Zmeny v ochrane zdravia zamestnancov pred rizikami súvisiacimi s expozíciou biologickým faktorom

Legislatíva
Problematika ochrany zamestnancov pred pôsobením biologických faktorov bola donedávna v našej legislatíve riešená nariadením vlády SR č. 338/2006 Z. z. o ochrane zdravia zamestnancov pred rizikami súvisiacimi s expozíciou biologickým faktorom pri práci. Toto nariadenie vlády do našej národnej legislatívy v plnej miere transponovalo požiadavky Smernice Európskeho parlamentu a Rady 2000/54/ES z 18. septembra 2000 o ochrane pracovníkov pred rizikami súvisiacimi s vystavením biologickým faktorom pri práci.

V súvislosti s povinnosťou zapracovať do našej národnej legislatívy ďalšiu smernicu, a to konkrétne smernicu Rady 2010/32/EÚ, ktorou sa vykonáva „Rámcová dohoda o prevencii poranení ostrými predmetmi v nemocničnom a zdravotníckom sektore“, sa pristúpilo k prijatiu nového nariadenia vlády SR č. 83/2013 Z. z. o ochrane zdravia zamestnancov pred rizikami súvisiacimi s expozíciou biologickým faktorom pri práci, do ktorého boli zapracované aj príslušné požiadavky vyššie spomínanej medzinárodne smernice.

Nové nariadenie vlády ustanovuje jednak požiadavky na ochranu zdravia a bezpečnosti zamestnancov pred rizikami súvisiacimi s expozíciou biologickým faktorom pri práci a na predchádzanie týmto rizikám, a zároveň sa vzťahuje aj na činnosti, pri ktorých môžu byť zamestnanci (v zdravotníckom sektore) poranení ostrými predmetmi vrátane injekčných ihiel.

Požiadavky na posúdenie rizika v novom nariadení vlády zohľadňujú aj možné riziká v dôsledku poranenia ostrými predmetmi. Čo je ale dôležité, informovanie a školenie zamestnancov má obsahovať aj informácie o rizikách, ktoré vznikajú pri kontakte s krvou, o postupoch pri poranení alebo nákaze, o správnom používaní zdravotníckych pomôcok, o preventívnych opatreniach a bezpečných postupoch, vrátane zneškodňovania ostrých predmetov a pod.

Na ochranu zdravia a bezpečnosti zamestnancov v zdravotníckych zariadeniach a zariadeniach veterinárnej starostlivosti musí zamestnávateľ, okrem iného, zabezpečiť zavedenie postupov na zneškodňovanie ostrých zdravotníckych nástrojov, vrátane umiestnenia zreteľne označených a bezpečných nádob na manipuláciu s jednorazovými ostrými predmetmi a injekčným materiálom a požívanie zdravotníckych pomôcok s integrovanými bezpečnostnými ochrannými mechanizmami. Nariadenie zakazuje opakované nasadzovanie krytu na ihly (tzv. recapping). A tam, kde dochádza k poraneniu ostrými predmetmi, musí mať zamestnávateľ vypracované plány a postupy riešenia situácií, pri ktorých vzniká riziko poranenia ostrými predmetmi.
Pripravil MUDr. Miloš Janoušek, CSc. - Úrad verejného zdravotníctva SR

FOTO: Shutterstock

Mohlo by vás zaujímať:

Poslať priateľovi
pracujem
pracujem Prebieha vyhľadávanie, prosím, čakajte...
ISTP

Prebieha vyhľadávanie, prosím, čakajte...

Pomocník

Máte otázky?
Vitajte v ISTP

Váš Internetový Sprievodca Trhom Práce

Na základe rozhodnutia o vyradení z evidencie uchádzačov o zamestnanie na úrade PSVR si, prosím, upravte registračné údaje.

Dobrovoľne nezamestnaný

Chcem pracovať

Potvrdenie

Vykonať požadovanú akciu?

Áno Nie