Ukončenie pracovného pomeru medzi zamestnávateľom a občanom so zdravotným postihnutím

Odchádzam z práce
Ste občan so zdravotným postihnutím a Váš zamestnávateľ Vám chystá nečakanú správu týkajúcu sa Vašej výpovede? Čo je potrebné v tomto prípade vedieť?

Kto je občan so zdravotným postihnutím?

Občan so zdravotným postihnutím na účely Zákonníka práce č. 311/2011 Z.z. a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov je občan uznaný za invalidného podľa osobitného predpisu, ktorým je § 71 zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení zákona č. 310/2006 Z. z. a zákon č. 328/2002 Z. z. o sociálnom zabezpečení policajtov a vojakov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Občan so zdravotným postihnutím preukazuje invaliditu a percentuálnu mieru poklesu jeho schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť z dôvodu telesnej poruchy, duševnej poruchy alebo poruchy správania rozhodnutím alebo oznámením Sociálnej poisťovne alebo posudkom útvaru sociálneho zabezpečenia podľa osobitného predpisu, ktorým je zákon č. 328/2002 Z. z. o sociálnom zabezpečení policajtov a vojakov.

Zamestnávateľ Vám môže dať výpoveď z pracovného pomeru len na základe predchádzajúceho súhlasu príslušného úradu práce, sociálnych vecí a rodiny v obvode ktorého má sídlo.

Táto povinnosť vyplýva zamestnávateľovi podľa ust. § 66 Zákonníka práce č. 311/2001 Z.z. a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov: „Zamestnancovi so zdravotným postihnutím môže dať zamestnávateľ výpoveď len s predchádzajúcim súhlasom príslušného úradu práce, sociálnych vecí a rodiny, inak je výpoveď neplatná. Tento súhlas sa nevyžaduje, ak ide o výpoveď dávanú zamestnancovi, ktorý dosiahol vek určený na nárok na starobný dôchodok, alebo z dôvodov ustanovených v § 63 ods. 1 písm. a) a e)“.

V prípade ak Váš zamestnávateľ nesplnil hore uvedenú zákonnú podmienku, spôsobil tým neplatnosť výpovede priamo zo zákona.

Nezabúdajte na to, že výpoveď zamestnávateľa môže nasledovať až po právoplatnom rozhodnutí úradu práce, sociálnych vecí a rodiny o súhlase s výpoveďou. Tomuto rozhodnutiu predchádza dôsledné šetrenie a vyjadrenia zamestnávateľa aj zamestnanca – občana so ZP! Rozhodnutie úradu o udelení, resp. neudelení súhlasu s výpoveďou obdrží tak zamestnávateľ, ako aj dotknutý zamestnanec a obaja majú právo v zákonnej lehote 15 dní podať voči tomuto rozhodnutiu odvolanie.

Čo je potrebné ďalej vedieť:

Kto udeľuje súhlas o ukončení pracovného pomeru?

Súhlas o ukončení pracovného pomeru udeľuje úrad práce, sociálnych vecí a rodiny (prvostupňové správne konanie), v prípade odvolania občana so zdravotným postihnutím prechádza kompetencia rozhodovania na Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny (druhostupňové správne konanie).

Kedy zamestnávateľ nepotrebuje súhlas úradu práce, sociálnych vecí a rodiny?

Ak ide o výpoveď danú zamestnancovi, ktorý dosiahol vek určený na nárok starobného dôchodku alebo z dôvodov ustanovených:
  • v § 63 ods. 1 písm. a), t.j.: ak sa zamestnávateľ alebo jeho časť zrušuje alebo premiestňuje a zamestnanec nesúhlasí so zmenou dohodnutého miesta výkonu práce

  • v § 63 ods. 1 písm. e), t.j.: ak sú u zamestnanca dôvody, pre ktoré by s ním zamestnávateľ mohol okamžite skončiť pracovný pomer, alebo pre menej závažné porušenie pracovnej disciplíny; pre menej závažné porušenie pracovnej disciplíny možno dať zamestnancovi výpoveď, ak bol v posledných šiestich mesiacoch v súvislosti s porušením pracovnej disciplíny písomne upozornený na možnosť výpovede.


V akom časovom rozpätí rozhoduje úrad práce, sociálnych vecí a rodiny o žiadosti zamestnávateľa na ukončenie pracovného pomeru s občanom so zdravotným postihnutím?

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny má povinnosť rozhodnúť do 30 kalendárnych dní od obdržania žiadosti zamestnávateľa, vo zvlášť zložitých prípadoch do 60 kalendárnych dní

Ktoré inštitúcie Vám pomôžu pri riešení neoprávneného ukončenia pracovného pomeru?

  • úrad práce, sociálnych vecí a rodiny,

  • Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny,

  • okresný súd,

  • inšpektorát práce.

Pripravili Ing. Soňa Gerthoferová zo spoločnosti TREXIMA Bratislava, spol. s r. o. v spolupráci s Ing. Oľgou Partlovou z Úrade práce, sociálnych vecí a rodiny v Senici

FOTO: Shutterstock

Mohlo by vás zaujímať:

Poslať priateľovi
pracujem
pracujem Prebieha vyhľadávanie, prosím, čakajte...
ISTP

Prebieha vyhľadávanie, prosím, čakajte...

Pomocník

Máte otázky?
Vitajte v ISTP

Váš Internetový Sprievodca Trhom Práce

Na základe rozhodnutia o vyradení z evidencie uchádzačov o zamestnanie na úrade PSVR si, prosím, upravte registračné údaje.

Dobrovoľne nezamestnaný

Chcem pracovať

Potvrdenie

Vykonať požadovanú akciu?

Áno Nie