Podpora rodičovstva u nás a vo svete

Mám prácu
Rodičia detí v útlom veku veľmi intenzívne vnímajú všetky zmeny, ktoré prinášajú masmédiá z oblasti poskytovania príspevkov a dávok takýmto rodinám. Najmä tí, ktorí majú deti do troch rokov veku a sú odkázaní spravidla len na jeden príjem zo zamestnania. Ak ide o osamelého rodiča je situácia ešte zložitejšia a životné podmienky náročnejšie.

V súvislosti s narodením dieťaťa a starostlivosťou oň prichádza v zmysle platných právnych predpisov do úvahy rad príspevkov, v tomto článku si priblížime najmä problematiku poskytovania príspevku pri narodení dieťaťa, materskej dávky, prídavku na dieťa a rodičovského príspevku.

V zmysle slovenského právneho poriadku je príspevok pri narodení dieťaťa štátnou sociálnou dávkou, ktorou sa prispieva na pokrytie výdavkov spojených so zabezpečením nevyhnutných potrieb novorodenca. V prípade, že sa narodí súčasne viac detí prispieva štát raz za rok na zvýšené výdavky, ktoré sú spojené s riadnou starostlivosťou o ne. V súčasnosti je výška príspevku pri narodení dieťaťa 151,37 Eur, pri narodení dvojčiat 227,06 Eur a trojčiat 302,75 Eur, a to na každé dieťa, ktoré sa dožilo aspoň 28 dní. K príspevku sa vypláca príplatok vo výške 678,49 Eur. Zákon ustanovuje prípady, keď nárok na príplatok k príspevku pri narodení dieťaťa nevzniká.

Medzi významné dávky poskytované nemocensky poisteným tehotným ženám a ženám, ktoré sa starajú o narodené dieťa je materské. V posledných dvoch rokoch pred pôrodom však musia byť nemocensky poistené najmenej 270 dní. Nárok na materské majú od začiatku šiesteho týždňa pred očakávaným dňom pôrodu určeným lekárom, najskôr od začiatku ôsmeho týždňa pred týmto dňom, a ak porodili skôr, odo dňa pôrodu. Nárok zaniká uplynutím 34. týždňa od vzniku nároku na materské. Po uplynutí 34. týždňa nárok trvá, ak poistenkyňa porodila zároveň dve alebo viac detí a aspoň o dve z nich sa stará alebo je osamelá.

Osamelej poistenkyni nárok na materské zaniká uplynutím 37. týždňa od vzniku nároku na materské a tej, ktorá porodila zároveň dve alebo viac detí a aspoň o dve z nich sa stará zaniká uplynutím 43. týždňa od vzniku nároku na materské.

Materské sa vypláca vo výške 65% denného vymeriavacieho základu, ktorý žena dosiahla v predchádzajúcom roku, ako nastúpi na materskú dovolenku. V súčasnosti môže byť maximálna výška materského na úrovni 766 Eur.

Rodičovským príspevkom štát prispieva na zabezpečenie riadnej starostlivosti o dieťa do troch rokov veku alebo do šiestich rokov veku, ak má dieťa dlhodobo nepriaznivý zdravotný stav. Oprávnenou osobou nie je len rodič dieťaťa ale aj osoba, ktorej bolo dieťa zverené do starostlivosti nahrádzajúcej starostlivosť rodičov na základe rozhodnutia súdu alebo úradu práce, sociálnych vecí a rodiny.

Riadnou starostlivosťou o dieťa v súvislosti s nárokom na rodičovský príspevok je najmä primeraná výživa dieťaťa, jeho hygiena, výchova a dodržiavanie preventívnych prehliadok dieťaťa.

V súčasnosti je suma rodičovského príspevku 199,60 Eur, zvýšená v prípade starostlivosti o dvojčatá alebo trojčatá.

Ďalšou štátnou sociálnou dávkou, ktorou štát prispieva na výchovu a výživu nezaopatreného dieťaťa je prídavok na dieťa. Nárok na prídavok na dieťa má rodič alebo osoba, ktorej je nezaopatrené dieťa zverené do starostlivosti, môže ho mať aj plnoleté nezaopatrené dieťa v prípadoch, ktoré určuje zákon. Nezaopatrenosť dieťaťa trvá do skončenia povinnej školskej dochádzky, najdlhšie do dovŕšenia 25 rokov veku, ak sa pripravuje na povolanie štúdiom alebo ak sa nemôže sústavne pripravovať alebo vykonávať zárobkovú činnosť pre chorobu alebo úraz. Zákon o prídavku na dieťa vymedzuje aj ďalšie prípady nezaopatrenosti dieťaťa.

Prídavok na dieťa sa vypláca v súčasnosti vo výške 23,10 Eur a príplatok k prídavku (ak ani jeden z rodičov nepracuje, alebo ak sa o dieťa starajú rodičia, ktorí poberajú dôchodok) je v sume 10,83 Eur.

V Národnej rade SR boli v októbri 2013 schválené zákony, ktorými sa zvýšia tie štátne dávky na deti, ktorých výška sa odvíja od životného minima. Poslanci podporili aj niektoré ďalšie navrhované zmeny. Schválené predpisy majú nadobudnúť účinnosť 1.januára 2014 (v čase zverejnenia tohto článku ešte neboli publikované v Zbierke zákonov). O novinkách v tejto oblasti budeme informovať.

Je slovenský systém podpory ústretový potrebám rodín s malými deťmi? Je doba, po ktorú sa v zmysle právnych predpisov dávky poskytujú postačujúca alebo prikrátka ? Ako je to vo svete? Neťaháme u nás za kratší koniec? Na tieto otázky si môže čitateľ odpovedať sám, keď si prečíta, ako situáciu riešia v iných krajinách.

Belgicko

V Belgicku je platená materská dovolenka 15 týždňov a matka musí prestať pracovať najneskôr týždeň pred termínom pôrodu. V období prvých 30 dní má nárok na 82 % a neskôr na 75 % z platu.

Dávku dostávajú aj nezamestnané matky, v plnej výške dávky v nezamestnanosti, na ktorú by mali nárok. Pri narodení dieťaťa sa vypláca príspevok vo výške 350 Eur, ďalších 70 Eur vyplatí obec, v ktorej matka býva. Otec má po narodení dieťaťa nárok na 10 dní platenej dovolenky.

Španielsko

Matky dostávajú materský príspevok počas 16 týždňov. Jeho výška je závislá od platu, ako aj od toho, či je žena zamestnancom alebo pracuje na živnosť a pod. Spodná hranica príspevku je 400 Eur. Pracujúca matka dostáva mesačne 100 Eur na dieťa do jeho troch rokov veku. Kríza poznačila aj španielsky sociálny systém – napríklad tzv. pôrodné vo výške 2500 Eur bolo zrušené, tak ako aj ročný príspevok 675 Eur, ktorý bol vyplácaný do troch rokov veku dieťaťa.

Egypt

Táto moslimská krajina má sociálny systém, ktorý nie je veľmi ústretový rodinám s malými deťmi. Matky, ktoré sú zamestnané majú tri mesiace platenej materskej dovolenky v plnej výške platu a povinné očkovanie detí je bezplatné. Kým ženám zamestnaným v štátnej správe je zachované pracovné miesto, v súkromných firmách je to závislé od dohody so zamestnávateľom. Zamestnané sú najmä ženy vo väčších mestách, v provinciách prevažujú tradičné rodiny typické starostlivosťou o deti, muža a domácnosť. Nedostávajú ani plat, ani príspevky v materstve.

Veľká Británia

Zamestnané ženy v tejto krajine majú nárok na 26 týždňov základnej rodičovskej dovolenky, ktorú si môžu predĺžiť o ďalších 26 týždňov, teda na jeden rok. Platia viaceré podmienky, príspevok vypláca zamestnávateľ podľa toho, ako dlho je žena u neho zamestnaná. Maximálne je to 39 týždňov vo výške 90 % týždennej mzdy alebo minimálne 125 libier týždenne. Matka môže požiadať o viaceré týždenné príspevky, daňové zvýhodnenie a granty od štátnych inštitúcií.

USA

V Spojených štátoch platená materská dovolenka neexistuje. Matky majú pri narodení dieťaťa nárok na 12 voľných, avšak neplatených týždňov. Sú rodiny, ktoré si nemôžu dovoliť zostať tri mesiace bez jedného príjmu, a tak sa mnohé matky vracajú do práce krátko po pôrode.

Nórsko

Rodičovská dovolenka trvá v tejto krajine cca jeden rok. Rodičia si môžu vybrať, či chcú poberať príspevok vo výške 100 % platu počas 49 týždňov alebo 80 % platu počas 59 týždňov. Materská sa začína tri týždne pred určeným dátumom pôrodu. Štrnásť týždňov prislúcha matke, štrnásť týždňov (povinne!) otcovi a na zvyšok si môžu zabezpečiť starostlivosť o dieťa podľa vlastných predstáv a možností. Tri týždne pred a šesť týždňov po pôrode si môže vybrať materskú dovolenku iba matka, zo zdravotných dôvodov.
Zdroje:

  1. www.nrsr.sk

  2. Zákon č. 235/1998 Z.z. o príspevku pri narodení dieťaťa, o príspevku rodičom, ktorým sa súčasne narodili tri deti alebo viac detí alebo ktorým sa v priebehu dvoch rokov opakovane narodili dvojčatá a ktorým sa menia ďalšie zákony v znení neskorších predpisov

  3. Zákon č. 571/2009 Z.z. o rodičovskom príspevku a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

  4. Zákon č. 461/2003 Z.z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov

  5. Zákon č. 600/2003 o prídavku na dieťa a o zmene a doplnení zákona č. 461/2003 Z.z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov

  6. Mesačník MadamEva č. 9/2013

Mohlo by vás zaujímať:

Poslať priateľovi
pracujem
pracujem Prebieha vyhľadávanie, prosím, čakajte...
ISTP

Prebieha vyhľadávanie, prosím, čakajte...

Pomocník

Máte otázky?
Vitajte v ISTP

Váš Internetový Sprievodca Trhom Práce

Na základe rozhodnutia o vyradení z evidencie uchádzačov o zamestnanie na úrade PSVR si, prosím, upravte registračné údaje.

Dobrovoľne nezamestnaný

Chcem pracovať

Potvrdenie

Vykonať požadovanú akciu?

Áno Nie