TREXIMA inovuje informácie o trhu práce v medzinárodnom prostredí

Mzdy a analýzy

TREXIMA Bratislava realizuje projekt  "Labour market information provision on the EURES portal – Methodological review" pre Európsky orgán práce (ELA). V rámci neho vyvíja novú metodológiu, ktorá umožní zhromažďovať, analyzovať a aktualizovať informácie o trhu práce na portáli  EURES. Portál pomáha uchádzačom o zamestnanie pri hľadaní práce a zamestnávateľom pri nábore zamestnancov z celej Európy. Okrem toho poskytuje aj štatistiky a informácie o životných a pracovných podmienkach v 27 štátoch EÚ a vo Švajčiarsku, , Lichtenštajnsku, Nórsku a na Islande.

Aby sa vybrali kľúčové indikátory a oblasti prebieha v súčasnosti dotazníkový zber preferencií od zamestnávateľov a záujemcov o zamestnanie v zahraničí. Výsledky budú použité na sprehľadnenie, vylepšenie a zatraktívnenie sekcie "Informácie o trhu práce" pre európske služby zamestnanosti. Očakáva sa najmä prínos v rámci porovnávania indikátorov v jednotlivých krajinách a vyššia informačná hodnota pre používateľov. TREXIMA Bratislava je odhodlaná vytvoriť metodológiu, ktorá bude poskytovať spoľahlivé a aktuálne informácie, ktoré podporia mobilitu pracovných síl a zlepšia rozhodovanie v oblasti zamestnania sa v zahraničí. TREXIMA Bratislava tiež navrhla 10 kritérií na pilotnú verifikáciu vytvorenej metodológie a vybrala osem krajín reprezentujúcich diverzitu trhu práce v EÚ, aby sa metodológia mohla komplexne testovať. Hlavným zdrojom informácií pre tieto kroky boli publikácie EÚ a oficiálne údaje z Eurostatu. Pilotná verifikácia, ktorá bude prebiehať vo vybraných krajinách, začne od júla a ukončí sa na jeseň tohto roku. Výsledky pilotného testovania budú zhrnuté v správe, ktorá poskytne detailný pohľad na kvalitu metodológie a relevantnosť zaznamenaných informácií o trhu práce v testovaných krajinách.

------------

Projekt "Labour market information provision on the EURES portal – Methodological review" obsahuje viacero na seba nadväzujúcich aktivít. Aktivita 1 je zameraná na vývoj metodológie zberu, analyzovania a aktualizácie informácií o trhu práce. Výstupom bude zoznam indikátor, ktoré sú atraktívne a dôležité pre zamestnávateľov, ale najmä záujemcov o prácu v zahraničí. Aktivita 2  určí kvalitu zbieraných dát a prinesie systém na zabezpečenie kvality navrhovaných výstupov.

Návrh vecnej a grafickej prezentácie vybraných indikátorov trhu práce, a to formou návrhu grafického zobrazovania a návrhu webovej podstránky je súčasťou Aktivity 3. Cieľom je užívateľsky jednoduchou a pútavou formou sprístupniť informácie o trhu práce v jednotlivých európskych krajinách.

Aktivita 4 je zameraná na pilotné otestovanie navrhovaných riešení a reálnej dostupnosti všetkých navrhovaných indikátorov, vzhľadom na skutočnosť, že niektoré indikátory o trhu práce budú zasielané národnými autoritami (Eures poradcami).

Podpornou činnosťou je projektový manažment, ktorý je samostatnou Aktivitou č. 5.

Ukončenie projektu je naplánované na koniec roka 2023, konkrétne do 15.12.2023.

Autor: Alena Minns, TREXIMA Bratislava   Foto: Shutterstock

Mohlo by vás zaujímať:

Poslať priateľovi
pracujem
pracujem Prebieha vyhľadávanie, prosím, čakajte...
ISTP

Prebieha vyhľadávanie, prosím, čakajte...

Pomocník

Máte otázky?
Vitajte v ISTP

Váš Internetový Sprievodca Trhom Práce

Prosím, upravte registračné údaje.

Chcem pracovať

Potvrdenie

Vykonať požadovanú akciu?

Áno Nie