Zaujímate sa o príspevok na samostatnú zárobkovú činnosť?

Mám prácu
Stali ste sa z nečakaných dôvodov nezamestnaný a ste evidovaný na úrade práce, sociálnych vecí a rodiny (ďalej len „úrad práce“) ako uchádzač o zamestnanie? Uvažujete nad tým, že sa stanete samostatne zárobkovou činnou osobou? Prostredníctvom rozhovoru so zamestnankyňou úradu práce (Mgr. Jarmila Jurčáková – Úrad práce v Čadci) Vám priblížime podmienky poskytovania príspevku na samostatnú zárobkovú činnosť.

Ktorý zákon upravuje poskytovanie príspevku na samostatnú zárobkovú činnosť?
Kto má nárok na príspevok na samostatnú zárobkovú činnosť?

Uchádzač o zamestnanie, ktorý je v evidencii na úrade práce najmenej:
 • 3 mesiace alebo

 • 12 mesiacov v prípade, že v období 6 mesiacov pred zaradením do evidencie pozastavil, prerušil alebo skončil prevádzkovanie samostatnej zárobkovej činnosti.

A čo občania so zdravotným postihnutím, aj tí môžu požiadať úrad práce o príspevok na samostatnú zárobkovú činnosť?
Na aký účel poskytne úrad práce príspevok na samostatnú zárobkovú činnosť?
 • Úrad práce môže poskytnúť príspevok na čiastočnú úhradu nákladov, ktoré súvisia s prevádzkovaním samostatnej zárobkovej činnosti.

Za akých podmienok úrad práce poskytuje uchádzačovi o zamestnanie príspevok na samostatnú zárobkovú činnosť?
 • Príspevok sa poskytuje na základe písomnej dohody o poskytnutí príspevku uzatvorenej medzi úradom práce a uchádzačom o zamestnanie (náležitosti dohody o poskytnutí príspevku).

 • Súčasťou žiadosti o poskytnutie príspevku je podnikateľský zámer (ďalšie doklady), vrátane predpokladaných nákladov na začatie prevádzkovania samostatnej zárobkovej činnosti, ktorý je podkladom pre komisiu, ktorá rozhoduje o poskytnutí príspevku na samostatnú zárobkovú činnosť.

 • Samostatná zárobková činnosť musí byť prevádzkovaná nepretržite najmenej 3 roky a uchádzač o zamestnanie musí o poskytnutie príspevku na samostatnú zárobkovú činnosť písomne požiadať úrad práce.

Čo v prípade, ak občan nesplnil určenú dobu prevádzkovania živnosti, ktorá mu vyplývala z uzatvorenej dohody s úradom práce?
 • Občan je povinný v takomto prípade vrátiť úradu práce pomernú časť poskytnutého príspevku zodpovedajúcu obdobiu, počas ktorého neprevádzkoval samostatnú zárobkovú činnosť (nevzťahuje sa na občana, ktorý prestal prevádzkovať samostatnú zárobkovú činnosť zo zdravotných dôvodov na základe posúdenia jeho zdravotnej spôsobilosti podľa § 19 ods. 1 písm. c) občan je povinný preukázať úradu čerpanie príspevku a vrátiť mu nevyčerpanú časť poskytnutého príspevku alebo z dôvodu úmrtia (Zákon č. 5/2004 Z.z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov).

Kedy môže opätovne úrad práce poskytnúť uchádzačovi o zamestnanie príspevok na samostatnú zárobkovú činnosť?
 • Najskôr po uplynutí 8 rokov od začatia prevádzkovania samostatnej zárobkovej činnosti, na ktorej prevádzkovanie bol poskytnutý príspevok.

Má nárok na príspevok na samostatnú zárobkovú činnosť aj občan, ktorý pred zaradením do evidencie podnikal?

Áno, aj uchádzač o zamestnanie, ktorý pred zaradením do evidencie podnikal, môže žiadať úrad práce o príspevok na samostatnú zárobkovú činnosť, len je povinný preukázať a doložiť nasledovné potvrdenia:

Potvrdenia (nie staršie ako 3 mesiace) preukazujúce:
 • splnenie daňových povinností podľa zákona NR SR č. 595/2003 Z.z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov potvrdením miestne príslušného správcu dane,

 • splnenie povinností odvodu preddavku na poistné na povinné verejné zdravotné poistenie, poistného na sociálne poistenie a povinných príspevkov na starobné dôchodkové sporenie potvrdením Sociálnej poisťovne a každej zdravotnej poisťovne a

 • potvrdenie príslušného inšpektorátu práce, že žiadateľ neporušil zákaz nelegálneho zamestnávania v období 2 rokov pred podaním žiadosti.

Čestné vyhlásenia (nie staršie ako 1 mesiac) preukazujúce:
 • skutočnosť, že nemá evidované neuspokojené nároky svojich zamestnancov vyplývajúce z pracovného pomeru,

 • skutočnosť, že nie je v konkurze, v likvidácii, v súdom určenej správe alebo v inom podobnom konaní a

 • skutočnosť, že nemá voči úradu záväzky (v prípade predošlého záväzku k úradu prostredníctvom správy finančnej kontroly je povinný preukázať, že si svoj záväzok splnil).

Ďalší doplňujúci doklad
 • overená fotokópia písomnej zmluvy o založení bankového účtu alebo kartička od účtu, na ktorý má byť príspevok poskytnutý.

Aká je výška príspevku na samostatnú zárobkovú činnosť?

Podľa § 49 ods. 2 je výška príspevku nasledovná:

a) v Bratislavskom kraji najviac 2,5-násobok celkovej ceny práce vypočítanej z priemernej mzdy zamestnanca v hospodárstve Slovenskej republiky za prvý až tretí štvrťrok kalendárneho roka, ktorý predchádza kalendárnemu roku, v ktorom sa príspevok poskytuje,

b) v ostatných krajoch
 • v okresoch s priemernou mierou evidovanej nezamestnanosti nižšou alebo rovnakou ako je celoslovenský priemer v kalendárnom roku, ktorý predchádza kalendárnemu roku, v ktorom sa príspevok poskytuje, najviac 3-násobok celkovej ceny práce vypočítanej z priemernej mzdy zamestnanca v hospodárstve Slovenskej republiky za prvý až tretí štvrťrok kalendárneho roka, ktorý predchádza kalendárnemu roku, v ktorom sa príspevok poskytuje,

 • v okresoch s priemernou mierou evidovanej nezamestnanosti vyššou ako je celoslovenský priemer v kalendárnom roku, ktorý predchádza kalendárnemu roku, v ktorom sa príspevok poskytuje, najviac 4-násobok celkovej ceny práce vypočítanej z priemernej mzdy zamestnanca v hospodárstve Slovenskej republiky za prvý až tretí štvrťrok kalendárneho roka, ktorý predchádza kalendárnemu roku, v ktorom sa príspevok poskytuje.

V akých percentuálnych podieloch úrad práce poskytne príspevok na samostatnú zárobkovú činnosť?
 • Úrad práce poskytne najviac 60 % výšky príspevku do 30 kalendárnych dní odo dňa uzatvorenia dohody a

 • 40 % výšky príspevku bude poskytnutých po predložení prvej správy po uplynutí 12 mesiacov prevádzkovania samostatnej zárobkovej činnosti (+účtovné doklady).

Na ktoré oddelenie úradu práce sa môžu uchádzači o zamestnanie obrátiť, ak majú záujem o príspevok na samostatnú zárobkovú činnosť?
 • Oddelenie aktívnych opatrení trhu práce (žiadateľ podáva žiadosť na príspevok na samostatnú zárobkovú činnosť na miestne príslušnom úrade, v ktorého územnom obvode plánuje pracovné miesto vytvoriť).

V prípade, ak ste sa rozhodli požiadať úrad práce o príspevok na samostatnú zárobkovú činnosť, je potrebné, aby si naštudovali nasledovné zákony, súvisiace s prevádzkovaním živnosti:
 • Zákon č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov

 • Zákon č. 461/2003 Z.z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov

 • Zákon č. 580/2004 Z.z. o zdravotnom poistení a o zmene a doplnení zákona č. 95/2002 Z.z. o poisťovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov

 • Zákon č. 595/2003 Z.z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov

 • Zákon č. 5/2004 Z.z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

Ako prebieha overovanie pripravenosti žiadateľa?

Postup overenia pripravenosti žiadateľa na vykonávanie samostatnej zárobkovej činnosti je nasledovný:
 • testy z legislatívy,

 • posúdenie podnikateľského zámeru komisiou,

 • kladný, resp. nesúhlasný posudok komisie,

 • rozhodnutie výboru pre otázky zamestnanosti,

 • oznámenie žiadateľovi o výsledku,

 • predloženie živnostenského listu (iný doklad),

 • dohoda o poskytnutí príspevku,

 • žiadosť o platbu.

Pripravili Ing. Soňa Gerthoferová zo spoločnosti TREXIMA Bratislava, spol. s r. o. v spolupráci s Mgr. Jarmilou Jurčákovou z Úrade práce, sociálnych vecí a rodiny v Čadci

FOTO: Shutterstock

Mohlo by vás zaujímať:

Poslať priateľovi
pracujem
pracujem Prebieha vyhľadávanie, prosím, čakajte...
ISTP

Prebieha vyhľadávanie, prosím, čakajte...

Pomocník

Máte otázky?
Vitajte v ISTP

Váš Internetový Sprievodca Trhom Práce

Na základe rozhodnutia o vyradení z evidencie uchádzačov o zamestnanie na úrade PSVR si, prosím, upravte registračné údaje.

Dobrovoľne nezamestnaný

Chcem pracovať

Potvrdenie

Vykonať požadovanú akciu?

Áno Nie