Ako zamestnať cudzinca z krajiny mimo EÚ počas COVIDu v 7 krokoch

Pre zamestnávateľov

Ak sa rozhodne slovenská firma zamestnať cudzinca z krajiny mimo Európskej Únie, čaká ju pomerne dlhý a administratívne náročný proces. V tomto článku sa pokúsime niektoré kroky v zjednodušenej podobe priblížiť so zameraním aj na zmeny spôsobené pandémiou koronavírusu. Článok spracovala JUDr. Veronika Michalíková z advokátskej kancelárie AKMV.


1. Nahlásenie voľného pracovného miesta na úrade práce

Každý zamestnávateľ musí nahlásiť voľné pracovné miesto na úrad práce. Urobí tak buď osobne alebo zadaním nahlášky voľného pracovného miesta na portál istp.sk (NÁVOD). Pri nahláške je dôležité:

  • zaškrtnúť políčko, že zamestnávateľ má záujem prijať štátneho príslušníka z tretej krajiny

  • zaškrtnúť políčko, že NEJDE o vysokokvalifikovanú pozíciu (pri vysokokvalifikovanej pozícii sa musí predkladať apostillovaný / superlegalizovaný doklad o vzdelaní cudzinca, ktorý je uznaný na Slovensku)

  • všetky podmienky nahlášky musí spĺňať cudzinec, ktorého máte záujem zamestnať, musia byť preto „šité na mieru“

  • ak budú podmienky nahlášky spĺňať aj občania SR, úrad práce súhlas nevydá, keďže bude možné obsadiť pozíciu Slovákom.

V čase pandémie koronavírusu sa posudzovanie podmienok obsadenia voľného miesta cudzincom sprísnilo a omnoho častejšie dochádza k nevydávaniu súhlasných stanovísk úradom práce najmä pri nízko kvalifikovaných pozíciách. Nevydanie súhlasného stanoviska spôsobí, že cudzinca nebude možné zamestnať a preto sa mu neudelí na účel zamestnania ani pobyt.

Úrad práce nezasiela zamestnávateľovi žiadne oznámenie ani súhlas so zamestnaním cudzinca, ten posiela až cudzineckej polícii po podaní žiadosti o prechodný pobyt.

Komplexne sme sa zamestnávaniu cudzincov venovali tu.


2. Podanie žiadosti o prechodný pobyt

Cudzinec si môže po nahlásení voľného pracovného miesta zamestnávateľom podať žiadosť o prechodný pobyt. Ak je na Slovensku oprávnene na základe D víz alebo bezvízového styku, môže si žiadosť o pobyt podať na oddelení cudzineckej polície, v obvode ktorej bude mať nahlásené ubytovanie. Špecifikum počas COVIDu je, že cudzinec, ktorý legálne vstúpil na územie Slovenskej republiky bez udeleného pobytu, môže zostať na území Slovenskej republiky až do uplynutia jedného mesiaca od odvolania krízovej situácie a teda aj po uplynutí lehoty bezvízového styku si môže podať žiadosť o pobyt.

Ak je na Slovensku na základe C víz (turistických alebo business), podanie žiadosti o pobyt mu nebude umožnené. V tomto a ostatných prípadoch sa podáva žiadosť o pobyt na zastupiteľskom úrade v štáte, ktorého je občanom alebo má v ňou udelený pobyt.

Dôležité je, že žiadať o prechodný pobyt sa môže najskôr po uplynutí 20 pracovných dní od zverejnenia nahlášky voľného pracovného miesta. Ak by išlo o nedostatkovú pozíciu vedenú v zozname Ústredia práce, lehota zverejnenia nemusí byť zachovaná (aj v tomto prípade však nahláška je potrebná).

K podaniu žiadosti o prechodný pobyt na účel zamestnania sa prikladá najmä:

  • Žiadosť o udelenie prechodného pobytu (tlačivo)

  • Prísľub na prijatie do zamestnania (na tlačive úradu práce) s výškou uvedenej mzdy

  • Doklad o ubytovaní

  • Výpis z registra trestov (apostillovaný / superlegalizovaný)

Cudzinec musí pri podaní predložiť aj platný cestovný doklad, dve farebné fotografie a správny poplatok 165,50 eur (ak sa žiadosť podá na zastupiteľskom úrade, platí sa 170 eur).

Cudzinecká polícia má na rozhodnutie 90 dní, v prípade nedostatkovej pozície sa lehota skracuje na 30 dní. 

Špecifikum v čase pandémie koronavírusu je, že niektoré dokumenty (inak nie staršie ako 90 dní) môžu byť vydané aj so skorším dátumom. Podmienkou je, že v čase krízovej situácie neboli staršie ako 90 dní a „do podania žiadosti o udelenie pobytu nedošlo k vycestovaniu štátneho príslušníka tretej krajiny z územia Slovenskej republiky.“


3. Prevzatie dokladu o pobyte

Akonáhle sa cudzincovi udelí pobyt, cudzinecká polícia mu vydá doklad o pobyte (pobytovú kartičku), ak si žiadosť podával na Slovensku. Ak si ju podával na zastupiteľskom úrade, pre vydanie dokladu o pobyte musí navštíviť cudzineckú políciu, ktorá mu zosníma odtlačky prstov a dá vyhotoviť pobytový preukaz. Ak cudzinec nemá oprávnenie na vstup na Slovensko, musí požiadať zastupiteľský úrad o vydanie D víz, na základe ktorých na Slovensko pricestuje.


4. Registrácia na zdravotnej poisťovni

Cudzinecká polícia pridelí cudzincovi aj slovenské rodné číslo. Na základe toho sa môže osobne registrovať do zdravotnej poisťovne, ktorú si zvolí. Ako zamestnanec môže byť poistený v ktorejkoľvek zdravotnej poisťovni spadajúcej do systému verejného zdravotného poistenia na Slovensku.


5. Uzavretie pracovnej zmluvy

Po udelení pobytu môže zamestnávateľ so zamestnancom uzavrieť pracovnú zmluvu. Podmienky pracovnej zmluvy by mali korešpondovať s údajmi uvedenými v nahláške voľného pracovného miesta a s vydaným dokladom - dodatočnými údajmi o zamestnaní.


6. Oznámenie úradu práce o nastúpení cudzinca do práce

Do 7 pracovných dní je potrebné zaslať úradu práce vyplnené tlačivo s informáciou o nástupe cudzinca do zamestnania.


7. Absolvovanie lekárskeho vyšetrenia pre cudzinca

Do 30 dní od prevzatia pobytovej kartičky (dokladu o pobytu) musí cudzinec doručiť cudzineckej polícii doklad o tom, že netrpí chorobou ohrozujúcou verejné zdravie. Takéto vyšetrenie cudzincov si môžete objednať tu.  

Spracovala JUDr. Veronika Michalíková z advokátskej kancelárie AKMV.

Foto: Shutterstock

Mohlo by vás zaujímať:

Poslať priateľovi
pracujem
pracujem Prebieha vyhľadávanie, prosím, čakajte...
ISTP

Prebieha vyhľadávanie, prosím, čakajte...

Pomocník

Máte otázky?
Vitajte v ISTP

Váš Internetový Sprievodca Trhom Práce

Na základe rozhodnutia o vyradení z evidencie uchádzačov o zamestnanie na úrade PSVR si, prosím, upravte registračné údaje.

Dobrovoľne nezamestnaný

Chcem pracovať

Potvrdenie

Vykonať požadovanú akciu?

Áno Nie