Podpora v nezamestnanosti

Odchádzam z práce
Obdobie hospodárskej krízy spôsobuje, že zamestnaní ľudia prichádzajú o prácu a stávajú sa nezamestnanými. Nie v každom prípade však platí, že bývalému zamestnancovi musí vzniknúť nárok na podporu v nezamestnanosti. Podmienky nároku na jej vznik a poskytovanie upravuje zákon č. 461/2003 Z.z. o sociálnom poistení v znení neskorších predisov a zákon č. 5/2004 Z.z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.


DEFINÍCIA DÁVKY V NEZAMESTNANOSTI

Dávka v nezamestnanosti je dávka sociálneho poistenia, ktorá sa poskytuje v prípade straty príjmu z činnosti zamestnanca v dôsledku nezamestnanosti a na zabezpečenie príjmu v dôsledku nezamestnanosti.

PODMIENKY VZNIKU NÁROKU NA DÁVKU V NEZAMESTNANOSTI

Nárok na podporu v nezamestnanosti vzniká osobe, ktorá si tento nárok uplatní v pobočke Sociálnej poisťovne príslušnej podľa miesta trvalého pobytu. Nárok sa uplatňuje písomnou žiadosťou, za ktorú sa považuje rozhodnutie o zaradení do evidencie uchádzačov o zamestnanie vydané príslušným úradom práce, sociálnych vecí a rodiny.

Poistencovi vzniká nárok na dávku v nezamestnanosti, ak v posledných 4 rokoch pred zaradením do evidencie uchádzačov o zamestnanie bol poistený v nezamestnanosti najmenej 3 roky. Dĺžka poskytovania dávok v nezamestnanosti je v tomto prípade 6 mesiacov.

Rok poistenia v nezamestnanosti je 365 dní poistenia v nezamestnanosti.

Poistenec, ktorý po skončení výkonu činnosti zamestnanca v pracovnom pomere na určitú dobu bol zaradený do evidencie uchádzačov o zamestnanie, má nárok na dávku v nezamestnanosti, ak v posledných 4 rokoch pred zaradením do evidencie uchádzačov o zamestnanie bol poistený v nezamestnanosti z výkonu činnosti zamestnanca v pracovnom pomere na určitú dobu alebo bol dobrovoľne poistený v nezamestnanosti najmenej 2 roky a nebol povinne poistený v nezamestnanosti z iného výkonu činnosti zamestnanca. Dĺžka poskytovania dávok v nezamestnanosti je v tomto prípade 4 mesiace.

Nárok na dávku v nezamestnanosti má aj fyzická osoba, ktorá po skončení výkonu služby policajta alebo profesionálneho vojaka bola zaradená do evidencie uchádzačov o zamestnanie, nesplnila podmienky na vznik nároku na výsluhový príspevok a nesplnila podmienku trvania služobného pomeru na vznik nároku na výsluhový dôchodok alebo nesplnila podmienky nároku na invalidný výsluhový dôchodok, ak v posledných 4 rokoch bola poistená v nezamestnanosti najmenej 3 roky. Obdobie poistenia na výsluhový príspevok je obdobím poistenia v nezamestnanosti. Dĺžka poskytovania dávok v nezamestnanosti je v tomto prípade 6 mesiacov.

Obdobie poskytovania dávok v nezamestnanosti sa označuje ako podporné obdobie v nezamestnanosti a nezapočítava sa doňho obdobie, počas ktorého poistenec nemá nárok na príjem dávok v nezamestnanosti z dôvodu nároku na výplatu nemocenského, ošetrovného, materského alebo rodičovského príspevku.

Skutočnosť, akým spôsobom bol ukončený pracovný pomer, teda či ku skončeniu došlo dohodou, výpoveďou zo strany zamestnávateľa alebo výpoveďou zo strany zamestnanca, nemá vplyv na vznik nároku na dávku v nezamestnanosti.

Poistenec je povinný pri podaní žiadosti o dávku v nezamestnanosti predložiť doklad z úradu práce, sociálnych vecí a rodiny o zaradení, resp. nezaradení do evidencie uchádzačov o zamestnanie a vyplniť potvrdenie na účely nároku na dávku v nezamestnanosti.

VÝŠKA DÁVKY V NEZAMESTNANOSTI

Výška dávky v nezamestnanosti je 50 % denného vymeriavacieho základu a poskytuje sa za dni. Denný vymeriavací základ na určenie sumy dávky v nezamestnanosti je podiel súčtu vymeriavacích základov (z ktorých poistenec zaplatil poistné na poistenie v nezamestnanosti alebo poistné na výsluhový príspevok podľa osobitného predpisu) dosiahnutých v rozhodujúcom období a počtu dní rozhodujúceho obdobia. Rozhodujúce obdobie na zistenie denného vymeriavacieho základu poistenca je obdobie 3 rokov predchádzajúcich dňu, v ktorom vznikol nárok na dávku v nezamestnanosti. Pre poistenca, ktorý po skončení výkonu činnosti zamestnanca v pracovnom pomere na určitú dobu bol zaradený do evidencie uchádzačov o zamestnanie, je to obdobie 2 rokov predchádzajúcich dňu, v ktorom vznikol nárok na dávku v nezamestnanosti.

Ak poistenec nemal vymeriavací základ, výška dávky sa určí z pravdepodobného denného vymeriavacieho základu. Pravdepodobný denný vymeriavací základ je jedna tridsatina minimálnej mzdy zamestnancov v pracovnom pomere odmeňovaných mesačnou mzdou, ktorá platí k prvému dňu kalendárneho mesiaca, v ktorom vznikol nárok na dávku v nezamestnanosti.

Poistencovi sa dávka v nezamestnanosti vypláca mesačne pozadu v lehote určenej Sociálnou poisťovňou. Dávka sa poukazuje na účet príjemcu dávky, v prípade podania žiadosti sa dávka vypláca v hotovosti (poštovým okruhom alebo poštovou poukážkou).

ZÁNIK NÁROKU DÁVKY V NEZAMESTNANOSTI

Nárok na dávku v nezamestnanosti zaniká vždy dňom vyradenia poistenca z evidencie uchádzačov o zamestnanie alebo dňom priznania starobného dôchodku, predčasného starobného dôchodku alebo invalidného dôchodku z dôvodu poklesu schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť o viac ako 70 %. Nárok na dávku a nárok na jej výplatu v zásade zaniká dňom smrti fyzickej osoby, ktorá splnila podmienky nároku na dávku a podmienky nároku na výplatu dávky. Ak sa dávka v nezamestnanosti priznala pred smrťou fyzickej osoby, ktorá splnila podmienky nároku na dávku v nezamestnanosti a nároku na jej výplatu, splatné sumy, ktoré sa nevyplatili ku dňu smrti tejto fyzickej osoby, sa vyplatia postupne manželovi (manželke), deťom a rodičom zomretého. Nárok na dávku v nezamestnanosti zaniká aj uplynutím podporného obdobia.

VZNIK NOVÉHO NÁROKU NA DÁVKU V NEZAMESTNANOSTI

Poistencovi opätovne vzniká nárok na dávku v nezamestnanosti najskôr po uplynutí 3 rokov odo dňa zániku predchádzajúceho nároku na dávku v nezamestnanosti.

Poistencovi, ktorý bol vyradený z evidencie uchádzačov o zamestnanie počas poberania dávky v nezamestnanosti z dôvodu začatia výkonu činnosti zamestnanca a v období kratšom ako 3 roky od začatia výkonu činnosti zamestnanca bol opätovne zaradený do evidencie uchádzačov o zamestnanie, vznikne nárok na výplatu dávky v nezamestnanosti odo dňa opätovného zaradenia do tejto evidencie, a to v sume, v akej mu bola vyplácaná predchádzajúca dávka v nezamestnanosti.

Poistenec, ktorý bol vyradený z evidencie uchádzačov o zamestnanie počas poberania dávky v nezamestnanosti z dôvodu začatia výkonu činnosti zamestnanca, a obdobie poberania dávky v nezamestnanosti trvalo najmenej 3 mesiace, má nárok na jednorazové vyplatenie 50 % dávky v nezamestnanosti za zostávajúcu časť podporného obdobia, ak o jej vyplatenie písomne požiada.

Mohlo by vás zaujímať:

Poslať priateľovi
pracujem
pracujem Prebieha vyhľadávanie, prosím, čakajte...
ISTP

Prebieha vyhľadávanie, prosím, čakajte...

Pomocník

Máte otázky?
Vitajte v ISTP

Váš Internetový Sprievodca Trhom Práce

Prosím, upravte registračné údaje.

Chcem pracovať

Potvrdenie

Vykonať požadovanú akciu?

Áno Nie