Reálna mzda narástla o percento, ukázala štatistika

Mzdy a analýzy
Okrem iného z nej vyplýva, že reálna mzda v druhom kvartáli narástla o jedno percento a takmer 65 % zamestnancov pracuje za menej, než je priemerná mzda. Pozrime sa bližšie na vybrané štatistiky.

Hlavné mzdové ukazovatele: Priemerná mzda rástla takmer o tri %

Priemer hrubej mesačnej mzdy v SR: 892,24 eura

Index medziročnej zmeny priemeru hrubej mesačnej mzdy v SR: 102,91 %

V medziročnom náraste miezd o 2,91 % nie sú zahrnuté mzdy zamestnancov živnostníkov, zamestnancov ozbrojených zložiek a zamestnancov ústredných štátnych orgánov.

Medián hrubej mesačnej mzdy v SR: 709,03 eura

Medián, na rozdiel od priemeru, ovplyvňujú extrémne hodnoty len v zanedbateľnej miere. Je to hodnota, ktorá delí zoradený súbor hodnôt na dve rovnaké časti.

Kvantilové charakteristiky:

  • 1. decil – 10 % zamestnancov poberá mzdu nižšiu ako – 387,64 eura

  • 1. kvartil – 25 % zamestnancov poberá mzdu nižšiu ako – 510,94 eura

  • medián – 50 % zamestnancov poberá mzdu nižšiu ako – 709,03 eura

  • 3. kvartil – 75 % zamestnancov poberá mzdu nižšiu ako – 990,52 eura

  • 9. decil – 90 % zamestnancov poberá mzdu nižšiu ako – 1 437,62 eura

Priemer hrubej mesačnej mzdy v podnikateľskej sfére (PS)............ 930,44 eura
Index medziročnej zmeny priemeru hrubej mesačnej mzdy v PS........................ 102,35 %
Priemer hrubej mesačnej mzdy v nepodnikateľskej sfére (NS)........ 767,43 eura
Index medziročnej zmeny priemeru hrubej mesačnej mzdy v NS........................ 104,55 %
Priemer hodinového zárobku v podnikateľskej sfére............................ 5,47 eura
Index medziročnej zmeny priemeru hodinového zárobku v PS.......................... 103,59 %.Z celkového počtu 962 119 zamestnancov vo výberovom súbore ISCP v 2. štvrťroku 2013, bez ohľadu na dĺžku pracovného času, pober­alo 64,24 % zamestnancov nižšiu mzdu, ako je zistený celorepublikový priemer 892 eur. Priemerná hrubá mesačná mzda týchto zamestnancov bola 589 eur.

Podiel zamestnancov s plným pracovným úväzkom, ktorých mesačný príjem bol na úrovni minimálnej mzdy 337,70 eura platnej od začiatku roka 2013, bol 1,12 %.

Ukazovateľ medián/priemer x 100 pri celorepublikovom vyjadrení miezd dosahuje hodnotu 79,47 %, t. j. polovica zamestnancov zarába menej než 79,47 % z priemernej hrubej mzdy. Čím je hodnota tohto ukazovateľa bližšia k 100 %, tým je rozdelenie miezd rovnomernejšie. Najrovnomernejšie rozložené mzdy v triedení podľa krajov, teda aj najvyššie hodnoty tohto ukazovateľa, sú v krajoch s najnižšími priemernými mzdami, a to v Prešovskom (86,57 %) a Banskobystrickom kraji (86,44 %). Najvýraznejšie rozdiely v zárobkoch sa vyskytujú v Bratislavskom kraji, v ktorom je hodnota najnižšia (75,09 %).Z údajov v tabuľke 2 vyplynul zaujímavý záver. V relatívnom vyjadrení sa najviac priblížia mzdy zamestnancov v týchto dvoch sférach až vo veku 60 rokov a viac. Zamestnanci v nepodnikateľskej sfére v priemere zarábajú o 17,5 % menej ako ich rovesníci (ich kolegovia) v podnikateľskej sfére. Najväčší mzdový rozdiel je vo vekovej kategórii od 35 – 39 rokov, kde platy v nepodnikateľskej sfére dosahujú len 73,34 % miezd v podnikateľskej sfére.

Priemerná hrubá mesačná mzda mužov a žien. Ženy zarábajú skoro o 23 % menej

Mzda žien dosiahla v 2. štvrťroku úroveň 774 eur, mzda mužov v sledovanom období dosiahla 1 003 eur. Rozdiel medzi zárobkami oboch pohlaví v relatívnom vyjadrení predstavuje 22,75 %, t. j. zárobok žien tvorí 77,25 % mzdy mužov. Pred rokom bol tento podiel 75,70 %. Takéto jednoduché porovnanie je len orientačné, pretože nezohľadňuje ďalšie významné faktory, ako sú odvetvie, región, vek a iné.Výrazné rozdiely v zárobkoch mužov a žien sú viditeľné v hlavnej triede 1, ale aj v hlavnej triede 2. Hlavný faktor ovplyvňujúci výšku miezd je štruktúra zamestnaní v oboch hlavných triedach. Najmenší rozdiel je hlavnej triede 6, v absolútnom vyjadrení je to len 33,6 eura.

Priemerný hodinový zárobok v podnikateľskej sfére

Priemerný hodinový zárobok pre pracovnoprávne účely (v zmysle § 134 zákona č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v znení neskorších predpisov), ktorý sa vzťahuje len na zamestnávateľov v podnikateľskej sfére, bol v 2. štvrťroku 2013 vo výške 5,47 eura. Jeho medziročný nárast bol 3,59 %.Decilový pomer (9. decil/1. decil), ktorý je mierou zárobkového rozpätia, má v sledovanom období hodnotu 3,716. V rovnakom období minulého roka bol tento podiel 3,730. Ukazovateľ medián/priemer x 100 má hodnotu 79,15 %, čo znamená, že polovica zamestnancov poberá mzdu nižšiu ako 79,15 % celorepublikového priemeru a druhá polovica zamestnancov mzdu vyššiu.

Zamestnanci v podnikateľskej sfére, na ktorých sa vzťahujú kolektívne zmluvy, majú vyššie hodinové zárobky ako zamestnanci bez kolektívnych zmlúv. V sledovanom období poberajú priemerný hodinový zárobok vyšší o 19,5 %.Najvyšší nárast miezd bol už tretí štvrťrok po sebe zaznamenaný u zamestnávateľov v Nitrianskom kraji (o 5,50 %). Najnižšie medziročné rasty priemerných hodinových zárobkov boli namerané v Žilinskom kraji (2,47 %) a Bratislavskom kraji (2,08 %).

O zisťovaní

Zisťovanie „Štvrťročný výkaz o cene práce“ ISCP (MPSVR SR) 1-04 je zaradené do Programu štátnych štatistických zisťovaní na roky 2012 – 2014 vyhláškou Štatistického úradu SR č. 358/2011 Z. z., čiastka 115, str. 2901. Hlavným cieľom zisťovania je zabezpečiť objektívne, aktuálne a porovnateľné informácie: výborom NR SR, jednotlivým ministerstvám pre zabezpečenie vlastných úloh, sociálnym partnerom, vedecko-výskumným inštitúciám, ústredným orgánom štátnej správy a orgánom samosprávy.

Štruktúra výberového súboru ISCP v 2. štvrťroku 2013

Výberový súbor ISCP v 2. štvrťroku 2013 obsahoval 8 200 spravodajských jednotiek. Vstupné údaje poskytlo spolu 7 976 spravodajských jednotiek s 962 119 zamestnancami. Z podnikateľskej sféry bolo spracovaných 5 834 spravodajských jednotiek s počtom zamestnancov 751 805, z nepodnikateľskej sféry 2 142 spravodajských jednotiek s 210 314 zamestnancami. Medziročne stúpol počet spravodajských jednotiek o 527 a počet zamestnancov o 16 206.

Z celkového počtu 1 966 500 zamestnancov (www.statistics.sk) v SR bolo vo výberovom súbore ISCP zahrnutých 48,9 %.
Zdroj: mzdovecentrum.sk   Foto: Shutterstock

Mohlo by vás zaujímať:

Poslať priateľovi
pracujem
pracujem Prebieha vyhľadávanie, prosím, čakajte...
ISTP

Prebieha vyhľadávanie, prosím, čakajte...

Pomocník

Máte otázky?
Vitajte v ISTP

Váš Internetový Sprievodca Trhom Práce

Na základe rozhodnutia o vyradení z evidencie uchádzačov o zamestnanie na úrade PSVR si, prosím, upravte registračné údaje.

Dobrovoľne nezamestnaný

Chcem pracovať

Potvrdenie

Vykonať požadovanú akciu?

Áno Nie