Kedy máte nárok na voľno z práce pri svadbe a pohrebe?

Mám prácu
V Zákonníku práce sú vymenované dôležité osobné prekážky na strane zamestnanca, pri ktorých mu je zamestnávateľ povinný poskytnúť pracovné voľno, či už s náhradou alebo bez náhrady mzdy.

Výnimku tvorí zamestnanec, ktorý pre zamestnávateľa vykonáva prácu podľa podmienok dohodnutých v pracovnej zmluve doma alebo na inom dohodnutom mieste v pracovnom čase, ktorý si sám rozvrhuje. V zmysle § 52 Zákonníka práce ide o domácku prácu alebo teleprácu a takémuto zamestnancovi pri dôležitých osobných prekážkach v práci od zamestnávateľa nepatrí náhrada mzdy, s výnimkou situácie pri úmrtí rodinného príslušníka.

Z rozsahu ustanovenia § 141 citovaného právneho predpisu vyberáme najmä dôvody na poskytnutie pracovného voľna zamestnancovi, napr. pri vyšetrení alebo ošetrení v zdravotníckom zariadení, narodení dieťaťa, sprevádzaní rodinného príslušníka do zdravotníckeho zariadenia, svadbe a pohrebe rodinného príslušníka.

V prípade svadby sa poskytuje:

  • pracovné voľno s náhradou mzdy na jeden deň na účasť na vlastnej svadbe,

  • pracovné voľno bez náhrady mzdy na účasť na svadbe dieťaťa a rodiča.

Podmienkou poskytnutia pracovného voľna s náhradou mzdy je, že vlastná svadba sa koná v deň, kedy zamestnanec mal v zmysle rozvrhnutia pracovného času vykonávať prácu. Táto podmienka platí aj pre poskytnutie pracovného voľna bez náhrady mzdy pri účasti na svadbe dieťaťa a rodiča.

V prípade úmrtia rodinného príslušníka je nárok na voľno diferencovaný podľa príbuzenského vzťahu zamestnanca k zomretému.

Pracovné voľno s náhradou mzdy sa poskytuje:
  • na dva dni pri úmrtí manžela alebo dieťaťa; v prípade, že sa zúčastňujete na pohrebe týchto osôb, máte nárok na ďalší deň pracovného voľna,

  • na jeden deň na účasť na pohrebe rodiča a súrodenca zamestnanca, rodiča a súrodenca jeho manžela, ako aj manžela súrodenca zamestnanca; ak obstarávate pohreb týchto osôb, máte nárok na ďalší deň,

  • na nevyhnutne potrebný čas, najviac na jeden deň, na účasť na pohrebe prarodiča alebo vnuka zamestnanca, alebo prarodiča jeho manžela, alebo inej osoby, ktorá síce nepatrí k uvedeným príbuzným, ale žila so zamestnancom v čase úmrtia v domácnosti; v prípade, že obstarávate pohreb týchto osôb, máte nárok na ďalší deň.

Tieto prekážky v práci sú vymedzené jednoznačne, čo sa týka ich rozsahu a náhrady mzdy, a to v zmysle § 141 ods. 2 písmeno d) a e) Zákonníka práce. V prípade svadby, či úmrtia ide o prekážky v práci, ktoré sú zamestnancovi vopred známe a preto je povinný zamestnávateľa vopred požiadať o pracovné voľno. Následne má povinnosť tieto skutočnosti zamestnávateľovi preukázať. V prípade úmrtia sa potvrdzuje existencia prekážky potvrdením napr. pohrebného ústavu alebo jeho prevádzkovateľa, v prípade svadby sobášnym listom.

V ustanovení § 141 ods. 3 sa uvádzajú možnosti zamestnávateľa pri poskytovaní pracovného voľna ústretové voči zamestnancovi, napr. poskytnutie ďalšieho pracovného voľna, pracovného voľna s náhradou mzdy, ktoré si zamestnanec odpracuje a pod. Rozsah nároku poskytnutej prekážky v práci z dôvodu úmrtia rodinného príslušníka a svadby, ktorý vyplýva zo Zákonníka práce, je možné rozšíriť podľa podnikovej kolektívnej zmluvy, kolektívnej zmluvy vyššieho stupňa, prípadne ďalších vnútorných osobitných predpisov. Teda spôsob dohody alebo určenia nie sú v zákone striktne dané, a tak zamestnávateľ postupuje podľa podmienok, ktoré sú u neho dohodnuté.
Zdroj: Tému spracovala Silvia Mačkay zo spoločnosti TREXIMA Bratislava, spol. s r. o. podľa Zákonníka práce

Foto: Shutterstock

Mohlo by vás zaujímať:

Poslať priateľovi
pracujem
pracujem Prebieha vyhľadávanie, prosím, čakajte...
ISTP

Prebieha vyhľadávanie, prosím, čakajte...

Pomocník

Máte otázky?
Vitajte v ISTP

Váš Internetový Sprievodca Trhom Práce

Prosím, upravte registračné údaje.

Chcem pracovať

Potvrdenie

Vykonať požadovanú akciu?

Áno Nie