Aktuálne legislatívne zmeny v zákone č. 461/2003 Z.z. o sociálnom poistení účinné od 1.1.2014

Legislatíva

Zmeny v rozsahu garančného poistenia

  • Zamestnancom na účely garančného poistenia od 1. januára 2014 nebude zamestnanec, ktorý je štatutárnym orgánom zamestnávateľa a má najmenej 50 % účasť na majetku zamestnávateľa alebo členom štatutárneho orgánu zamestnávateľa a má najmenej 50 % účasť na majetku zamestnávateľa. 

  • Zamestnávateľ pri prihlasovaní zamestnanca do registra poistencov a sporiteľov starobného dôchodkového sporenia oznámi Sociálnej poisťovni, že jeho zamestnanec je štatutárnym orgánom zamestnávateľa a má najmenej 50 % účasť na majetku zamestnávateľa alebo členom štatutárneho orgánu zamestnávateľa a má najmenej 50 % účasť na majetku zamestnávateľa. Zmenu tejto skutočnosti je zamestnávateľ povinný oznámiť Sociálnej poisťovni do ôsmich dní od tejto zmeny

  • Evidencia zamestnávateľa na účely sociálneho poistenia a starobného dôchodkového sporenia musí od 1. januára 2014 obsahovať aj údaj o tom, či je zamestnanec štatutárnym orgánom zamestnávateľa a má najmenej 50 % účasť na majetku zamestnávateľa alebo členom štatutárneho orgánu zamestnávateľa a má najmenej 50 % účasť na majetku zamestnávateľa. 

  • Pre zamestnávateľa, ktorý má k 31. decembru 2013 zamestnanca, ktorý je štatutárnym orgánom zamestnávateľa a má najmenej 50 % účasť na majetku zamestnávateľa alebo ktorý je členom štatutárneho orgánu zamestnávateľa a má najmenej 50 % účasť na majetku zamestnávateľa a tohto zamestnanca eviduje aj k 1. januáru 2014, je povinný túto skutočnosť oznámiť Sociálnej poisťovni v lehote do 31. januára 2014.

Zmeny v súvislosti s vykazovaním poistného zamestnávateľom 

  • V Mesačnom výkaze poistného a príspevkov bude zamestnávateľ uvádzať deň, ktorý je určený na výplatu príjmov, ktoré sú vymeriavacím základom zamestnanca a fyzickú osobu, ktorá plní povinnosti voči Sociálnej poisťovni. Výkaz v takomto členení podáva zamestnávateľ za obdobie od 1. januára 2014. 

  • Opravný výkaz poistného a príspevkov na starobné dôchodkové sporenie za príslušný kalendárny mesiac bude predkladať zamestnávateľ, ak zistí, že vo výkaze uviedol nesprávne údaje, a to najneskôr do právoplatnosti rozhodnutia, ktorým bolo predpísané dlžné poistné na základe predloženého výkazu. Opravný výkaz na základe tejto novely predkladá zamestnávateľ v období od 1. januára 2014 (t. j. nielen za obdobie od 1. januára 2014).

Úprava absentujúcej lehoty splatnosti poistného dohodára s nepravidelným príjmom pri výplate príjmu po skončení dohody

Úprava absentujúcej lehoty splatnosti poistného pri dohodách o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru s nepravidelným príjmom, ak je príjem vyplatený po uplynutí „prvej“ lehoty splatnosti – ôsmy deň druhého kalendárneho mesiaca, ktorý nasleduje po mesiaci, v ktorom právny vzťah zanikol.

Poistné z takéhoto plnenia bude splatné do ôsmeho dňa kalendárneho mesiaca, nasledujúceho po kalendárnom mesiaci, v ktorom bol príjem zúčtovaný.

Sadzba poistného na úrazové poistenie

V období od 1. januára 2014 do 31. decembra 2017 zamestnávateľ platí poistné na úrazové poistenie vo výške 0,8 % z vymeriavacieho základu ustanoveného v § 138 ods. 8, 10 a 17. V období uvedenom v prvej vete sa prirážka podľa § 134 neukladá a zľava podľa § 134 neposkytuje.

Zánik dobrovoľného poistenia, ak dobrovoľne poistená osoba nezaplatila poistné na dobrovoľné poistenie dva za sebou idúce kalendárne mesiace

Dobrovoľné sociálne poistenie bude zanikať zo zákona v prípade, ak dobrovoľne poistená osoba nezaplatí poistné vôbec za dva po sebe nasledujúce kalendárne mesiace. Nezaplatenie poistného na dobrovoľné sociálne poistenie v trvaní dvoch po sebe nasledujúcich kalendárnych mesiacoch bude považované za prejav vôle ukončiť dobrovoľné poistenie. Uvedená navrhovaná právna úprava predchádza vzniku prípadov, kedy dochádza k vzniku nedoplatkov u dobrovoľne poistených osôb a k ich následnému vymáhaniu, z dôvodu, že už nemajú vôľu byť dobrovoľne poistení a prestali si plniť povinnosť platiť poistné na dobrovoľné sociálne poistenie, ale sa z dobrovoľného poistenia neodhlásili. 

  • Týmto spôsobom bude zanikať dobrovoľné poistenie, ak za 2 kalendárne mesiace dobrovoľne poistená osoba vôbec neuhradí poistné na sociálne poistenie, a neurobí tak najneskôr do konca tretieho kalendárneho mesiaca, ktorý nasleduje po kalendárnom mesiaci, za ktorý bolo naposledy zaplatené poistné na dobrovoľné poistenie

  • V prípade, ak v tomto období podá dobrovoľne poistená osoba odhlášku z dobrovoľného poistenia, Sociálna poisťovňa akceptuje zánik dobrovoľného poistenia odhlásením sa. 

  • V súvislosti s uvedeným zánikom dobrovoľného poistenia sa medzi posudzované kalendárne mesiace, kedy dobrovoľne poistená osoba nezaplatila poistné, nezaraďuje kalendárny mesiac, v období ktorého mala dobrovoľne poistená osoba vylúčenú povinnosť platiť poistné na sociálne poistenie – uvedené platí, ak mala dobrovoľne poistená osoby vylúčenú povinnosť platiť poistné počas celého kalendárneho mesiaca.

Pripravila Ing. Soňa Gerthoferová zo spoločnosti TREXIMA Bratislava, spol. s r. o., Zdroj informácií – Sociálna poisťovňa

Mohlo by vás zaujímať:

Poslať priateľovi
pracujem
pracujem Prebieha vyhľadávanie, prosím, čakajte...
ISTP

Prebieha vyhľadávanie, prosím, čakajte...

Pomocník

Máte otázky?
Vitajte v ISTP

Váš Internetový Sprievodca Trhom Práce

Na základe rozhodnutia o vyradení z evidencie uchádzačov o zamestnanie na úrade PSVR si, prosím, upravte registračné údaje.

Dobrovoľne nezamestnaný

Chcem pracovať

Potvrdenie

Vykonať požadovanú akciu?

Áno Nie