Zvyšovanie kvalifikácie

Mám prácu

Čo viete, to vám nikto nevezme

Vzdelávanie je devíza, o ktorú by sme sa mali starať po celý svoj život. Vychodiť strednú, či vysokú školu a predpokladať, že to úplne stačí, nie je správna domnienka. Chcieť získať nové vedomosti, oprášiť si tie staré a uspokojiť svoje záujmy je hnacím motorom prirodzene ctižiadostivých ľudí, ktorí túžia posunúť sa ďalej a rozšíriť si svoje obzory.

Aj zamestnaný človek sa môže ďalej vzdelávať. Podporu nájde v Zákonníku práce (Zákon č. 311/2001 Z. z. v znení neskorších predpisov). Podľa ustanovenia § 153 a § 154, v súvislosti so získaním, prehlbovaním alebo zvyšovaním kvalifikácie, zamestnávateľ zamestnancovi buď zabezpečí, umožní získať, prehĺbiť si, či zvýšiť si kvalifikáciu.

V prípade, ak zamestnanec prichádza do pracovného pomeru bez kvalifikácie, je zamestnávateľ povinný zabezpečiť získanie kvalifikácie zaškolením alebo zaučením a po jeho ukončení vydá o tom zamestnancovi potvrdenie. Rovnako je povinný rekvalifikovať zamestnanca, ktorý prechádza na nové pracovisko alebo na nový druh/spôsob práce. Na druhej strane je zamestnanec povinný sústavne si prehlbovať – udržiavať a obnovovať svoju kvalifikáciu, ktorá mu umožní kvalifikovane vykonávať prácu dohodnutú v pracovnej zmluve.

Účasť zamestnanca na prehlbovaní kvalifikácie môže zamestnávateľ zamestnancovi aj nariadiť, ak to vyplýva z jeho potrieb. V súvislosti s tým môže poskytnúť pracovné voľno, náhradu nákladov štúdia a náhradu mzdy v sume priemerného zárobku zamestnanca, a to za presne stanovených podmienok uvedených v § 140 ods. 3.

Zamestnanec nemá právny nárok na pomoc zamestnávateľa pri zvyšovaní jeho kvalifikácie. Vychádza sa z predpokladu, že je jeho povinnosťou starať sa o svoj odborný rast. Zamestnávateľ mu však má k tomu vytvoriť podmienky. Podľa § 155 Zákonníka práce môže zamestnávateľ so zamestnancom (pred začatím kvalifikačného procesu) uzatvoriť dohodu, v ktorej sa zaväzuje umožniť zamestnancovi zvýšenie kvalifikácie poskytovaním pracovného voľna, náhrady mzdy a úhrady ďalších nákladov spojených so štúdiom. Na druhej strane sa zamestnanec touto dohodou zaväzuje zotrvať po skončení štúdia u zamestnávateľa určitý čas (max. 5 rokov) v pracovnom pomere alebo mu uhradiť náklady spojené so štúdiom (platí to aj vtedy, ak zamestnanec ukončí pracovný pomer pred ukončením štúdia). Dohoda povinne obsahuje: druh kvalifikácie a spôsob jej zvýšenia, študijný odbor a označenie školy, dobu, po ktorú sa zamestnanec zaviaže zotrvať u zamestnávateľa v pracovnom pomere, druhy nákladov a ich celkovú sumu, ktorú bude zamestnanec povinný uhradiť, ak nesplní svoj záväzok zotrvať v pracovnom pomere počas dohodnutej doby.

V prípade prehlbovania kvalifikácie sa dohoda uzatvára iba výnimočne, pretože prehlbovanie kvalifikácie zamestnanca patrí k jeho právnej povinnosti, zamestnávateľ mu tento úkon môže kedykoľvek uložiť a zároveň mu zaň prináleží mzda. Uzatvoriť za takýchto podmienok dohodu je možné iba vtedy, ak je finančne veľmi náročná (týka sa napr. zahraničných stáží), tzn., že predpokladané náklady dosiahnu aspoň 1700 eur.

V prípade, ak zamestnanec splní svoj záväzok iba sčasti, jeho povinnosť uhradiť náklady klesá v rovnakom pomere a vypočítava sa z celkovej sumy, ktorú si zmluvné strany dohodli pri uzatvorení dohody. Zákonník práce v ods. 6 § 155 ustanovuje možnosti, kedy povinnosť zamestnanca uhradiť náklady nevzniká.

Suma vynaložená zamestnávateľom na úhradu nákladov súvisiacich so vzdelávaním zamestnanca je pre zamestnanca zdaniteľným príjmom, tzn., že sa mu pripočítava k mesačnému príjmu a zdaní sa v úhrne zdaniteľných príjmov (netýka sa to však získania kvalifikácie, resp. rekvalifikácie zamestnanca). Pre zamestnávateľa je to daňovo uznaný náklad, ale len v tom prípade, ak sa splnia podmienky súvisiace s dosiahnutím, zabezpečením a udržaním príjmov zamestnávateľa (čiže zvýšenie kvalifikácie zamestnancov je potrebné na výkon jeho činnosti).

Zamestnávateľ vždy rád uvidí, že aj zamestnanec sa sám chce ďalej vzdelávať a učiť sa. Na to, aby držal krok s dobou, aby si zvýšil predpoklady na využívanie nových zručností a mohol tak aj zamestnávateľovi signalizovať, že práca, ktorú vykonáva, je pre neho dôležitá a má záujem byť v nej čo najlepší. Každá vedomosť, ktorú získa naviac, sa môže stať kľúčovou v jeho ďalšom postupe, či v smerovaní jeho kariéry.
Zdroj: Tému spracovala Monika Donovalová zo spoločnosti TREXIMA Bratislava, spol. s r. o. podľa Zákonníka práce

Foto: Shutterstock

Mohlo by vás zaujímať:

Poslať priateľovi
pracujem
pracujem Prebieha vyhľadávanie, prosím, čakajte...
ISTP

Prebieha vyhľadávanie, prosím, čakajte...

Pomocník

Máte otázky?
Vitajte v ISTP

Váš Internetový Sprievodca Trhom Práce

Na základe rozhodnutia o vyradení z evidencie uchádzačov o zamestnanie na úrade PSVR si, prosím, upravte registračné údaje.

Dobrovoľne nezamestnaný

Chcem pracovať

Potvrdenie

Vykonať požadovanú akciu?

Áno Nie