona č. 324/2012 Z.z. ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 184/2009 Z.z. o odbornom vzdelávaní a príprave a o zmene a doplnení niektorých zákonov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony sa mení a dopĺňa aj zákon č. 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. V súvislosti s tým nastávajú od 1. januára 2013 zmeny v postupe pri prijímaní žiakov na stredné školy.

Predkladáme výber užitočných informácií:

1. Zákonný zástupca maloletého uchádzača môže podať dve prihlášky na štúdium, a to na dve stredné školy alebo dva odbory vzdelávania tej istej strednej školy. Prihláška, resp. prihlášky na štúdium na strednej škole sa podávajú riaditeľovi základnej školy, ktorú žiak navštevuje.

2. Ak má žiak okrem toho záujem aj o strednú školu, na ktorej sa konajú talentové skúšky, môže podať ďalšie dve prihlášky na školy, na ktorých je treba overiť špeciálne schopnosti, zručnosti alebo nadanie (termín určí riaditeľ strednej školy v kritériách, talentové skúšky budú v čase od 25. marca do 15. apríla 2013).

3. Uchádzač môže k prihláške pripojiť doklad o úspešnej účasti v predmetovej olympiáde alebo súťaži, ktorá súvisí s odborom, o štúdium ktorého sa uchádza.

4. Termíny podania prihlášok:
a) pre učebné a študijné odbory, ktoré vyžadujú overenie špeciálnych schopností, zručností alebo talentu (napr. umelecké školy) v termíne do 20. februára 2013,
b) pre ostatné učebné a študijné odbory stredných škôl a pre osemročné gymnáziá do 10. apríla 2013,
c) ďalšiu prihlášku si môže uchádzač, alebo jeho zákonný zástupca podať na stredné školy s nenaplneným počtom miest (stredná škola to zverejní do 6. júna 2013). Aj túto prihlášku potvrdí riaditeľ základnej školy.

5. Stredná škola vykoná zápis prijatých uchádzačov na základe zápisného lístka, ktorý vydá uchádzačovi príslušná základná škola.

6. Termíny zverejnenia kritérií:
a) Do 1. februára 2013 zverejní na svojej výveske školy dôležité informácie pri podávaní prihlášok tá stredná škola, ktorá vyžaduje overenie špeciálnych zručností, schopností alebo talentu,
b) Do 31. marca 2013 zverejní informácie týkajúce sa ostatných učebných a študijných odborov.

7. Výchovný poradca sa stará najmä o komunikáciu medzi žiakmi, rodičmi a strednými školami. Žiakom poskytuje informácie o školách a odboroch, ktoré otvárajú prvé ročníky, zbiera informácie o záujme žiakov o konkrétne stredné školy, poskytuje údaje o tom, koľko žiakov sa na ktorú školu predbežne hlási, zabezpečuje správne vyplnenie a zber prihlášok na strednú školu.

8. Kľúčové kritériá na prijímanie žiakov na stredné školy:
Prospech
- kľúčové budú koncoročné vysvedčenia z 8. a 9. triedy a polročné vysvedčenie z 9. triedy,
- priemer známok na gymnázium do 2,0,
- priemer známok na strednú školu s maturitou do 2,75,
- do priemeru sa nezapočítajú výchovné predmety,
- žiaci s horším prospechom budú môcť študovať len na stredných odborných školách bez maturity.
Pozn.: s priemermi známok sa začne pracovať až od 1. 9. 2014.

9. Prijímacie pohovory - aj napriek stanoveným kritériám prospechu budú stredné školy robiť prijímacie pohovory na maturitné odbory v dvoch termínoch – v pondelok a vo štvrtok v druhom úplnom májovom týždni (na stredné školy s nenaplneným počtom prijatých žiakov sa prijímacia skúška bude konať v utorok v treťom úplnom júnovom týždni),- dobrý prospech ešte nebude automaticky znamenať prijatie na školu,- stredné školy budú môcť prijať deviataka aj bez prijímačiek - v celoslovenskom Testovaní 9 však bude musieť v každom z predmetov dosiahnuť úspešnosť minimálne 90 %,- školy budú môcť sprísňovať podmienky na prijatie, ale môžu zohľadňovať napríklad aj zdravotné znevýhodnenie či výsledky z olympiád. 
Foto: Shutterstock

Mohlo by vás zaujímať:

Poslať priateľovi
pracujem
pracujem Prebieha vyhľadávanie, prosím, čakajte...
ISTP

Prebieha vyhľadávanie, prosím, čakajte...

Pomocník

Máte otázky?
Vitajte v ISTP

Váš Internetový Sprievodca Trhom Práce

Prosím, upravte registračné údaje.

Chcem pracovať

Potvrdenie

Vykonať požadovanú akciu?

Áno Nie