Aktuálne legislatívne zmeny v zákone č. 461/2003 Z.z. o sociálnom poistení účinné od 1. 7.2014

Legislatíva
Status samostatne zárobkovo činnej osoby (ďalej len SZČO) na účely sociálneho poistenia sa nebude posudzovať v závislosti od registrácie u správcu dane, ale od dosahovania príjmov z výkonu samostatnej zárobkovej činnosti. 

Status samostatne zárobkovo činnej osoby

  • V súčasnosti má postavenie SZČO fyzická osoba, ktorá dovŕšila 18 rokov veku a je registrovaná na daňovom úrade v súvislosti so zárobkovou činnosťou, z ktorej dosahuje príjmy z podnikania a z inej samostatnej zárobkovej činnosti podľa § 6 ods. 1 a 2 zákona č. 595/2003 Z.z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov, okrem fyzickej osoby, ktorá má podľa zmluvy o výkone osobnej asistencie vykonávať osobnú asistenciu fyzickej osobe s ťažkým zdravotným postihnutím.

  • Podľa novely zákona o sociálnom poistení SZČO je fyzická osoba, ktorá dovŕšila 18 rokov veku a v kalendárnom roku rozhodujúcom na vznik alebo trvanie povinného nemocenského poistenia a povinného dôchodkového poistenia SZČO dosahovala príjmy uvedené v § 3 ods. 1 písm. b) a ods. 2 a 3, okrem fyzickej osoby, ktorá má podľa zmluvy o výkone osobnej asistencie vykonávať osobnú asistenciu fyzickej osobe s ťažkým zdravotným postihnutím.

Novela zákona o sociálnom poistení zakladá status SZČO na účely sociálneho poistenia na dosahovaní príjmov, ktoré sú príjmami z podnikania alebo z výkonu inej samostatnej zárobkovej činnosti podľa § 6 ods. 1 a 2 zákona o dani z príjmov v znení neskorších predpisov, v kalendárnom roku rozhodujúcom na vznik alebo trvanie povinného sociálneho poistenia SZČO a odpája založenie postavenia SZČO na účely sociálneho poistenia na registrácii na daňovom úrade. Na účely statusu SZČO zostáva zachovaná podmienka dovŕšenia 18 rokov veku. Z postavenia SZČO zostávajú naďalej vyňaté fyzické osoby, ktoré vykonávajú osobnú asistenciu fyzickej osobe s ťažkým zdravotným postihnutím, fyzické osoby ktoré dosahujú príjmy z prenájmu nehnuteľností, resp. fyzické osoby, ktoré dosahujú pasívne príjmy autorov a umelcov.

Zmeny pri posudzovaní vzniku a zániku povinného poistenia samostatne zárobkovo činnej osoby

  • Povinné poistenie SZČO bude zanikať SZČO s oprávnením odo dňa, od ktorého nie je oprávnená na výkon alebo prevádzkovanie tejto činnosti, pričom deň zániku povinného poistenia je posledný deň, kedy je SZČO oprávnená na výkon alebo prevádzkovanie činnosti. SZČO, ktorá nevykonáva činnosť na základe oprávnenia, zaniká povinné poistenie aj odo dňa, od ktorého podľa svojho čestného vyhlásenia nevykonáva túto činnosť, najskôr odo dňa doručenia tohto vyhlásenia Sociálnej poisťovni.

  • Ak SZČO zaniklo oprávnenie, alebo prestala vykonávať činnosť na základe čestného prehlásenia (činnosť, ktorú možno vykonávať bez oprávnenia), vznik povinného poistenia sa jej nebude posudzovať k najbližšiemu 1. júlu/1. októbru kalendárneho roka, za predpokladu, že pred 1. júlom/1. októbrom jej poistenie nevzniklo podľa § 21 ods. 5 = opätovným oprávnením alebo čestným prehlásením o začatí výkonu činnosti.

  • Nová úprava opätovného vzniku poistenia SZČO – poistenie SZČO bude vznikať už nie dňom, odkedy je SZČO registrovaná na daňovom úrade, ale dňom od ktorého je opätovne oprávnená na výkon alebo prevádzkovanie činnosti, resp. odo dňa, od ktorého podľa svojho čestného vyhlásenia vykonáva túto činnosť, najskôr odo dňa doručenia tohto vyhlásenia Sociálnej poisťovni, za predpokladu príjmov vyšších ako zákonom stanovená hranica za posudzovaný kalendárny rok.

Nová úprava určenia vymeriavacieho základu samostatne zárobkovo činnej osoby

Za obdobie od 1. júla 2013, resp. 1. októbra 2013 (ak ide o SZČO, ktorá má predĺženú lehotu na podanie daňového priznania za rok 2012), sa určuje vymeriavací základ SZČO nasledovne:

Čiastkový základ dane, neznížený o zaplatené poistné na povinné verejné zdravotné poistenie a poistné na sociálne poistenie: koeficient 1,9 : počet mesiacov podnikania v roku 2012.

Takto určený vymeriavací základ SZČO k 1. júlu 2013/1. októbru 2013, resp. ku dňu opätovného nadobudnutia statusu SZČO po týchto dátumoch v období do 30. júna 2014/30. septembra 2014 zostáva platný aj po 1. januári 2014, samozrejme s ohľadom na nové minimálne a maximálne vymeriavacie základy od 1. januára 2014.

Vymeriavací základ SZČO za obdobie od 1. júla 2014/1. októbra 2014 sa bude určovať nasledovne:

Čiastkový základ dane, neznížený o zaplatené poistné na povinné verejné zdravotné poistenie a poistné na povinné sociálne poistenie: koeficient 1,6 : 12

Pripravila Ing. Soňa Gerthoferová zo spoločnosti TREXIMA Bratislava, spol. s r. o., Zdroj informácií – Sociálna poisťovňa

Mohlo by vás zaujímať:

Poslať priateľovi
pracujem
pracujem Prebieha vyhľadávanie, prosím, čakajte...
ISTP

Prebieha vyhľadávanie, prosím, čakajte...

Pomocník

Máte otázky?
Vitajte v ISTP

Váš Internetový Sprievodca Trhom Práce

Na základe rozhodnutia o vyradení z evidencie uchádzačov o zamestnanie na úrade PSVR si, prosím, upravte registračné údaje.

Dobrovoľne nezamestnaný

Chcem pracovať

Potvrdenie

Vykonať požadovanú akciu?

Áno Nie