Aktuálne legislatívne zmeny v zákone č. 461/2003 Z.z. o sociálnom poistení účinné od 1.11.2013

Legislatíva

Zámer odvodovej úľavy

Z nemocenského poistenia, dôchodkového poistenia a poistenia v nezamestnanosti bude vylúčená fyzická osoba v pracovnom pomere alebo v štátnozamestnaneckom pomere, ktorá bola zaradená v evidencii uchádzačov o zamestnanie najmenej 12 po sebe nasledujúcich mesiacov pred vznikom pracovného pomeru alebo štátnozamestnaneckého pomeru, ktorej príjem je najviac 67 % priemernej mesačnej mzdy v hospodárstve SR spred dvoch rokov, a to najviac počas prvých 12 kalendárnych mesiacov trvania pracovného pomeru alebo štátnozamestnaneckého pomeru. 
 • Voči zamestnávateľovi, ktorý si chce uplatniť odvodovú úľavu v sociálnom poistení, nesmie Sociálna poisťovňa evidovať pohľadávky na poistnom a zamestnávateľ nesmie znížiť počet zamestnancov z dôvodu prijatia dlhodobo nezamestnanej osoby. 

Koho sa týka odvodová úľava

 • Odvodová úľava je zameraná na dlhodobo nezamestnaných, ktorí sú evidovaní v evidencii uchádzačov o zamestnanie najmenej 12 po sebe nasledujúcich mesiacov a zamestnajú sa v pracovnom pomere alebo štátnozamestnaneckom pomere. 

 • Toto opatrenie sa netýka zamestnancov na dohody o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru ani ostatných zamestnancov s právom na pravidelný mesačný príjem v inom právnom vzťahu ako je pracovný pomer/štátnozamestnanecký pomer. 

 • Odvodová úľava bude platiť pre ten pracovný pomer/štátnozamestnanecký pomer, ktorý je dôvodom vyradenia z evidencie uchádzačov o zamestnanie. V prípade, ak v jeden deň vzniká 2 a viac pracovných pomerov/štátnozamestnaneckých pomerov, odvodová úľava platí pre právny vzťah, ku ktorému prišla prihláška zamestnanca najskôr. 

Hraničná suma

Príjem zamestnanca s odvodovou úľavou, ktorý bol dlhodobo nezamestnaný, môže byť v posudzovanom pracovnom pomere/štátnozamestnaneckom pomere najviac do sumy 67 % priemernej mesačnej mzdy v hospodárstve SR za rok, ktorý 2 roky predchádza kalendárnemu roku, v ktorom vznikol pracovný pomer alebo štátnozamestnanecký pomer.

 • Pre pracovné pomery/štátnozamestnanecké pomer ktoré vzniknú v roku 2013, bude táto hraničná suma 526,62 eur (táto hraničná suma bude platiť počas 12 kalendárnych mesiacov trvania pracovného vzťahu, t. j. pri týchto pracovných vzťahoch aj v roku 2014)

 • Pre pracovné pomery/štátnozamestnanecké pomery, ktoré vzniknú v roku 2014, bude hraničná suma 539,35 eur (taktiež bude táto suma platiť počas 12 kalendárnych mesiacov trvania pracovného vzťahu, t. j. pri týchto pracovných vzťahoch aj v roku 2015). 

Vysporiadané pohľadávky sociálnej poisťovne voči zamestnávateľovi

Voči zamestnávateľovi, u ktorého má platiť odvodová úľava v sociálnom poistení, nesmie mať Sociálna poisťovňa ku dňu vzniku pracovného vzťahu pohľadávku na poistnom na sociálne poistenie a príspevkoch na starobné dôchodkové sporenie, splatnú k poslednému dňu kalendárneho mesiaca, ktorý 2 mesiace predchádza kalendárnemu mesiacu, v ktorom vznikol tento pracovný pomer alebo štátnozamestnanecký pomer.

Príklad: Pracovný pomer vznikne 15. novembra 2013. Sociálna poisťovňa posudzuje ku dňu vzniku pracovného pomeru existenciu pohľadávky na poistnom, ktorá má splatnosť najneskôr 30. septembra 2013.

 • Ak má zamestnávateľ povolený splátkový kalendár, ktorý dodržuje, považuje sa táto podmienka za splnenú. 

 • Táto podmienka je taktiež splnená, ak voči zamestnávateľovi eviduje Sociálna poisťovňa iba pohľadávku na pokute, penále v akejkoľvek sume, resp. pohľadávku na poistnom v sume nižšej ako 3,32 eur (tú nemožno predpísať podľa § 144 ods. 1 zákona o sociálnom poistení). 

Nezníženie počtu zamestnancov zamestnávateľom

U zamestnávateľa bude platiť odvodová úľava len v tom prípade, ak kvôli zamestnaniu takéhoto zamestnanca neprepustil svojho doterajšieho zamestnanca počas obdobia, kedy bude platiť odvodová úľava (či už pracujúceho na dohodu, pracovný pomer, resp. iný právny vzťah, t. j. zamestnanca s ktorýmkoľvek právnym vzťahom, ktorý mu založil postavenie zamestnanca v sociálnom poistení).

Obdobie trvania odvodovej úľavy

Oslobodenie od platenia odvodov na sociálne poistenie pre zamestnávateľa ako aj pre zamestnanca sa bude vzťahovať na obdobie maximálne prvých 12 kalendárnych mesiacov takéhoto pracovného pomeru alebo štátnozamestnaneckého pomeru s výnimkou odvodov na úrazové a garančné poistenie platené zamestnávateľom.

Povinné nemocenské, dôchodkové a povinné poistenie v nezamestnanosti zamestnanca vzniká po uplynutí dvanásteho kalendárneho mesiaca trvania pracovného vzťahu.

Príklad: Pracovný pomer s odvodovou úľavou vznikne dňa 16. decembra 2013. Dvanásť kalendárnych mesiacov odvodovej úľavy uplynie dňa 1. decembra 2014, t. j. posledným dňom, kedy ešte trvá odvodová úľava, je 30. november 2014.

Odvodová úľava bude platiť najskôr pre pracovné vzťahy vzniknuté počnúc účinnosťou novely zákona 1. novembra 2013.

Presiahnutie hraničnej sumy počas prvých 12 kalendárnych mesiacov

Ak dôjde počas trvania pracovného vzťahu v období prvých 12 kalendárnych mesiacov k prekročeniu sumy mesačného príjmu nad 67 % priemernej mesačnej mzdy, odvodová úľava prestáva platiť a povinné nemocenské poistenie, dôchodkové poistenie a poistenie v nezamestnanosti vzniká 1. dňom kalendárneho mesiaca, za ktorý bol príjem prekročený.

 • Zamestnávateľ v tomto prípade prihlasuje zamestnanca na povinné nemocenské poistenie, dôchodkové poistenie a poistenie v nezamestnanosti v lehote splatnosti poistného za kalendárny mesiac, za ktorý bol takto príjem prekročený (prvýkrát).

Príklad: Pracovný pomer s odvodovou úľavou vznikne dňa 16. decembra 2013 (RLFO prihláška - typ 14, v MVP typ 14, odvod na UP a GP). Za december 2013 – február 2014 bol príjem zamestnanca 480 eur. Za marec 2014 bol príjem zamestnanca 550 eur (HS = 526,62 eur). Povinné NP, DP a PvN vzniká od 1. marca 2014 (RLFO - prihláška typ 16, v MVP od 3/2014 typ 1, odvod na všetky poistenia). 

 • Ak aj počas nasledujúcich mesiacov príjem opäť klesne pod stanovenú hranicu, odvodová úľava už nebude platiť a nedôjde k zániku povinného poistenia. To znamená, ak prvýkrát príjem prevýši hraničnú sumu, odvodová úľava už nastálo prestáva platiť.

Vznik poistenia po uplynutí 12 kalendárnych mesiacov

Oslobodenie od platenia odvodov na sociálne poistenie pre zamestnávateľa ako aj pre zamestnanca sa bude vzťahovať na obdobie maximálne prvých 12 kalendárnych mesiacov trvania pracovného pomeru alebo štátnozamestnaneckého pomeru, s výnimkou odvodov na úrazové a garančné poistenie platené zamestnávateľom.

Povinné nemocenské poistenie, dôchodkové poistenie a povinné poistenie v nezamestnanosti zamestnanca vzniká po uplynutí dvanásteho kalendárneho mesiaca trvania pracovného vzťahu.

Príklad: Pracovný pomer, ktorý spĺňa všetky podmienky pre odvodovú úľavu, vznikne dňa 20. novembra 2013 (RLFO - prihláška - typ 14, v MVP typ 14, odvod na UP a GP). Od vzniku pracovného pomeru, t. j. od 20. novembra 2013 platí odvodová úľava. Počas prvých 12 kalendárnych mesiacov (november 2013 až október 2014) príjem nepresiahne hranicu 67 % priemernej mesačnej mzdy. Posledným dňom, kedy ešte trvá odvodová úľava, je 31. október 2014.

Odvodová úľava prestáva platiť od 1. novembra 2014, to znamená, že 1. novembra 2014 vzniká tomuto zamestnancovi povinné nemocenské poistenie, povinné dôchodkové poistenie a povinné poistenie v nezamestnanosti.

(RLFO - prihláška typ 16, v MVP od 11/2014 typ 1, odvod na všetky poistenia).

Povinnosť prihlásiť pred vznikom týchto poistení, t.j. najneskôr 31.10.2013.

Vyplatenie príjmu po zániku pracovného vzťahu s odvodovou úľavou I.

Ak dôjde k vyplateniu príjmu po skončení pracovného vzťahu, ktorý trval najviac 12 kalendárnych mesiacov a nezaložil počas trvania odvodovej úľavy povinné poistenie, a po rozpočítaní príjmu na obdobie trvania pracovného vzťahu dôjde k prekročeniu hranice 67 % priemernej mesačnej mzdy v hospodárstve SR spred dvoch rokov, dôjde k vzniku povinného dôchodkového poistenia zamestnanca od vzniku pracovného vzťahu.

To znamená, že v tomto prípade sa takýto zamestnanec bude považovať odo dňa vzniku pracovného vzťahu do jeho skončenia za zamestnanca na účely povinného dôchodkového poistenia.

Na účely posúdenia vzniku povinného dôchodkového poistenia sa určí prekročenie príjmu nasledovne:

Spočíta sa súčet pôvodných vymeriavacích základov z Mesačných výkazov poistného a príspevkov so sumou dodatočne vyplateného príjmu a vydelí sa počtom mesiacov trvania pracovného vzťahu.

Vyplatenie príjmu po zániku pracovného vzťahu s odvodovou úľavou II. 

 • Ak je takto určená suma pripadajúca na 1 kalendárny mesiac nižšia ako hraničná suma (67 % priemernej mesačnej mzdy), z doplatku sa zaplatí len poistné na úrazové a garančné poistenie. Príjem bude vykázaný vo Výkaze poistného a príspevkov s obdobím kalendárneho mesiaca zúčtovania, pričom vymeriavací základ na platenie poistného na garančné poistenie je ohraničený maximálnym mesačným vymeriavacím základom. 

 • Ak takto určená suma pripadajúca na 1 kalendárny mesiac je vyššia ako hraničná suma (67 % priemernej mesačnej mzdy), odo dňa vzniku pracovného vzťahu vzniká povinné dôchodkové poistenie zamestnanca. V tomto prípade je vymeriavací základ na dôchodkové poistenie a pre rezervný fond solidarity súčet pôvodne vykázaného vymeriavacieho základu v Mesačnom výkaze poistného a príspevkov a pomernej časti dodatočne vyplateného príjmu, pripadajúcej na 1 kalendárny mesiac trvania pracovného vzťahu. Vymeriavací základ pre úrazové a garančné poistenie je pomerná časť dodatočne vyplateného príjmu pripadajúca na 1 kalendárny mesiac trvania pracovného vzťahu. Vo Výkaze poistného a príspevkov bude vymeriavací základ (pre dôchodkové poistenie, rezervný fond solidarity v inej sume ako pre úrazové a garančné poistenie) rozpočítaný na jednotlivé obdobia trvania pracovného vzťahu. V prípade vzniku povinného dôchodkového poistenia podľa § 20 ods. 5 zákona o sociálnom poistení v znení účinnom od 1. novembra 2013 je lehota zamestnávateľa na prihlásenie zamestnanca na povinné dôchodkové poistenie dňom vzniku pracovného vzťahu, najneskôr do lehoty splatnosti poistného z dodatočne vyplateného príjmu = do ôsmeho dňa kalendárneho mesiaca, nasledujúceho po mesiaci, v ktorom bol príjem zúčtovaný. RLFO – prihláška typ 15, vo VP typ 17, odvod na DP, RFS, UP, GP.

 • Ak by bol v takomto prípade založenia povinného dôchodkového poistenia následne vyplatený ďalší príjem, postupuje sa už podľa ustanovenia § 139b ods. 1 zákona o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov = príjem sa rozpočíta na obdobie trvania dôchodkového poistenia v poslednom kalendárnom roku trvania dôchodkového poistenia.

Príklad 1: Pracovný pomer s odvodovou úľavou trval od 1.12.2013 do 31.3.2014. Mesačný príjem zamestnanca bol počas trvania pracovného pomeru nasledovný: 12/2013 = 515,00 €, 1/2014 = 525,00 €, 2/2014 = 490,00 €, 3/2014 = 520,00 €.

 • Počas obdobia trvania pracovného pomeru teda mesačný príjem zamestnanca nepresiahol hraničnú sumu 67 % priemernej mesačnej mzdy = 526,62 eur. 

 • V mesiaci jún 2014 zúčtuje za mesiac máj 2014 tomuto zamestnancovi zamestnávateľ odmenu v sume 440,00 eur. 

 • Na účely posúdenia vzniku dôchodkového poistenia platí nasledovný postup: (515,00 + 525,00 + 490,00 + 520,00 eur) + 440,00 eur = 2 490,00 eur : 4 kalendárne mesiace = 622,50 eur.

Výsledná suma na posúdenie vzniku povinného DP = 622,50 eur je vyššia ako hraničná suma 526,62 eur, t. j. povinné DP zamestnanca v tomto prípade vzniká od 1.12.2013, t. j. odo dňa vzniku pracovného pomeru.

 • Zamestnávateľ je povinný prihlásiť zamestnanca na povinné dôchodkové poistenie od 1. decembra 2013 najneskôr do 8. júla 2014 (RLFO – prihláška, typ 15),. 

 • VZ sa vykáže vo VP 6/2014 (v prílohe 12/2013 – 3/2014, vo VP typ 17), 

 • VZ na UP a GP bude v každom mesiaci 110 €, 

 • VZ na DP + RFS bude v 12/2013 = 625 €, 1/2014 = 635 €, 2/2014 = 600 €, 3/2014 = 630 €.

Pozn.: Pri ďalšom dodatočnom plnení sa postupuje podľa § 139b ods. 1 – plnenie po zániku DP.

Vypĺňanie RLFO a MV

Typ zamestnanca 14 = RLFO prihláška typ 14 (UP, GP) a dátum vzniku poistenia je deň vzniku pracovného pomeru alebo štátnozamestnaneckého pomeru. V MV bude typ 14 (UP, GP). Pri odhlásení (najviac 12 kal. mes.) – RLFO typ 14.

Typ zamestnanca 16 – pri presiahnutí hraničnej sumy = RLFO prihláška typ 16 (NP, DP, PvN) a vypĺňa sa dátum vzniku poistenia - prvý deň kal. mesiaca, za ktorý bol príjem presiahnutý a dátum vzniku právneho vzťahu - deň vzniku pracovného pomeru alebo štátnozamestnaneckého pomeru.

LEHOTA - najneskôr v lehote splatnosti poistného (MV).

V MV bude od kal. mesiaca, za ktorý bol príjem presiahnutý, typ 1 (všetky poistenia).

Pomôcka: 14 + 16 = 1

Typ zamestnanca 16 – po uplynutí 12 kal. mesiacov = RLFO prihláška typ 16 (NP, DP, PvN) a vypĺňa sa dátum vzniku poistenia - prvý deň kal. mesiaca, ktorý nasleduje po uplynutí odvodovej úľavy a dátum vzniku právneho vzťahu – deň vzniku pracovného pomeru alebo štátnozamestnaneckého pomeru. LEHOTA - pred vznikom poistenia.

V MV od prvého mesiaca nasledujúceho po uplynutí 12 kal. mesiacov trvania odvodovej úľavy typ 1 (všetky poistenia).

Pomôcka: 14 + 16 = 1

Pri odhlásení zamestnanca – RLFO odhláška, typ 1.

Typ zamestnanca 15 – dodatočné prihlásenie na povinné DP pri vzniku DP z príjmu zamestnanca s odvodovou úľavou po zániku pracovného vzťahu trvajúceho najviac 12 kal. mesiacov = RLFO prihláška typ 15 (DP) a vypĺňa sa dátum vzniku poistenia ako aj dátum vzniku právneho vzťahu dátumom vzniku 14-ky (UP, GP).

LEHOTA - najneskôr v lehote splatnosti poistného (VP) – t.j. do 8-ho dňa kal. mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom bol príjem zúčtovaný.

Vo VP s hlavičkou mesiaca, v ktorom bol dodatočný príjem zúčtovaný, typ 17, odvod na DP, RFS,UP, GP.

Pomôcka: 14 + 15 = 17

Po spätnom prihlásení zamestnanca na povinné DP zamestnávateľ tohto zamestnanca z DP neodhlasuje (odhlásený bol dňom skončenia pracovného vzťahu s typom 14).

Typ zamestnanca 17 – RLFO typ 17 – povinnosťou zamestnávateľa je dodatočné oznámenie prerušenia povinného dôchodkového poistenia zamestnanca.

Možnosť dodatočného zaplatenia poistného na dôchodkové poistenie za obdobie trvania odvodovej úľavy

Fyzickej osobe, na ktorú platila odvodová úľava, sa umožňuje doplatiť poistné na dôchodkové poistenie za obdobie trvania odvodovej úľavy, aby jej toto obdobie mohlo byť zhodnotené pre budúce dôchodkové nároky.

 • Ak po takomto dodatočnom zaplatení poistného na dôchodkové poistenie dôjde k dodatočnej výplate príjmu zo zaniknutého pracovného vzťahu, a touto dodatočnou výplatou je založené dôchodkové poistenie odo dňa vzniku pracovného vzťahu, dodatočne zaplatené poistné na dôchodkové poistenie sa nepovažuje za poistné zaplatené bez právneho dôvodu = stav zostáva zachovaný. 

 • To znamená, že obdobie statusu zamestnanca s odvodovou úľavou na účely možného doplatenia poistného na dôchodkové poistenie skúmame len ku dňu dodatočného zaplatenia poistného na dôchodkové poistenie. Slovník skratiek: RLFO – registračný list fyzickej osoby MVP – mesačný výkaz poistného a príspevkov UP – úrad práce GP – Garančné poistenie HS NP – nepravidelný príjem DP – dôchodkové poistenie PvN – právny vzťah s nepravidelným príjmom VZ – vymeriavací základ VP – výkaz poistného a príspevkov

Slovník skratiek:
RLFO – registračný list fyzickej osoby
MVP – mesačný výkaz poistného a príspevkov
UP – úrad práce
GP – garančné poistenie
HS – hraničná suma
NP – nepravidelný príjem
DP – dôchodkové poistenie
PvN – právny vzťah s nepravidelným príjmom
VZ – vymeriavací základ
VP – výkaz poistného a príspevkov
Pripravila Ing. Soňa Gerthoferová zo spoločnosti TREXIMA Bratislava, spol. s r. o., Zdroj informácií – Sociálna poisťovňa

Mohlo by vás zaujímať:

Poslať priateľovi
pracujem
pracujem Prebieha vyhľadávanie, prosím, čakajte...
ISTP

Prebieha vyhľadávanie, prosím, čakajte...

Pomocník

Máte otázky?
Vitajte v ISTP

Váš Internetový Sprievodca Trhom Práce

Na základe rozhodnutia o vyradení z evidencie uchádzačov o zamestnanie na úrade PSVR si, prosím, upravte registračné údaje.

Dobrovoľne nezamestnaný

Chcem pracovať

Potvrdenie

Vykonať požadovanú akciu?

Áno Nie