Príspevok na samostatnú zárobkovú činnosť

Príspevky pre občanov
Príspevok na samostatnú zárobkovú činnosť (ďalej len „príspevok“) môže úrad práce, sociálnych vecí a rodiny (ďalej len „úrad“) poskytnúť na základe zákona č. 5/2004 Z.z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (§ 49) na čiastočnú úhradu nákladov súvisiacich s prevádzkovaním samostatnej zárobkovej činnosti (ďalej len „SZČ“) uchádzačovi o zamestnanie (ďalej len „UoZ“):

  • ktorý bol vedený v evidencii UoZ najmenej 3 mesiace;

  • ktorý bol vedený v evidencii UoZ najmenej 12 mesiacov v prípade, že v období 6 mesiacov pred zaradením do evidencie UoZ pozastavil alebo skončil prevádzkovanie SZČ,

  • ktorý bude samostatne zárobkovo činnou osobou (SZČO), ktorá bude prevádzkovať živnosť v zmysle zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov;

  • ktorý bude vykonávať poľnohospodársku výrobu vrátane hospodárenia v lesoch podľa § 12a až 12e zákona č. 105/1990Zb. o súkromnom podnikaní občanov v znení neskorších predpisov;

  • ktorý o príspevok požiada písomne;

  • ktorý bude SZČ prevádzkovať nepretržite najmenej tri roky.

Žiadosť o poskytnutie finančného príspevku podáva UoZ písomne na úrad, v ktorého územnom obvode bude prevádzkovať SZČ. Úrad môže zabezpečiť absolvovanie prípravy na začatie prevádzkovania SZČ pre UoZ, ktorý sa pripravuje na začatie prevádzkovania SZČ.

Príspevok na SZČ poskytuje úrad, v ktorého územnom obvode občan vytvorí pracovné miesto, na ktorom bude prevádzkovať SZČ.

V prípade poskytnutia príspevku z prostriedkov Európskej únie a zdrojov štátneho rozpočtu Slovenskej republiky je pre poskytnutie uvedeného príspevku potrebné splniť kritériá oprávneného územia a oprávnenej cieľovej skupiny v rámci uvedeného národného projektu, o čom žiadateľa bližšie poinformuje miestne príslušný úrad. V rámci konkrétneho národného projektu nemožno poskytnúť príspevok žiadateľom, ktorí nie sú z oprávnenej cieľovej skupiny v rámci uvedeného národného projektu.

Súčasťou žiadosti sú povinné prílohy vrátane podnikateľského zámeru spolu s kalkuláciou nákladov na prevádzkovanie príslušnej SZČ, ktoré sa po predložení stávajú súčasťou žiadosti o príspevok. Podnikateľský zámer spolu s kalkuláciou nákladov sú podkladom na posúdenie komisiou vytvorenou výborom pre otázky zamestnanosti úradu.

UoZ po splnení všetkých zákonom stanovených predpokladov uzatvorí s príslušným úradom dohodu o poskytnutí príspevku, v ktorej sa zaväzuje, že začne prevádzkovať SZČ a bude ju prevádzkovať nepretržite najmenej tri roky v súlade s predloženou žiadosťou, podnikateľským zámerom a kalkuláciou nákladov. Príspevok sa poskytuje na úhradu nákladov súvisiacich s prevádzkovaním SZČ uvedených v podnikateľskom zámere a musí byť použitý v období odo dňa začatia prevádzkovania SZČ - dňa účinnosti podpísanej dohody, do ukončenia záväzku na prevádzkovanie SZČ.

Výška príspevku je závislá od celkovej ceny práce (CCP), typu regiónu oprávneného na poskytovanie štátnej pomoci a od priemernej miery evidovanej nezamestnanosti v okrese, v ktorom bude uchádzač o zamestnanie prevádzkovať SZČ.

Výška príspevku na SZČ od 1. januára 2019:

  100 % najviac 60 % najviac 40 % najviac
Bratislavský kraj: 2,5 násobok CCP  3 325,90 1 995,54 1 330,36
ostatné kraje s priemernou MEN ≤ ako je celoslovenský priemer: 3-násobok CCP 3 991,08 2 394,65  1 596,43
ostatné kraje s priemernou MEN > ako je celoslovenský priemer: 4-násobok CCP  5 321,44 3 192,86 2 128,58

Úrad poskytne najviac 60 % výšky príspevku do 30 kalendárnych dní odo dňa uzatvorenia dohody o poskytnutí príspevku a zvyšnú časť príspevku, t. j. max. 40 % výšky príspevku poskytne úrad po predložení prvej správy o prevádzkovaní SZČ a o čerpaní poskytnutého príspevku po uplynutí 12 mesiacov prevádzkovania SZČ.

Za každý rok prevádzkovania SZČ, počas trojročného obdobia nepretržitého prevádzkovania SZČ, príjemca príspevku predkladá správu o prevádzkovaní SZČ a o čerpaní poskytnutého príspevku.

Prvú správu o prevádzkovaní SZČ a o čerpaní poskytnutého príspevku vrátane dokladov preukazujúcich vynaložené náklady v príslušnom období predkladá príjemca príspevku po uplynutí 12 mesiacov prevádzkovania SZČ najneskôr do 3 mesiacov od ukončenia 12-mesačného prevádzkovania SZČ.

Druhú správu o prevádzkovaní SZČ a o čerpaní poskytnutého príspevku za obdobie druhého roka prevádzkovania SZČ predkladá príjemca príslušnému úradu najneskôr do 3 mesiacov od ukončenia dvojročného obdobia prevádzkovania SZČ.

Poslednú, záverečnú správu o prevádzkovaní SZČ a o čerpaní poskytnutého príspevku vrátane dokladov preukazujúcich vynaložené náklady do plnej výšky (100 %) poskytnutého príspevku, predkladá príjemca príspevku do troch mesiacov po uplynutí záväzku v zmysle príslušnej dohody uzatvorenej s úradom.

Na príspevok na samostatnú zárobkovú činnosť nie je právny nárok.

Príspevok je možné opätovne poskytnúť najskôr po uplynutí ôsmich rokov od začatia prevádzkovania SZČ, na ktorej prevádzkovanie bol občanovi poskytnutý príspevok.

Príspevok sa neposkytuje UoZ, ktorý je občanom so zdravotným postihnutím, ktorému bol poskytnutý príspevok podľa § 57 a § 60 zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Použitie príspevku musí byť preukázateľné a účtovne evidované počas obdobia desiatich rokov od ukončenia záväzku vykonávať SZČ, v prípade poskytnutia príspevku z fondov EÚ až do 31. 12. 2028.

Proces súvisiaci s poskytnutím príspevku na SZČ v krokoch:


1. V prípade záujmu o poskytnutie prípravy na začatie prevádzkovania SZČ podať si na úrade prihlášku na absolvovanie tejto prípravy (tlačivo poskytne úrad);

2. Vypracovať podnikateľský zámer a kalkuláciu nákladov, ktoré sú povinnými prílohami k žiadosti o poskytnutie príspevku;

3. Podať si žiadosť o poskytnutie príspevku na SZČ (vrátane predpísaných príloh); tlačivo poskytne úrad;

4. Absolvovať test o pripravenosti na začatie podnikania;

5. Po úspešnom absolvovaní testu a podaní žiadosti o príspevok spolu s povinnými prílohami bude žiadateľ o príspevok pozvaný úradom na zasadnutie komisie úradu, ktorá posudzuje hospodárnosť, efektívnosť, účelnosť vypracovaného podnikateľského zámeru a kalkulácie nákladov;

6. V prípade kladného stanoviska komisie, kladného odporúčania výboru pre otázky zamestnanosti úradu a schválenia príspevku štatutárnym zástupcom úradu, žiadateľ bude pozvaný úradom na podpísanie dohody o poskytnutí príspevku;

7. Žiadateľ - UoZ a úrad podpíšu dohodu o poskytnutí príspevku s povinnosťou najmenej trojročného nepretržitého prevádzkovania SZČ; Žiadateľ predloží úradu doklad o začatí prevádzkovania SZČ (živnostenské oprávnenie, alebo doklad o zápise do zoznamu samostatne hospodáriacich roľníkov - SHR), v ktorom uvedený dátum začiatku podnikania musí byť neskorší, ako dátum podpísania dohody;

8. Príjemca príspevku predloží úradu žiadosť o úhradu platby na vyplatenie prvej časti (60%) schváleného príspevku;

9. Úrad vyplatí prvú časť príspevku (60 % výšky schváleného príspevku) do 30 dní odo dňa uzatvorenia dohody s úradom;

10. Do 12 mesiacov od začiatku prevádzkovania SZČ je príjemca príspevku povinný použiť prvú časť (60%) príspevku. Najneskôr do 15 mesiacov prevádzkovania SZČ, v termíne určenom v dohode, predkladá úradu doklady o použití prvej časti (60 %) poskytnutého príspevku vrátane správy o prevádzkovaní SZČ počas 1. roka podnikania;

11. Na základe posúdenia oprávnenosti výdavkov (60 %) z poskytnutého príspevku úradom a splnenia podmienok, príjemca príspevku predloží žiadosť o úhradu platby na druhú časť schváleného príspevku;

12. Úrad poskytne druhú časť schváleného príspevku (40 %);

13. Po druhom roku podnikania, v termíne určenom v dohode, príjemca príspevku predkladá správu o prevádzkovaní SZČ a o použití príspevku na SZČ počas druhého roka prevádzkovania SZČ;

14. Po treťom roku prevádzkovania SZČ, v termíne určenom v dohode, príjemca príspevku predkladá doklady o použití druhej časti (40 %) poskytnutého príspevku a správu o prevádzkovaní SZČ a o použití príspevku na SZČ počas tretieho roka podnikania;

15. V prípade nepoužitia celého príspevku je príjemca príspevku povinný vrátiť nepoužitú časť príspevku. V prípade použitia príspevku na neoprávnené výdavky, je povinný vrátiť úradu časť finančných prostriedkov použitých na neoprávnené výdavky; v prípade predčasného ukončenia, resp. prerušenia prevádzkovania SZČ počas trvania dohody je príjemca príspevku povinný vrátiť úradu alikvotnú/pomernú časť poskytnutého príspevku zodpovedajúcu obdobiu neprevádzkovania SZČ.

Bližšie informácie o podmienkach a možnostiach udelenia príspevku získate na miestne príslušnom úrade práce.

Súbory na stiahnutie

Zdroj: upsvar.sk   Foto: Shutterstock

Mohlo by vás zaujímať:

Poslať priateľovi
pracujem
pracujem Prebieha vyhľadávanie, prosím, čakajte...
ISTP

Prebieha vyhľadávanie, prosím, čakajte...

Pomocník

Máte otázky?
Vitajte v ISTP

Váš Internetový Sprievodca Trhom Práce

Na základe rozhodnutia o vyradení z evidencie uchádzačov o zamestnanie na úrade PSVR si, prosím, upravte registračné údaje.

Dobrovoľne nezamestnaný

Chcem pracovať

Potvrdenie

Vykonať požadovanú akciu?

Áno Nie