Zamestnanecké výhody - benefity

Mám prácu
V krajinách s vyspelou ekonomikou dochádza čoraz častejšie k situáciám, kedy zamestnancom nepostačuje k spokojnosti len pocit z dobre vykonanej práce. Morálne ohodnotenie tak nahrádzajú peniaze a rôzne výhody, ktoré čoraz viac motivujú zamestnancov k dobrým pracovným výkonom.
 
V súvislosti s odmeňovaním sa stretávame s pojmom zamestnanecké výhody, tzv. benefity, ktoré sú zložkou odmeny a vymedzujú sa ako súbor pravidiel, opatrení, postupov a nástrojov na posilnenie zainteresovanosti a lojality zamestnancov voči spoločnosti, v ktorej pracujú.


Ich hlavným cieľom je:

  • posilniť stabilitu a vernosť zamestnancov k zamestnávateľovi,

  • prispieť k uspokojeniu osobných potrieb zamestnancov,

  • zvýšiť atraktivitu a záujem o spoločnosť pri získavaní kvalifikovaných zamestnancov,

  • poskytovať niektorým zamestnancom daňovo zvýhodnený spôsob odmeny,

  • zvyšovať výkonnosť spoločnosti.

Jedným z najdôležitejších aspektov, vplývajúcich na úspešnosť a chod celej spoločnosti, sú kvalitní a spokojní zamestnanci. Spoločnosti by sa nemali na trhu práce snažiť získavať len odborníkov, ale ich aj vhodným spôsobom motivovať a viesť k spokojnosti, pretože práve tá ovplyvňuje výkonnosť a efektívnosť zamestnancov, ktorí opätovne zvyšujú dobré meno spoločnosti.

Spokojnosť zamestnancov ovplyvňujú mnohé faktory a jedným z nich je odmena za vykonanú prácu. Zo zásad, či pravidiel odmeňovania v spoločnosti vychádzajú aj zásady a pravidlá čerpania zdrojov na zamestnanecké výhody. Pri tvorbe systému zamestnaneckých výhod je dôležité myslieť na budúcu štruktúru ľudských zdrojov spoločnosti a tejto štruktúre zamestnancov prispôsobiť ich budúce potreby, a tým aj záujem o jednotlivé balíky zamestnaneckých výhod. Systém týchto výhod by mal byť nastavený tak, aby spoločnosti pomáhal získavať, udržiavať a motivovať perspektívnych a výkonných zamestnancov.

Väčšina spoločností poskytuje zamestnanecké výhody zo zdrojov sociálneho fondu. Za prínos sa považuje hlavne flexibilný systém benefitov, tzv. „cafeteria systém“. Zamestnanec si môže počas roka vyčerpať určitý pridelený počet bodov a je na jeho rozhodnutí, ako ich minie. V pozadí tejto koncepcie je poznanie, že to, čo jeden zamestnanec považuje za benefit, druhého vôbec nemusí zaujímať. Je pochopiteľné, že mladý zamestnanec bude mať záujem o iný typ benefitov, ako jeho starší kolega.

Výber benefitov je možný len z určitej ponuky a pre spoločnosť je veľmi zložité nastaviť celý systém benefitov tak, aby sa ponuka stretla s predstavami všetkých zamestnancov. Je potrebné počítať aj s rizikom, že niekedy zamestnanec nevie správne identifikovať svoje potreby. Občas sa zamestnanec dostatočne neoboznámi s informáciou o danom benefite a tak sa jeho očakávania nestretnú s ponukou.

Zamestnanec si vyberá benefity a za výber nesie plnú zodpovednosť. Aj z tohto dôvodu je veľmi dôležité hneď na začiatku zamestnancom sprostredkovať informácie o benefitoch a venovať veľkú pozornosť obsahu jednotlivých balíkov zamestnaneckých výhod. Celý systém musí byť pritom navrhnutý tak, aby jeho správa nebola administratívne náročná.

Spoločnosť si volí z celého radu benefitov tie, ktoré pomáhajú pri udržaní tých zamestnancov, ktorých odchod zo zamestnania by mohol výrazne sťažiť chod spoločnosti, oslabiť jej pozíciu na trhu, alebo by spôsobil zvýšenie nákladov na získavanie nových zamestnancov, ich ďalšie vzdelávanie a posilnil by pozíciu konkurenčnej spoločnosti na trhu.

Najrozšírenejšou zamestnaneckou výhodou je poskytovanie zľavnených stravných lístkov. Tento typ benefitu je však tak plošne poskytovaný, že mnohí zamestnanci zľavnené stravné lístky za výhodu ani nepovažujú. Možno sem zaradiť aj poskytovanie nápojov na pracovisku zadarmo.

Čoraz viac sú medzi zamestnancami obľúbené možnosti, ktoré zamestnávateľ vytvára na športové, spoločenské a kultúrne aktivity zamestnancov. Ide predovšetkým o vytvorenie možností na športovanie, či už v podobe vlastných športových zariadení, alebo prenájmu hodín v telocvičniach, posilňovniach, plavárňach a pod., pričom najlepším riešením sú permanentky a univerzálne vstupenky. Mimoriadne obľúbené sú spoločenské podujatia ako vianočné večierky, dni pre detí zamestnancov, detská rekreácia, možnosť zvýhodnenej rekreácie vo vlastných rekreačných zariadeniach, či príspevok na rekreáciu zamestnancov.

Pre mnohých zamestnancov sú lákadlom materiálné benefity v podobe služobného auta, mobilu, notebooku, či dokonca bytu. Poskytovanie služobných bytov, či bytov daných do prenájmu zamestnancovi je pre spoločnosť finančne náročné. Oveľa vhodnejšou formou je príspevok zamestnávateľa na hypotekárny úver zamestnanca prostredníctvom finančnej inštitúcie, pričom zamestnávateľ nie je v priamom vzťahu s bankou a zamestnanec na seba preberá všetky záväzky. Zamestnávateľ mu však pomáha príspevkom splácať hypotekárny úver. Tento typ benefitu je žiadaný a vysoko hodnotený najmä mladými zamestnancami.

Na mnohých zamestnancov niektoré typy benefitov pôsobia presvedčivejšie ako plat. Medzi takéto zamestnanecké výhody patrí napr. možnosť pracovať doma, mať pružný pracovný čas a pod.

Zamestnanci si čoraz viac cenia aj dlhšie dovolenky. Dovolenky navyše, alebo iné voľno, sú benefitmi osobitného druhu. Od iných benefitov sa odlišujú tým, že voľno navyše si nemôže zamestnanec nikde zakúpiť. Ide o benefit, ktorý výrazne prispieva k zvýšeniu kvality života.

Medzi veľmi obľúbené výhody zamestnancov nepatria školenia a ďalšie vzdelávanie. Mnohí zamestnanci účasť na nich chápu skôr ako povinnosť a nie ako benefit. Zamestnávateľ však považuje ľudský kapitál za najväčšiu devízu a preto kladie dôraz na vzdelávanie zamestnancov prostredníctvom školení v oblasti cudzích jazykov, informačných technológií, motivačných školení, či školení komunikácie so zákazníkom a pod.

Výnimočnou výhodou v Slovenskej republike je benefit kompenzácie čistého príjmu do 100% pri dočasnej pracovnej neschopnosti (PN), alebo ošetrovnom za obdobie maximálne 60 kalendárnych dní v roku.

Balíky benefitov, poskytované zamestnávateľom, rozširujú aj zľavy na produkty a služby vlastnej spoločnosti. Mnohé spoločnosti ako zamestnaneckú výhodu poskytujú aj zľavy na pracovné odevy. Tento benefit prispieva k zvyšovaniu pocitu spolupatričnosti.

Najžiadanejšími a najviac oceňovanými benefitmi v zahraničí sú zdravotné a dôchodkové poistenie. Zamestnanci spoločností pri týchto typoch benefitov oceňujú, že v prípade potreby môžu počítať s tým, že im bude v nemocnici poskytnutá primeraná zdravotná starostlivosť. Niektoré zdravotné poistenia znamenajú pre poistenca vyšší štandard zdravotných, stravovacích a ubytovacích služieb. Zamestnávateľ dnes môže zakúpiť pre svojich zamestnancov nadštandardné zdravotné služby v súkromných zdravotníckych zariadeniach. Benefity zamerané na zdravie zahŕňajú napr. rôzne nadštandardné očkovania, balíky s preventívnymi vyšetreniami a pod.

Zaujímavým spôsobom zamestnaneckej výhody je aj možnosť mať na pracovisku domáce zvieratko. Táto, nie moc často vyskytujúca sa výhoda v Slovenskej republike, vyplýva hlavne z povahy práce zamestnanca. Väčšinou funguje v spoločnostiach s malým počtom zamestnancov. Poskytovanie takéhoto benefitu v mnohých prípadoch odbúrava formalizmus, zvyšuje lojalitu zamestnancov k spoločnosti a pôsobí pozitívne na pracovnú atmosféru. Tento benefit sa však môže poskytovať len so súhlasom ostatných zamestnancov.

Ďalšími silnými motivátormi sa pre zamestnancov stali vernostné odmeny, odmeny pri pracovných výročiach, ale aj dni voľna navyše pri svadbe, narodení dieťaťa, či v jeho prvý školský deň a pod.

Poskytovanie zamestnaneckých výhod je závislé od vykonávanej práce. Iné benefity dostávajú vysokoškolsky vzdelaní ľudia a iné robotníci, pričom objem poskytovaných benefitov sa líši aj od faktorov, ako napr. vek a do určitej miery aj pohlavie. Fungovanie flexibilného systému benefitov prispieva k zvýšeniu prestíže útvaru ľudských zdrojov, ako aj k spokojnosti zamestnancov spoločnosti. Čím je väčšia spoločnosť, tým viac benefitov poskytuje a tým viac zamestnancov ich dostáva.
Foto: Shutterstock

Mohlo by vás zaujímať:

Poslať priateľovi
pracujem
pracujem Prebieha vyhľadávanie, prosím, čakajte...
ISTP

Prebieha vyhľadávanie, prosím, čakajte...

Pomocník

Máte otázky?
Vitajte v ISTP

Váš Internetový Sprievodca Trhom Práce

Na základe rozhodnutia o vyradení z evidencie uchádzačov o zamestnanie na úrade PSVR si, prosím, upravte registračné údaje.

Dobrovoľne nezamestnaný

Chcem pracovať

Potvrdenie

Vykonať požadovanú akciu?

Áno Nie